English

3. Sgyrsiau gorffennol a dadansoddiad

 

Mae sgyrsiau cynharach y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnwys:

 • Cynnydd
 • Cynllunio cwricwlwm
 • Paratoi ar gyfer y cwriclwm: a ydym ar y trywydd iawn?
 • Adnoddau a deunyddiau ategol
 • Diwygio cymwysterau
 • Hanesion Cymreig a Phobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol
 • Llafaredd a darllen
 • Y Celfyddydau mynegiannol

O dan bob pennawd isod fe welwch becyn hwylusydd ac adnoddau fideo y gellir eu defnyddio i gynnal sgwrs yn eich ysgol/lleoliad. 

 • Datblygu cynnydd a chefnogi cynllunio a trefnu’r cwricwlwm: Mai 2023

  Roedd y sgwrs yn canolbwyntio ar:

  • sut y gall ysgolion ddefnyddio camau cynnydd i ddatblygu syniadau ynghylch cynnydd dysgwyr
  • yr hyn y gall ysgolion a sefydliadau ei wneud i roi sicrwydd i rieni, a rhanddeiliaid ehangach, bod dysgwyr yn dod yn eu blaenau

  Gwnaed hyn drwy:

  • archwilio profiad ac arfer cyfredol mewn ysgolion a sefydliadau
  • mynd ati ar y cyd i ddatblygu ffyrdd posibl ymlaen
  • ystyried yn ymarferol sut y gellid gwneud y rhain yn rhan o arferion

  Adnoddau a ddefnyddir yn y sgwrs

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).

  Datblygu cynnydd a chefnogi cynllunio a trefnu’r cwricwlwm: Ionawr 2023

  Roedd y sgwrs yn canolbwyntio ar:

  • sut y gall ysgolion ddefnyddio camau cynnydd i ddatblygu syniadau ar gyfer cynnydd dysgwyr
  • yr hyn y gall ysgolion a sefydliadau ei wneud i roi sicrwydd i rieni, a rhanddeiliaid ehangach, bod dysgwyr yn dod yn eu blaenau

  Gwnaed hyn drwy:

  • archwilio profiad ac arfer cyfredol mewn ysgolion a sefydliadau
  • datblygu ffyrdd posibl ymlaen ar y cyd
  • ystyried yn ymarferol sut y gellid gwneud y rhain yn rhan o arfer

  Adnoddau a ddefnyddir yn y sgwrs

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).

  Troi meddyliau yn arferion, cynllunio cwricwlwm i gefnogi cynnydd: Hydref 2022

  Cynhaliwyd y sgwrs i gefnogi ymarferwyr i:

  • werthuso'n feirniadol ymagweddau cyfredol at gynnydd
  • ysgogi ffyrdd newydd o feddwl
  • archwilio sut y gall meddwl a defnyddio tystiolaeth gefnogi ymarfer

  Cyflwynodd y sgwrs hon themâu, syniadau, a dulliau o gynnydd.

  Roedd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar:

  • ddatblygu dealltwriaeth o gynnydd o fewn y Cwricwlwm i Gymru
  • meithrin hyder ymarferwyr wrth ddefnyddio egwyddorion cynnydd, datganiadau o’r hyn sy’n bwysig, camau cynnydd, a dibenion asesu gyda’i gilydd wrth gynllunio’r cwricwlwm ac arfer yr ystafell ddosbarth

  Adnoddau a ddefnyddir yn y Sgwrs

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).

  Yn y sgwrs hon, rhannodd cyfranogwyr o bob rhan o Gymru eu dealltwriaeth o gynnydd a sut y gellir asesu hyn yn effeithiol.

  Trafodwyd y cyfranogwyr:

  • rhannu dealltwriaeth o sefyllfa eu cydweithwyr ym mhob cyd-destun o ran syniadau a datblygiadau yn ymwneud â chynnydd ac asesu
  • ystyried sut y gellir defnyddio egwyddorion cynnydd i helpu i gynllunio'r cwricwlwm, gan gynnwys cynllunio gwaith asesu
  • ystyried sut y gellir cynllunio cynnydd dysgwyr ar hyd continwwm y cwricwlwm drwy integreiddio'r broses o ddethol cynnwys, dulliau addysgeg a dulliau asesu
  • rhannu gwybodaeth am sut mae arferion asesu yn cael eu datblygu i gefnogi cynnydd dysgwyr ar draws yr holl gwricwlwm
  • ystyried ffactorau cyd-destunol a allai effeithio ar ddealltwriaeth a chynllunio cynnydd
  • datblygu dealltwriaeth o ddulliau effeithiol o gyd-awduro o fewn ac ar draws ysgolion neu leoliadau a fydd yn helpu i ddatblygu arferion cynllunio cynnydd ac asesu ymhellach

  Adnoddau sgwrsio

  Pecyn briffio hwylyswyr: cynnydd ac asesu (Haf 2022)

  Adnoddau pellach

  Athro Robin Banerjee yn siarad am cynnydd.

  Adnoddau a ddefnyddir yn y sgwrs

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).

  Cynnydd: Hydref 2021

  Yn y sgwrs hon, mae modd i ymarferwyr drafod yr heriau, a'r cyfleoedd, wrth gynllunio cwricwlwm y mae cynnydd dysgu’n ganolog iddo. Gyda chymorth mewnbwn arbenigol a deunyddiau eraill, mae modd i ymarferwyr fynd i'r afael â chwestiynau allweddol gan gynnwys:

  • beth yw eich dealltwriaeth o gynnydd yn y Cwricwlwm i Gymru? Beth sy'n wahanol i'r ffordd yr ydym wedi mynd i’r afael â hyn o'r blaen?
  • ble ydych chi nawr o ran datblygu cynnydd yn y cwricwlwm newydd? Beth sy'n ddefnyddiol wrth feddwl am hyn, a beth sydd ddim?
  • symud ymlaen: pa gymorth a allai fod ei angen arnoch i gynyddu eich dealltwriaeth a'ch defnydd o gynnydd yn y cwricwlwm newydd?Pecyn briffio hwyluswyr: dilyniant (Hydref 2021)
  • Pecyn briffio hwyluswyr: cynnydd (hydref 2021) docx 397 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  Adnoddau fideo ar gyfer Sgwrs y Rhwydwaith Cenedlaethol: Cynnydd, hydref 2021

  Rhwydwaith Cenedlaethol: cyflwyniad gan Lloyd Hopkin, Pennaeth Diwygio’r Cwricwlwm.

  Heriau a chyfleoedd wrth ddatblygu cynydd yn y Cwricwlwm i Gymru yng nghyd-destun y pandemig.

  Cynnydd: astudiaethau achos, safbwyntiau ymarferwyr ar sut i fynd ati i ystyried cynnydd yn eu cwricwlwm.

  Pwrpas yr enghreifftiau hyn yw helpu i ddarparu ystod o safbwyntiau ac ymagweddau, ac annog mynychwyr i feddwl am eu dulliau eu hunain.

  Adnoddau a ddefnyddir yn y Sgwrs

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru).

 • Dylunio’r cwricwlwm ac asesu: Mehefin 2023

  Roedd y Sgwrs Genedlaethol hon yn gyfle i:

  • rannu syniadau ar y math o sgyrsiau cwricwlaidd sy'n cefnogi cynllunio cwricwlwm ac asesu effeithiol
  • gwerthuso sut mae ysgolion a lleoliadau yn datblygu'r diwylliant a'r amgylchedd sy'n gydnaws â chynllunio cwricwlwm ac asesu effeithiol
  • cyfeirio at adnoddau a all gefnogi sgyrsiau cwricwlwm blaenllaw yn eich ysgolion a'ch lleoliadau sy'n galluogi cynnydd dysgwyr

  Mae myfyrdododau ar y cwricwlwm a chynllun asesu Mae sgwrs Rhwydwaith Cenedlaethol yng ngwanwyn 2023 i’w gweld ar y ddolen isod.

  Adnoddau a ddefnyddir yn y sgwrs

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).

  Dylunio’r cwricwlwm ac asesu: Mawrth 2023

  Canolbwyntiodd y Sgwrs Genedlaethol hon yng Ngwanwyn 2023 ar gefnogi ymarferwyr ac arweinwyr ysgolion/lleoliadau i fyfyrio ar eu prosesau cynllunio cwricwlwm ac asesu.

