English
 • Yn sgil Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 ac yn sgil ymrwymiadau i ddarparu canllawiau ychwanegol ar agweddau penodol ar y cwricwlwm, gwnaed y newidiadau canlynol i ganllawiau’r Cwricwlwm i Gymru ym mis Medi 2021:

  • diweddarwyd y cyflwyniad i’r Cwricwlwm i Gymru
  • gwnaed diweddariadau i’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn y rhan fwyaf o’r meysydd dysgu a phrofiad (y Meysydd)
  • gwnaed diweddariadau i’r egwyddorion cynnydd cyffredinol ac ym mhob Maes
  • ychwanegwyd canllawiau ar gyfer addysg heblaw yn yr ysgol yn yr adran cynllunio eich cwricwlwm
  • ychwanegwyd canllawiau ar Iaith Arwyddion Prydain yn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

  O 10 Ionawr 2022, bydd ychwanegiadau a diweddariadau pellach wedi’u gwneud i ganllawiau fframwaith Cwricwlwm i Gymru fel a ganlyn.

  • ychwanegiadau ynghylch y Cod Addysg cydberthynas a rhywioldeb a’r canllawiau cysylltiedig
  • ychwanegiadau mewn perthynas â’r canllawiau Crefydd, gwerthoedd a moeseg
  • diweddariadau ac ychwanegiadau i’r canllawiau Gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith
  • diwygiadau i'r crynodeb o'r ddeddfwriaeth
  • diweddariadau i'r adran ‘Hawliau dynol’, fel thema drawsbynciol
  • ychwanegiadau i’r adran ‘Galluogi dysgu’ yn y canllawiau ‘Cynllunio eich cwricwlwm’
  • diweddariadau ac ychwanegiadau i’r canllawiau ar asesu
  • ychwanegu fersiynau Iaith Arwyddion Prydain o rai agweddau ar y canllawiau

  Yn ogystal â'r newidiadau hyn, rydym hefyd wedi cyhoeddi:

  • cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir
  • diweddariadau ac ychwanegiadau i'r fframweithiau sgiliau trawsgwricwlaidd

Dechrau arni

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob ymarferydd sydd â diddordeb gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ar y cyd i fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd cyffredin.

Rhagor o ganllawiau