English

Hwb

Hyfforddiant a datblygiad

7. Hyfforddiant a datblygiad

Darparu hyfforddiant perthnasol i ymarferwyr addysg, gweithwyr proffesiynol ym maes addysg, ysgolion a phartneriaid eraill i gefnogi’r gwaith o ddarparu addysg ar ddiogelwch ar-lein i blant a phobl ifanc.


 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar ddiogelwch ar-lein, gan ganolbwyntio ar feysydd penodol yn ymwneud â diogelwch ar-lein.

  Yn 2019–20, darparwyd rhaglen hyfforddi bwrpasol 18 diwrnod i’r consortia rhanbarthol. Cytunwyd ar ofynion y rhaglen gydag arweinydd digidol pob consortiwm rhanbarthol. Roedd yr hyfforddiant hwn yn cynnwys chwe sesiwn arweinyddiaeth ac arweinwyr/Cynghorwyr Herio clwstwr, tair sesiwn hyfforddi carfan, cynhadledd a saith sesiwn lles. Cynhaliwyd cyfanswm o 21 o sesiynau hyfforddi ar gyfer 657 o gynrychiolwyr. Roedd adborth y cynrychiolwyr ar yr hyfforddiant a ddarparwyd yn gadarnhaol iawn.

  Yn ogystal â hynny, cynhaliwyd pum diwrnod arall fel y gellid darparu hyfforddiant ychwanegol ac er mwyn cynnig chymorth mewn dau Ddigwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol. Yn anffodus, o ganlyniad i COVID-19, bu’n rhaid canslo’r ddau Ddigwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol a oedd yn weddill.

  Cynhaliwyd chwe digwyddiad ‘Diogelwch Ar-lein yn Fyw’, a roddodd drosolwg o faterion a heriau yn ymwneud â diogelwch ar-lein i 93 o bobl. Cynhaliwyd sesiynau yng Nglannau Dyfrdwy, Ynys Môn, Wrecsam, Llanelli, Porthcawl a Chaerdydd.

  Ym mis Hydref 2019, darparodd SWGfL hyfforddiant hefyd i 15 o Swyddogion School Beat yng Nghaerdydd.

  Yn ystod 2020–21, cynhelir cyfres o bedair weminar hyfforddi er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i weithwyr proffesiynol yng Nghymru ar ymddygiadau diogelwch ar-lein. Bydd y rhain yn ymdrin â phynciau yn cynnwys ffrydio byw, rhannu delweddau noeth, tueddiadau o ran diogelwch ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc, enw da gweithwyr proffesiynol, a diweddariadau i adnodd 360 safe Cymru.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Yn 2018–19, cynigiwyd 24 o sesiynau hyfforddiant hanner diwrnod ar themâu penodol i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes addysg. O’r 24 sesiwn hon, cynhaliwyd 15 ohonynt a hynny i gyfanswm o 165 o gynrychiolwyr. Roedd yr hyfforddiant yn ymdrîn â’r themâu canlynol:

  • y rhyngrwyd ac iechyd meddwl
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a’r goblygiadau i ysgolion.

  Ar ôl adolygiad canol blwyddyn o’r rhaglen hyfforddi, cytunwyd y byddai gweddill y rhaglen ar gyfer 2018–19 yn cael ei theilwra i flaenoriaethau hyfforddiant pob consortia rhanbarthol er mwyn sicrhau bod cymaint â phosibl yn mynychu’r sesiynau. Gwnaeth pob consortia rhanbarthol ddefnyddio’r ddarpariaeth mewn ffordd wahanol. Er enghraifft, gwnaeth rhai ddewis hyfforddi eu cynghorwyr herio a gwnaeth eraill ganolbwyntio ar 360 safe Cymru. Cynhaliwyd un deg a phedwar o sesiynau ar gyfer 547 o gynrychiolwyr.

  Hefyd, cynhaliwyd 11 o ddigwyddiadau ‘Diogelwch Ar-lein yn Fyw’, a roddodd drosolwg o faterion a heriau diogelwch ar-lein i 158 o bobl. Cynhaliwyd sesiynau ym Mhorthcawl, Llanelli, Bae Colwyn, Felinfach, Caerdydd, Glannau Dyfrdwy, Ynys Môn, Aberystwyth, Caerffili, Trefynwy a Sili.

