English

Hwb

Messenger

Mae Messenger yn ap negeseuon cyfryngau cymdeithasol am ddim ac mae'n rhan o'r grŵp Facebook ehangach. Mae Messenger yn galluogi aelodau Facebook i sgwrsio a chynnal galwadau fideo â'i gilydd. ac mae dros 1.3 biliwn o ddefnyddwyr misol ledled y byd. Mae'r platfform yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr greu negeseuon grŵp neu unigol, lle gallant gyfathrebu trwy destun neu lais, a gallant hefyd rannu ffeiliau a phostiadau â'i gilydd. Mae ystod o effeithiau hwyl ar gael ar yr ap, megis defnyddio sticeri a GIF, a nodweddion chwareus pellach yn y nodwedd galwadau fideo. Mae gan Messenger ystod o osodiadau preifatrwydd ar gael a 'phorth Rhieni' dynodedig i rieni ei archwilio.

Cyfyngiad oedran

Rhaid bod defnyddwyr Messenger yn o leiaf 13 oed, fodd bynnag, nid oes unrhyw ddulliau dilysu oedran llym.  

Mae cyfrifon negesydd yn gysylltiedig â chyfrifon Facebook ac mae'r gosodiadau cyfrifon a gymhwysir yn Facebook yn dod i rym o fewn Messenger. Mae pob cyfrif Facebook yn gyhoeddus yn ddiofyn, lle gall unrhyw ddefnyddwyr eraill weld y cynnwys ar y platfform. Argymhellir gosod cyfrif Facebook yn breifat.

Darganfyddwch fwy am raddfeydd oedran yn ein 'Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau'.

Sut mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r ap

Mae llawer o ffyrdd hwyliog o gysylltu ag eraill trwy'r ap Messenger. Mae defnyddio rhithffurfiau, sticeri a GIF mewn negeseuon ysgrifenedig yn ennyn diddordeb defnyddwyr iau, tra bod defnyddio effeithiau fideo chwareus yn ystod galwadau fideo yn caniatáu i ddefnyddwyr gael hwyl wrth siarad ag eraill.

Risgiau posib

Cynnwys

Fel apiau negeseuon eraill, mae llawer o straeon personol, negeseuon a lluniau yn cael eu rhannu gan ddefnyddwyr ar Messenger nad ydynt yn cael eu cymedroli. Y ffordd orau o reoli'r cynnwys y mae eich plentyn yn agored iddo yw sicrhau ei fod yn cysylltu â phobl y mae'n eu hadnabod yn unig, yn hytrach na dieithriaid. Sicrhewch fod y gosodiadau preifatrwydd wedi'u gosod i 'ffrindiau Facebook' yn hytrach nag i bawb. Mae hefyd yn bosib y gall eich plentyn ddod ar draws cynnwys amhriodol ar ffurf iaith anweddus neu gynnwys aeddfed yn ei negeseuon. Trwy gyfyngu ar bwy y gall eich plentyn gael mynediad atynt ar y platfform, mae eich plentyn yn llai tebygol o brofi iaith neu ymddygiad nad yw'n addas i'w oedran.

Cysylltu ag eraill

Gan fod Messenger wedi'i gysylltu â chyfrif Facebook defnyddiwr, mae'n bwysig i'ch plentyn fod yn ymwybodol o'i osodiadau preifatrwydd Facebook i helpu i gyfyngu ar gysylltiadau o fewn Messenger. Mae gan yr ap nodwedd cais neges os yw unrhyw un nad yw'ch plentyn yn ffrindiau â nhw ar Facebook yn ceisio anfon neges ato. Mae hyn yn caniatáu i'ch plentyn weld y neges a phenderfynu a yw am ei derbyn.  Os nad yw'r cynnwys yn briodol, gellir ei rwystro neu adrodd ar unwaith. Os yw'r defnyddiwr eisoes yn ffrind ar Facebook, fodd bynnag, derbynnir y negeseuon hynny'n uniongyrchol.

Yn yr un modd â rhwydweithiau cymdeithasol eraill, mae'n bosib i ddefnyddwyr sefydlu cyfrifon ffug, gan esgus bod yn rhywun arall. Anogwch eich plentyn i gwestiynu a ydyw wir yn adnabod y person sydd wedi anfon neges cyn ei derbyn. Siaradwch â'ch plentyn am risgiau cysylltu â dieithriaid, ac eglurwch bwysigrwydd peidio â rhannu gwybodaeth bersonol neu breifat mewn sgyrsiau.

Ymddygiad defnyddwyr

Os oes gan eich plentyn ei gyfrif Messenger ei hun, mae'n bwysig eich bod chi'ch dau yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei rannu o fewn negeseuon a galwadau, a'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar ei ôl troed digidol. Cynhaliwch sgwrs gyda nhw i'w helpu i ddeall bod angen iddynt fod yn ofalus gydag unrhyw gynnwys y maent yn ei rannu neu ei ddarlledu. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwybod y gall fod yn anodd cadw perchnogaeth ar unrhyw gynnwys ar ôl iddo gael ei rannu ar-lein, oherwydd mae'n hawdd ei gopïo a'i ailbostio heb yn wybod iddo, yna gall ddod yn anodd ei dynnu oddi ar y rhyngrwyd.

Dyluniad, data a chostau

Yn yr un modd â llawer o apiau negeseuon eraill, fe'i cynlluniwyd i gadw defnyddwyr i ymgysylltu ac ar y platfform am gyfnodau estynedig o amser. Gall fod yn anodd i blant wrthsefyll yr hysbysiadau, gan eu hannog i ymateb. Anogwch eich plentyn i gymryd saib o Messenger drwy alluogi'r nodwedd Do Not Disturb, a fydd yn atal pob hysbysiad am gyfnod penodol o amser.


