English

Hwb

Asesiadau personol

Gwybodaeth

Hysbysiad pwysig: Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae'r gofynion statudol i ddysgwyr sefyll y profion personol ac i ysgolion roi adroddiadau i rieni a gofalwyr wedi'u llacio yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol. Mae’r wefan asesiadau yn dal i fod ar gael er mwyn gweld adroddiadau ac i ysgolion allu trefnu asesiadau pan fyddant yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny.

Os yw dysgwyr wedi cwblhau asesiadau rhifedd gweithdrefnol eleni, bydd gan ysgolion fynediad i adborth ar eu sgiliau, y sgoriau safonedig yn ôl oedran ac adroddiadau cynnydd.

Mae adroddiadau adborth hefyd ar gael ar gyfer yr asesiadau darllen. Fodd bynnag, bydd yr adroddiadau cynnydd ond ar gael pan fydd y rhan fwyaf o'r dysgwyr wedi sefyll y profion darllen. Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae hyn bellach wedi’i oedi a byddwn yn rhoi diweddariad pellach pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael.

Er mwyn cael mynediad at yr asesiadau, bydd angen i chi fewngofnodi â Hwb. Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch yr eicon asesiadau personol ar yr hafan neu o'r ddewislen.

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i fewngofnodi â Hwb a chael mynediad at y wefan asesiadau personol.

Dogfennau

Help, cymorth ac arweiniad i ysgolion

Mae cymorth ac arweiniad hefyd ar gael ar wefan yr asesiad. Ar ôl cael mynediad at y wefan, cliciwch 'Help' i gael mynediad at y fideos, canllaw i ddefnyddwyr ac asesiadau ymgyfarwyddo.

I gael cymorth ar reoli cyfrifon defnyddwyr Hwb yr ysgol, cyfeiriwch at y canllaw hwn. Fel arall, cysylltwch â hwb@gov.wales neu 0300 0252525.

I gael cymorth ar yr asesiadau personol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Asesiadau (ar gyfer ysgolion yn unig) ar 029 2026 5099 neu help@personalisedassessments.wales.

Sesiynau hyfforddi ‘Gweminar’ i ysgolion

Mae sesiynau gweminar ‘fyw’ yn cael ei hysbysebu ar wefan asesu, sydd ar gael trwy Hwb.

Gall ysgolion hefyd cael mynediad at sesiwn gweminar sydd wedi’i recordio ar asesiadau personol, gan gynnwys gweinyddu a gwneud y defnydd gorau o adborth gan ddysgwyr ac adroddiadau.

  • Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.
  • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol a dosbarthiadau cyfan.
  • Nid oes unrhyw 'cyfnod prawf' ar gyfer asesiadau personol; mae amseru yn ôl disgresiwn yr ysgol.
  • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau personol naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol, ac nid oes angen nifer fawr o ddyfeisiau ar ysgolion.
  • Mae'n ofynnol i ddysgwyr sefyll yr asesiad unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiad unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.

Clipiau fideo: barn a phrofiadau dysgwyr, athrawon ac arbenigwyr

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 2-3

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 4-6

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 7-9