  Ym mis Ionawr 2019, darparodd SWGfL hyfforddiant hefyd i 100 o Swyddogion School Beat, a hynny dros bedair sesiwn ym Mae Colwyn, Caerfyrddin, y Coed-duon a Phen-y-bont ar Ogwr. Cafodd cyfanswm o 970 o bobl hyfforddiant drwy’r rhaglen hon.

  Yn ystod 2019–20, caiff rhaglen hyfforddi bwrpasol 18 diwrnod yn ei darparu i’r consortia rhanbarthol. Bydd y rhaglen yn cael ei chytuno ag arweinydd digidol pob consortiwm rhanbarthol.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Byddwn yn parhau i ddatblygu a chyflwyno rhaglen hyfforddi ar ddiogelwch ar-lein. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i ddarparu hyfforddiant a chymorth i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol.

  Yn 2020–21, rydym wedi darparu cyfres o weminarau hyfforddiant rhithwir sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymddygiadau diogelwch ar-lein i weithwyr proffesiynol yng Nghymru. Trafodwyd y pynciau canlynol a gellir ei weld ar Hwb.

  Fe wnaethom gefnogi tri 'Briff Diogelwch Ar-lein' pellach a gyflwynwyd fel rhan o waith allgymorth Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU gan ddarparu gwybodaeth am y diogelwch, tueddiadau, technolegau, materion ac ymchwil ar-lein diweddaraf.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i hyrwyddo’r modiwlau 'Cadw dysgwyr yn ddiogel – Diogelwch ar-lein'.

  Drwy gydol 2019–20, rydym wedi parhau i hyrwyddo modiwlau hyfforddi Cadw dysgwyr yn ddiogel ar ddiogelwch ar-lein, sydd ar gael drwy barth Cadw’n ddiogel ar-lein ar Hwb. Hyd yma, edrychwyd ar y modiwlau dros 29,000 o weithiau.

  Caiff y modiwlau eu diweddaru yn unol â diweddariadau i ganllawiau ganllawiau Cadw dysgwyr yn ddiogel, a byddwn yn parhau i annog gweithwyr proffesiynol ym maes addysg i gwblhau’r modiwlau fel rhan o’u datblygiad proffesiynol unigol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Yn 2018–19, gwnaethom barhau i hyrwyddo modiwlau hyfforddi Cadw dysgwyr yn ddiogel ar ddiogelwch ar-lein, gan dynnu sylw atynt ar y parth Cadw’n ddiogel ar-lein ar Hwb. Hyd yma, edrychwyd ar y modiwlau dros 16,000 o weithiau.

  Byddwn yn parhau i hyrwyddo modiwlau Cadw dysgwyr yn ddiogel. Gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r parth Cadw’n ddiogel ar-lein, byddwn yn parhau i dynnu sylw at y modiwlau a’u nodau yn ystod 2019-20, a byddwn yn annog ymarferwyr addysg a llywodraethwyr i gwblhau’r modiwlau fel rhan o’u datblygiad proffesiynol unigol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Er mwyn helpu i sefydlu canllawiau Cadw dysgwyr yn ddiogel, gwnaethom gyhoeddi dau fodiwl e-ddysgu a modiwl astudiaethau achos, gan ystyried sefyllfaoedd diogelu penodol sy’n cyd-fynd yn agos â chynnwys a fformat canllawiau Cadw dysgwyr yn ddiogel. Mae’r modiwlau wedi’u bwriadu ar gyfer holl aelodau staff mewn lleoliad addysgol, ac yn cynnwys:

  • modiwl rhagarweiniol sy’n amlinellu ystyr diogelu, deddfau, polisïau a phwysigrwydd creu amgylchedd diogel, yn ogystal â chwalu rhai camsyniadau cyffredin
  • modiwl i helpu pob aelod o staff i ddeall sut i ddiogelu dysgwyr, prosesau cyffredin a rôl yr unigolyn dynodedig ar gyfer diogelwch
  • modiwl rhyngweithiol i asesu dysgu drwy astudiaethau achos – mae’r astudiaethau achos wedi’u cynllunio i’w cwblhau yn unigol, ac mae modd eu tynnu o’r modiwl a’u defnyddio yn ystod diwrnodau HMS fel pwnc trafod grŵp ymarferwyr.

  Mae dau fodiwl newydd wedi’u hychwanegu at gyfres 'Cadw dysgwyr yn ddiogel', gan ganolbwyntio’n benodol ar ddiogelwch ar-lein. Fel y modiwlau blaenorol, mae’r modiwlau hyn ar gael ar Hwb drwy restr chwarae. Mae’r modiwlau newydd wedi’u datblygu i ddarparu cyflwyniad cadarn i ddiogelu ar-lein ar gyfer ymarferwyr addysg a llywodraethwyr o bob math, gan nodi’r effaith ar ddiogelu dysgwyr.

