English

Hwb

Ar drywydd dysgu

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau cyfathrebu a gwybyddol cynnar dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog (ADDLl).

Fel rhan o’n gwaith i ddiwygio’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu yng Nghymru, mae ystod o ymarferwyr ac arbenigwyr yn cydweithio i ddiweddaru deunyddiau Ar Drywydd Dysgu i adlewyrchu’r gwaith ymchwil diweddaraf yn y maes, yn ogystal â’n cyd-destun addysgol newydd.

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddwyd Map llwybrau diwygiedig ar gyfer Ar Drywydd Dysgu. Casglwyd adborth drwy ffurflen ar-lein a chynhaliwyd digwyddiad i ymgysylltu ar lefel Cymru gyfan ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r awgrymiadau rydym nawr yn eu gwneud a’r cwestiynau rydym yn eu gofyn ynghylch y Map llwybrau yn ymateb i’r adborth a ddaeth i law.

Mae rhwydwaith o ysgolion ledled Cymru wedi chwarae rôl allweddol wrth gasglu a sicrhau ansawdd fideos sy’n dangos enghreifftiau o ddisgrifyddion y Map llwybrau. Cyhoeddwyd 10 fideo enghreifftiol ym mis Ebrill, ac fe’u croesawyd gan ymarferwyr. Rydym nawr am gyhoeddi 10 fideo newydd arall ac, unwaith eto, rydym am holi eich barn.

Ers Mehefin 2019, mae Grŵp Cynghori Ar Drywydd Dysgu wedi bod yn diweddaru canllawiau Ar Drywydd Dysgu er mwyn galluogi ymarferwyr i asesu dysgwyr sydd ag ADDLl, a nodi sut i’w helpu i ddatblygu eu dysgu. Ymhlith aelodau’r grŵp cynghori mae ymarferwyr ac arbenigwyr academaidd sy’n weithredol yn y maes. Mae’r canllawiau drafft isod, a bydd eich adborth yn hanfodol i’n helpu i gytuno’n derfynol ar eu cynnwys.

Mae Map llwybrau Ar Drywydd Dysgu yn darparu trosolwg ac yn dangos cerrig milltir allweddol (yn y blychau oren) o ran sgiliau datblygu gwybyddol cynnar, cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol dysgwyr Credir y bydd pob dysgwr yn symud drwy’r cerrig milltir allweddol hyn, ond bydd y llwybr datblygiad yn amrywio yn ôl ei anghenion corfforol, synhwyraidd a dysgu.

Er hwylustod, rhoddwyd rhif i bob un o flychau’r Map llwybrau. Fodd bynnag, ni ddylid disgwyl i’r dysgwyr eu cyflawni yn nhrefn y rhifau.

Yma, fe welwch y fersiwn o’r Map llwybrau a rannwyd ym mis Ebrill 2019. A fyddech cystal ag ystyried y Map llwybrau ochr yn ochr â’r awgrymiadau a’r cwestiynau yn adran ‘Dweud eich dweud’?

 • Map llwybrau pdf 534 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

1. Sylwi ar ysgogiadau

3. Ymateb i ysgogiad amlwg iawn

6. Ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau

26. Archwilio'r amgylchedd yn fwriadol

31. Tynnu sylw

32. Cychwyn gêm gymdeithasol

33. Sefydlogrwydd gwrthrychau

35. Dewis o blith dwy neu fwy o eitemau

36. Cyfleu ei ddewis i oedolyn sylwgar

40. Mynegi, mewn dulliau symbolaidd, ei fod yn well ganddo eitemau nad ydynt yn bresennol

  • Canllawiau drafft Ar Drywydd Dysgu pdf 963 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  Rydym yn casglu adborth drwy’r ffurflen isod. Anfonwch eich ymatebion i asesu@llyw.cymru erbyn 6 Mawrth 2020 os gwelwch yn dda. Rydym hefyd yn cynnal dau ddigwyddiad ymgysylltu er mwyn clywed eich barn ar ddeunyddiau diwygiedig Ar Drywydd Dysgu:

  11 Chwefror – Venue Cymru, Llandudno

  25 Chwefror – Park Plaza, Caerdydd.

  Dros y misoedd nesaf, byddwn hefyd yn diweddaru’r llyfryn asesu ac yn parhau i gasglu fideos enghreifftiol ac astudiaethau achos. Os bydd eich lleoliad/ysgol am gyfrannu fideos a/neu astudiaethau achos, cysylltwch ag asesu@llyw.cymru erbyn 6 Mawrth 2020.

  Cytunir yn derfynol ar ddeunyddiau llawn Ar Drywydd Dysgu a’u cyhoeddi haf 2020.

  • Ar Drywydd Dysgu cwestiynau adborth docx 102 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath