English

Ap rhwydweithio cymdeithasol rhad ac am ddim yw Wizz a ddatblygwyd gan VLB yn 2022. Bwriad yr ap yw rhoi cyfle i ddefnyddwyr ddod o hyd i bobl newydd i sgwrsio â nhw ar-lein. Mae gan yr ap system sweipio, sy'n debyg i apiau dêtio poblogaidd a Wink, lle gall defnyddwyr sgrolio trwy broffiliau a dod o hyd i rywun yr hoffen nhw sgwrsio â nhw.  Does dim cost ymlaen llaw i ddefnyddio Wizz, ond mae opsiwn i brynu 'Wizz Gold' sy'n caniatáu nodweddion premiwm fel hybu proffil y defnyddiwr neu gynnwys fideos yn eu proffil. Mae Wizz ar gael ar App Store Apple a Google Play.


Y cyfyngiad oedran ieuengaf ar gyfer defnyddwyr Wizz yw 13.

Mae Wizz yn gwirio oedran ei ddefnyddwyr trwy adnabod wynebau ac ap Yoti. Os nad yw Yoti yn gallu gwirio'r oedran, mae aelod o dîm Wizz yn adolygu'r llun i wirio oedran y defnyddiwr. Os nad oes modd dilysu defnyddiwr, ni all gyfarfod a sgwrsio gyda phobl eraill.

Mae gan Wizz sgôr oedran 12+ (Teens) ar Apple App Store a Google Play.

Dysgwch fwy am sgoriau oedran yn ein 'Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau’.


Pwrpas Wizz yw caniatáu i ddefnyddwyr wneud ffrindiau newydd yn seiliedig ar ddiddordebau cyffredin ledled y byd. Fodd bynnag, mae llawer o ddefnyddwyr hefyd yn defnyddio Wizz fel ap dêtio, gan ychwanegu negeseuon fel ‘straight hmu’ (I am straight/heterosexual, hit me up) i'w proffil, neu i hysbysebu eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol eraill.


 • Deallusrwydd artiffisial. Defnyddir deallusrwydd artiffisial ar y platfform i wirio delweddau o ddefnyddwyr gan ddefnyddio'r ap Yoti.

 • Nodwedd sy'n caniatáu i'r defnyddiwr anfon sgwrs i'r 100 proffil nesaf yn eu ciw.

 • Ffugio ymddangosiad corfforol trwy ddefnyddio lluniau o berson gwahanol, neu luniau hen iawn, i ymddangos fel rhywun arall.

 • Dyma'r cysylltiadau rydych chi wedi'u derbyn i weld eich proffil. Gallan nhw fod yn bobl rydych chi'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn ond gallan nhw hefyd gynnwys rhai rydych chi ond wedi'u cyfarfod ar-lein. Gall defnyddwyr chwilio am ffrindiau gan ddefnyddio'r swyddogaeth 'Find new friends'.

 • Delwedd noethlymun neu led-noeth. Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru ar luniau noeth.

 • Neges a anfonwyd gan ddefnyddiwr arall sydd eisiau siarad neu fod yn ffrindiau o bosib.

 • Mae Rewind yn caniatáu i'r defnyddiwr weld proffil a gafodd ei sweipio neu ei anwybyddu'n flaenorol.

 • Sgwrs sydd wedi'i chuddio a dim ond yn hygyrch gyda WizzGold, y nodwedd premiwm â thâl. Fel arall, anogir y defnyddiwr i wylio hysbyseb i weld sgwrs gyfrinachol.

 • Hwb 30 munud (am dâl) i'r proffil, sy'n cynyddu'r siawns y bydd defnyddwyr eraill yn gweld y proffil hwn.

 • Sgwrs sy'n aros ar frig rhestr sgwrsio'r defnyddiwr.

 • Mae hyn yn cyfeirio at gyfrifon lle mae'r llun proffil wedi'i asesu fel un deiliad y cyfrif ac nid rhywun arall. I wirio cyfrif, mae defnyddwyr yn cael eu hysgogi i dynnu hunlun. Os yw'r llun yn cyfateb i'r proffil, bydd y cyfrif yn cael ei ddilysu.

 • Dyma nodwedd premiwm y talwyd amdani, sy'n caniatáu mynediad at lawer o nodweddion, megis rhoi hwb i broffil defnyddiwr neu ddatgelu sgyrsiau cyfrinachol.

 • Arian cyfred mewn ap a ddefnyddir i brynu eitemau, fel 'boosts' neu 'super chat'.


Fel llawer o apiau sgwrsio eraill y cyfryngau cymdeithasol, mae'r cynnwys ar y platfform yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr, felly gall gynnwys iaith anweddus neu gynnwys amhriodol. Er mwyn chwilio am bobl i gysylltu â nhw ar yr ap, mae defnyddwyr yn sweipio trwy fywgraffiadau defnyddwyr eraill. Mae rhai bywgraffiadau defnyddwyr wedi'u hysgrifennu mewn ffordd sy'n arwydd o'u bwriadau ar yr ap, megis dêtio neu gyfeiriadau at ddefnyddio cyffuriau. Gall rhai defnyddwyr iau fod yn agored i gynnwys ysgrifenedig anaddas i'w hoedran yn y bywgraffiadau hynny. Anogwch eich plentyn i ddefnyddio'r dewisiadau 'Find new friends' i sicrhau mai dim ond proffiliau addas i'w hoedran y bydd yn dod ar eu traws. Mae gwybodaeth lawn am sut i wneud hyn yn adran 'Rheoli rhyngweithio a chynnwys' y canllaw hwn.

Mae pob sgwrs a neges ar Wizz yn cael eu hanfon fel negeseuon uniongyrchol (DMs) sy'n golygu mai dim ond yr anfonwr a'r derbynnydd fydd yn gallu gweld y cynnwys. Mae rhai defnyddwyr yn dewis anfon negeseuon a delweddau personol neu agos-atoch drwy negeseuon uniongyrchol (DMs), gan wybod na all pobl eraill eu gweld. Atgoffwch eich plentyn i siarad â chi os yw rhywun wedi anfon neges neu lun amhriodol mewn DM. Drwy gyfyngu ar bwy all eich plentyn ei gyrchu ar y platfform, bydd yn llai tebygol o brofi iaith neu ymddygiad anaddas i'w oed.  

I greu cyfrif Wizz, rhaid i bob defnyddiwr ychwanegu ei ddyddiad geni a rhannu llun ohono'i hun. Gan weithio mewn partneriaeth â Yoti, ap adnabod wynebau, mae Wizz yn gwirio oedran pob defnyddiwr. Mae defnyddio elfen adnabod wynebau i wirio cyfrifon hefyd yn cyfyngu ar allu defnyddwyr i greu cyfrifon ffug, gan esgus bod yn rhywun dipyn iau neu'n hyn nag ydyn nhw go iawn. Mae pob cyfrif sydd wedi'i ddilysu yn cynnwys tic glas ar ei broffil. Mae'r defnydd o broses adnabod wynebau i wirio oedran yn wahanol iawn i lawer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill nad ydyn nhw’n ceisio gwirio oedran eu defnyddwyr.

Nod Wizz yw cysylltu defnyddwyr â diddordebau tebyg ar y platfform. Mae defnyddio'r nodwedd 'Swipe' yn golygu bod defnyddwyr yn syml yn sweipio'r hawl i ddewis pwy hoffen nhw anfon neges ato/ati a dod yn ffrindiau, ar sail eu proffil yn unig. Trwy gysylltu â phobl sydd â diddordebau cyffredin tebyg, mae perygl o feithrin ymdeimlad ffug o ymddiriedaeth rhwng defnyddwyr, gyda'r dybiaeth eu bod nhw'n ffrindiau am eu bod nhw'n hoffi'r un pethau. Siaradwch â'ch plentyn am ystyr ffrind, ac anogwch y plentyn i gysylltu â ffrindiau oddi ar lein o fewn yr ap, yn hytrach na phobl nad yw'n eu hadnabod. Trafodwch beryglon cysylltu â dieithriaid ac esboniwch bwysigrwydd peidio â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol neu adnabyddadwy o fewn sgyrsiau. Atgoffwch eich plentyn i ddweud wrthych chi os bydd rhywun yn gofyn cwestiynau personol ac i roi gwybod am unrhyw un sy'n gwneud iddo deimlo'n anghyfforddus.

Os oes gan eich plentyn gyfrif Wizz, mae'n bwysig ei fod yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei rannu ac effaith hynny ar ei ôl troed digidol. Siaradwch â'ch plentyn i'w helpu i ddeall beth sy'n addas a ddim yn addas i'w rannu ar-lein. Gofalwch fod eich plentyn yn gwybod ei bod hi'n anodd cadw perchnogaeth ar fideo unwaith y bydd wedi cael ei rannu ar-lein, gan ei fod yn hawdd i rywun arall gopïo ac ailbostio cynnwys heb yn wybod iddo ac yna gall fod yn anodd ei ddileu o'r rhyngrwyd.

Mae sawl cyfle i brynu eitemau mewn ap neu uwchraddio o fewn Wizz. Gwahoddir defnyddwyr y platfform i danysgrifio i Wizz Gold, naill ai drwy randaliadau wythnosol, misol, neu dri misol. Mae uwchraddio'n datgloi mwy o opsiynau sgwrsio ac addasu proffil, mwy o lwfans lluniau ar eu proffil a hefyd yn analluogi hysbysebion. Hefyd, mae Wizz yn annog defnyddwyr i brynu arian cyfred mewn ap o'r enw 'WiCoins' i anfon 'Super chats' neu 'Bulk messages'. Siaradwch â'ch plentyn am brynu eitemau yn yr ap a sicrhau ei fod yn deall bod arian go iawn yn cael ei ddefnyddio i brynu'r eitemau hyn. Gallwch hefyd osod y gosodiadau prynu mewn ap perthnasol ar eich dyfais. Mae rhagor o wybodaeth ar hyn yn adran 'Rheoli amser a phrynu pethau' y canllaw hwn.

Dylai defnyddwyr Wizz fod yn ymwybodol o sut mae'r platfform wedi'i gynllunio i annog defnyddwyr i’w ddefnyddio. Mae'r ap yn anfon hysbysiadau niferus, er enghraifft, os nad ydyn nhw wedi bod ar yr ap am fwy na 24 awr. Er enghraifft, rhoi WiCoins am ddim am gynnal hyd sgwrs am gyfnod penodol. Atgoffwch eich plentyn i gymryd hoe fach o'r ap a defnyddio'r gosodiadau hysbysu a restrir yn adran 'Rheoli amser a phrynu pethau' y canllawiau hyn er mwyn helpu i reoli ei amser ar y platfform.


 • Gall defnyddwyr ddiffodd eu gwelededd yn y swyddogaeth 'Find new friends', sy'n stopio pobl rhag estyn allan. Does dim opsiwn i analluogi oed, enw na gwlad. Fodd bynnag, gall defnyddwyr ddileu pa bynnag ran o'r wlad maen nhw'n byw ynddi.

  I analluogi 'Visible in find new friends’:

  • Ewch i'ch proffil yn y gornel chwith uchaf a dewis yr eicon gêr ar y gornel chwith uchaf.
  • Sgroliwch i lawr i 'Visibility' a diffodd yr opsiwn 'Visible in find new friends'.

  I gyffredinoli eich lleoliad:

  • Ewch i'ch proffil yn y gornel chwith uchaf a dewis yr eicon gêr ar y gornel chwith uchaf.
  • Sgroliwch i lawr i ‘Visibility’ a diffodd ‘Show my state’.
 • Does dim gosodiadau ar gael i reoli cynnwys na rhyngweithiadau penodol. Fodd bynnag, gall defnyddwyr reoli eu dewisiadau 'Find new friends' a allai leihau achosion o ymddygiad negyddol.

  I reoli dewisiadau 'Find new friends':

  • Ewch i'ch proffil yn y gornel chwith uchaf a dewis yr eicon gêr ar y gornel chwith uchaf.
  • Sgroliwch i 'Find new friend preferences'.
  • Dewiswch rywedd ffrindiau newydd, yn ôl:
   • Everyone
   • Mostly boys
   • Mostly girls.
  • Dewis oedran dethol:
   • My age first (exact age)
   • Around my Age (+/-5 years)
  • Dewiswch hoff leoliad:
   • State/region
   • Country
   • Worldwide
  • DS: sicrhewch fod defnyddwyr yn dewis gweld ffrindiau drwy statws gwirio/dilysu trwy ddewis yr opsiwn 'Mostly Verified', a allai leihau nifer y proffiliau ffug neu bots y daw i gysylltiad â nhw.
 • Gall defnyddwyr riportio defnyddwyr eraill sy'n eu plagio neu'n ymddwyn yn amhriodol ar y platfform.

  I riportio defnyddiwr:

  • Ewch i'r eicon tri dot ar y dde uchaf.
  • Dewiswch 'Report'.

  I flocio defnyddiwr:

  • Ewch i'r tri dot ar y dde uchaf.
  • Dewiswch 'Block’.
 • Mae yna opsiynau cyfyngedig i reoli amser a phrynu o fewn y gêm. Yn hytrach, dylai rhieni a gofalwyr archwilio'r ddewislen gosodiadau ar ddyfeisiau unigol.

  I reoli amser ar iOS:

  • Ewch i'r ddewislen gosodiadau a sgrolio i 'Notifications'.
  • Chwiliwch am Wizz yn y rhestr apiau a diffodd yr opsiwn 'Allow notifications'.

  I reoli amser ar Android:

  • Ewch i'r ddewislen gosodiadau a sgrolio i 'Apps’.
  • Chwiliwch am Wizz yn y rhestr apiau a dewis 'Notifications’.
  • Diffoddwch yr opsiwn 'Show notifications'.

  I analluogi prynu eitemau mewn ap ar iOS:

  • Ewch i ‘Settings’ > ‘Screen time’ a sgrolio i lawr i 'Content and privacy restrictions’.
  • Dewiswch ‘iTunes and App Store purchases’ a gosod yr opsiwn i ‘Don’t allow’.

  I analluogi prynu eitemau mewn ap ar Android:

  • Ewch i'ch ap 'Google Play Store'.
  • Dewiswch 'Menu' > ‘Settings’ > ‘Require authentication for purchases’.
  • Mae hyn yn golygu y bydd angen gosod cyfrinair i brynu pethau drwy'r ap.

Mae gan Wizz wefan sy'n cynnwys gwybodaeth gyswllt. Mae modd cysylltu â nhw drwy e-bost.

Argymhellir bod rhieni a gofalwyr yn gwirio'n rheolaidd faint o amser mae eu plentyn yn ei dreulio ar Wizz. Siaradwch â'ch plentyn am y bobl mae'n cysylltu â nhw ar Wizz a'i atgoffa am beryglon sgwrsio gyda dieithriaid.