  Maent yn cynnwys gwybodaeth gefndir am y problemau diogelu sy’n gallu codi ar-lein ac yn nodi rhai o’r apiau a’r gwasanaethau sy’n cael eu defnyddio gan bobl ifanc. Hefyd, mae pob rhestr chwarae yn cynnwys amrywiaeth o ddolenni i ddogfennau a chanllawiau defnyddiol a pherthnasol.

  Ym mis Ebrill 2021, cyhoeddwyd modiwlau hyfforddi ar eu newydd wedd ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol yn unol â diweddariadau i ganllawiau cadw dysgwyr yn ddiogel.

  Drwy ein hardal Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb byddwn yn parhau i dynnu sylw at y modiwlau a'u nodau, a byddwn yn annog ymarferwyr addysgol a llywodraethwyr i gwblhau'r modiwlau fel rhan o'u datblygiad proffesiynol unigol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod diogelwch ar-lein yn parhau i fod yn rhan allweddol o’r oll weithgarwch yn ymwneud â chynhwysiant digidol.

  Yng nghanol pandemig COVID-19, bu’n rhaid i’r cymorth a roddir drwy ein Rhaglen Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant addasu. Mae hyn wedi cynnwys hyrwyddo cymorth o bell dros y ffôn, drwy e-bost a, lle y bo’n briodol, drwy fideo i sefydliadau allweddol, a fydd yn parhau i fod yn agwedd graidd ar gyfer y dyfodol agos. Drwy wneud hynny, mae’r rhaglen wedi sicrhau bod cadw’n ddiogel ac yn gyfreithlon yn un o themâu craidd yr holl hyfforddiant a ddarperir i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr, er mwyn sicrhau y caiff y ddealltwriaeth a’r wybodaeth eu trosglwyddo i ddinasyddion.

  Mae diogelwch ar-lein yn rhan allweddol o’r hyfforddiant y mae dros 5,250 o Arwyr Digidol (gwirfoddolwyr ifanc) wedi ei gael i’w galluogi i helpu pobl hŷn mewn ysbytai a chartrefi gofal i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu neu ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus ar-lein allweddol, gan sicrhau nad yw’r unigolion hyn yn cael eu gadael ar ôl. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r pandemig, daeth y cymorth i’r Arwyr Digidol i ben ym mis Mawrth 2020. Byddwn yn parhau i weithio gydag ysgolion a cholegau i sicrhau bod hyfforddiant ar gyfer Arwyr Digidol ar gael pan fydd rheoliadau ac amgylchiadau yn caniatáu hynny.

  Er na fu modd i ni ddarparu Arwyr Digidol, gwnaethom weithio gyda Chymunedau Digidol Cymru yn ystod y cyfyngiadau symud cenedlaethol i greu menter newydd o’r enw ‘Arwyr Hwb’, a lansiwyd gan y Gweinidog Addysg ym mis Ebrill 2020. Roedd y fenter hon yn galw ar blant a phobl ifanc i ddod yn ‘Arwyr Hwb’ drwy greu negeseuon i’w rhannu â phobl hŷn a mwy agored i niwed ledled Cymru. Cafwyd dros 1,000 o negeseuon, a gafodd eu rhannu â chartrefi gofal yn ystod y pandemig.

  Drwy gyllid a ddarperir gennym, darparwyd cynnwys dwyieithog ar lwyfan sgiliau digidol sylfaenol ar-lein ‘Learn My Way’. Mae’r llwyfan hwn yn cynnwys adnoddau ar gadw eich data sylfaenol personol yn ddiogel, cadw eich dyfais yn ddiogel a chadw’n ddiogel ar-lein. Mae’r llwyfan hwn yn helpu unigolion i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol am ddim, ar gyflymder ac mewn lleoliad sy’n gyfleus iddynt.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Mae’r hyfforddiant a ddarperir drwy ein Rhaglen Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant, sy’n werth £2 filiwn y flwyddyn, yn cynnwys cynghorion ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys diogelu preifatrwydd, sy’n cael eu rhannu â dinasyddion drwy staff rheng flaen a gwirfoddolwyr.

