English

Mae’r gwaith o gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru wedi dechrau.

Mae'n nodi newid sylweddol yn rôl asesu o fewn addysg, ar lefel genedlaethol ac ysgol/lleoliad. Rydym yn glir mai diben asesu yw cefnogi pob dysgwr unigol i symud ymlaen yn briodol, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u herio yn unol â hynny. I wneud hynny, mae Cwricwlwm i Gymru, fel y'i diffinnir yn y 'Cefnogi cynnydd dysgwyr: canllawiau asesu' yn nodi ein bod yn asesu am dri rheswm allweddol i:

 • cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus, o ddydd i ddydd,
 • nodi, cipio a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros amser,
 • deall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar arfer.

Er mwyn galluogi'r dull hwn o asesu, mae agweddau ar drefniadau Cwricwlwm 2008 nad ydynt yn cefnogi ethos Cwricwlwm i Gymru wedi cael eu dileu ac mae gofynion newydd wedi cael eu cyflwyno i sicrhau bod cefnogi dysgwyr i wneud cynnydd wrth wraidd yr asesiad.

Isod ceir amlinelliad o'r prif newidiadau i asesu o dan Gwricwlwm Cymru, esboniad o pam mae'r newidiadau hyn wedi cael eu gwneud a beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion a lleoliadau.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Rydym yn symud i ffwrdd o asesiadau athrawon sy'n ofynnol yn genedlaethol fel rhan o gwricwlwm a ragnodir yn genedlaethol. Gan weithio o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru, mae'r newid hwn yn cydnabod mai ysgolion/lleoliadau sydd yn y sefyllfa orau i gynllunio'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu mwyaf priodol ar gyfer eu dysgwyr a'u cyd-destunau.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Bydd ysgolion a lleoliadau yn cynllunio cwricwlwm, yn dewis yr wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau sy'n cefnogi eu dysgwyr orau i symud ymlaen yn y ffyrdd a ddisgrifir yn Cwricwlwm i Gymru – bydd angen iddynt ddatblygu trefniadau asesu i gefnogi pob dysgwr unigol i symud ymlaen mewn perthynas â chwricwlwm eu hysgol/lleoliad. Bydd y ffocws ar nodi ble mae'r dysgwr yn ei ddysgu, ei gamau nesaf a'r cymorth neu'r her sydd ei angen i symud ymlaen yn eu dysgu.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  O dan y Cwricwlwm i Gymru mae gofyniad i drefniadau asesu gael eu gwneud, eu gweithredu a’u hadolygu mewn perthynas â chwricwlwm y mae lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir wedi’i gynllunio a’i fabwysiadu. Nid oes disgwyl i leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir gynllunio eu cwricwlwm eu hunain. Yn lle hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cwricwlwm i leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir ym mis Ionawr 2022 y gall lleoliadau ei fabwysiadu pe baent am wneud hynny. Mae Gweinidogion Cymru, drwy ddeddfwriaeth Asesu, hefyd wedi ymrwymo i ddarparu trefniadau asesu y gellir eu mabwysiadu ochr yn ochr â’r cwricwlwm sydd wedi’i gyhoeddi i leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid allweddol o'r sector nas cynhelir i gyd-lunio trefniadau asesu priodol. Cafodd y trefniadau asesu drafft hyn eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Medi 2022. Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal tan ddiwedd mis Rhagfyr 2022 a bydd yn helpu Llywodraeth Cymru i lywio’r trefniadau Asesu terfynol ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir, a gyhoeddir cyn mis Medi 2023.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Bydd gan ymarferwyr sy'n dewis mabwysiadu'r cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir fynediad i fframwaith asesu sicr o ansawdd, sydd wedi'i wreiddio mewn datblygiad plant, sy'n cefnogi dilyniant i bob dysgwr mewn lleoliadau. 

  Fel rhan o’r broses hon, fe wnaeth Llywodraeth Cymru sicrhau bod trefniadau asesu drafft ar gael i bob lleoliad a oedd wedi dewis mabwysiadu’r cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir yn ystod haf 2022.

