English

Hwb

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol

Trosolwg

Cam 1 (2018-19): Datblygiad Cynnar a Threialu

Fel rhan o’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol ac i gefnogi datblygiad y cwricwlwm ysgol newydd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu consortia rhanbarthol a thri phartner o’r Sefydliadau Addysg Uwch (Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) i ddatblygu rhaglen genedlaethol ymholiad proffesiynol athrawon.

Yn ystod blwyddyn 1 y prosiect ymholiad, cefnogwyd arloeswyr dysgu proffesiynol gan Sefydliadau Addysg Uwch i ddechrau datblygu eu sgiliau fel ymholwyr proffesiynol trwy archwilio goblygiadau dysgu proffesiynol y cwricwlwm newydd. Bu arloeswyr yn gweithio mewn grwpiau ymholi cenedlaethol, gan arbenigo yn un o’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Isod gwelir crynodeb o’r adroddiadau ar gyfer y gwaith a wnaed yn ystod Gwanwyn a Haf 2018-19.

  • Gwanwyn 2019 pdf 751 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Haf 2019 pdf 819 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf, dechreuodd arloeswyr weithio gyda chlystyrau o ysgolion i estyn a dyfnhau eu sgiliau ymholi proffesiynol y tu hwnt i’w lleoliad eu hunain. Arweiniodd yr arloeswyr dri chylch ymholi yn ystod y flwyddyn gyntaf. Er mwyn cefnogi arloeswyr i ddod yn ymholwyr proffesiynol, mae Sefydliadau Addysg Uwch wedi datblygu eu dealltwriaeth o ddulliau ymholi perthnasol, casglu data ac ystyriaethau moesegol er mwyn ymgysylltu â’r broses ymholi.

Rhaglen Ymholiad Proffesiynol Athrawon 2019-20 Cam 2: Cryfhau a Chyfoethogi

Gan gydweithio â chonsortia rhanbarthol, mae partneriaid Sefydliadau Addysg Uwch yn mireinio sgiliau ymholi proffesiynol eu harloeswyr trwy raglen gryfhau/cyfoethogi, gan alluogi’r Arloeswyr Dysgu Proffesiynol i ddod yn ymholwyr arweiniol, waeth beth fo’u hachrediad. Bydd yr arloeswyr yn parhau eu cylchoedd ymholi sy’n canolbwyntio ar y cwricwlwm newydd ac addysgeg gysylltiedig i nodi gofynion dysgu proffesiynol er mwyn cefnogi ymarferwyr i gynllunio a darparu’r cwricwlwm newydd

Drwy ail hanner tymor yr hydref 2019, tymor y gwanwyn 2020 a hanner cyntaf tymor yr haf 2020, mae’r arloeswyr yn parhau i ddatblygu fel ymholwyr arweiniol trwy gynnal ymholiadau yn eu hysgolion eu hunain (ail hanner tymor yr hydref 2019) ac mewn clystyrau o ysgolion (tymor y gwanwyn ac ail hanner tymor yr hydref 2020).

Dewiswyd yr ymholiadau o blith dewislen ymholi genedlaethol (a luniwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, y Consortia, y Prifysgolion a’r arloeswyr) yn cwmpasu’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad, llunio cwricwlwm, addysgeg a dysgu proffesiynol

Bydd hyd y cylchoedd ymholi yn hyblyg ac yn cael eu cytuno gan yr arloeswyr, y Sefydliadau Addysg Uwch a’r consortia. Gellir cyflawni rhai ymholiadau o fewn hanner tymor, gall eraill estyn y tu hwnt i hyn a bod yn fwy treiddgar i gynnwys clwstwr ehangach o ysgolion.

Prosiectau Ymholi Ysgolion

Trefnwyd y ddewislen ymholi yn themâu a restrir isod.

Adnoddau Ychwanegol

Gweler 'Canllaw i Ymgymryd ag Ymholiadau Proffesiynol' (Medi 2019) a gyhoeddwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Man cychwyn defnyddiol i gefnogi ymarferwyr i ddatblygu fel ymholwyr proffesiynol.

  • Canllaw i Ymgymryd ag Ymholiadau Proffesiynol pdf 4.98 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Gweler 'Taith Ymholi' (Tachwedd 2019) a gyhoeddwyd gan Brifysgol Bangor. Cipolwg byr o'r daith Ysgolion Ymholi Arweiniol (Arloeswyr Dysgu Proffesiynol gynt) yn cydweithio â Phrifysgol Bangor.

  • Taith Ymholi pptx 1.69 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Cyfeiriwch at y ‘Pecyn Cymorth Profiadau Disgyblion’ (Tachwedd 2019) a gyhoeddwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD). Mae'r adnodd hwn wedi'i gynllunio i helpu ysgolion i gynllunio ar gyfer cipio cynnydd/dilyniant dysgwyr wrth gynnal ymholiad proffesiynol.

  • Pecyn Cymorth Profiadau Disgyblion pdf 1.19 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Llwybr Dysgu Proffesiynol

Mae’r ymagwedd at ymholi proffesiynol yn llunio rhan o Llwybr Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol sy’n darparu map o lwybrau posibl ar gyfer ysgolion er mwyn mynd i’r afael â’r gofynion dysgu proffesiynol o gynllunio a gweithredu’r cwricwlwm newydd. Cefnogir y model gan doreth gynyddol o adnoddau ategol a dolenni i raglenni a ddarperir gan y partneriaid Consortia Rhanbarthol.