  Roedd y sgwrs yn gyfle i:

  • sgwrsio ag ymarferwyr eraill o bob rhan o Gymru am eu profiadau o ddylunio’r cwricwlwm ac asesu
  • ystyried beth mae egwyddorion asesu o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ei olygu i'ch dysgwyr
  • gwerthuso sut mae'ch ysgolion a leoliadau yn datblygu prosesau cynllunio cwricwlwm ac asesu ar hyd y continwwm 3 i 16,
  • nodi'r hyn sy'n gweithio'n dda a'r cymorth sydd ei angen i oresgyn unrhyw heriau
  • Pecyn sleidiau: cynllun cwricwlwm (Mawrth 2023) pptx 3.30 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  Adnoddau sgwrsio

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru).

  Dylunio’r cwricwlwm ac asesu: Tachwedd 2022

  Gan adeiladu ar Sgyrsiau Dylunio Cwricwlwm 2021 i 2022, rhoddodd y Sgwrs Genedlaethol yma gyfle i ymarferwyr ac arweinwyr mewn ysgolion a lleoliadau:

  • asesu effaith elfennau gorfodol y Cwricwlwm i Gymru

  Rhoddodd sgwrs yr hydref gyfle i ymarferwyr ac arweinwyr:

  • asesu effaith elfennau gorfodol y Cwricwlwm i Gymru hyd yn hyn
  • gwerthuso'r hyn sy'n gweithio a nodi unrhyw heriau
  • gwerthuso sut mae ysgolion a lleoliadau yn datblygu’r ddealltwriaeth gysyniadol yn y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig a sut mae hyn yn cael ei ddatblygu ar hyd y continwwm 3 i 16 wrth gynllunio’r cwricwlwm
  • nodi'r hyn sy'n gweithio'n dda a nodi cymorth i'r system oresgyn unrhyw heriau

  I gynnal sgyrsiau yn eich lleoliad eich hun, defnyddiwch y PowerPoint hwn sy'n cynnwys dolenni i adnoddau, i ysgogi trafodaeth a darllen pellach:

  Adnoddau sgwrsio

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru).

  Mehefin 2022

  Fel dilyniant i Sgyrsiau'r Rhwydwaith Cenedlaethol yng Ngwanwyn 2022, cynhelwyd Sgwrs Rhwydwaith Cenedlaethol ar Ddylunio'r Cwricwlwm i dwyn ynghyd feddwl a thrafodaeth ynghylch Dylunio'r Cwricwlwm, gan adeiladu ar y sgyrsiau blaenorol.

  Cafodd cyfranogwyr y cyfle i:

  • clywed gan ymarferwyr am yr hyn sy'n gweithio'n dda gyda chynllunio'r cwricwlwm ar gyfer ysgolion a lleoliadau ledled Cymru wrth i ni symud tuag at gyflwyno'r cwricwlwm ym mis Medi 2022
  • trafod rhai o'r heriau allweddol a ddaw yn sgil cynllunio'r cwricwlwm ar lefel ysgol, gan rannu awgrymiadau ar gyfer atebion gyda'i gilydd, er mwyn helpu i lywio'r cymorth sydd ar gael gan awdurdodau lleol, rhanbarthau a Llywodraeth Cymru
  • trafod y prosesau a'r adnoddau y mae ymarferwyr yn eu cael o gymorth wrth iddynt barhau i adolygu a gwella trefniadau'r cwricwlwm.

  Gweithgaredd myfyriol: paratoi ar gyfer y sgwrs

  Cyn y sgwrs hon yn eich ysgol/lleoliad eich hun, ymlaen llaw, cymerwch amser i gyflawni'r gweithgaredd myfyriol hwn:

  Yn nhaith dylunio'r cwricwlwm hyd yma:

  • Beth maen nhw wedi'i newid yn eu hymagwedd a pham?
  • Beth maen nhw wedi'i gael yn ddefnyddiol a pham ei fod wedi cefnogi eich meddwl?

