English

Hwb

Blwyddyn 11 – pontio i addysg a sgiliau ôl-16

Stay Safe. Stay Learning.

Ymunwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol:

Croeso i flwyddyn 11-pontio i addysg a sgiliau ôl-16

Os ydych ym mlwyddyn 11, rydych yn debygol o fod yn meddwl beth i'w wneud ym mis Medi. Rydym yn gweithio gyda chonsortia rhanbarthol, ysgolion, colegau, Gyrfa Cymru – Cymru'n gweithio i greu profiadau ac adnoddau dysgu ar-lein fel y gallwch barhau â'ch dysgu a pharatoi i drosglwyddo i addysg bellach.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r holl opsiynau sydd ar gael i chi yn 16 oed a darparu adnoddau a chyngor i chi a fydd yn eich galluogi i wneud y dewis gorau i chi barhau â'ch dysgu naill ai yn yr ysgol, yn y coleg neu ar brentisiaeth.

Mae llawer o adnoddau cyffrous wedi'u datblygu gan golegau, ysgolion a Gyrfa Cymru fel y gallwch weld beth sydd ar gael ac archwilio adnoddau ar eich cyflymder eich hun. Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth am gyrsiau, teithiau rhithwir a diwrnodau agored, fideos, a thiwtorialau. Maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y chweched dosbarth a bywyd coleg, a'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn brentis.

Cliciwch ar y lincs i ddarganfod eich opsiynau i barhau'r daith ddysgu sy'n iawn i CHI!

Bydd y dolenni yn mynd â chi i'r adnoddau i chi eu harchwilio. Beth am ddechrau gyda'r pynciau rydych chi'n mwynhau eu gwneud a'u hystyried yn dda ac ystyriwch y rhain yn gyntaf ar gyfer cynllunio eich astudiaeth ym mis Medi. Gallech hefyd ddefnyddio'r amser hwn i ddysgu am bynciau a phynciau newydd sydd o ddiddordeb i chi. CHI sy'n penderfynu.

Mae gwefan Gyrfa Cymru yn fan gwych i ddechrau!

Byddwn yn parhau i ychwanegu mwy o adnoddau at y dudalen dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, felly cofiwch holi'n rheolaidd i weld beth sy'n newydd. Os oes rhywbeth yr hoffech weld mwy ohono, rhowch wybod i ni drwy'r cyfryngau cymdaethasol a byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.

Ar ôl i chi benderfynu beth sy'n iawn i chi, gallwch gysylltu â'r coleg, yr ysgol, Gyrfa Cymru – Cymru'n Gweithio i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais. Mewn rhai pynciau efallai y byddwch yn gallu cychwyn ar eich dysgu ar-lein cyn mis Medi.

Gwyliwch y gofod yma!

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau ar y cyfryngau cymdeithasol i barhau i ddysgu!

Fideo gan Kirsty Williams i'ch annog i feddwl am eich camau nesaf ac archwilio'r opsiynau niferus sydd ar gael i chi.

Gwyliwch.

Mae'n gallu bod yn frawychus os nad ydych chi'n siŵr beth rydych chi eisiau ei wneud pan fyddwch chi'n agos at orffen yr ysgol uwchradd. Mae ein partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau eich bod yn cael y cyngor a'r arweiniad cywir, mynediad at ddewisiadau, a chefnogaeth i wneud eich dewis yn realiti.

Yma rydym yn darparu rhai offer i'ch helpu i benderfynu! Gallwch lywio eich hun, edrych ar gyrsiau a rhoi cynnig ar rai rhagflas. Mae rhai cyrsiau hefyd y gallwch gael tystysgrifau ar eu cyfer a byddant yn cyfrif tuag at eich dysgu yn y dyfodol.


Trosolwg

Y peth pwysicaf i'r grŵp hwn o ddysgwyr yw eu bod yn gallu Cadw'n Ddiogel a Pharhau i Ddysgu.

Cynhyrchwyd y llyfrynnau pwnc benodol hyn i gefnogi'r dysgwyr i bontio'r bwlch rhwng TGAU a Safon Uwch: gall symud o TGAU i Safon Uwch fod yn hynod anodd, a bydd yn fwy anodd byth yn y sefyllfa bresennol gyda bwlch mor hir rhwng 'nawr a dechrau'r cwrs Safon Uwch, a heb unrhyw gyfleoedd i gynnal sesiynau blasu Safon Uwch.

Bydd y llyfrynnau hyn yn darparu peth o'r offer y bydd ar y dysgwyr eu hangen i fod yn annibynnol wrth astudio, ac yn eu galluogi i baratoi ar gyfer y cyfnod pontio i astudio Safon Uwch, a hynny trwy gyfrwng deunyddiau pontio, deunydd darllen ychwanegol, ac ymchwil annibynnol a fydd, yn ei dro, yn golygu y byddant yn cael y gorau o'u cwrs Safon Uwch. Gall paratoi, deunydd darllen ychwanegol, ac ymchwil oll gefnogi'r lefel newydd hon o annibyniaeth a her, a'u harfogi â'r sgiliau angenrheidiol i fod yn ddysgwyr cydnerth. Mae deunyddiau pontio yn rhoi gwybodaeth i'r dysgwyr er mwyn iddynt wybod beth i'w ddisgwyl, a gallai hynny leihau ansicrwydd a straen.

Dylid ystyried y tasgau yn gyfle i ddatblygu rhagor ar eu hannibyniaeth, eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y pwnc hwnnw, ac i'w paratoi eu hunain ar gyfer yr heriau sydd i ddod. Ni fwriedir iddynt fod yn gyfleoedd asesu nac i gynyddu llwyth gwaith athrawon. Efallai y bydd yr athrawon yn dymuno defnyddio'r llyfrynnau fel y maent wedi'u dylunio, neu efallai y byddant yn dewis eu haddasu ar gyfer y dysgwyr yn eu hysgol eu hunain. Gall yr ysgolion a'r athrawon unigol ddewis a fyddant yn defnyddio'r deunyddiau a ddarperir, yn ogystal â sut y byddant yn eu defnyddio.

Mae'r llyfrynnau pwnc benodol yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i gynnwys:

 • Awgrymiadau ar gyfer darllen
 • Rhestr o ffilmiau posibl y gellid eu gwylio, sydd â chysylltiad â'r pwnc (er bod y cysylltiad yn un tenau weithiau!)
 • Tasgau ymchwil annibynnol a TED Talks sy'n meithrin diddordeb y tu hwnt i'r cwricwlwm
 • Tasgau sy'n adeiladu ar yr wybodaeth a'r sgiliau sy'n gysylltiedig â'r maes llafur UG
 • Paratoadau ar gyfer y cwrs UG

Rydym wedi bod yn gweithio gyda'n partneriaid yn y sector ôl-16 i lunio adnoddau i'ch cynorthwyo i benderfynu beth rydych am ei wneud nesaf.

STEM – Grŵp Llandrillo Menai (YouTube)

Gwyddoniaeth gymhwysol – Grŵp Llandrillo Menai (YouTube)

Peirianneg a thechnoleg ynni – Grŵp Llandrillo Menai (YouTube)

Technocamps: pecynnau gweithgaredd Casgliad o weithgareddau hwyliog a deniadol i arweinwyr disgyblion ar draws Cymru

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion a cholegau i lunio adnoddau a chyrsiau rhagflas i chi eu harchwilio. Mae cyfleoedd gwahanol ar draws Cymru ac yn eich ardal leol. Os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â'ch coleg neu'ch ysgol leol.

Peidiwch ag anghofio gofyn am ofynion mynediad!

Mae dewis symud o TGAU i Safon Uwch yn amser cyffrous!

Cynhyrchwyd adnoddau pwnc-benodol i bontio'r bwlch i fynd â chi i lefel nesaf eich taith Ddysgu. Bydd y rhain yn eich paratoi i ddod yn wydn, yn annibynnol ac yn hyderus wrth gyflawni eich dyheadau.

Ymhlith yr adnoddau mae:

 • darllen a awgrymir
 • rhestr o ffilmiau i'w gwylio
 • tasgau Ymchwil annibynnol
 • Sgyrsiau TED
 • Tasgau sy'n adeiladu gwybodaeth a Sgiliau
 • pecynnau gweithgaredd
 • cyrsiau ar-lein
 • blasu

Mae rhwydwaith seren yn cefnogi'r myfyrwyr mwyaf galluog yn academaidd mewn ysgolion gwladol a cholegau addysg bellach i'w helpu i gael mynediad i brifysgolion blaenllaw. Mae nifer o adnoddau dysgu o bell Academi Seren ar gael nawr!

Y mis hwn mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, academi genedlaethol y celfyddydau a’r gwyddorau, yn dathlu ei deng mlwyddiant.

I helpunodi hyn, ac i gefnogi cenedlaethau iau, rydym ni’n lansio cystadleuaeth i ysbrydoli cywreinrwydd, creadigrwydd a meddwl beirniadol, a helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer cam nesaf eu hastudiaethau.

Rydym ni’n herio myfyrwyr blwyddyn 11 a blwyddyn 13 yng Nghymru i greu ‘esboniadur’ ar bwnc y byddwch chi’n ei astudio yn y chweched dosbarth, coleg neu brifysgol yn ddiweddarach eleni.

Mae nifer o wobrwyon ar gael yn y ddau gategori oed; bydd pob ymgeisydd hefyd yn derbyn tystysgrif. Y wobr gyntaf ym mhob categori fydd £300; bydd yr ail yn derbyn £150.

I helpu i ysbrydoli syniadau, byddwn hefyd yn cynnal nifer o Weminarau Dysgu’r Cyfnod Clo. Bydd y rhain yn cynnwys sesiwn ar y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr a chwilio am yr Higgs Boson, a dosbarthau meistr ar sut mae seneddau a’r UN gweithio. Bydd digwyddiadau eraill yn dilyn dros yr wythnosau nesaf.

Ychwanegodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

"Mae hon yn fenter wych a byddwn yn annog pob un o'n myfyrwyr ym mlwyddyn 11 a blwyddyn 13 i gymryd rhan.

"Trwy gydol y cyfyngiadau symud rydym wedi bod yn annog plant a phobl ifanc i gadw’n ddiogel a dal ati i ddysgu ac mae hyn yn ffordd wych o baratoi ar gyfer y camau nesaf mewn addysg wrth ysbrydoli creadigrwydd a meddwl beirniadol.

"Hoffwn hefyd longyfarch a diolch i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am y gwaith a wnaed i helpu drwy gydol yr argyfwng coronafeirws, o gynorthwyo gyda'n canllawiau 'Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu' i gynnal gweminarau dosbarth meistr, gwerthfawrogir y gwaith yn fawr”.

I gael rhagor o wybodaeth am yr her gweler: www.cymdeithasddysgedig.cymru/herdysgu/

Dyma rai clipiau o brofiadau dysgwyr o ddetholiad o'n cyrsiau llawn amser, mae rhagor o wybodaeth am gyrsiau llawn/rhan amser gan gynnwys cynnwys, lleoliadau a ffurflenni cais ar gael ar ein gwefan www.gllm.ac.uk

Amaethyddiaeth, Garddwraith a Gofal Anifeiliaid

Rheoli Cefn Gwlad – Coleg Meirion-Dwyfor

Busnes , Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

Busnes – Coleg Menai

Celfyddydau y Cyfryngau a Chyhoeddi

Coleg Llandrillo Art Exhibition 2015

Celfyddydau perfformio

Celfyddydau Perfformio – Bangor

lechyd, gwasanaethau y cyhoeddus a gofal

Plismona – Coleg Llandrillo

Gwyddor Chwaraeon ac Ymafer Corff – Coleg Menai

Manwerth a Menter Fasnachol

Gwallt a Harddwch – Coleg Meirion-Dwyfor

Perianneg a thechnolegau gweithgynhyr

Peirianneg – Coleg Meirion-Dwyfor

Rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion a cholegau i lunio adnoddau a chyrsiau rhagflas i chi eu harchwilio. Mae cyfleoedd gwahanol ar draws Cymru ac yn eich ardal leol. Os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â'ch coleg neu'ch ysgol leol.

Peidiwch ag anghofio gofyn am ofynion mynediad!


Efallai y byddai'n well gennych ddysgu wrth ennill prentisiaeth.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed yng Nghymru, gan roi cyfle i ennill cyflog a dysgu ar yr un pryd. Bydd prentisiaid yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn y gweithle, ac yn astudio gyda choleg, darparwr hyfforddiant neu brifysgol: byddwch yn gweithio wrth ochr staff profiadol i ennill sgiliau penodol i’r swydd a chymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol.

Mae amrywiaeth eang o Sectorau Prentisiaeth, o Ddiwylliant, Dylunio a’r Cyfryngau i Beirianneg, ac maent wedi’u gosod ar bedair lefel: Prentisiaeth Sylfaen; Prentisiaeth; Prentisiaeth Uwch a Phrentisiaeth Radd. Mae’r prentisiaethau wedi’u llunio i gefnogi anghenion yr holl ddysgwyr, gan eu galluogi i roi hwb gychwynnol i’w gyrfa.

Fel y gallwch ddychmygu mae'n amser anodd i lawer o gyflogwyr, felly rydym eisiau gwneud yn siŵr bod cyfleoedd cyflogaeth i chi ddechrau ar raglen brentisiaeth. Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd pan ddaw'r sefyllfa'n gliriach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth siaradwch â Gyrfa Cymru – Cymru’n Gweithio a fydd yn eich gosod ar y trywydd cywir.

Gweler hefyd:

Mae hyfforddeiaethau yn rhaglenni dysgu ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed sy'n rhoi blas o waith i chi ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau i gael swydd neu symud ymlaen i'r coleg neu brentisiaeth.