  Gall lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir hefyd gynllunio a mabwysiadu cwricwlwm addas ar wahân i'r hyn a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru. Pan wneir y dewis hwnnw, mae'n ofynnol iddynt wneud trefniadau asesu i gefnogi'r cwricwlwm hwnnw a bod yn gyfrifol am weithredu ac adolygu'r trefniadau asesu hynny.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Datblygwyd Cwricwlwm i Gymru i fod yn hygyrch i bawb. Mae Cwricwlwm Cymru yn berthnasol i blant sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, gan gynnwys mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion a bydd yn cynnig cwricwlwm cynhwysol sy'n cael ei arwain gan ddilyniant. Bydd asesu yn cefnogi dilyniant dysgwyr drwy gwricwlwm wedi'i deilwra, gan helpu i nodi'r camau nesaf o ran dilyniant a'r addysgu a'r dysgu sydd eu hangen i gefnogi'r dilyniant hwnnw.

  Mae canllawiau statudol ar wahân i gefnogi unedau cyfeirio disgyblion a’r rhai sy’n gyfrifol am ddarparu Addysg Heblaw mewn Ysgolion wedi’u cyhoeddi i gefnogi gwaith gweithredu. Mae canllawiau Addysg Heblaw Mewn Ysgolion yn esbonio nodweddion allweddol addysg heblaw yn yr ysgol o fewn Cwricwlwm Cymru

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  O ystyried bod trefniadau asesu yn rhan o ddyluniad y cwricwlwm, bydd yn rhaid i'r awdurdod lleol ac yn achos Unedau Cyfeirio Disgyblion, y pwyllgor rheoli a'r athro sy'n gyfrifol am Unedau Cyfeirio Disgyblion hefyd wneud a gweithredu trefniadau asesu i gefnogi dilyniant dysgwyr o fewn y cwricwlwm diogel (Gofynion ar gyfer unedau cyfeirio disgyblion ac Addysg Heblaw mewn Ysgolion). Bydd yn rhaid iddynt adolygu a diwygio'r trefniadau asesu hynny pan fydd eu cwricwlwm yn cael ei adolygu neu pan fyddant yn teimlo bod angen newidiadau, er mwyn sicrhau bod trefniadau asesu yn parhau i gefnogi a chyflawni dilyniant dysgwyr.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Bydd cyflwyno un continwwm o 3 i 16 yn helpu i sicrhau taith ddysgu fwy esmwyth i ddysgwyr. Mae asesu yn allweddol i gefnogi pob dysgwr unigol i wneud cynnydd ar hyd yr un continwwm ar gyflymder priodol, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u herio i gyrraedd eu potensial. 

  Bydd dileu'r asesiadau diwedd cyfnod/cam crynodol yn helpu i sicrhau bod yr asesiad yn edrych ymlaen. Bydd dysgwyr yn parhau i adeiladu ar ddysgu blaenorol drwy gydol y flwyddyn academaidd a bydd hyn yn parhau wrth iddynt bontio o grŵp blwyddyn i grŵp blwyddyn.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Rhaid datblygu cwricwlwm pob ysgol a lleoliad i ymgorffori'r dilyniant a amlinellir yn egwyddorion dilyniant. Wrth gynllunio a darparu profiadau dysgu sydd wedi ymgorffori asesiadau, bydd ymarferwyr yn ymwybodol o sut maent yn cyfrannu at daith gyffredinol dysgwr.

  Yn Cwricwlwm i Gymru, disgwylir i ddysgwyr wneud cynnydd parhaus. Diben asesu yw asesu'r cynnydd hwnnw, deall cynnydd pob dysgwr unigol a nodi sut i deilwra cymorth parhaus i alluogi'r dysgwr i barhau i symud ymlaen yn effeithiol. Bydd y dull hwn hefyd yn helpu i ddarparu gwybodaeth werthfawr i lywio prosesau pontio.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Mae asesu yn y cwricwlwm newydd yn ymwneud ag asesu cynnydd dysgwyr yn barhaus – peidio â llunio barn untro ar adegau penodol mewn pryd. Mae angen asesu i adlewyrchu y gall dilyniant dysgwyr fod yn amrywiol gyda chryfderau gwahanol ac mae angen iddo wella felly nid yw'n gwneud synnwyr categoreiddio dysgwyr i lefel 'ffit orau' benodol.