Awgrymiadau ar gyfer cadw'ch plentyn yn ddiogel

 • Gan fod Messenger wedi'i gysylltu â chyfrif Facebook defnyddiwr, mae llawer o'r gosodiadau preifatrwydd wedi'u gosod yn y cyfrif Facebook ei hun. Fodd bynnag, gallwch gyrchu rhai o'r gosodiadau preifatrwydd hyn trwy'r ap Messenger.  

  I reoli gosodiadau preifatrwydd:

  • Dewiswch eich llun proffil a sgroliwch i lawr i 'Privacy' a dewis 'Message delivery'.
  • Ar gyfer yr opsiwn 'Friends of friends', dewiswch 'Message requests'.
  • Ar gyfer yr opsiwn 'Others on Facebook', dewiswch 'Don't receive requets'.
 • Mae ychydig o osodiadau i helpu i reoli rhyngweithiadau a chynnwys. Sicrhewch eich bod wedi gosod y gosodiadau preifatrwydd perthnasol uchod i gyfyngu ar bwy all anfon neges atoch. Gallwch anwybyddu negeseuon gan ddefnyddwyr unigol a chyfyngu ar bwy all weld eich straeon.  

  I osod 'Cynulleidfa stori':

  • Dewiswch eich llun proffil a sgroliwch i lawr i 'Privacy' a dewis 'Story audience'.
  • Sicrhewch fod y gosodiad wedi'i osod i 'Ffrindiau' yn hytrach na 'Cyhoeddus'.

  I 'Anwybyddu negeseuon':

  • Dewiswch y sgwrs yr ydych am ei hanwybyddu a chlicio ar enw'r defnyddiwr ar y brig.
  • Sgroliwch i lawr i 'Ignore messages'.
  • Bydd nodyn yn ymddangos yn eich cynghori na fyddwch yn cael eich hysbysu os yw'r defnyddiwr yn anfon neges atoch ac y bydd y sgwrs yn cael ei symud i'ch ffolder ceisiadau neges. Ni fydd y defnyddiwr yn cael ei hysbysu bod y sgwrs wedi'i hanwybyddu.

   

 • Gallwch adrodd a rhwystro defnyddwyr a allai fod yn eich poeni neu'n ymddwyn yn amhriodol ar y platfform.

  I adrodd am ddefnyddiwr:

  • Dewiswch neges o'r defnyddiwr rydych am ei adrodd, a dewiswch enw'r defnyddiwr ar y brig.
  • Sgroliwch i lawr i 'Something’s wrong' a gweithio trwy'r opsiynau a restrir i gyflwyno'ch adroddiad.

  I rwystro defnyddiwr:

  • Dewiswch neges o'r defnyddiwr rydych am ei adrodd, a dewiswch enw'r defnyddiwr ar y brig.
  • Sgroliwch i lawr i 'Block'. Yma mae gennych yr opsiwn i rwystro ar Messenger a rhwystro ar Facebook. Dewiswch y ddau opsiwn a gweithio trwy'r opsiynau a restrir i gwblhau'r rhwystro.
 • Mae nodweddion cyfyngedig i helpu i reoli amser a phrynu yn Messenger. Gall defnyddwyr reoli eu gosodiadau hysbysu i helpu i gyfyngu ar amser sgrin.

  I reoli gosodiadau hysbysu:

  • Dewiswch eich llun proffil a sgroliwch i lawr i 'Notifications and sounds'.
  • Toglwch yr opsiwn 'Show previews'.
  • Dewiswch 'Do not disturb' a dewiswch opsiwn o'r amserau a restrir. Bydd hyn yn tewi pob hysbysiad am y cyfnod o amser a ddewiswyd.

Nodweddion a therminoleg allweddol

 • Sgyrsiau

  Dyma'r enw a roddir ar eich rhestr o negeseuon a sgyrsiau o fewn yr ap.

  Sgwrs Grŵp

  Gall defnyddwyr greu grŵp yn cynnwys defnyddwyr Facebook eraill.

  Ymateb

  Pan fydd aelodau'n postio neges, gall aelodau eraill o'r sgwrs grŵp ymateb i'r neges honno gan ddefnyddio emoji i ddangos eu hymateb.

  Ystafelloedd

  Mae hon yn nodwedd sgwrsio fideo byw lle gallwch anfon dolen i lawer o bobl i'ch ystafell o fewn Messenger, yn ogystal ag ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd eraill.

  Sgwrs Fideo Grŵp

  Dyma lle gall pawb mewn sgwrs grŵp ddefnyddio fideo yn fyw a defnyddio hidlyddion a chefndiroedd hwyliog.

  Effeithiau Animeiddiedig

  Gall defnyddwyr ddefnyddio nodweddion megis GIF a sticeri i gyfathrebu. Gallwch greu eich sticeri eich hun trwy dynnu lluniau ohonoch chi'ch hun a'u haddurno.

  Ceisiadau Negeseuon

  Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr gael rhagolwg o'r neges i benderfynu a hoffent dderbyn ac ymateb i'r neges neu ei hanwybyddu.

  GIF

  Yn ogystal ag anfon testun ac emojis, gall defnyddwyr hefyd anfon GIF i'w cysylltiadau. Delwedd wedi'i hanimeiddio heb sain yw GIF.

Awgrymiadau cyffredinol

Bydd cadw'n gyfredol â gosodiadau a ffrindiau eich plentyn ar Facebook yn helpu i reoli'i breifatrwydd a'i rhyngweithio o fewn Messenger, am fod y ddau gyfrif yn gysylltiedig.

Mae gan Facebook 'borth Rhieni' dynodedig sy'n werth ei archwilio i ddysgu rhagor am Facebook a Messenger.