English

Yn 2021 i 2022, mae asesiadau personol i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9 ar gael i’w gwneud drwy gydol y flwyddyn ysgol. Mae hyn bellach yn cynnwys Rhifedd (Rhesymu) a gyflwynwyd yn yr hydref 2021.

Mae asesiadau Darllen a Rhifedd yn statudol ar gyfer y flwyddyn ysgol hon.

Ar ôl i ddysgwyr gwblhau’r asesiadau hyn, bydd gan ysgolion fynediad at adborth ar sgiliau eu dysgwyr, eu cynnydd a’u sgoriau safonedig ar sail oedran.

Er mwyn cael mynediad at yr asesiadau, bydd angen i chi fewngofnodi â Hwb. Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch yr eicon asesiadau personol ar yr hafan neu o'r ddewislen.

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i fewngofnodi â Hwb a chael mynediad at y wefan asesiadau personol.

  • Yn ystod 2021 i 2022, mae asesiadau personol mewn Darllen a Rhifedd yn statudol i'w defnyddio ym mlynyddoedd 2 i 9. Cynghorir athrawon i ddarllen llawlyfr gweinyddu yr asesiadau personol, sy’n amlinellu’r gofynion ar gyfer eleni.
  • Mae gwybodaeth ymarferol fanwl am amserlennu a chyflwyno'r asesiadau (gan gynnwys rhestrau gwirio), ac ar gael gafael ar adroddiadau, yn y canllaw i ddefnyddwyr ar y wefan asesu.
  • Gall ysgolion amserlennu asesiadau personol ar adeg y maent yn ei hystyried yn fwyaf buddiol i gefnogi addysgu, dysgu a chynnydd.
  • Gofynnir i athrawon sicrhau bod eu holl ddysgwyr yn defnyddio'r asesiadau ymgyfarwyddo ar Hwb i roi cynnig ar y mathau o gwestiynau cyn cymryd yr asesiadau.

Dogfennau

Cymorth ac arweiniad i ysgolion

Mae cymorth ac arweiniad hefyd ar gael ar wefan yr asesiadau. Ar ôl cael mynediad at y wefan, cliciwch 'Help' i gael mynediad at y fideos, canllaw i ddefnyddwyr ac asesiadau ymgyfarwyddo.

I gael cymorth ar reoli cyfrifon defnyddwyr Hwb yr ysgol, cysylltwch â hwb@llyw.cymru neu 0300 0252525.

I gael cymorth ar yr asesiadau personol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Asesiadau (ar gyfer ysgolion yn unig) ar 029 2026 5099 neu cymorth@asesiadaupersonol.cymru.

Mae'r adnoddau canlynol ar gael ar system yr asesiadau personol.

Defnyddio asesiadau personol, adborth ac adroddiadau er mwyn ategu cynnydd mewn darllen a rhifedd: gweninarau i athrawon

Mae’r astudiaeth achos isod yn amlygu’r defnydd ar asesiadau personol i dargedu a gwella canlyniadau’r dysgwyr.

Astudiaethau achos asesiadau personol

  • Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.

  • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol a dosbarthiadau cyfan.

  • Nid oes unrhyw 'gyfnod asesu' ar gyfer asesiadau personol; mae amseru yn ôl disgresiwn yr ysgol.

  • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau personol naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol, ac nid oes angen nifer fawr o ddyfeisiau ar ysgolion.

  • Mae'n ofynnol i ddysgwyr sefyll pob asesiad unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiadau unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.

Clipiau fideo: barn a phrofiadau dysgwyr, athrawon ac arbenigwyr

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 2 to 3

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 4 to 6

Edrychwch ar y mathau o gwestiynau sydd yn yr asesiad personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 7 to 9