  Mae diogelwch ar-lein yn rhan allweddol o’r hyfforddiant y mae ein 4,600 o Arwyr Digidol (gwirfoddolwyr ifanc) wedi’i gael er mwyn iddynt allu helpu pobl hŷn mewn ysbytai a chartrefi gofal i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu neu i ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, fel nad ydynt yn cael eu gadael ar ôl.

  Rydym wedi ariannu’r cyfieithiad Cymraeg o’r llwyfan ‘Learn My Way’ ar gyfer datblygu sgiliau digidol sylfaenol ar-lein, sy’n cynnwys adnoddau ar gadw eich data personol yn ddiogel, cadw eich dyfais yn ddiogel a sut i fod yn ddiogel ar-lein. Mae’r llwyfan hwn yn helpu unigolion i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol am ddim, ar gyflymder ac mewn lleoliad sy’n gyfleus iddynt.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Ar oedolion 16 oed a throsodd mae ein polisi cynhwysiant digidol a sgiliau digidol sylfaenol yn canolbwyntio’n bennaf, yn enwedig y pedwar grŵp blaenoriaeth canlynol:

  • pobl hŷn
  • pobl anabl
  • pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol
  • pobl economaidd anweithgar a di-waith

  Mae ymddiriedaeth, diogelwch a chymhelliant yn parhau i fod yn rhwystrau allweddol sy’n atal llawer o bobl rhag defnyddio technoleg ddigidol. Gall mynd i’r afael â phryderon am ddiogelwch sylfaenol, a thynnu sylw at y camau rhagofalus y dylai pobl eu cymryd, gynyddu hyder defnyddwyr i achub ar cyfleoedd helaeth y mae’r byd digidol yn eu cynnig. Mae’r rhai nad ydynt yn defnyddio technoleg ddigidol neu sy’n gwneud defnydd cyfyngedig ohono yn colli cyfle i fanteisio ar wasanaethau cyhoeddus digidol gwell ynghyd â bargeinion gwell a nwyddau rhatach, a hefyd cyfleoedd i wella eu lles, cysylltiadau cymdeithasol, diogelwch ariannol ac iechyd.

  Drwy ein Rhaglen Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant (Gorffennaf 2019 i Fehefin 2022), byddwn yn sicrhau y caiff pwysigrwydd cadw’n ddiogel ac yn gyfreithlon ar-lein ei ymgorffori yn ein hyfforddiant a’n hadnoddau ar gyfer y canlynol:

  • staff rheng flaen
  • her gymunedol cynhwysiant digidol Bagloriaeth Cymru
  • Cyfeillion Digidol (gwirfoddolwyr ifanc)
  • Cyfeillion Digidol (gwirfoddolwyr sy’n gyfoedion)

  Er mwyn atgyfnerthu hyn, drwy weithio gyda’r Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol, byddwn yn ceisio cyfeirio unigolion a theuluoedd at gyngor ar seiber ddiogelwch.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i
  ddarparu deunydd hyfforddi a chymorth ar faterion yn ymwneud â
  gwrthderfysgaeth.

  Er nad yw gwrth-derfysgaeth yn fater datganoledig, rydym yn parhau i weithio’n agos â Thîm Prevent y DU ac Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU).

  O fewn y tri modiwl hyfforddi Prevent sydd ar gael ar-lein ar hyn o bryd, mae fersiwn Gymraeg ar gael ar gyfer y ddau gyntaf. Gallwch lawrlwytho’r fersiynau Cymraeg o’r cwrs hyfforddi a gwylio fideos gydag is-deitlau Cymraeg.

  Bydd yr adolygiad o hyfforddiant Prevent yn sicrhau bod yr hyfforddiant ar gael yn ddwyieithog yn y dyfodol.

  Ymwybyddiaeth o Prevent
  Cyflwyniad ar ffurf pecyn e-ddysgu i ddyletswydd Prevent, gyda’r nod o ddiogelu pobl agored i niwed rhag cael eu radicaleiddio i gefnogi gwrthderfysgaeth neu ddod yn derfysgwyr eu hunain.

  Atgyfeiriadau Prevent
  Mae’r pecyn hwn (Saesneg yn unig) yn adeiladu ar hyfforddiant e-ddysgu i godi ymwybyddiaeth o Prevent. Fe’i cynlluniwyd i sicrhau, pan fyddwn yn rhannu pryder bod unigolyn yn cael eu radicaleiddio, bod yr atgyfeiriad yn gadarn, yn wybodus ac â bwriad da a bod yr ymateb i’r pryder hwnnw’n bwyllog ac yn gymesur.

