English

Hwb

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn dod â gweithwyr addysgu proffesiynol, arbenigwyr, rhanddeiliaid, gwneuthurwyr polisi a phartneriaid, gan gynnwys consortia rhanbarthol ac Estyn galluogi at ei gilydd er mwyn nodi a mynd i’r afael â’r rhwystrau a’r cyfleoedd mewn perthynas â gweithredu Cwricwlwm Cymru.

 • Mae yn llwyfan agored, sy’n darparu cyfle i bob ymarferydd yng Nghymru i gymryd rhan mewn proses cyd-greu cenedlaethol, er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a’r profiadau sy’n gyffredin i ni. Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn:

  • casglu a rhannu dealltwriaeth – dod â gwahanol barnau, safbwyntiau ac arbenigedd at ei gilydd yn genedlaethol i ddeall sut yr ydym yn datblygu, beth yw’r heriau a sut mae pobl yn ymateb iddynt
  • cyd-greu dulliau gweithredu – gyda’n gilydd, fe fyddwn ni’n penderfynu beth y gall gweithwyr addysgu proffesiynol, rhanddeiliaid, partneriaid galluogi a’r llywodraeth ei wneud i oresgyn yr heriau hyn.
  • cysylltu pobl – caniatáu i bobl rwydweithio a datblygu’r berthynas rhwng gweithwyr addysg proffesiynol, arbenigwyr addysg a rhanddeiliaid a all helpu ysgolion a lleoliadau yn uniongyrchol.
  • ysgogi newid – bydd sgyrsiau yn helpu i ysgogi a chefnogi’r gwaith o weithredu ar bob lefel.

  Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn archwilio materion allweddol yn ymwneud â gweithredu'r cwricwlwm trwy Sgyrsiau. Bydd y Sgyrsiau hyn yn cael eu cynnal ar lefel genedlaethol a rhanbarthol, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chonsortia rhanbarthol ac, fel y bo'n briodol, awdurdodau lleol. Bydd y sgyrsiau hyn yn adeiladu ar ddysgu proffesiynol ar lefel ranbarthol, gan ddod ag ymarferwyr ynghyd ledled Cymru i ddatblygu ymagweddau at faterion gweithredu cwricwlwm cenedlaethol.

  Themâu i drafod

  Yn nhymor yr Hydref 2021 , bydd  Sgyrsiau y Rhwydwaith Cenedlaethol yn trafod:

  • paratoi ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm– Ydyn ni ar y trywydd iawn?asesu
  • adnoddau a deunyddiau ategol

  Mae’r cynllunio ar gyfer y sgyrsiau hyn gan ymarferwyr gwirfoddol yn cymryd lle ym mis Medi, â’r sgyrsiau yn cychwyn ym mis Hydref.

  Wrth i ni symud i dymor y Gwanwyn a thymor yr Haf ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022, bydd sgyrsiau rhwydwaith pellach o ran sut i fynd i’r afael â:

  • lles ym maes dysgu
  • amrywiaeth yng Nghwricwlwm Cymru
  • gwerthuso a gwella ansawdd
  • diwygio cymwysterau
  • llafaredd a darllen

  Caiff pob sgwrs Rhwydwaith Cenedlaethol ei chefnogi gan becyn adnoddau a mewnbynnau, gan gynnwys astudiaethau achos, canllawiau, a deunyddiau fideo gan arbenigwyr. Bydd y rhain hefyd yn helpu i lywio gwaith ar lefelau lleol a rhanbarthol.

  Trwy’r sgyrsiau hyn,  gan weithio gydag nifer o bartneriaid,

  caiff yr ymarferwyr gymorth i gyd-awduro allbynnau allweddol, a fydd yn cael eu rhannu’n genedlaethol, ac yn parhau i lywio’r gwaith o gynllunio’r cwricwlwm mewn ysgolion. Bydd hyn yn cynnwys:

  • dulliau gweithredu a syniadau y gall ymarferwyr eu defnyddio i lywio o gynllunio a gweithredu’r cwricwlwm yn eu hysgolion, lleoliadau a’u cymunedau
  • argymhellion ar gyfer comisiynu a datblygu adnoddau penodol i gynorthwyo ysgolion a lleoliadau gyda’i cwricwla
  • argymhellion i lunio dysgu proffesiynol er mwyn cefnogi gweithredu cwricwlwm

  Wrth i ni symud at cwricwlwm newydd, hoffem hefyd i glywed gennych am ba themâu y dylai’r Rhwydwaith Cenedlaethol eu trafod. Byddwn yn gosod ffyrdd i chi allu cyflwyno eich awgrymiadau, a sicrhau eu bod yn llywio cynlluniau ar gyfer sgyrsiau’r flwyddyn nesaf a thu hwnt.

