English

Mae’r mwyafrif o ddarparwyr gwasanaethau yn cynnig ffyrdd i ddeiliaid cyfrifon adrodd am broblemau, ac mae rhai yn cynnig dull adrodd cyhoeddus sy’n caniatáu i drydydd parti adrodd ar ran plentyn neu berson ifanc.

Mae canllawiau ynghylch apiau i deuluoedd ar Hwb yn rhoi cyngor ar sut i adrodd ar broblem ar rai o’r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gwefannau gemau mwyaf poblogaidd.

Dyma rai adnoddau adrodd arbenigol eraill.

Dylech adrodd am unrhyw achos o dwyllo neu  drosedd seiber yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon i Ganolfan Adrodd Twyll a Throseddau Seiber y Deyrnas Unedig. (Saesneg yn unig)

Gallwch adrodd pryderon am gam-drin rhywiol yn ddiogel ar wefan y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein. (Saesneg yn unig)

Adrodd ar gynnwys sy’n dangos cam-drin plant yn rhywiol a delweddau o gam-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn luniau. (Saesneg yn unig)

Canolfan adrodd genedlaethol sy’n helpu i adrodd ar gynnwys niweidiol ar-lein. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi cymorth penodol mewn perthynas â'r math canlynol o niwed ar-lein: camdriniaeth ar-lein; bwlio neu aflonyddu; bygythiadau; personoaduad; cynigion rhywiol di-groeso (nad ydynt yn ddelweddau); cynnwys treisgar; cynnwys yn ymwneud â hunan-niweidio neu hunanladdiad; cynnwys pornograffig.

Gall plant a phobl ifanc ddefnyddio adnodd Report Remove gan Childline i adrodd am luniau a fideos noeth y maent yn poeni sydd wedi cael eu rhannu’n gyhoeddus, neu y gallant fod wedi cael eu rhannu’n gyhoeddus. (Saesneg yn unig)