English

Hwb

Dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol

Lansiwyd y dull gweithredu cenedlaethol yn 2018, gyda gweledigaeth dysgu proffesiynol sy’n addas ar gyfer y system addysg Cymru wrth iddi esblygu.

Gellir grwpio 8 elfen y dull gweithredu yn ôl eu cyd-destun.

Ysgol

Rhanbarthol

Cenedlaethol

Ystyriwch sut y mae’r gwahanol gyd-destunau hyn yn diffinio’r blaenoriaethau ar gyfer dysgu proffesiynol:

Mae trefniadau cyllido ar gael i gefnogi’r dull gweithredu.

Gall y cyllid gael ei ddefnyddio’n hyblyg i ganiatáu i ysgolion weithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd sy’n addas i’w hamgylchiadau.

Dyma rai enghreifftiau o sut gellir defnyddio’r cyllid:

  • rhyddhau staff a chyflenwi ar eu cyfer er mwyn iddynt gael cymryd rhan mewn dysgu proffesiynol cydweithredol a chynllunio ar y cyd – ar lefel ysgol, ar draws clystyrau ac ar draws rhwydweithiau
  • cynnig cymhelliannau a gwobrau i staff i archwilio goblygiadau’r cwricwlwm newydd o ran eu harferion addysgu ac asesu eu hunain - ar lefel unigol, drwy ryddhau staff (gyda chyllid am hynny) i ymchwilio
  • creu rolau a swyddi penodol ar gyfer y genhadaeth, ac yn enwedig cefnogi cydweithwyr, adrannau ac ysgolion cyfan i ymchwilio, rheoli newid a chynnal gweithgareddau ‘ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu’
  • datblygu rôl yr hyfforddwr dysgu proffesiynol ar lefel yr ysgol neu’r clwstwr - dyma un o brif gasgliadau'r gweithgaredd ymchwil gan y prifysgolion oedd yn edrych ar y dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol, ac mae’n faes y byddem yn annog buddsoddi ynddo.

Gwrandewch ar bodlediad ar y dull gweithredu cenedlaethol i gael dealltwriaeth fanylach o rai o’r elfennau.

Mae ymchwil amrywiol wedi’i gynnal i ddarparu’r sail dystiolaeth ar gyfer elfennau’r dull gweithredu cenedlaethol ac er mwyn sicrhau cydlyniant.

Ystyriwch yr ymchwil canlynol a gomisiynwyd fel sail i ddatblygu’r dull cenedlaethol.

Adnodd rhyngweithiol

Gall ysgolion gael mynediad at yr adnodd Dysgu Proffesiynol Diemwnt 9 i adnabod cyfleoedd dysgu proffesiynol. Gall Diemwnt 9 gael ei lawrlwytho i’w rannu â staff ysgolion a/neu partneriaid clwstwr. Dylsai ysgolion ailadrodd yr ymarfer Diemwnt 9 o bryd i’w gilydd pan fydd blaenoriaethau Dysgu Proffesiynol yn newid.

Gwybodaeth

I gael mynediad at hyn rhaid i chi fewngofnodi i Hwb

Cymorth ysgol-i-ysgol

Drwy ymwneud â’r cwricwlwm drafft yn gynnar, mae ysgolion arloesi wedi ystyried y goblygiadau dysgu proffesiynol cyntaf.

Myfyriwch ar brofiadau’r arloeswyr dysgu proffesiynol i ystyried sut mae dysgu proffesiynol yn esblygu i helpu ymarferwyr roi bywyd i’r cwricwlwm newydd.

Cymorth ehangach

Bydd cymorth dysgu proffesiynol ehangach hefyd ar gael i ysgolion.

Ruth Thackray o gonsortiwm GWE yn siarad am rôl y consortia.

Dave Stacey o Yr Athrofa, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, sy’n ystyried rôl y sefydliadau addysg uwch.

Gwefan:

https://www.cscjes.org.uk/

Cyswllt dysgu proffesiynol:

https://www.cscjes.org.uk/professional-pathways

Arweinydd dysgu proffesiynol:

Louise Muteham

Louise.Muteham@cscjes.org.uk

Dominic Broad dominic.broad@cscjes.org.uk

Gwefan:

https://sewales.org.uk/Home.aspx?lang=cy-gb

Cyswllt dysgu proffesiynol:

https://sewales.org.uk/Home.aspx?lang=cy-gb

Arweinydd dysgu proffesiynol:

Deb Woodward

deb.woodward@sewaleseas.org.uk

Gwefan:

https://www.erw.cymru/

Cyswllt dysgu proffesiynol:

https://www.erw.cymru/ysgolion/

Arweinydd dysgu proffesiynol:

Dave Barry

Dave.Barry@erw.org.uk

Gwefan:

https://www.gwegogledd.cymru/

Cyswllt dysgu proffesiynol:

https://www.gwegogledd.cymru/index.php/dysgu-proffesiynol/

Arweinydd dysgu proffesiynol:

Ruth Thackray

RuthThackray@gwegogledd.cymru