English

Hwb

Datganiad hygyrchedd

Defnyddio'r wefan

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu ei defnyddio. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin
 • ymestyn sesiynau terfyn amser pan fyddant wedi mewngofnodi

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Hygyrchedd y wefan

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • mae rhai delweddau a ddefnyddir ar y wefan yn cynnwys testun
 • nid yw rhai elfennau tudalennau wedi'u labelu'n gywir
 • mae rhywfaint o gynnwys ar ffurf pdf ac nid yw’n gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • mae rhai tudalennau'n defnyddio priodoleddau ansafonol a allai achosi i rai porwyr ddarllen y dudalen yn anghywir, neu nid fel y bwriadwyd

Beth i'w wneud os na allwch fynd i rannau o'r wefan

E-bostiwch hwb@llyw.cymru os ydych chi angen gwybodaeth am y wefan mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen arnoch chi. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyol, dywedwch wrthym ni beth yw hynny.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os cewch broblem sydd heb ei rhestru ar y dudalen hon neu os ydych chi’n teimlo nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â: hwb@llyw.cymru. Gallwch hefyd gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy'r post.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Amlinellir y cynnwys nad yw'n hygyrch isod gyda manylion am y canlynol:

 • lle mae'n methu'r meini prawf llwyddo
 • dyddiadau arfaethedig ar gyfer datrys y problemau

Nid yw holl elfennau’r tudalennau’n ddisgrifiadol. Mae hyn yn groes i WCAG 2.4.6.  Rydym yn bwriadu datrys y problemau hyn erbyn mis Awst 2021.

Nid yw testun yn hysbysu defnyddwyr o newid cyd-destun bob amser. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1 2.4.4. Rydym yn bwriadu datrys y problemau hyn erbyn mis Awst 2021.

Nid oes opsiwn testun ar rai botymau. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1.2.4.4. Rydym yn bwriadu datrys y problemau hyn erbyn mis Awst 2021.

Mae rhai tudalennau’n defnyddio priodweddau nad ydynt yn rhai safonol a allai achosi i rai porwyr ddarllen y dudalen yn anghywir, neu ddim fel y bwriadwyd. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1. 4.1.1. Mae gwaith i fynd i’r afael â hyn yn parhau.

Hygyrchedd adnoddau

Mae adnoddau a chynnwys gwybodaeth ar y platfform hwn yn cael eu creu gan amrywiaeth eang o gyfranogwyr. Rydym yn argymell bod pob cyfranogwr yn cynnal profion hygyrchedd ar eu cynnwys cyn ei llwytho ar Hwb. Os ydych chi’n sylwi ar unrhyw gynnwys nad yw’n bodloni gofynion hygyrchedd dywedwch wrthym a byddwn yn hysbysu’r sawl wnaeth greu’r cynnwys.

Trwy hyrwyddo’r angen i gynnwys fodloni safonau hygyrchedd, ein nod yw i bob cynnwys newydd fodloni gofynion hygyrchedd.

Nid yw llawer o hen ddogfennau PDF a Word yn cyrraedd safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai nad ydynt wedi’u harwyddnodi er mwyn bod yn hygyrch i raglen darllen sgrin. Er gwybodaeth yn unig y mae’r dogfennau hyn ac nid ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni atgyweirio dogfennau PDF neu dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Sut aethom ati i brofi’r wefan

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ym mis Ionawr 2020. Cynhaliwyd y prawf gan DigInclusion.

Profwyd cyfuniad o’n templedi CMS, ein cymwysiadau mewngofnodi ac allgofnodi.

Profir y wefan hon o leiaf unwaith y flwyddyn.

Profwyd y canlynol gennym:

Beth ydym ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Mae ein map hygyrchedd yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon.

Paratowyd y datganiad hwn ar 16/09/2020. Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 10/02/2021.