  Mae profiad wedi dangos y gall dull 'ffit orau' ddarparu gwybodaeth gyfyngedig am ddysgwr gan y gall cryfder mewn un agwedd ar ddysgu guddio'r angen am gymorth pellach mewn mannau eraill. Felly, nid yw deilliannau'r Cyfnod Sylfaen a lefelau pwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol yn bodoli mwyach o dan Gwricwlwm Cymru ac, fel y soniwyd uchod, bydd asesiadau diwedd cyfnod a chyfnod yn cael eu dileu.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Wrth asesu dilyniant dysgwyr, gan ddefnyddio ystod o ddulliau asesu, bydd ymarferwyr yn datblygu darlun cyfannol o'r dysgwr – eu cryfderau, eu meysydd i'w gwella a'r cymorth a'r her sydd eu hangen i ddatblygu eu dysgu. Ni ddylid ystyried y disgrifiadau o ddysgu sy'n rhan o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru fel y 'lefelau newydd'. Ni ddylid eu defnyddio i ymgymryd â gweithgareddau asesu penodol ar bob cam dilyniant ac ni ddylid eu rhannu i greu meini prawf asesu penodol na ffurfio 'rhestr ticio' y byddai dysgwyr yn cael eu hasesu yn eu herbyn ar oedran neu bwynt penodol mewn pryd.

  Mae'r disgrifiadau dysgu wedi'u cynllunio i helpu ymarferwyr i ddeall sut y dylai cynnydd dysgwyr edrych a darparu pwyntiau cyfeirio ar gyflymder dilyniant i lywio'r gwaith o gynllunio a dysgu ac addysgu'r cwricwlwm. Drwy nodi sut y dylai dilyniant edrych, gall y disgrifiadau o ddysgu helpu ymarferwyr i feddwl am ystod eang o ddulliau asesu i ddeall y cynnydd hwnnw. Ni fydd unrhyw un dull asesu yn cipio cynnydd dysgwyr yn llawn ac felly mae'n bwysig defnyddio ystod eang i greu darlun cyfannol o'r dysgwr a'u cefnogi i wneud cynnydd mewn perthynas â chwricwlwm yr ysgol/lleoliad.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Ar adegau, mae'r trefniadau presennol wedi arwain at ystyried asesu fel 'bollt' ychwanegol a ddefnyddir i lunio barn untro am ddysgwr, yn hytrach na rhan sylfaenol o'r broses addysgu a dysgu.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Bydd ymarferwyr yn datblygu strategaethau newydd ac yn adeiladu ar ddulliau cyfredol sy'n ymwneud ag asesu ffurfiannol gan gynnwys darparu adborth o ansawdd uchel i ddysgwyr, hunanasesu ac asesu cyfoedion. Wrth gynllunio a darparu profiadau dysgu, byddant yn glir ynghylch pam a sut y defnyddir y ddealltwriaeth a gafwyd o bob gweithgaredd asesu i lywio dysgu yn y dyfodol.

  Mae'r gydberthynas rhwng y cwricwlwm, asesu ac addysgeg yn allweddol i gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd ystyrlon yn eu dysgu.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Mae asesiadau wrth dderbyn yn gam cyntaf pwysig yn y broses asesu barhaus. Maent yn hollbwysig o ran datblygu dealltwriaeth o ddysgwyr unigol, gan gynnwys nodi eu cryfderau, meysydd gwella a lle mae angen rhagor o ffocws neu gymorth.

  O ystyried pwysigrwydd dilyniant o dan Gwricwlwm Cymru, bydd disgwyl i ymarferwyr asesu ble mae dysgwr mewn perthynas â'r continwwm 3-16 ar unrhyw adeg y maent yn mynd i mewn i ysgol neu leoliad (ac eithrio pan fyddant yn trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd ac i’r flwyddyn derbyn o ddarpariaeth feithrin yr ysgol), nid dim ond ar fynediad i addysg oedran ysgol orfodol (ac eithrio ar y pwynt pontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd). Bydd hyn yn adeiladu ar asesiadau sylfaenol cyfredol y cyfnod sylfaen ac yn eu disodli.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Gan y bydd ysgolion/lleoliadau yn datblygu eu cwricwlwm eu hunain a'u trefniadau asesu, byddant hefyd yn pennu'r trefniadau asesu ar gyfer dysgwyr 'ar fynediad' i ysgol neu leoliad, gan gynnwys symud i ac o Addysg Heblaw mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion .

  Rhaid i'r wybodaeth a gafwyd wrth asesu dysgwr wrth fynd i mewn i ysgol neu leoliad helpu ymarferwyr i gael dealltwriaeth o alluoedd, sgiliau a gwybodaeth dysgwr mewn perthynas â'r cwricwlwm, nodi'r camau nesaf o ran cynnydd a’r addysgu a’r dysgu sydd eu hangen i wneud y cynnydd hwnnw

  Rhaid i'r trefniadau asesu wrth dderbyn ddigwydd yn ystod chwe wythnos gyntaf y plentyn o gael addysg a rhaid iddynt fod yn addas i blant o oedrannau amrywiol. Rhaid i’r trefniadau hyn ystyried:

  • Sgiliau a galluoedd Rhifedd a Llythrennedd
  • Datblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol.
 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Bydd y trefniadau ar gyfer cynnal Asesiadau Personol ar gyfer darllen a rhifedd yn parhau.

  Rydym wedi datblygu'r Asesiadau Personol fel rhan o Gwricwlwm Cymru, yn unol â'r dull newydd o asesu ac maent yn rhoi offeryn ffurfiannol i ysgolion fyfyrio ar gryfderau dysgwyr mewn darllen a rhifedd, a'r camau nesaf posibl i fwrw ymlaen â'u dysgu.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Bydd dysgwyr ym mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth yn parhau i gymryd yr asesiadau personol yn unol â'r llawlyfr gweinyddu.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Cydnabyddir y gall defnyddio asesiadau athrawon at ddibenion atebolrwydd gael effaith negyddol ar y broses ddysgu.

  Dylai asesu roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ymarferwyr i'w helpu i wella deilliannau dysgu. Dylai asesu helpu ymarferwyr i ddeall yr hyn y mae dysgwyr yn ei wybod, yn ei ddeall ac yn gallu ei wneud. Dylai gefnogi addysgu a dysgu ac ni ddylid ei ddefnyddio i fesur perfformiad ysgolion ar gyfer atebolrwydd.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Ymarferwyr a dysgwyr mewn ysgolion a lleoliadau fydd yn defnyddio gwybodaeth sy’n deillio o asesu cynnydd dysgwyr i gefnogi deialog ar gynnydd. Bydd gwybodaeth o'r Asesiadau Personol yn parhau i gael ei defnyddio i ddarparu adborth ffurfiannol ac adroddiadau cynnydd i ddysgwyr a rhieni/gofalwyr i lywio eu camau nesaf.

  Dylai gwybodaeth sy’n deillio o asesu cynnydd dysgwyr gael ei defnyddio gan ysgol/lleoliad yn rhan o broses hunanwerthuso effeithiol, gan ystyried dulliau cynllunio, datblygu a gweithredu trefniadau cwricwlwm ac asesu, i sicrhau eu bod yn cefnogi dilyniant dysgwyr.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Mae cefnogi dysgwyr i wneud cynnydd yn sbardun sylfaenol i Gwricwlwm Cymru. Adlewyrchir dilyniant yn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, y disgrifiadau dysgu ar gyfer pob un o'r datganiadau hyn a dyma brif ddiben asesu hefyd. Mae deall sut mae dysgwyr yn symud ymlaen yn hanfodol i ddysgu ac addysgu a dylent lywio'r gwaith o gynllunio'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu yn ogystal â chynllunio ac ymarfer yn yr ystafell ddosbarth/lleoliad

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi Cyfarwyddyd at ddiben galluogi ymarferwyr i gymryd rhan mewn deialog broffesiynol yn eu hysgol neu leoliad a chydag ymarferwyr o ysgolion a lleoliadau eraill i ddatblygu a chynnal dealltwriaeth a rennir o gynnydd dysgwyr. Mae cael cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant yn golygu bod ymarferwyr, ar y cyd o fewn eu hysgol neu leoliad, ar draws eu clwstwr, a chydag ysgolion eraill neu leoliadau y tu hwnt i'w clwstwr, yn deall:

  • eu disgwyliadau o ran sut y dylai dysgwyr symud ymlaen a sut y dylai gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau gyfrannu at hyn yng nghwricwla ysgolion a lleoliadau (gan ddefnyddio'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, disgrifiadau o ddysgu ac egwyddorion dilyniant)
  • sut y dylai dilyniant ymuno â dysgwyr ar draws eu taith ddysgu ac yn arbennig ar adegau pontio er mwyn sicrhau cynnydd cydlynol (er enghraifft, rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd; rhwng lleoliadau ac ysgolion cynradd)
  • sut mae eu disgwyliadau ar gyfer dilyniant yn cymharu ag ysgolion a lleoliadau eraill, er mwyn sicrhau cydlyniad a chyflymder a her ddigonol yn eu hymagwedd at ddilyniant wrth ddatblygu eu cwricwlwm a'u trefniadau asesu
 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Mae darparu darlun clir, cyfannol o ddilyniant a lles dysgwr wrth iddynt symud rhwng gwahanol grwpiau, dosbarthiadau a lleoliadau, yn enwedig wrth symud rhwng addysg feithrin, ysgol gynradd ac ysgol uwchradd, yn allweddol i gefnogi eu taith ar hyd y continwwm ac i sicrhau cynnydd cydlynol.

