English

Eich enw da (neu ddrwg) ar-lein yw’r farn neu’r safbwynt sydd gan eraill ohonoch chi ar sail beth rydych chi’n ei ddweud a’i wneud ar-lein. Bob tro y byddwch chi’n rhoi rhywbeth ar-lein – wrth rannu cynnwys, chwarae gêm neu ymweld â gwefan - rydych chi’n creu rhywbeth o’r enw ‘ôl-troed digidol’.

Beth sydd angen i chi ei wybod

Mae gan bawb sy’n mynd ar-lein enw da (neu ddrwg) ar-lein. Fodd bynnag, hyd yn oed os nad ydych chi wedi rhoi unrhyw wybodaeth ar-lein efallai fod pobl eraill wedi rhoi lluniau, fideos neu farn amdanoch chi. Felly does dim rhaid i chi fod wedi bod ar y rhyngrwyd erioed i gael enw da (neu ddrwg) ar-lein.

Mae’n bwysig bod yn rhagweithiol wrth reoli’ch enw ar-lein a deall effeithiau hirdymor yr hyn rydych chi’n ei rannu ar-lein. I blant a phobl ifanc, gall dysgu pwysigrwydd creu enw da cadarnhaol ar-lein a herio’r demtasiwn o gamddehongli eu hunain ar-lein atal unrhyw effaith negyddol ar eu synnwyr o hunaniaeth ac ar eu henw da.

Barn yr arbenigwyr

Effaith y cyfryngau cymdeithasol ar hunan-barch a sut i helpu

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol, Pro-Mo Cymru


Adnoddau dysgu ac addysgu