English

Yn yr ardal hon, cewch erthyglau ar gadernid digidol wedi’u hysgrifennu gan sefydliadau arbenigol blaenllaw. Mae’r erthyglau’n bwrw golwg ar bynciau amrywiol gan roi syniad i chi o’r meddylfryd diweddaraf a safbwyntiau’r arbenigwyr.


 

Grwp ieuenctid cadw'n ddiogel ar-lein

Carys-Megan James

Mae Carys yn rhoi cipolwg ar sesiwn gyntaf y grwp ieuenctid 'Cadw'n ddiogel ar-lein', a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2023.

Adolygiad o gynnwys niweidiol ar-lein

Jim Gamble QPM, Prif Swyddog Gweithredol Grwp Diogelu INEQE

Mae Jim yn sôn am yr effaith y gall ymddygiadau niweidiol a arddangosir gan bersonoliaethau neu ddylanwadwyr ar-lein ei gael ac yn rhoi cyngor ar sut i gefnogi rhywun sydd yn ymwneud â chynnwys niweidiol.

Addysgu gwirio ffeithiau mewn ysgolion

Joseph O'Leary, Rheolwr Hyfforddiant, Full Fact

Mae Joe yn esbonio pwysigrwydd meddwl beirniadol wrth archwilio camwybodaeth gyda phlant a phobl ifanc yn y dosbarth.

Eithafiaeth a Radicaleiddio

Faith McCready, Arweinydd Strategol Cenedlaethol, Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru

Mae Faith yn archwilio bygythiad eithafiaeth a radicaleiddio a sut gallwn ni gefnogi plant a phobl ifanc a allai ddod ar draws hyn ar-lein.

Beth yw'r Metafyd?

Jim Gamble QPM, Prif Swyddog Gweithredol Grwp Diogelu INEQE

Mae Jim yn esbonio camau cynnar technoleg y Metafyd a'r posibiliadau a risgiau wrth iddo dyfu a newid.

Rheoli’ch ôl-troed digidol a’ch enw da

Richard Wall ac Elaina Brutto, Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn archwilio sut i reoli eich ôl troed digidol a'ch enw da yn effeithiol fel ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar eich cyflogaeth yn y dyfodol.

Problemau a phryderon ar-lein o safbwynt pobl ifanc

Andrew Collins, ProMo-Cymru

Mae Andrew yn esbonio'r dull a ddefnyddiwyd i ddatblygu cyngor pwrpasol yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc i'w cefnogi gydag unrhyw broblemau neu bryderon ar-lein.

Hawliau Plant yn y byd digidol

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Mae Sally yn trafod hawliau plant yn y byd digidol a phwysigrwydd gwneud yn siwr bod pobl ifanc yn gallu siapio'r mannau digidol sydd o'u cwmpas.

Pam mai mater i'r uwch-dîm arwain yw seibergadernid, nid i'r adran TG

Symon Kendall, Ditectif Ringyll yn Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Tarian

Mae Symon yn diffinio seibergadernid ac yn esbonio pam ei bod yn hanfodol i benaethiaid ac uwch arweinwyr ei berchnogi oddi mewn eu sefydliadau.

Ymgyrch Gaming4Good yn dangos nad yw gemau ar-lein yn ddrwg i gyd

Tim Mitchell, Cyfarwyddwr Cynnwys GetSafeOnline  

Mae Tim yn trafod y manteision mae chwarae gemau yn eu cynnig i blant a phobl ifanc a'r risgiau sy'n cysylltiedig â phrynu eitemau mewn gemau. 

Beth yw heriau a straeon celwydd peryglus ar-lein, a beth ddylem ni fod yn ei wneud yn eu cylch?

Dr Zoe Hilton, Cyfarwyddwr Praesidio Safeguarding

Mae Zoe yn rhannu canfyddiadau ymchwil, a arweiniwyd gan Praesidio ar ran TikTok, ar sut mae pobl ifanc yn ymgysylltu â heriau a straeon celwydd peryglus ar-lein.