  Er mwyn cefnogi hyn a sicrhau dilyniant cydgysylltiedig i ddysgwyr, mae angen Cynlluniau Pontio newydd rhwng ysgolion uwchradd a'u hysgolion cynradd sy'n bwydo i adlewyrchu eu Cwricwla newydd. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr i barhau i adeiladu ar ddysgu blaenorol drwy gydol y flwyddyn academaidd a bydd hyn yn parhau wrth iddynt bontio o grŵp blwyddyn i grŵp blwyddyn. Mae canllawiau a deunyddiau cefnogi ymarferol yn awr ar gael.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Fel rhan o ddulliau o ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant rhaid i ysgolion/lleoliadau ddatblygu ac ymgorffori proses gadarn ac effeithiol ar gyfer pontio dysgwyr rhwng gwahanol ysgolion a lleoliadau.

  Dylai hon fod yn broses barhaus, sy'n cydnabod anghenion amrywiol pob dysgwr ac yn cefnogi pob unigolyn yn eu taith ddysgu gan sicrhau bod eu cynnydd yn gydlynol.

  Bydd angen i ysgolion uwchradd a'u hysgolion cynradd sy'n bwydo ddatblygu a sefydlu Cynlluniau Pontio newydd sy'n ceisio sefydlu prosesau sy'n cefnogi dilyniant cydlynol i ddysgwyr ar y cyd i gefnogi anghenion a lles cyffredinol y dysgwr a sicrhau cyflymder a her briodol yn eu hymagwedd at ddilyniant wrth ddatblygu eu cwricwlwm a'u trefniadau asesu.

 • Pam yr ydym yn gwneud hyn?

  Mae cyfathrebu rheolaidd rhwng ysgolion a lleoliadau a rhieni/gofalwyr yn hanfodol er mwyn i ddysgwyr symud ymlaen ar hyd y continwwm dysgu.

  Bydd cyfathrebu'n dymor â rhiant/gofalwyr mewn ffordd sy'n eu cynnwys yn nhaith eu dysgwyr, yn eu galluogi i ddeall sut mae eu plentyn yn symud ymlaen a'r ffordd orau o gefnogi eu dysgu.

  Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion/lleoliadau?

  Bydd gan ysgolion a lleoliadau eisoes amrywiaeth o wahanol ffyrdd y maent yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â rhieni a gofalwyr am eu dysgwyr, megis adroddiadau diwedd tymor/blwyddyn, nosweithiau rhieni, cynulliadau ac ati a bydd llawer o'r rhain wedi'u mireinio a'u datblygu i gefnogi dysgwyr yn ystod cyfnodau o adferiad cyfunol ac ail-ymgysylltu â dysgu.

  Gan adeiladu ar y dulliau hyn, gellir cyfathrebu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ac mewn ffordd sy'n gweddu orau i'r gynulleidfa e.e. wyneb yn wyneb, digidol, ysgrifenedig ac ati.

  Dylai'r adborth gynnwys:

  • Crynodeb byr am gynnydd mewn dysgu dysgwr
  • Gwybodaeth am anghenion dilyniant/y camau nesaf yn y dyfodol ar gyfer y dysgwr unigol sydd ei angen i gefnogi eu dilyniant
  • Cyngor byr ar sut y gall rhieni/gofalwyr gefnogi dilyniant gartref
  • gwybodaeth am iechyd a lles cyffredinol dysgwr.

  Dylid darparu crynodeb o gynnydd dysgwyr unigol ar draws y cwricwlwm yn flynyddol a dylai ganolbwyntio ar ddilyniant, lles dysgwyr ac anghenion a chefnogaeth unigol ar gyfer y dysgwr. 

  Caiff ysgolion a lleoliadau eu hannog i roi cyfleoedd i ddysgwyr gyfrannu at y broses gyfathrebu hon drwy alluogi dysgwyr i gasglu enghreifftiau o'u dysgu, mynegi eu cynnydd a'u cyflawniadau eu hunain, a chyfleu eu dyheadau a'u barn ar y camau nesaf yn eu dysgu.