English

Mae’r Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn cael ei datblygu ar hyn o bryd drwy waith cyd-awduro. Bydd yn cymryd y dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol i’r cam nesaf.

Bydd yr Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn gosod hawliau a disgwyliadau ein system i bob cynorthwyydd addysgu, athro ac arweinydd.

Bydd yn helpu i sicrhau addysgu a dysgu o safon uchel, drwy helpu’r proffesiwn addysg i wneud y canlynol:

 • Cefnogi blaenoriaethau ein system, yn benodol y blaenoriaethau cyflwyno’r cwricwlwm a diwygiadau ehangach a gwella cydraddoldeb drwy Addysg
 • Manteisio ar fynediad cyfartal i gyfleoedd Dysgu Proffesiynol, ni waeth beth fo’u hiaith, eu lleoliad, eu rôl yn yr ysgol, eu pwnc mewn ysgolion uwchradd, a ph’un a ydynt yn weithwyr llawn amser, yn weithwyr rhan amser neu’n weithwyr cyflenwi
 • Manteisio ar ddarpariaeth a chymorth o’r ansawdd uchaf
 • Cael gafael yn hawdd ar y ddarpariaeth a’r cymorth sydd ar gael iddynt yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
 • Ymgymryd â gwaith ymholi a chael cymorth drwy hyfforddi a mentora.

Ymgysylltu a chyd-awduro

Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn annerch yn Uwchgynhadledd Addysg y Byd.

Nodau'r hawl dysgu proffesiynol a sut mae'n cael ei ddatblygu.

Digwyddiad rhithwir Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol a gynhaliwyd ar 31 Mawrth 2022.

Os nad oedd modd i chi ymuno â’r digwyddiad rhithwir Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022, gallwch ddal i fyny â’r drafodaeth drwy fynd i’r rhestr chwarae isod. Ar dudalen 5, gallwch weld y recordiad o ymarferwyr o’r digwyddiad yn trafod yr Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol.

Yn ystod tymor yr haf, bydd rhanbarthau a phartneriaethau yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi gwaith cyd-awduro gydag ysgolion ar draws Cymru.

I gael rhagor o fanylion ar sut i gyfrannu at y gwaith o gyd-awduro’r Hawl, cysylltwch ag arweinydd dysgu proffesiynol eich consortia rhanbarthol neu anfonwch e-bost at IsadranAAaDP.PL&PLDivision@gov.wales

Bydd yr Hawl yn cael ei lansio ym mis Medi.

Sail dystiolaeth

Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r hawl dysgu proffesiynol, rydyn ni wedi cyfuno'r holl ffynonellau tystiolaeth yn ogystal â'r rhai sydd ar y dudalen adnoddau. Maen nhw'n amrywio o adolygiadau a gomisiynwyd o agweddau ar y system megis sefydlu athrawon newydd gymhwyso, i werthusiadau o gynlluniau penodol ac adolygiadau annibynnol o agweddau gwahanol ar ein system.

Ffynonellau tystiolaeth

Nod yr ymchwil hon yw deall profiadau a safbwyntiau athrawon newydd gymhwyso (ANGau) ar eu rhaglen sefydlu.

Ystyriaeth gan yr Athro Mick Waters yw hon o’r broses o sefydlu athrawon yn y proffesiwn addysgu er mwyn awgrymu ffyrdd y gallai fod yn fwy effeithiol i’r system a’r athrawon unigol.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad o Gynllun Sabothol y Gymraeg ar gyfer ymarferwyr addysg.

Mae’r ymchwil hon yn gwerthuso effeithlonrwydd ac effeithiau disgwyliedig y safonau proffesiynol a’r modd maen nhw’n cael eu gweithredu, a’u gallu i gefnogi datblygiad gweithlu hynod fedrus.

Lluniwyd y papur gan ymchwilydd ar y Rhaglen Hyfforddiant Doethurol yn ystod hydref 2021. Mae wedi hysbysu ein dull o ddeall effaith Dysgu Proffesiynol ar ymarfer mewn ysgolion a deilliannau ar gyfer dysgwyr.

Mae’r papur hwn yn adolygiad strategol o gymorth ar gyfer arweinyddiaeth yng Nghymru sy’n cynnwys ystyried CPCP, y model cyllid ar gyfer cymorth arweinyddiaeth, cynllunio ar gyfer olyniaeth a’n disgwyliadau o rôl arweinyddiaeth wrth gyflawni’r cwricwlwm. Mae’n darparu adolygiad annibynnol critigol o rolau a chyfrifoldebau pob asiantaeth yn y system sy’n darparu cymorth ar gyfer arweinyddiaeth a sut maen nhw’n rhyngweithio i ganfod y datrysiadau gorau ar gyfer tîm arweinyddiaeth ysgol nodweddiadol, gan gynnwys Penaethiaid, Dirprwy Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol.

Bu'r astudiaeth yn edrych ar y cyd-destun polisi sy'n cefnogi dysgu proffesiynol athrawon yng Nghymru, gan archwilio'r heriau, y cryfderau a'r datblygiadau arloesol.