  Cwestiynnau allweddol ar gyfer y sgwrs

  1. Pa egwyddorion sy'n sail i benderfyniadau dylunio'r cwricwlwm yr ydych wedi'u gwneud hyd yn hyn/yn eu gwneud yn eich ysgol/lleoliad a pham mai chi yw eich sbardunau?
   • Pa elfennau o fframwaith Cwricwlwm i Gymru ydych chi wedi'u defnyddio i ddechrau arni a pham wnaethoch chi ddechrau yno? Er enghraifft, y pedwar diben, egwyddorion dilyniant, yr egwyddorion addysgeg.
   • Pa ganllawiau a dogfennau sydd wedi llywio eich penderfyniadau a pham y mae wedi bod yn ddefnyddiol? Er enghraifft, Dyfodol llwyddiannus, adroddiadau OECD, unrhyw gylchgronau, erthyglau, arbenigwyr cwricwlwm rhyngwladol?
   • Pa ran y mae rhanddeiliaid wedi'i chwarae wrth gefnogi'r egwyddorion hyn i fod yn sail i gynllun cwricwlwm eich ysgol/lleoliad? Er enghraifft, rhieni, eich cymuned, llywodraethwyr, gwasanaethau gwella?
  2. Beth yw eich camau nesaf arfaethedig yn eich taith dylunio cwricwlwm a pham? Beth ydych chi'n bwriadu bod yn wahanol yr adeg hon y flwyddyn nesaf? Sut y byddwch yn gwireddu'r uchelgais hwnnw? Pa gymorth fydd ei angen arnoch a chan bwy?
  3. Sut mae cydweithio o fewn ac ar draws ysgolion (Er enghraifft, clwstwr, rhwydweithiau sefydledig, perthnasoedd sydd newydd eu datblygu) yn helpu i lunio dyluniad eich cwricwlwm? Pam dewis gweithio fel hyn? Sut ydych chi wedi goresgyn unrhyw heriau?

  Adnoddau y sgwrs:

  Cwestiwn 1:
  Cwestiwn 2:

  Ar ôl cymryd rhan yn y sgwrs, ystyriwch fyfyrio ar:

  • Beth ydych chi wedi'i ddysgu am sut mae pobl yn meddwl am dylunio’r cwricwlwm ac asesu a allai helpu gyda'r pethau rydych yn gweithio arnynt ar hyn o bryd?
  • Pwy, yn eich lleoliad chi, y gallech chi eu cynnwys mewn trafodaethau am hyn?

  Pa negeseuon allweddol sydd yn yr adnoddau pellach (fideo, erthygl, papur er gwybodaeth) sy’n ddefnyddiol i ddatblygu:

  • Y pethau rydych yn gweithio arnynt yn eich lleoliad ar hyn o bryd.
  • Eich dealltwriaeth a'ch ffordd eich hun o feddwl am cynnydd ac asesu.
  • Y syniadau allweddol i'w tynnu o'r sgwrs rhwydwaith cenedlaethol

  Adnoddau pellach

  Podcast: Rethinking Education: Jay McTighe on how to 'backward design' educational nirvana on Apple Podcasts

  Blog: 5 Key Elements for Successful Curriculum Design (eduplanet21.com)

  Papur: Improving Schools in Wales: An OECD Perspective

  Gweler adran adnoddau newydd Hwb i gefnogi eich prosesau dylunio cwricwlwm yn eich ysgol a'ch lleoliad. Cwricwlwm i Gymru, Hwb (gov.wales)

 • Paratoi ar gyfer cyflwyno: Medi 2021

  Yn y sgwrs hon, bu ymarferwyr yn cydweithio i drafod gwahanol ddulliau o ddylunio a datblygu Cwricwlwm i Gymru.

  Hyd yn hyn trafodwyd sut:

  • dod â'r hyn sy'n gweithio gyda’i gilydd
  • i wella dealltwriaeth egwyddorion datblygiad cwricwlaidd da
  • a trafod pa gymorth pellach fyddai fwyaf defnyddiol iddynt wrth baratoi i'w gyflwyno

  Adnoddau fideo ar gyfer Sgwrs y Rhwydwaith Cenedlaethol: paratoi ar gyfer y cwricwlwm, hydref 2021

  Rhwydwaith Cenedlaethol: cyflwyniad gan Lloyd Hopkin, Pennaeth Diwygio’r Cwricwlwm

  Paratoad ysgolion ar gyfer Cwricwlwm Cymru

  Ysgolion yn goresgyn heriau gan Gwawr Meirion, Estyn

  Cefnogaeth ranbarthol i ysgolion gan Ruth Thackray GWE

  Adnoddau a ddefnyddir yn y sgwrs

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru). cofrestrwch (eventbocs.cymru).

 • Tachwedd 2021

  Roedd y sgwrs yn canolbwyntio ar sut y dylai adnoddau a deunyddiau i gefnogi cynllunio, dysgu ac addysgu’r cwricwlwm edrych yng nghyd-destun newydd Cwricwlwm i Gymru.

