English

Hwb

Prosiect Achrediad Cenedlaethol

Bydd Sefydliadau Addysg Uwch yn darparu rhaglen ymholi Lefel M trwy brofiadau i arloeswyr yn ystod tymor yr hydref fel y gallant barhau i fireinio eu sgiliau ymholi ac arfogi ymarferwyr i ddatblygu’n brif ymholwyr, wrth i ysgolion arloesol ddod yn ganolfannau ymholi. Bydd adborth o’r rhaglen hon yn llywio datblygiad y Rhaglen Genedlaethol i Ddatblygu Ymholiadau, gyda’r potensial o gyflawni hyn erbyn Medi 2020. Bydd hyn yn cyd-ddigwydd â’r broses o gyflwyno’r Fframwaith Achrediad Cenedlaethol ehangach yn 2020 a fydd yn galluogi gweithwyr proffesiynol addysg i ymgeisio am achrediad cyffredin oddi wrth unrhyw un o Sefydliadau Addysg Uwch Cymru.

Felly dylai dull cenedlaethol ar gyfer ymholi proffesiynol geisio darparu dangosiad clir o’r modd y bydd:

  • Yn cael ei ddatblygu i ddechrau yn Addysg Gychwynnol Athrawon.
  • Yn rhan annatod o’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn cynnwys yr Ysgolion fel elfen Sefydliadau Dysgu.
  • Yn agwedd barhaus ar ddatblygu’r cwricwlwm newydd.
  • Yn rhan o ddatblygiad arweinyddiaeth ar draws y system addysg.
  • Yn nodwedd ganolog o strategaeth ymchwil addysg genedlaethol.
  • Yn elfen bwysig o fframwaith hunanasesu Estyn.
  • Yn seiliedig ar gydweithredu cryf rhwng ysgolion a rhannau eraill o’r system addysg, yn enwedig Prifysgolion.