English

1. Cyflwyniad

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Seren. Mae’n ymroi i helpu dysgwyr mwyaf disglair ysgolion gwladol Cymru i wireddu eu potensial academaidd ac i gefnogi eu llwybr addysg i brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU, a thramor.

Mae'n gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, ysgolion, colegau, prifysgolion blaenllaw, Graddedigion Seren, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector, i ddarparu gweithgareddau cenedlaethol a rhanbarthol helaeth. Mae Seren yn rhaglen a ariennir yn llawn ac mae ar gael i ddysgwyr blynyddoedd 8 i 13 mewn ysgolion gwladol a cholegau addysg bellach ledled Cymru, waeth beth fo'u cefndir economaidd, eu sefyllfa bersonol na’u lleoliad.

Drwy ddarparu profiadau astudio allgyrsiol a gweithgareddau cyfoethogi sy'n mynd y tu hwnt i'r cwricwlwm, mae Seren yn cefnogi dysgwyr i ehangu eu gorwelion, i feithrin brwdfrydedd dros eu maes astudio dewisol, ac i gyflawni eu nodau. Gan weithio gyda phrifysgolion blaenllaw a phartneriaid addysg, mae'r cymorth yn cynnwys dosbarthiadau meistr ar bynciau penodol, gweithdai, sesiynau tiwtorial, canllawiau astudio, mentora, cyngor ac arweiniad.

Mae'r rhaglen wedi ei rhannu yn Seren Sylfaen (sy'n cefnogi blynyddoedd 8 i 11) ac Academi Seren (sy'n cynnig cefnogaeth i ddysgwyr blynyddoedd 12 ac 13 mewn ysgolion yn ogystal â dysgwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn mewn lleoliadau addysg bellach).

Ar gyfer Seren Sylfaen, y ffocws yw helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau seiliedig ar wybodaeth am ddewisiadau pynciau TGAU a Safon Uwch, a’u cael i feddwl am eu nodau yn y dyfodol o ran prifysgol a gyrfa. Mae Academi Seren yn darparu cyfleoedd unigryw i gael cyngor uniongyrchol gan diwtoriaid derbyn prifysgolion ar sut i wneud cais i brifysgolion blaenllaw, llunio datganiadau personol cystadleuol, paratoi ar gyfer profion derbyn a mynd i gyfweliadau.

Mae Seren hefyd yn cynnig cyfle i ddysgwyr Seren Sylfaen Blwyddyn 11 a dysgwyr Academi Seren Blwyddyn 12 gael profiad o astudio ar lefel israddedig drwy ysgolion haf unigryw a gynhelir gan brifysgolion.

  • Nesaf

    Rhieni a gofalwyr