  Aeth y sgwrs i’r afael â chwestiynau fel:

  • sut ydych chi'n meddwl y bydd eich anghenion am adnoddau a deunyddiau ategol yn newid o ganlyniad i Gwricwlwm i Gymru?
  • pa adnoddau ydych chi wedi'u defnyddio sydd wedi bod yn ddefnyddiol? Pam?
  • wrth edrych ymlaen, sut gallai adnoddau eich cefnogi i gynllunio eich cwricwlwm eich hun?

  Rhwydwaith Cenedlaethol: cyflwyniad gan Lloyd Hopkin, Pennaeth Diwygio’r Cwricwlwm (Saesneg yn unig)

  Trosolwg o adnoddau, deunyddiau ategol a’r Cwricwlwm i Gymru Dr Sonny Singh, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Victoria Jobson, St Joseph's Catholic and Anglican High School, Beth Jones, Brynllywarch Hall School (Saesneg yn unig)

  Adnoddau a ddefnyddir yn y sgwrs

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru).

 • Pwrpas y sgwrs

  • Dod ag ymarferwyr ynghyd i rannu eu barn ar sut y gellir ail-ddychmygu cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed i gefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru.
  • Datblygu’r sgwrs ynghylch sut y gall cymwysterau alinio â fframwaith Cwricwlwm i Gymru a chefnogi cwricwla ysgolion.
  • Nodi cyfleoedd i ystyried lles dysgwyr yn fwy effeithiol ac adnabod profiadau dysgwyr yn well o fewn cymwysterau.
  • Nodi cyfleoedd ar gyfer arloesi a newid o fewn cymwysterau'r dyfodol o ran cynnwys, asesu ac adrodd ar ganlyniadau, gan gynnwys defnydd mwy effeithiol o dechnoleg ddigidol.
  • Nodi gwaith neu ymchwil pellach y dylid ei wneud i lywio'r gwaith o gynllunio, cyflwyno ac asesu cymwysterau'r dyfodol.
  • Mewnbynnu i'r broses o gyd-lunio cymwysterau TGAU a chymwysterau eraill a wnaed ar gyfer Cymru, a bydd y canfyddiadau'n cael eu trosglwyddo i'r grwpiau sydd â'r dasg o ddatblygu cynigion ar lefel pwnc i'w hystyried.

  Y cwricwlwm newydd: beth sy'n wahanol?

  Cwestiwn 1: Ym mha ffyrdd y gellid ‘ail-ddychmygu’ cymwysterau fel TGAU i gyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru a chefnogi ei weithredu?

  Ar ddechrau’r cwestiwn hwn, bydd fideo 3 munud o hyd i'w chwarae gan Catrin Verrall, Cymwysterau Cymru.

  Cwestiwn 2: Sut y gellir cynllunio cymwysterau fel TGAU i gefnogi profiadau ystyrlon i ddysgwyr a hybu lles cadarnhaol?

  Ar ddechrau y cwestiwn hwn bydd fideo 3 munud o hyd i’w chwarae gan Elan Richards, Cymwysterau Cymru.

  Cwestiwn 3: Heblaw am TGAU, beth sydd bwysicaf i'w gynnwys yn y cymwysterau ehangach a gynigir i ddysgwyr 14-16 oed?

  Ar ddechrau y cwestiwn hwn bydd fideo byr i’w chwarae gan Lowri Williams, Cymwysterau Cymru.

  Darllen cefndir

  • Pecyn cyn darllen pdf 530 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Pecyn sleid: Y rhwydwaith cenedlaethol diwygio cymwysterau (gwanwyn 2022) pptx 3.67 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru).

 • Ebrill 2022

  Pwrpas y sgwrs

  • Tynnu sylw at arfer da presennol ar gyfer addysgu hanesion Cymreig a Phobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol.
  • Ystyried heriau a phwysigrwydd ymgorffori profiadau a chyfraniadau Cymreig a Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol mewn hanes ar draws y cwricwlwm.
  • Archwilio pam mae perthyn a hunaniaeth yn hollbwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ddeall sut y maent wedi cyfrannu at hanes cyfoethog Cymru, gan wneud cysylltiadau rhwng hanesion a chymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

  Rhan 1: Pwy yw eich dysgwyr? Pam ei bod yn bwysig eu dysgu am hanes?

  Athro Martin Johnes – Hanes Cymru a’r Cwricwlwm i Gymru

  Mae arweinwyr o Ysgol Bro Edern yn siarad am ddatblygu eu cwricwlwm, gan ddechrau gyda’r dyniaethau

  Rhan 2: Sut allwn ni gysylltu hanesion a phrofiadau ein holl ddysgwyr ledled Cymru? Sut mae ymgorffori hanes a chyfraniadau Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn hanes Cymru ac ar draws y cwricwlwm?

  Yr Athro Charlotte Williams OBE yn siarad am wreiddio pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a straeon yn y cwricwlwm er budd pob dysgwr

  Dr Huw Griffiths ar hanes cynefin, a hanes Cymreig, Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol

  I gael mynediad i’r adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.cymru).

 • Chwefror 2023

  Cynhelir Sgwrs Rhwydwaith Cenedlaethol yn benodol ar gyfer arweinwyr lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir ar 2 Chwefror 2023.

  Roedd y sgwrs yn canolbwyntio ar:

  • glywed gan arweinwyr lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir ynghylch beth sy’n gweithio’n dda ledled Cymru yn dilyn cyflwyno’r cwricwlwm ym Medi 2022 a rhannu eich barn
  • trafod rhai o‘r prif heriau, rhannu atebion posibl a llywio cefnogaeth y dyfodol
  • nodi a thrafod yr arferion a’r adnoddau y mae ymarferwyr yn eu hystyried yn ddefnyddiol o ran cyflwyno’r cwricwlwm

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).

  Adroddiad o’r sgwrs

 • Mehefin 2022

  Mae sgiliau llafaredd a darllen yn helpu dysgwyr i wneud synnwyr o'r byd o'u cwmpas.

  Gyda hyn mewn golwg, rhoddodd y sgwrs gyfle i’r ymarferwyr:

  • arddangos sut mae ysgolion a lleoliadau yn cael effaith gadarnhaol ar safonau llafaredd a darllen
  • rhannu offer ymarferol a all helpu i godi safonau a thrafod unrhyw rwystrau i gefnogi codi safonau

  Cwestiynnau allweddol ar gyfer y sgwrs

  Cyn y sgwrs hon yn eich ysgol/lleoliad eich hun, cymerwch amser o flaen llaw i gyflawni'r gweithgaredd myfyriol hwn:

  O'ch cyd-destun eich hun, ystyriwch agwedd eich ysgol/lleoliad at lefaredd a darllen a'r hyn sydd wedi gweithio'n dda wrth barhau i godi safonau. Gallai hyn fod, er enghraifft, yn uned benodol o waith neu'n ffocws ysgol/lleoliad gyfan gyfredol. Ystyriwch pam y bu'n gweithio a beth a’i gwnaed yn llwyddiannus.

  Myfyriwch ar hyn, a byddwch yn barod i rannu eich meddwl yn y sgwrs.

  Cwestiwn 1:

  Beth yw'r egwyddorion sy'n sail i strategaeth eich ysgol/lleoliad ar gyfer llafaredd a darllen? Sut mae tystiolaeth/arweiniad wedi llywio strategaeth eich ysgol/lleoliad a sut mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol?

  Adnodd ar gyfer cwestiwn 1:

  Cwestiwn 2:

  Pa fathau o gymorth fyddai'n ddefnyddiol i ddatblygu strategaethau ysgolion/lleoliadau ar gyfer llafaredd a darllen ymhellach yng nghyd-destun Cwricwlwm Cymru?

  Cwestiwn 3:

  Sut mae cydweithio ar draws yr ysgol/lleoliad gyfan (er enghraifft, gan gynnwys rhieni a'r gymuned ehangach) wedi helpu i annog diwylliant o ddarllen? Pam dewis gweithio fel hyn? Beth oedd yr heriau a sut wnaethoch chi eu goresgyn?

 • Hydref 2022

  Nododd y sgwrs ar y Celfyddydau Mynegiannol:

  • Cael barn ymarferwyr ar yr hyn a weithiodd a'r hyn a brofodd yn anodd yn ei 3 datganiad o'r hyn sy'n bwysig yn y cwricwlwm, ac wrth gynllunio trwy ymgysylltu â chlwstwr.
  • Sut rydym yn cefnogi ysgolion a lleoliadau i sicrhau bod eu dysgwyr yn gwneud cynnydd?
  • Beth ddylid ei archwilio ymhellach i gefnogi ysgolion i fynd i'r afael â materion dylunio a helpu eu dysgwyr i archwilio a datblygu eu sgiliau?

  I gael yr adnoddau ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol hon cofrestrwch (eventbocs.wales).