  Ymwybyddiaeth o Channel
  Mae’r pecyn hyfforddiant hwn (Saesneg yn unig) ar gyfer unrhyw un y gofynnir iddynt gyfrannu at neu fod yn aelod o Banel Channel neu arwain panel o’r fath. Mae’n becyn ar gyfer pob lefel, o weithiwr proffesiynol y gofynnir iddo gyfrannu neu fynychu am y tro cyntaf, i aelod o staff sy’n newydd i’w rôl ac yn trefnu cyfarfod o’r panel.

  Porth e-ddysgu Prevent
  Mae Llywodraeth y DU wrthi’n gweithio gyda chontractiwr i wneud newidiadau i’r safle er mwyn cydymffurfio â Safonau Digidol y Llywodraeth. Cynhaliwyd nifer o gyfweliadau gyda defnyddwyr er mwyn deall sut maent yn defnyddio’r wefan ac i nodi gwelliannau i wella’r profiad hyfforddi. Cam nesaf y prosiect fydd ymgorffori’r newidiadau cychwynnol a chynnal ymgynghoriad/cyfweliadau pellach â defnyddwyr lle bydd cyfle i ni a chydweithwyr Prevent gyfrannu at y broses. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i sefydliadau partner am gynnydd ac amserlenni fel y gallant ddarparu cynrychiolwyr yn y dyfodol. Caiff y gofynion o ran y Gymraeg eu hadolygu yn ystod y cam hwn.

  Llawlyfr hyfforddiant Prevent (dyddiedig Mawrth 2016)
  Mae adolygiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd o’r ddarpariaeth ar gyfer trydydd parti. Mae catalog cyhoeddedig o ddarparwyr eisoes ar gael, a bydd dogfen safonau hyfforddiant yn cael ei chyhoeddi fel rhan o’r adolygiad er mwyn i gyflenwyr a’r rheini sy’n pwrcasu hyfforddiant allu ei dilyn a chyfeirio ati. Bydd hyn yn rhoi sicrwydd wrth bwrcasu hyfforddiant, ond hefyd yn sicrhau bod darparwyr yn cynnig cynhyrchion o ansawdd uchel sy’n bodloni’r agenda Prevent. Cynhelir ymgynghoriad ar y safonau maes o law.

  Mae WECTU yn gweithio’n agos gyda’n swyddogion arweiniol ar y canlynol.

  • Adnoddau sy’n gysylltiedig â Chymru yn Cyd-dynnu – cysylltu â Phrosiect Cymru yn Cyd-dynnu wrth rannu gwybodaeth ag athrawon ac ati am brosesau atgyfeirio risg/bygythiad.
   Mae gan Brosiect Cymru yn Cyd-dynnu fodiwlau a ddefnyddir mewn ysgolion yn nifer o’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Ceir modiwlau ar gyfer dysgwyr uwchradd ac ar gyfer dysgwyr dan 11 oed. Ceir cysylltiad Ewropeaidd hefyd drwy gysylltiadau a ariennir gan Erasmus.
  • Adnoddau sy’n gysylltiedig â Chymru yn Cyd-dynnu – cysylltu â Phrosiect Cymru yn Cyd-dynnu wrth rannu gwybodaeth ag athrawon ac ati am brosesau atgyfeirio risg/bygythiad.
   Mae gan Brosiect Cymru yn Cyd-dynnu fodiwlau a ddefnyddir mewn ysgolion yn nifer o’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Ceir modiwlau ar gyfer dysgwyr uwchradd ac ar gyfer dysgwyr dan 11 oed. Ceir cysylltiad Ewropeaidd hefyd drwy gysylltiadau a ariennir gan Erasmus.
  • Gwaith Swyddogion School Beat ar eithafiaeth – ceir 65 o Swyddogion School Bear ar draws Cymru sydd eisoes yn gweithredu fel pwynt cyswllt i ysgolion ar yr agenda hon, ac mae modiwl gwell yn cael ei ddatblygu sy’n cynnwys ffilmio golygfa gychwynnol.
  • Gorgyffwrdd â gwaith ar gydlyniant/troseddau casineb – yn sgil natur drawsbynciol yr agenda, mae gwaith Prevent yn gysylltiedig ag ymgyrchoedd rhai sefydliadau anllywodraethol, e.e. ‘Show racism the red card’, a’r agenda ddiogelu ehangach (sy’n ymdrin â diogelwch ar-lein, ac ati).
  • Ysgolion Caerdydd – Caerdydd yw unig ardal flaenoriaeth y Swyddfa Gartref ar gyfer Prevent yng Nghymru ac, yn sgil hynny, mae’n elwa ar gyllid ar gyfer cydgysylltydd Prevent a swyddogion arweiniol ar gyfer mynd i’r afael ag eithafiaeth.
  • Mentrau sy’n dod i’r amlwg – mae ein cysylltiadau ym maes polisi addysg wedi cefnogi briffiau gan WECTU i’r Prif Weinidog ynghylch yr agenda hon. Bydd WECTU yn parhau i gefnogi ein partneriaid drwy ddarparu gwybodaeth wrth iddynt geisio datblygu/gwella’r dysgu a ddarperir ynghylch yr agenda Prevent a diogelu.
  • Cloi ysgolion dros dro – mae dealltwriaeth o’r agenda Diogelu/Paratoi yn aml yn gorgyffwrdd â Prevent ac ystyriaeth o drefniadau cloi ac adrodd ysgolion.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Er nad yw gwrth-derfysgaeth yn fater datganoledig, rydym yn parhau i weithio’n agos â Thîm Prevent y DU ac Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU).

