English

Hwb

Cwricwlwm drafft i Gymru 2022: dweud eich dweud

Rydym wedi bod yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol ym myd addysg a gofal plant ac arbenigwyr eraill er mwyn datblygu dull gweithredu newydd i ymdrin â'r cwricwlwm.  Gyda'n gilydd, rydym wedi datblygu canllawiau a fydd yn helpu ysgolion a lleoliadau a ariennir nas cynhelir i greu cwricwlwm newydd i'w dysgwyr. Rydym am i bobl roi adborth ar y canllawiau hynny. 

Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei addysgu ym mhob ysgol a lleoliad a ariennir nas cynhelir hyd at Flwyddyn 7 o fis Medi 2022. Yna, bydd yn cael ei gyflwyno gam wrth gam tan y bydd yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

Rydym yn croesawu adborth gan unrhyw un am y canllawiau'r ydym wedi eu datblygu er mwyn gwneud y cwricwlwm newydd yn realiti.

Plant a phobl ifanc Cymru – eich cyfle chi i leisio eich barn! Cymerwch ran yn eich arolwg ar-lein isod.

Yn agor 30 Ebrill 2019 – yn cau 19 Gorffennaf 2019.

Os ydych yn gweithio ym myd addysg, yn cefnogi'r gwaith o’i gyflwyno neu os oes gennych ddiddordeb yn y maes, rydym yn awgrymu eich bod yn dod yn gyfarwydd â Chanllawiau Cwricwlwm i Gymru 2022 cyn i chi roi adborth.

Os ydych yn rhiant/gofalwr, yn ddysgwr, yn gyflogwr, neu'n rhywun sydd â diddordeb cyffredinol yn y cwricwlwm, neu ran benodol ohono, gallwch gael cipolwg ar sut mae addysg yn newid.

Sut i ymateb

Arolwg safonol

FFURFLEN AR-LEIN

E-bost

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i CwricwlwmiGymru2022@llyw.cymru

 

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Cwricwlwm ac Asesu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Arolwg i blant a phobl ifanc

E-BOST

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i CwricwlwmiGymru2022@llyw.cymru

 

POST

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Cwricwlwm ac Asesu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