English

Mae OnlyFans yn ap cyfryngau cymdeithasol sy'n seiliedig ar danysgrifiadau a ddefnyddir i rannu lluniau, fideos a ffrydiau byw. Gall crewyr godi ffi fisol ar eu cefnogwyr i ddilyn eu cyfrif a gweld eu cynnwys unigryw. Mae cynnwys yn aml yn cael ei greu gan YouTubers poblogaidd neu ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol, ond mae hefyd yn cynnwys hyfforddwyr ffitrwydd a modelau, ymhlith eraill. Mae'n ymddangos ei fod hefyd yn blatfform poblogaidd ar gyfer gweithwyr amatur sy'n gobeithio rhoi hwb i'w gyrfaoedd trwy ennill portffolio o waith cyflogedig. Mae OnlyFans yn arbennig o adnabyddus am ei boblogrwydd ymhlith gweithwyr rhyw, sy'n gwerthu lluniau, fideos a ffrydiau byw i'w dilynwyr. Nid yw pob crëwr yn codi ffi am eu cynnwys, ond rhaid i chi ychwanegu manylion cerdyn credyd cyn y gallwch danysgrifio i gyfrif unrhyw grëwr. Mae OnlyFans yn codi ffi o 20% am unrhyw gynnwys a werthir drwy'r platfform. Ar adeg ysgrifennu, roedd gan y platfform 30 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig, ynghyd â 450,000 o grewyr cynnwys.

Cyfyngiad oedran

Rhaid i ddefnyddwyr OnlyFans fod yn o leiaf 18 oed.

I greu cyfrif crëwr, rhaid i ddefnyddwyr ddarparu hunlun ynghyd â dull adnabod â llun i gadarnhau oedran. I greu cyfrif tanysgrifiwr, nid oes unrhyw ddulliau dilysu oedran llym.

Mae ymchwil yn awgrymu nad yw'r dulliau dilysu oedran hyn yn gadarn, ac mae defnyddwyr dan 18 oed wedi gallu creu cyfrif a rhannu cynnwys.

Nid yw OnlyFans ar gael ar Apple App Store neu Google Play oherwydd cynnwys aeddfed.

Darganfyddwch fwy am raddfeydd oedran yn ein 'Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau'.

Sut mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r ap

Y brif apêl i bobl ifanc ymuno ag OnlyFans yw'r syniad ei bod yn ffordd hawdd o wneud arian trwy werthu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Cyfeirir at yr ap yn aml mewn diwylliant poblogaidd, ac mae'n adnabyddus am ei allu i wneud symiau mawr o arian i bobl yn gyflym iawn. Gall defnyddwyr hefyd ddilyn cynnwys wedi'i guradu (nad yw o reidrwydd yn rhywiol) a wneir gan ddylanwadwyr y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt - dim ond gydag aelodaeth fisol y gellir cyrchu hwn. Gall y wal dâl wneud i'r cynnwys ymddangos yn fwy unigryw, ac yn fwy deniadol i bobl ifanc o ganlyniad. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif helaeth o gynnwys a phoblogrwydd yr ap yn deillio o'i gynnwys rhywiol a wneir gan ddefnyddwyr, yn ogystal ag enwogion a ffigurau poblogaidd ar-lein eraill y gallai pobl ifanc eisoes fod yn eu dilyn, ac felly'n apelio atynt.

Risgiau posib

Cynnwys

Am fod gan OnlyFans gyfyngiad oedran oedolyn, ac nad yw'n cael ei reoleiddio, mae risg uchel o weld deunyddiau amhriodol, a dylid disgwyl cynnwys aeddfed. Mae cyfran fawr o'r cynnwys ar OnlyFans yn rhywiol iawn, ac mae crewyr yn aml yn defnyddio'r hashnod 'NSFW' i adael i'w tanysgrifwyr wybod y dylent edrych ar y postiadau'n breifat.Mae gan grewyr hefyd y gallu i bostio lluniau a fideos heb eu sensro, yn ogystal â chynnal ffrydiau byw lle gall dilynwyr ymgysylltu â chrewyr mewn amser real. Mae gan OnlyFans nodwedd negeseuon hefyd, sy'n caniatáu i grewyr ymgysylltu â'u gwylwyr yn uniongyrchol. Unwaith eto, mae potensial i gynnwys iaith anweddus a chynnwys aeddfed trwy'r nodwedd hon. Anogwch blant a phobl ifanc i siarad â chi os byddant yn dod ar draws unrhyw gynnwys sy'n peri gofid neu aflonyddwch. Os ydynt wedi creu cyfrif crëwr, siaradwch â nhw am beryglon rhannu lluniau noeth neu led-noeth. Mae'n bwysig cofio bod unrhyw luniau neu fideos rhywiol sy'n cynnwys plant dan 18 oed yn ddeunydd cam-drin rhywiol plant.  Ni argymhellir bod pobl ifanc o dan 18 oed yn cyrchu'r platfform.

Cysylltu ag eraill

Mae cyfyngiad oedran 18+ OnlyFans yn awgrymu y'i bwriedir ar gyfer oedolion yn unig. Fodd bynnag, oherwydd diffyg dulliau dilysu oedran llym, darganfuwyd bod defnyddwyr dan 18 oed wedi gallu cyrchu'r platfform, fel tanysgrifwyr ac fel crewyr. Mae'r natur anrheoleiddiedig yn peri risgiau cyswllt i ddefnyddwyr iau ar OnlyFans, oherwydd byddant yn gallu rhyngweithio â defnyddwyr o bob oed. Siaradwch â'ch plentyn am risgiau cysylltu â dieithriaid, ac eglurwch bwysigrwydd peidio â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol neu adnabyddadwy mewn sgyrsiau neu ryngweithiadau ar y platfform. Atgoffwch ddefnyddwyr i ddweud wrthych a ofynnwyd cwestiynau mwy personol iddynt neu i sgwrsio'n breifat gan ddefnyddio ap gwahanol.

Ymddygiad defnyddwyr

Gall y syniad o wneud arian yn gyflym ac yn hawdd ar OnlyFans apelio’n fawr at bobl ifanc. Mae'n bwysig esbonio y gellir tynnu llun, cadw a rhannu'r holl gynnwys yn eang. Mae angen meddwl bob amser am y cynnwys maent yn ei rannu, ac ystyried a fyddent yn hapus i bawb maen nhw'n eu hadnabod ei weld.

Dyluniad, data a chostau

Mae OnlyFans yn wasanaeth sy'n seiliedig ar danysgrifiadau, lle gall crewyr wneud arian o'r cynnwys maen nhw'n ei rannu. Mae'n bwysig siarad am beryglon gwerthu cynnwys personol a'r risgiau o gael eich gorfodi i werthu cynnwys mwy eithafol am symiau mwy o arian.

Isafswm y gost tanysgrifio yw oddeutu £3.90 y mis, a'r uchafswm yw oddeutu £39.00 y mis. Gall crewyr hefyd ddewis gwneud eu cynnwys yn rhad ac am ddim i'w weld.

Gall crewyr osod awgrymiadau neu 'negeseuon preifat taledig', gan ddechrau o leiaf oddeutu £4.00.


Awgrymiadau ar gyfer cadw'ch plentyn yn ddiogel

 • Am fod gan OnlyFans gyfyngiad oedran oedolion, ychydig iawn o osodiadau a rheolaethau rhieni sydd ar gael.

  Gallwch archwilio'r rheolaethau rhieni ar eich dyfeisiau unigol a'ch gwasanaeth band eang, sy'n eich caniatáu i roi hidlyddion a rhwystrau ar waith.

  Er mwyn galluogi 'Dilysu dau gam':

  • Ewch i 'Settings' a dewis 'Account'.
  • Tapiwch ‘Two-step verification’.
  • Sylwer: Mae OnlyFans yn annog defnyddwyr i wneud hyn ac yn awgrymu bod Google Authenticator a Microsoft Authenticator yn gweithio'n dda ar eu cyfer.
 • Am fod gan OnlyFans gyfyngiad oedran oedolion, ychydig iawn o osodiadau a rheolaethau rhieni sydd ar gael. Mae'r ffordd y mae'r platfform yn gweithio yn golygu mai dim ond y rhai rydych yn dewis eu dilyn y byddwch yn eu gweld. Gall defnyddwyr bob amser rwystro cyfrifon nad ydynt am eu gweld mwyach.  

  I gyfyngu dangos cynnwys aeddfed, archwiliwch y rheolaethau rhieni ar eich dyfeisiau unigol a'ch gwasanaeth band eang, sy'n eich galluogi i roi hidlyddion a rhwystrau ar waith.

 • Gallwch adrodd a rhwystro defnyddwyr a allai fod yn eich poeni neu'n ymddwyn yn amhriodol ar y platfform.

  I rwystro tanysgrifiwr:

  • Ewch i 'Settings' a thapio 'Subscribers'.
  • Tapiwch y tri dot wrth ymyl enw'r defnyddiwr rydych am ei rwystro.
  • Dewiswch 'Block' neu 'Restrict'.

  I rwystro cyfrif OnlyFans arall:

  • Ewch i'r cyfrif rydych am ei rwystro.
  • Cliciwch ar y tri dot ar frig y dudalen yna dewiswch 'Restrict' neu 'Block'.
 • Am fod gan OnlyFans gyfyngiad oedran oedolion, ychydig iawn o osodiadau a rheolaethau rhieni sydd ar gael. Mae rhai gosodiadau y gallwch eu newid i helpu i reoli amser a phryniannau.

  I analluogi hysbysiadau:

  • Ewch i 'Settings' a sgroliwch i 'Privacy and settings'.
  • Toglwch ‘Show activity status’ i'w ddiffodd.

  I reoli pryniannau:

  • Pan fyddwch yn creu cyfrif, mae angen i ddefnyddwyr ddarparu eu manylion banc. Archwiliwch y rheolaethau rhieni ar eich dyfeisiau unigol a'ch gwasanaeth band eang, fel nad oes gan eich plentyn fynediad hawdd at eich cyfrifon banc chi na'u rhai nhw.

Nodweddion a therminoleg allweddol

 • Crewyr

  Yrhai sy'n postio ac yn rhannu cynnwys ar gyfer eu tanysgrifwyr.

  Tanysgrifwyr

  Yrhai sy'n tanysgrifio ac yn talu i weld cynnwys rhywun arall.

  Gwaith wedi'i gomisiynu

  Cwblheir gwaith trwy neges breifat a thelir ffi breifat.

  Hoffi

  Yn debyg i Instagram, mae botwm siâp calon o dan bob postiad yn caniatáu i ddefnyddwyr ei Hoffi, gan ddangos i ddeiliad y cyfrif eu gwerthfawrogiad o'r llun neu'r fideo. 

  Postiad

  Mae 'Postiad' yn cyfeirio at y llun neu'r fideo y mae defnyddiwr yn ei ychwanegu at ei gyfrif.

  Sylw

  Islaw pob postiad gall defnyddwyr ychwanegu sylw. Gall hyn fod yn ysgrifenedig neu drwy ddefnyddio eiconau o'r enw emojis.

  NSFW

  Mae hyn yn golygu 'Ddim yn ddiogel i'r gwaith' fel bod defnyddwyr yn gwybod pa gynnwys y dylid ei weld yn breifat.

Awgrymiadau cyffredinol

Mae Yoti, y dechnoleg dadansoddi wynebau, wedi canfod bod nifer mawr o ddefnyddwyr dan oed wedi gallu creu cyfrifon crëwr trwy ddefnyddio ID ffug. Argymhellir na ddylai unrhyw blentyn o dan 18 oed gael cyfrif OnlyFans, naill ai fel tanysgrifiwr neu fel crëwr.

Er nad yw OnlyFans yn safle pornograffi, mae wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith gweithwyr rhyw.