 • Yn y sgwrs hon, bydd ymarferwyr yn trafod yr heriau, a'r cyfleoedd, wrth gynllunio cwricwlwm y mae cynnydd dysgu’n ganolog iddo. Gyda chymorth mewnbwn arbenigol a deunyddiau eraill, bydd ymarferwyr yn mynd i'r afael â chwestiynau allweddol gan gynnwys:

  • Beth yw eich dealltwriaeth o gynnydd yn y Cwricwlwm i Gymru? Beth sy'n wahanol i'r ffordd yr ydym wedi mynd i’r afael â hyn o'r blaen?
  • Ble ydych chi nawr o ran datblygu cynnydd yn y cwricwlwm newydd? Beth sy'n ddefnyddiol wrth feddwl am hyn, a beth sydd ddim?
  • Symud ymlaen: pa gymorth a allai fod ei angen arnoch i gynyddu eich dealltwriaeth a'ch defnydd o gynnydd yn y cwricwlwm newydd?

  Bydd ymarferwyr yn rhannu eu profiadau a'u dealltwriaeth o gynnydd, ac yn cael dulliau, cwestiynau a syniadau newydd i'w hystyried wrth gynllunio eu cwricwlwm eu hunain.

  Dim ond dechrau gwaith tymor hwy yw'r sgwrs hon i gefnogi'r gwaith o ddatblygu cynnydd yn y Cwricwlwm i Gymru. Bydd yn helpu i lywio'r ffordd yr eir ati i gefnogi datblygiad cynnydd ar draws y system a sut mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng nghwricwla ysgolion.

  • Pecyn briffio hwyluswyr: Hydref 2021 docx 397 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Yn y sgwrs hon, bydd ymarferwyr yn cydweithio i drafod eu dulliau gwahanol o gynllunio a datblygu’r Cwricwlwm i Gymru hyd yn hyn er mwyn dwyn ynghyd yr hyn sy'n gweithio; deall yn well egwyddorion datblygu cwricwlwm da; a thrafod pa gymorth pellach fyddai’n fwyaf defnyddiol iddynt wrth baratoi ar gyfer cyflwyno'r gwaith. Bydd hyn yn cynnwys cwestiynau allweddol fel:

  • Beth sydd wedi gweithio'n dda hyd yma wrth baratoi ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru? Pam?
  • Sut ydych chi'n ymgysylltu â gwahanol rannau o Fframwaith y Cwricwlwm (gofynion deddfwriaethol, Cwricwlwm i Gymru: Y daith i 2022, canllawiau gan gynnwys egwyddorion dylunio, pwrpas a chynnydd y cwricwlwm)
  • Beth yw'r rhwystrau o ran cynllunio, dylunio a datblygu eich cwricwlwm? Sut y gall Llywodraeth Cymru a'r Haen Ganol eich cefnogi yn y daith hon dros y tymor hwy?
  • Pa agweddau sydd angen cymorth penodol, a beth ddylai’r cymorth hwnnw ei gynnig?
  • Pecyn briffio hwyluswyr: Hydref 2021 docx 397 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Bydd y sgwrs hon yn canolbwyntio ar beth y dylai’r adnoddau a’r deunyddiau i gefnogi dylunio, addysgu a dysgu'r cwricwlwm ei gynnig yng nghyd-destun newydd y Cwricwlwm i Gymru. Yn benodol, bydd y sgwrs yn mynd i'r afael â:

  • Sut y dylai adnoddau newydd a deunyddiau ategol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru fod yn wahanol?
  • Sut y dylai adnoddau gefnogi egwyddorion dylunio'r cwricwlwm, cynnydd a 12 egwyddor addysgeg?
  • Sut y gall y rhai y tu allan i ysgolion a lleoliadau (e.e. y trydydd sector) gefnogi'r gwaith o ddatblygu adnoddau Cwricwlwm i Gymru a deunyddiau ategol?

Archebwch le

Mae’r sgyrsiau hyn ond ar gael i ymarferwyr. Bydd cyfres ar wahân o ddigwyddiadau ar gyfer yr holl randdeiliaid eraill.

Trafodwch yn eich ysgol/lleoliad ynghylch cynrychiolaeth yn sgyrsiau’r Rhwydwaith Cenedlaethol. Darperir cyllid i ryddhau'r amser i ysgolion a lleoliadau anfon enwebai i bob un o'r sgyrsiau. Mae nifer o ddyddiadau ac amseroedd ar gael i gyd-fynd ag amserlenni.

Mae fideo yn dangos syt i archebu lle yma

 • Hysbysiad preifatrwydd pdf 207 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath