English

Hwb

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol (NSERE)

Mae ymchwil wedi’i wreiddio ar draws amcanion galluogi yn ein Cenhadaeth Genedlaethol. Bydd Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ymchwil, ymholiad a thystiolaeth yn chwarae rhan ystyrlon yn natblygiad ymarfer ym mhob agwedd ar y system addysg.

Yn ganolog i’r ecosystem mae’r ysgol a’r ystafell ddosbarth, gyda dysgwyr, arweinwyr, athrawon a’r sawl sy’n cefnogi dysgu yn ymgysylltu ag ymholiad a thystiolaeth mewn modd sy’n galluogi dysgwyr i ymgysylltu â’r cwricwlwm ac i ymarferwyr weithredu fel gweithwyr proffesiynol beirniadol a gwybodus. Hefyd, bydd rhai ymarferwyr yn dod yn ‘wneuthurwyr’ ymchwil - ymchwilwyr agos at ymarfer sy’n rhannu eu gwaith ag eraill i’w galluogi i wella eu hymarfer - ond bydd y mwyafrif yn dod yn well ymholwyr a defnyddwyr o ymchwil a thystiolaeth i lywio’r penderfyniadau a wnânt am gynllunio, darparu adnoddau, galluogi ac asesu’r dysgu. Mae’r cam at raglen ymholi genedlaethol yn hanfodol ar gyfer cefnogi’r cyfnod pontio hwn, ac mae rôl hollbwysig gan ysgolion ymholi arweiniol o ran datblygu ymarferwyr eraill trwy raeadru’r dulliau cyflawni.

Er mwyn datblygu a chefnogi’r ecosystem ymchwil, ymholi a thystiolaeth yng Nghymru, mae amcanion y Strategaeth yn cynnwys adeiladu gwybodaeth, arbenigedd a sail ymchwil y system hunanwella trwy gefnogi cydweithredu ar draws bob lefel i greu diwylliant ymholgar.

Yng nghyd-destun ein Cenhadaeth Genedlaethol, y meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymchwil ac ymholi ar gyfer ein Strategaeth yw:

  • Y cwricwlwm newydd, a’i effaith ar ddysgu a chyflawniad disgyblion a myfyrwyr
  • Ein hymagwedd at ddatblygu proffesiwn addysg o ansawdd uchel a’n cynnydd yn hyn o beth.O ran ecosystem y Strategaeth, yn ystod blwyddyn 1 y rhaglen ymholi broffesiynol, datblygodd arloeswyr eu gallu fel ‘Athro fel Ymholwr’. Yn ystod Blwyddyn 2, bydd arloeswyr yn mireinio eu sgiliau ymholi wrth iddyn nhw ddod yn ‘athrawon fel ymchwilwyr agos at ymarfer,’ gan rannu allbynnau ymholi â’r system ehangach yn barod i gefnogi craidd ‘Haen Ganol’ yr ecosystem yn ystod Blwyddyn 3, gan gamu at ddull cenedlaethol o ymholi proffesiynol.