  O fewn y tri modiwl hyfforddi Prevent sydd ar gael ar-lein ar hyn o bryd, mae fersiwn Gymraeg ar gael ar gyfer y ddau gyntaf. Gallwch lawrlwytho’r fersiynau Cymraeg o’r cwrs hyfforddi a gwylio fideos gydag is-deitlau Cymraeg.

  Bydd yr adolygiad o hyfforddiant Prevent yn sicrhau bod yr hyfforddiant ar gael yn ddwyieithog yn y dyfodol.

  Ymwybyddiaeth o Prevent

  Cyflwyniad ar ffurf pecyn e-ddysgu i ddyletswydd Prevent, gyda’r nod o ddiogelu pobl agored i niwed rhag cael eu radicaleiddio i gefnogi gwrthderfysgaeth neu ddod yn derfysgwyr eu hunain.

  Atgyfeiriadau Prevent

  Mae’r pecyn hwn (Saesneg yn unig) yn adeiladu ar hyfforddiant e-ddysgu i godi ymwybyddiaeth o Prevent. Fe’i cynlluniwyd i sicrhau, pan fyddwn yn rhannu pryder bod unigolyn yn cael eu radicaleiddio, bod yr atgyfeiriad yn gadarn, yn wybodus ac â bwriad da a bod yr ymateb i’r pryder hwnnw’n bwyllog ac yn gymesur.

  Ymwybyddiaeth o Channel

  Mae’r pecyn hyfforddiant hwn (Saesneg yn unig) ar gyfer unrhyw un y gofynnir iddynt gyfrannu at neu fod yn aelod o Banel Channel neu arwain panel o’r fath. Mae’n becyn ar gyfer pob lefel, o weithiwr proffesiynol y gofynnir iddo gyfrannu neu fynychu am y tro cyntaf, i aelod o staff sy’n newydd i’w rôl ac yn trefnu cyfarfod o’r panel.

  Porth e-ddysgu Prevent

  Mae Llywodraeth y DU wrthi’n gweithio gyda chontractiwr i wneud newidiadau i’r safle er mwyn cydymffurfio â Safonau Digidol y Llywodraeth. Cynhaliwyd nifer o gyfweliadau gyda defnyddwyr er mwyn deall sut maent yn defnyddio’r wefan ac i nodi gwelliannau i wella’r profiad hyfforddi. Cam nesaf y prosiect fydd ymgorffori’r newidiadau cychwynnol a chynnal ymgynghoriad/cyfweliadau pellach â defnyddwyr lle bydd cyfle i ni a chydweithwyr Prevent gyfrannu at y broses. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i sefydliadau partner am gynnydd ac amserlenni fel y gallant ddarparu cynrychiolwyr yn y dyfodol. Caiff y gofynion o ran y Gymraeg eu hadolygu yn ystod y cam hwn.

  Llawlyfr hyfforddiant Prevent (dyddiedig Mawrth 2016)

  Mae adolygiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd o’r ddarpariaeth ar gyfer trydydd parti. Mae catalog cyhoeddedig o ddarparwyr eisoes ar gael, a bydd dogfen safonau hyfforddiant yn cael ei chyhoeddi fel rhan o’r adolygiad er mwyn i gyflenwyr a’r rheini sy’n pwrcasu hyfforddiant allu ei dilyn a chyfeirio ati. Bydd hyn yn rhoi sicrwydd wrth bwrcasu hyfforddiant, ond hefyd yn sicrhau bod darparwyr yn cynnig cynhyrchion o ansawdd uchel sy’n bodloni’r agenda Prevent. Cynhelir ymgynghoriad ar y safonau maes o law.