Fideos TikTok sy'n targedu athrawon - Professionals Online Safety Helpline

Carmel Glassbrook, Arweinydd Prosiect Professionals Online Safety Helpline, SWGfL

Mae Carmel yn trafod y duedd feirysol o dargedu athrawon ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac yn darparu gwybodaeth am y gwasanaeth y gall Professionals Online Safety Helpine ei gynnig i athrawon sydd angen cymorth gydag adrodd cynnwys niweidiol neu eu lles.

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein gyda phlant i bwrpas rhyw: Cam-drin a manteisio drwy gyfathrebu

Yr Athro Nuria Lorenzo Dus, Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Abertawe

Mae'r Athro Nuria Lorenzo-Dus yn trafod y tactegau perswadio a ddefnyddir mewn cyfathrebu meithrin perthynas amhriodol â phlant ar-lein i bwrpas rhyw a'r gwaith sy'n cael ei wneud i ddiogelu plant ar-lein, sy'n cynnwys prosiect Dragon-S.

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein: Gofalu nad yw drws eich cartref ar agor i gamdrinwyr rhywiol plant

Susie Hargreaves, OBE, Prif Weithredwr Sefydliad Gwylio’r Rhyngrwyd (IWF)

Mae Susie yn trafod rôl yr IWF o ran gwneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i blant ar draws y byd a'u hymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth diweddaraf.

Cymhlethdodau bod yn ddinesydd digidol

Helen King, Cyfarwyddwr Diogelu Praesidio

Mae Helen yn trafod cymhlethdod plant a phobl ifanc yn tyfu i fyny mewn byd lle mae technoleg ddigidol yn hollbresennol.

Trin plant yn wahanol mewn byd digidol

Helen Thomas, Uwch Swyddog Polisi (Cymru) yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Mae Helen yn esbonio beth yw pwrpas cod y Plant, pam mae ei angen a sut mae'n effeithio ar ysgolion.

Effaith y cyfryngau cymdeithasol ar hunan-barch a sut i helpu

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol, Pro-Mo Cymru

Mae Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol Pro-Mo Cymru yn trafod effaith y cyfryngau cymdeithasol ar hunan-barch. Mae’n tynnu sylw at yr holl alwadau i linell gymorth Meic gan bobl ifanc, a sut y cawson nhw eu datrys.

Mae Will yn trafod problem gynyddol aflonyddu rhywiol ar-lein sy'n wynebu pobl ifanc ac effaith ymddygiadau annerbyniol ar-lein, gan dynnu sylw at bwysigrwydd grymuso pobl ifanc i gamu ymlaen a siarad allan.

Dysgu mewn oes o gamwybodaeth

Kelly Mendoza, Uwch Gyfarwyddwr Rhaglenni Addysg, Common Sense Education

Mae Dr. Kelly Mendoza, Uwch Gyfarwyddwr Rhaglenni Addysg yn Common Sense Education, yn trafod y cyfraniad y gallwn ni ei wneud o ran helpu plant i ddod yn ddefnyddwyr beirniadol ac yn grewyr newyddion a chyfryngau.

Nid ffrog mohoni: pwysigrwydd amrywiaeth ym maes seiberddiogelwch

Clare Johnson, Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth (Digidol a STEM), Prifysgol De Cymru

Mae Clare yn sôn am bwysigrwydd amrywiaeth yn y diwydiant seiberddiogelwch. Mae'n egluro'r sefyllfa bresennol yn y diwydiant, yn tynnu sylw at fanteision mwy o amrywiaeth, yn archwilio rhagfarn ddiarwybod a rhai o'r camau y gellir eu cymryd i wella amrywiaeth. 

Rhannu delweddau noeth

David Wright, Cyfarwyddwyr, UK Safer Internet Centre

Mae David yn egluro'r ymchwil ddiweddaraf ynghylch rhannu delweddau noeth a hanner noeth gan bobl ifanc ledled y byd. Mae hefyd yn trafod anghydbwysedd rhwng y rhywiau, sut yr ymatebwyd i ddigwyddiadau, y cynnydd diweddar mewn digwyddiadau o rannu lluniau noeth neu hanner noeth a'r canllawiau diweddaraf.