English

Hwb

Safonau proffesiynol

Gwybodaeth am safonau proffesiynol sy’n berthnasol i ymarferwyr yng Nghymru.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am safonau proffesiynol ar gyfer athrawon, arweinwyr, cynorthwywyr addysgu (CA) a chynorthwywyr addysgu lefel uwch (CALU).

Mae safonau proffesiynol yn disgrifio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymddygiad sy’n nodweddu ymarfer rhagorol ac yn cefnogi twf proffesiynol.

Mae gwaith sylweddol wedi’i wneud i adolygu ac ailosod y safonau proffesiynol ar gyfer athrawon ac arweinwyr, ac ymarferwyr sy’n cynorthwyo addysgu mewn ysgolion.

Bwriad y safonau proffesiynol yw:

  • nodi disgwyliadau clir o ran arferion effeithiol yn ystod gyrfa ymarferydd gan gynnwys, lle bo’n berthnasol, y cyfnod y bydd yn ymuno â’r proffesiwn
  • galluogi ymarferwyr i fyfyrio ar eu harferion, yn unigol ac ar y cyd ag eraill, yn erbyn safonau sy’n nodi arferion effeithiol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol a chadarnhau a dathlu eu llwyddiannau
  • cefnogi ymarferwyr i nodi meysydd ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach
  • rhoi cefndir i'r broses rheoli perfformiad.

Mae’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yn adlewyrchu arferion sy’n gyson â’r cwricwlwm newydd.

Pan fydd ymarferwyr unigol yn ymgymryd â dysgu proffesiynol, dylent fod yn glir ynghylch sut y mae’n cefnogi eu gwaith mewn perthynas â’r safonau proffesiynol.

Cyhoeddwyd y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ym mis Medi 2017 ac mae’n ofynnol i athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau ar gyfnod sefydlu ar ôl y dyddiad hwnnw weithio i’r safonau. Bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod sefydlu cyn y dyddiad hwn yn cwblhau eu cyfnod sefydlu o dan yr un safonau a oedd yn weithredol pan ddechreuodd eu cyfnod sefydlu. Mae pob athro ac arweinydd arall wedi symud i’r safonau ers Medi 2018.

Mae’r safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu yng Nghymru wedi bod ar gael i’w defnyddio ers mis Medi 2018 ac yn sylfaen i ymgynghoriad a ddaeth i ben ar 14 Mawrth 2019.

Gallwch archwilio’r safonau proffesiynol isod. Gallwch hefyd fynd atynt drwy eich Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg (dolen allanol).

Rydym wedi comisiynu gwerthusiad annibynnol o’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth a’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.

Defnyddir canlyniadau'r astudiaeth, a fydd ar gael yn haf 2022, i wneud argymhellion ar gyfer polisi ac arfer yn y dyfodol ar draws y system gyfan i gefnogi gweithrediad ac effeithiolrwydd y safonau yn y dyfodol.

Dogfennau

Athrawon ac arweinwyr

Staff cymorth ysgol

  • Crynodeb o newidiadau yn sgil ymgynghori pdf 125 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 2017

Holl ymarferwyr ysgol

  • Cwestiynau cyffredin pdf 157 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Mae’r safonau proffesiynol hyn yn rhan bwysig o gefnogi pob ymarferwr i ymroi i ddysgu proffesiynol, gyda’r nod o ddatblygu arbenigedd unigol ac ar y cyd er mwyn dylanwadu ar bob dysgwr mewn ffordd gydweithredol, gydlynol, arloesol, gynaliadwy, sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Byddem yn annog cyflogwyr i ystyried sut y gallant ddefnyddio’r safonau proffesiynol hyn i gefnogi dysgu proffesiynol a’u gwneud yn rhan annatod o’u systemau a’u gweithdrefnau presennol.

Mae ymarferwyr yn rhannu eu profiadau o ddefnyddio’r safonau proffesiynol i ddatblygu eu harferion.

Edrychwch ar y fideos ar YouTube