  Mae WECTU yn gweithio’n agos gyda’n swyddogion arweiniol ar y canlynol.

  • Adnoddau sy’n gysylltiedig â Chymru yn Cyd-dynnu – cysylltu â Phrosiect Cymru yn Cyd-dynnu wrth rannu gwybodaeth ag athrawon ac ati am brosesau atgyfeirio risg/bygythiad.
   Mae gan Brosiect Cymru yn Cyd-dynnu fodiwlau a ddefnyddir mewn ysgolion yn nifer o’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Ceir modiwlau ar gyfer dysgwyr uwchradd ac ar gyfer dysgwyr dan 11 oed. Ceir cysylltiad Ewropeaidd hefyd drwy gysylltiadau a ariennir gan Erasmus.
  • Adnoddau sy’n gysylltiedig â Chymru yn Cyd-dynnu – cysylltu â Phrosiect Cymru yn Cyd-dynnu wrth rannu gwybodaeth ag athrawon ac ati am brosesau atgyfeirio risg/bygythiad.
   Mae gan Brosiect Cymru yn Cyd-dynnu fodiwlau a ddefnyddir mewn ysgolion yn nifer o’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Ceir modiwlau ar gyfer dysgwyr uwchradd ac ar gyfer dysgwyr dan 11 oed. Ceir cysylltiad Ewropeaidd hefyd drwy gysylltiadau a ariennir gan Erasmus.
  • Gwaith Swyddogion School Beat ar eithafiaeth – ceir 65 o Swyddogion School Bear ar draws Cymru sydd eisoes yn gweithredu fel pwynt cyswllt i ysgolion ar yr agenda hon, ac mae modiwl gwell yn cael ei ddatblygu sy’n cynnwys ffilmio golygfa gychwynnol.
  • Gorgyffwrdd â gwaith ar gydlyniant/troseddau casineb – yn sgil natur drawsbynciol yr agenda, mae gwaith Prevent yn gysylltiedig ag ymgyrchoedd rhai sefydliadau anllywodraethol, e.e. ‘Show racism the red card’, a’r agenda ddiogelu ehangach (sy’n ymdrin â diogelwch ar-lein, ac ati).
  • Ysgolion Caerdydd – Caerdydd yw unig ardal flaenoriaeth y Swyddfa Gartref ar gyfer Prevent yng Nghymru ac, yn sgil hynny, mae’n elwa ar gyllid ar gyfer cydgysylltydd Prevent a swyddogion arweiniol ar gyfer mynd i’r afael ag eithafiaeth.
  • Mentrau sy’n dod i’r amlwg – mae ein cysylltiadau ym maes polisi addysg wedi cefnogi briffiau gan WECTU i’r Prif Weinidog ynghylch yr agenda hon. Bydd WECTU yn parhau i gefnogi ein partneriaid drwy ddarparu gwybodaeth wrth iddynt geisio datblygu/gwella’r dysgu a ddarperir ynghylch yr agenda Prevent a diogelu.
  • Cloi ysgolion dros dro – mae dealltwriaeth o’r agenda Diogelu/Paratoi yn aml yn gorgyffwrdd â Prevent ac ystyriaeth o drefniadau cloi ac adrodd ysgolion.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Byddwn yn parhau i weithio gydag Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU), penaethiaid ac arweinwyr diogelu i ddarparu hyfforddiant priodol ar faterion yn ymwneud â gwrthderfysgaeth, gan sicrhau bod gweithdrefnau a phrosesau ar waith mewn ysgolion, a’u bod yn gyfarwydd â’r prosesau a’r gweithdrefnau hyn. Un o nodweddion allweddol Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 yw’r ddyletswydd ar ysgolion a cholegau i roi sylw dyledus, wrth arfer eu swyddogaethau, i atal pobl rhag cael eu tynnu i derfysgaeth. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Prevent Duty Guidance for England and Wales (Saesneg yn unig) ar gyfer sefydliadau penodol, gan gynnwys darparwyr addysg.

  Fel rhan o Prevent, mae gan ysgolion ddyletswydd i sicrhau bod staff wedi’u hyfforddi i nodi’r rhai sy’n wynebu risg o gael eu radicaleiddio.

