English

Hwb

Asesiadau personol

Diweddariad pwysig: Adendwm i Lawlyfr Gweinyddu’r Asesiadau Personol 2020/21.

Yn 2020/21, mae asesiadau Rhifedd (Gweithdrefnol) a Darllen ar gael i’w gwneud unrhyw bryd. Oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan Covid-19, mae’r gofyniad i ysgolion gynnal yr asesiadau yn ofyniad ar sail ‘ymdrech resymol’. Mae’r newidiadau i’r gofynion wedi’u nodi yn yr Adendwm i Lawlyfr Gweinyddu’r Asesiadau Personol 2020/21.

Ar ôl i ddysgwyr gwblhau asesiadau rhifedd gweithdrefnol, bydd gan ysgolion mynediad i adborth ar sgiliau eu dysgwyr, eu sgoriau safonedig ar sail oedran ac adroddiadau cynnydd.

Bydd adroddiadau adborth ar gyfer yr asesiadau darllen ar gael hefyd. Bydd sgoriau ac adroddiadau darllen ond ar gael ar ôl i’r rhan fwyaf o ddysgwyr wneud yr asesiad darllen.

Bydd asesiadau personol ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) yn dod yn statudol yn y flwyddyn academaidd 2021/22.

Er mwyn cael mynediad at yr asesiadau, bydd angen i chi fewngofnodi â Hwb. Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch yr eicon asesiadau personol ar yr hafan neu o'r ddewislen.

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i fewngofnodi â Hwb a chael mynediad at y wefan asesiadau personol.

Dogfennau

Help, cymorth ac arweiniad i ysgolion

Mae cymorth ac arweiniad hefyd ar gael ar wefan yr asesiad. Ar ôl cael mynediad at y wefan, cliciwch 'Help' i gael mynediad at y fideos, canllaw i ddefnyddwyr ac asesiadau ymgyfarwyddo.

I gael cymorth ar reoli cyfrifon defnyddwyr Hwb yr ysgol, cyfeiriwch at y canllaw hwn. Fel arall, cysylltwch â hwb@gov.wales neu 0300 0252525.

I gael cymorth ar yr asesiadau personol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Asesiadau (ar gyfer ysgolion yn unig) ar 029 2026 5099 neu cymorth@asesiadaupersonol.cymru.

Deunyddiau dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon

Mae’r gweminarau canlynol, sydd wedi’u recordio, ar gael ar system yr asesiadau personol:

Cyflwyniad i'r asesiadau personol

Deall a gwneud defnydd effeithiol o adborth dysgwyr ac adroddiadau grŵp

Deall a defnyddio adroddiad cynnydd dysgwyr

Cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Asesiadau ar 029 2026 5099 neu cymorth@asesiadaupersonol.cymru.

  • Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.
  • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol a dosbarthiadau cyfan.
  • Nid oes unrhyw 'cyfnod prawf' ar gyfer asesiadau personol; mae amseru yn ôl disgresiwn yr ysgol.
  • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau personol naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol, ac nid oes angen nifer fawr o ddyfeisiau ar ysgolion.
  • Mae'n ofynnol i ddysgwyr sefyll yr asesiad unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiad unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.

Clipiau fideo: barn a phrofiadau dysgwyr, athrawon ac arbenigwyr

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 2-3

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 4-6

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 7-9