Edrychwch ar y fideos i gael rhai enghreifftiau o sut beth yw bod yn hyfforddai:

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gyrfa Cymru – Cymru'n Gweithio

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gwrs yr ydych yn bwriadu ei ddechrau ym mis Medi, cysylltwch â'ch coleg lleol.

Braenaru ADY: Mae hyn yn cysylltu â gwefan ddwyieithog sy'n darparu gwybodaeth i ddysgwyr, rhieni a gofalwyr, a darparwyr.

Eisiau dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg?

Adnoddau amrywiol sy’n rhoi blas ar gynnwys y cyrsiau ôl-16 y gallwch eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Y Gymraeg: mae gen ti fantais

Am ddysgu Cymraeg?

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn dechrau dosbarthiadau newydd ar gyfer tymor y gwanwyn ar 12 Mai 2020. Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig sesiynau dysgu yn fyw ar-lein (10 munud bob dydd), cyrsiau ar-lein ac adnoddau dysgu ar-lein.

Os ydych wedi penderfynu mynd yn ôl i'r chweched dosbarth yn yr ysgol i astudio Safon Uwch neu gwrs galwedigaethol, mae'n debyg eich bod eisoes wedi siarad â'ch ysgol am hyn.

Mae colegau hefyd yn cynnig safon uwch, yn ogystal ag ystod eang o gyrsiau galwedigaethol i'ch cychwyn ar lwybr gyrfa. Cynigir cyrsiau galwedigaethol o lefel 1-3. Fel arfer mae'r lefel rydych chi'n ei hastudio yn seiliedig ar y graddau rydych chi'n eu cael mewn TGAU. Fodd bynnag, ar gyfer rhai cyrsiau ymarferol iawn sy'n canolbwyntio ar yrfa, fel pobi, trin gwallt neu blymio, mae pob dysgwr yn dechrau ar lefel 1 i ddatblygu'r sgiliau newydd sydd eu hangen. Mae gennych y gallu i gael eich cyflogi yn y gweithleoedd hyn ar ôl i chi ennill y drwydded lefel 2 i ymarfer y cymhwyster.

Eich dewis wedyn yw naill ai cael swydd, symud ymlaen i brentisiaeth neu ddilyn cwrs galwedigaethol lefel 3.

Mae cyflogwyr yn ystyried bod cyrsiau galwedigaethol yn gymwysterau gwerthfawr; Fe'u cynlluniwyd i ddiwallu anghenion penodol cyflogwyr er mwyn i chi allu datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Maent yn cynnig hyfforddiant penodol sy'n gysylltiedig â swydd a gallant fod yn ddewis atyniadol i'ch helpu i baratoi ar gyfer byd gwaith.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn safon uwch neu gyrsiau galwedigaethol, cysylltwch â'ch coleg neu'ch ysgol leol.

Efallai y byddai'n well gennych ddysgu wrth ennill prentisiaeth. Fel y gallwch ddychmygu mae'n amser anodd i lawer o gyflogwyr felly rydym am wneud yn siŵr bod cyfleoedd cyflogaeth ar gael i chi a'ch bod yn gallu parhau â'r hyn rydych chi'n ei ddechrau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth siaradwch â Gyrfa Cymru – Cymru’n Gweithio a fydd yn eich gosod ar y trywydd cywir.

Er mwyn i chi allu manteisio ar eich cryfderau a gwneud y dewisiadau iawn ynglŷn â'r camau nesaf sydd orau i chi, mae'n bwysig eich bod yn gallu cael gafael ar gyngor a gwybodaeth ddiduedd am y dewisiadau sydd ar gael.
Felly os ydych yn ansicr ynghylch eich cyfarwyddyd gallwch ddod o hyd i fanylion diwrnodau agored rhithwir ar wefannau colegau ac ysgolion ac mae'r ddolen isod i wefan Gyrfa Cymru yn eich galluogi i edrych ar wahanol ffyrdd o ddysgu i'ch helpu i wneud eich penderfyniad.

Nid ydym mewn amseroedd ' arferol ' felly nid yw'n bosibl ymweld â dosbarthiadau chwech, canolfannau chweched dosbarth, neu golegau i edrych o gwmpas, siarad ag athrawon a darlithwyr a chwblhau ffurflenni cais.

Mae gan lawer o golegau ac ysgolion deithiau rhithwir ar eu gwefannau y gallwch bori drwyddynt.

Bydd pob coleg yn cynllunio diwrnodau agored rhithwir yn rheolaidd o nawr tan fis Medi, ewch i wefan eich coleg i gael gwybod pryd y bydd y rhain yn digwydd.

Adnoddau iechyd meddwl a lles

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc: