English
Gwybodaeth

Diffiniad o ddysgu cyfunol:

Mae dysgu cyfunol yn gyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a gweithgareddau a chynnwys digidol dynamig sy’n golygu bod modd dysgu unrhyw le/unrhyw bryd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos gyda darparwyr dysgu ôl-16 a'n rhanddeiliaid allweddol i helpu staff a dysgwyr ôl-16.

Ein datganiad ar y sefyllfa ddiweddaraf mewn perthynas â Digidol 2030 yn crynhoi’r sefyllfa bresennol, gan gynnwys gweithgareddau yn ystod pandemig COVID-19 a’r camau nesaf ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Mae’r casgliad o ddeunydd yma, a ddatblygwyd drwy ymgynghori â’n Gweithgor Dysgu Cyfunol, yn gynnwys canllawiau ar ddysgu cyfunol ar gyfer darparwyr dysgu ac ymarferwyr addysgu.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael.

Dysgu ac addysgu cyfunol: canllaw byr

Egwyddorion Sylfaenol o ran Llunio Dysgu Cyfunol

Dysgu ac addysgu cyfunol: awgrymiadau ymarferol ar gyfer ymarferwyr addysgu

Mae’r ddogfen hon yn ychwanegiad ymarferol ar gyfer ymarferwyr addysgu, i ategu’r canllawiau dysgu cyfunol blaenorol fel rhan o’n Cynllun Cadernid COVID-19 ar gyfer y sector ôl-16.

Mae’r pecyn cymorth addysgeg ddigidol wedi’i datblygu gan arbenigwyr Jisc mewn ymarfer digidol gydag adborth wrth y sectorau addysg uwch, addysg bellach a sgiliau ar draws y DU.  Pwrpas y pecyn cymorth yma ydy i hybu syniadau ac ysbrydoliaeth, a dulliau cyfredol mewn theori cynllunio’r cwricwlwm. (Saesneg yn unig)

Cameos, astudiaethau achos ac enghreifftiau o ddulliau defnyddiol

Addysg Bellach; cameos ar safle we Estyn

Dysgu Seiliedig ar Waith; cameos ar safle we Estyn

Dysgu Oedolion; cameos ar safle we Estyn

Jisc post blog ‘Webinars: From Yawn to Yay’ (Saesneg yn unig)

Jisc post blog ‘Building bonds with new learners’ (Saesneg yn unig)

Gwybodaeth pellach

Building a taxonomy for blended learning (QAA, 2020) (Saesneg yn unig)

Rydan ni’n hefyd yn gweithio i ddatblygu deunydd i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff sydd yn gweithio yn y sector Ôl-16.