English

Mae asesiadau personol Darllen a Rhifedd i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9 yn statudol ac ar gael i’w gwneud drwy gydol y flwyddyn ysgol. Nod yr asesiadau yw cefnogi cynnydd mewn sgiliau darllen a rhifedd.

Ar ôl i ddysgwyr gwblhau’r asesiadau hyn, bydd gan ysgolion fynediad at adborth ar sgiliau eu dysgwyr, eu cynnydd, eu sgoriau safonedig ar sail oedran ac ystod o adroddiadau i helpu i gynllunio dysgu ac addysgu.

Gosodir y gofynion ar gyfer y flwyddyn academaidd hon yn llawlyfr gweinyddu yr asesiadau personol.

Er mwyn cael mynediad at yr asesiadau, bydd angen i chi fewngofnodi i Hwb. Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch yr eicon asesiadau personol ar yr hafan neu o'r ddewislen.

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i fewngofnodi i Hwb a chael mynediad at y wefan asesiadau personol.

  • Yn ystod  y flwyddyn academaidd hon, mae asesiadau personol Darllen a Rhifedd yn statudol i'w defnyddio ym Mlynyddoedd 2 i 9. Cynghorir athrawon i ddarllen 'llawlyfr gweinyddu yr asesiadau personol', sy’n amlinellu’r gofynion ar gyfer eleni.
  • Gall ysgolion amserlennu asesiadau personol ar adeg y maent yn ei hystyried yn fwyaf buddiol i gefnogi addysgu, dysgu a chynnydd.
  • Gofynnir i athrawon sicrhau bod eu holl ddysgwyr yn defnyddio'r asesiadau ymgyfarwyddo ar Hwb i roi cynnig ar y mathau o gwestiynau cyn cymryd yr asesiadau.
  • Mae gwybodaeth ymarferol fanwl am amserlennu a chyflwyno'r asesiadau (gan gynnwys rhestrau gwirio), ac ar gael gafael ar adroddiadau, yn y canllaw i ddefnyddwyr ar y wefan asesu.

Cymorth ac arweiniad i ysgolion

Mae cymorth ac arweiniad ar gael ar wefan yr asesiadau. Ar ôl cael mynediad at y wefan, cliciwch 'Help' i gael mynediad at fideos, canllaw i ddefnyddwyr, deunyddiau hyfforddi ac asesiadau ymgyfarwyddo.

I gael cymorth ar reoli cyfrifon defnyddwyr Hwb yr ysgol, cysylltwch â hwb@llyw.cymru neu 0300 0252525.

I gael cymorth ar yr asesiadau personol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Asesiadau (ar gyfer ysgolion yn unig) ar 029 2026 5099 rhwng 8am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener neu cymorth@asesiadaupersonol.cymru.

Mae gweminarau ar gyfer athrawon ar gael ar system yr asesiadau personol.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn amlygu’r defnydd o asesiadau personol i dargedu a gwella canlyniadau’r dysgwyr.

Mae gwybodaeth i rieni a gofalwyr hefyd ar gael.

Rhagor o wybodaeth

  • Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn efallai y mae angen iddynt ei wella, a’r camau nesaf posibl
  • Mae'n ofynnol i ddysgwyr sefyll pob asesiad unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiadau unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.
  • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol, grwpiau a dosbarthiadau cyfan.
  • Nid oes unrhyw 'gyfnod asesu' ar gyfer asesiadau personol; mae amseru yn ôl disgresiwn yr ysgol.
  • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau personol naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol, ac nid oes angen nifer fawr o ddyfeisiau ar ysgolion.

Clipiau fideo: barn a phrofiadau dysgwyr, athrawon ac arbenigwyr asesu

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 2 i 3

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 4 i 6

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 7 i 9