English

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau sefydlogrwydd i'r sector ôl-16 yn ystod y pandemig COVID-19 a thu hwnt.

Trosolwg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos gyda darparwyr dysgu ôl-16 a'n rhanddeiliaid allweddol i helpu staff a dysgwyr ôl-16.

Mae'r Rhaglen Adnewyddu a Diwygio, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021, yn amlinellu ein hymrwymiad i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig COVID-19 ar ddysgu a datblygu, a gwella canlyniadau (oherwydd effeithiau’r pandemig) i ddysgwyr o bob oed.

Bydd y Rhaglen yn cael ei chyflawni drwy bedwar prosiect allweddol:

 • Prosiect Dysgwyr y Blynyddoedd Cynnar.
 • Prosiect Dysgwyr Difreintiedig a Dysgwyr Agored i Niwed.
 • Prosiect Dysgwyr Ôl-16 a Chyfnodau Phontio.
 • Prosiect pob dysgwr mewn ysgolion.

Bydd y Prosiect Dysgwyr Ôl-16 a Chyfnodau Phontio yn ceisio mynd i'r afael ag effeithiau’r tarfu ar addysg, a gwella canlyniadau i ddysgwyr sy'n dod o fewn y garfan ôl-16 a chyfnodau phontio. Wrth wneud hynny, bydd y prosiect yn adeiladu ar lwyddiannau presennol ac yn nodi ymyriadau perthnasol i gefnogi lles, dilyniant a chanlyniadau dysgwyr ôl-16.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael.

 • Iechyd meddwl a lles

  Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn gynnwys chwe rhestr chwarae sydd â’r nod o roi arweiniad i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, ac mae yma amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein a all eich helpu yn ystod y cyfyngiadau symud a thu hwnt.

  Ym mhob rhestr chwarae, mae yna wefannau hunangymorth, apiau, llinellau cymorth a mwy i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles meddyliol.

  Cadw'n ddiogel ar-lein

  Mae’r Parth Cadw’n Ddiogel Ar-lein gan Hwb yn cynnig cymorth i blant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr, ymarferwyr a llywodraethwyr gyda diogelwch ar-lein a Seiberddiogelwch.

  Adnoddau dysgu o bell i helpu dysgwyr i bontio i Addysg Bellach ac Addysg Uwch

  Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda chonsortia rhanbarthol, colegau, Gyrfa Cymru ac eraill yng Nghymru i greu adnoddau dysgu ar-lein i ddysgwyr Blwyddyn 11, er mwyn eu helpu i baratoi i symud ymlaen i astudio pynciau Safon Uwch ac UG mewn chweched dosbarth neu goleg addysg bellach a/neu ddechrau ar lwybrau dysgu galwedigaethol o fewn y sector ôl-16.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda phrifysgolion Cymru i greu adnoddau ar gyfer ddysgwyr Blwyddyn 13, er mwyn eu helpu i baratoi ar gyfer pontio i addysg uwch.  Mae’r adnoddau, wedi’u datblygu gan brifysgolion a cholegau yng Nghymru, ar gael mewn hwb ‘hawdd i ddefnyddio’ trwy Barod ar gyfer Prifysgol: Open Learn (y Brifysgol Agored)

   

  e-Seren

  Mae rhwydwaith Seren yn helpu'r myfyrwyr mwyaf galluog yn academaidd mewn ysgolion gwladol a cholegau addysg bellach i gael mynediad at y prifysgolion gorau. Mae nifer o adnoddau dysgu o bell Academi Seren ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 bellach ar gael ar Hwb.

  Adnoddau cyfrwng y Gymraeg - Porth

  Porth ydy borth adnoddau newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd yn cynnig mynediad at ystod o adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer addysg ôl-16.  Mae’r Coleg yn parhau i ychwanegu adnoddau at y fersiwn gynnar o’r wefan yma.

  Dysgu Cymraeg

  Gwybodaeth am ddosbarthiadau (yn gynnwys cyrsiau ar-lein) gan y Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol

  Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnig adnoddau dysgu ar-lein.

  Learn My Way

  Learn My Way yn darparu cyrsiau rhad ac am ddim i helpu unigolion i wella eu sgiliau digidol sylfaenol a mynd ar-lein. Lluniwyd y cyrsiau hyn i helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus, bancio, gwybodaeth iechyd a llawer

  Cyrsiau am ddim gan Open University

  Mae’r Open University yn darpau sawl cyrsiau ar lein am ddim.  Bydd y cyrsiau isod (ar gael yn Saesneg yn unig) o ddefnydd ar gyfer unrhywun sydd yn datblygu eu sgiliau digidol I helpu gyda dysgu neu gwaith:

 • Canllawiau dysgu cyfunol ar gyfer darparwyr Ôl-16

  Rydym wedi gweithio’n agos gyda darparwyr dysgu a phartneriaid i ddatblygu cynllun ar gyfer dysgu ôl-16 o fis Medi 2020 sy’n cymeradwyo model darparu “dysgu cyfunol”. Mae’r casgliad o ddeunydd yma, a ddatblygwyd drwy ymgynghori â’n Gweithgor Dysgu Cyfunol, yn gynnwys canllawiau ar ddysgu cyfunol ar gyfer darparwyr dysgu ac ymarferwyr addysgu.

  Rydan ni’n hefyd yn gweithio i ddatblygu deunydd i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff sydd yn gweithio yn y sector Ôl-16.

  COVID-19: Cymorth gan Jisc

  Mae Jisc yn cynnig cymorth a chefnogaeth i'w haelodau gyda'u cynlluniau a'u hymateb i COVID-19. 

  Dylai darparwyr dysgu yng Nghymru sy'n aelodau o Jisc gysylltu â'u Rheolwr Cyfrif i gael rhagor o fanylion am unrhyw wasanaethau Jisc.