  Er mwyn helpu i gyflwyno Prevent, rydym wedi:

  • cyhoeddi a diweddaru’r fersiwn o’n dogfen ganllawiau Gwrthsafiad a pharch – Datblygu cydlyniant cymunedol, sy’n cynnwys pecyn cymorth hunanasesu cysylltiedig; mae’r canllawiau yn sicrhau bod gan ysgolion yng Nghymru wybodaeth i’w helpu i fodloni gofynion cyfreithiol Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015
  • cyhoeddi Ymddiried ynof fi Cymru, sef fersiwn ddwyieithog o’r adnodd ystafell ddosbarth a grëwyd gan Childnet fel rhan o Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, sy’n mynd i’r afael â rhagfarn a phropaganda ar-lein.

  Ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar y pryd at yr awdurdodau lleol yn ddiweddar yn gofyn am sicrwydd bod gan ysgolion weithdrefnau priodol ar waith.


Meysydd gwaith newydd ar gyfer 2020

Yn 2020, rydym yn adeiladu ar waith blaenorol ac yn ystyried meysydd gwaith newydd sy’n cael effaith gadarnhaol ar gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol i ddatblygu pecyn hyfforddi ar-lein ar seiber gadernid ar gyfer rhanddeiliaid addysg yng Nghymru.

  Byddwn yn cydweithio â’r Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol i ddarparu pecyn hyfforddi ar-lein ar gyfer rhanddeiliaid addysg yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant yn meithrin sgiliau sylfaenol ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes addysg ac yn nodi ystyriaethau ymarferol i godi eu hymwybyddiaeth o bwysigrwydd seiber ddiogelwch a lleihau’r risgiau a gyflwynir gan ymosodiadau seiber.

  Caiff yr hyfforddiant ar-lein ei ddarparu drwy Hwb i holl staff ysgolion, a chaiff ei deilwra i gynulleidfaoedd penodol.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i hyfforddi gweithwyr proffesiynol perthnasol, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio mewn lleoliadau addysg, i nodi achosion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV), ac ymateb iddynt.

  Rydym yn ymrwymedig i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV). Rydym wedi ymrwymo i’n Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i sicrhau y caiff gweithwyr proffesiynol perthnasol eu hyfforddi i ddarparu ymatebion effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr. Un o’r dulliau allweddol o gyflawni’r ymrwymiad yw Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol VAWDASV.

  Un o brif swyddogaethau’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yw darparu hyfforddiant cyson a chymesur i awdurdodau lleol er mwyn gwella dealltwriaeth y gweithlu cyffredinol, a thrwy hynny, yr ymateb i’r rhai sy’n dioddef VAWDASV.

  Rydym wedi creu modiwl e-ddysgu 45 munud ar VAWDASV, sydd ar gael yn genedlaethol i weithlu’r ‘awdurdodau perthnasol’ a enwir yn Neddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Mae’r modiwl yn rhoi trosolwg o VAWDASV, ac mae’n rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr i nodi arwyddion cam-drin a chyfeirio dioddefwyr at gymorth pellach gan linell gymorth 24 awr Byw Heb Ofn.

  Gwnaethom gyflwyno ‘Gofyn a Gweithredu’, sef ein hyfforddiant ar atal ac ymyrryd yn gynnar er mwyn addysgu gweithwyr proffesiynol rheng flaen sut i nodi VAWDASV. Mae’r hyfforddiant hwn yn addas i unrhyw awdurdod perthnasol sy’n dod i gysylltiad â dioddefwyr VAWDASV wrth gyflawni ei rôl. Prif amcan ‘Gofyn a Gweithredu’ yw ei gwneud yn ofynnol i weithwyr proffesiynol perthnasol ‘ofyn’ cwestiynau i ddarpar ddioddefwyr am y posibilrwydd o gam-drin domestig mewn amgylchiadau penodol a ‘gweithredu’ i leihau dioddefaint a niwed o ganlyniad i’r trais a’r cam-drin.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau y caiff cadernid digidol ei gynrychioli a’i ystyried fel rhan o’r gwaith parhaus ar ddiogelu a phlant a phobl ifanc agored i niwed.

  Mewn ymateb i argyfwng COVID-19, gwnaethom sefydlu ffrwd waith ar ddiogelu a phlant a phobl ifanc agored i niwed er mwyn canolbwyntio ar sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel, a’u bod yn cael eu gweld, eu clywed, eu meithrin a’u datblygu bob amser. Byddwn yn parhau i sicrhau y caiff cadernid digidol ei ystyried fel rhan o’r gwaith parhaus hwn.