Yn ystod cyfarfod Tachwedd 2020, cynhaliodd OECD ymweliad rhithwir ag amrywiaeth o randdeiliaid ac ymarferwyr yng Nghymru i gryfhau eu tystiolaeth.

Mae'r adroddiad wedi'i rannu yn 3 maes.

 • Persbectif system genedlaethol, creu system sy'n hyrwyddo dysgu proffesiynol parhaus.
 • Persbectif yr ysgol/ac arweinydd yr ysgol, ymgorffori dysgu proffesiynol mewn ysgolion.
 • Persbectif athrawon, ymgorffori dysgu proffesiynol mewn ymarfer addysgu.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at feysydd i'w hystyried/datblygu ymhellach ac yn dathlu'r gorchestion cadarnhaol yr ydym wedi'u cyflawni yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, gan dynnu sylw at y fframwaith polisi cynhwysfawr a'r ymrwymiad a rennir gan randdeiliaid sy'n rhan o system ysgolion Cymru a fydd yn darparu amodau rhagorol ar gyfer symud ymlaen.

Gweler copi o’r adroddiad ar wefan yr OECD.

Cefndir

Er mwyn cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol cyffredin i drawsnewid addysg yng Nghymru, mae'n hanfodol i ymarferwyr addysg gael cefnogaeth gyda’u datblygiad a’u dysgu proffesiynol drwy gydol eu gyrfa.

Wrth ochr gwaith ehangach i ddiwygio'r cwricwlwm, mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu amrywiol arbenigwyr/partneriaid allanol i ddatblygu adnoddau dysgu proffesiynol pwrpasol i helpu ymarferwyr i wireddu gofynion y cwricwlwm newydd.  Er enghraifft bydd addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy’n gysylltiedig â byd gwaith, sy'n rhan o'r cyfnod cynradd, yn gofyn am ddatblygu sgiliau newydd ar gyfer ymarferwyr.

Bydd yr Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol newydd sy’n cael ei lansio ym mis Medi 2022 yn symleiddio'r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol presennol. Ni fydd dysgu proffesiynol newydd yn cael ei gyflwyno fel gofyniad ychwanegol, ond yn hytrach bydd yn cael ei ymgorffori'n llawn yn rhaglen ddatblygu bresennol y Cwricwlwm i Gymru a ddarperir gan bartneriaethau consortia rhanbarthol/awdurdodau lleol.

Partneriaid Allweddol

Rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid/asiantaethau allanol i ddatblygu adnoddau dysgu proffesiynol newydd i gefnogi ysgolion ar eu taith gwricwlaidd, gan gynnwys:

Gyrfa Cymru:datblygu dysgu proffesiynol newydd ar gyfer addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy’n gysylltiedig â byd gwaith.

Rhwydwaith BAMEed (Cymru): Arwain ar ddull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol gwrth-hiliol i gyflawni’r gweledigaeth ar gyfer system addysg wrth-hiliaeth.

Cymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC): llunio adnoddau dysgu proffesiynol penodol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

Partneriaethau Consortia Rhanbarthol/awdurdodau lleol: datblygu adnoddau dysgu proffesiynol ar Hawliau Plant (CCUHP/UNCRPD).

Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo gydag amrywiol bartneriaid eraill i gefnogi ymarferwyr yn y meysydd canlynol:

 • Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
 • y Sector Gwaith Ieuenctid
 • y Celfyddydau Creadigol
 • Llythrennedd a Llafaredd

Rhagor o wybodaeth

Bydd adnoddau ar gyfer ysgolion ar gael drwy'r ardal Datblygu Proffesiynol ar Hwb o dymor yr hydref.  Bydd adnoddau'n cael eu rhyddhau fesul cam ac yn amrywio o rai ‘codi ymwybyddiaeth' i rai 'anelu at ragoriaeth.’

Mae Ddigwyddiadau Mewnwelediad Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer ymarferwyr addysg wedi cynnig blas o’r adnoddau newydd sy’n cael eu datblygu.

Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-Hiliaeth (Mewnwelediad Polisi: Mawrth 22)

Dysgu Proffesiynol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (Mewnwelediad Polisi: Ebrill 22)

Bydd rhagor o fanylion am adnoddau newydd eraill sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd yn dilyn drwy Hwb a Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi yn y dyfodol.

Dolenni at adnoddau newydd

Mae'r adnoddau dysgu proffesiynol newydd canlynol eisoes ar gael i helpu ysgolion i gynllunio ar gyfer agweddau ar y cwricwlwm newydd:

Ewch i Gyrfa Cymru i gael gafael ar gymorth ar gyfer addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n gysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru.

Ewch i Gampws Rhithwir DARPL i gael mynediad at adnoddau dysgu proffesiynol ar amrywiaeth a gwrth-hiliaeth. Nodwch fod y wefan yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Ewch i wefan Comisiynydd Plant Cymru i gael mynediad at fersiwn ddiweddaraf y dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant i leoliadau addysg a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2022.

Ewch i Mewnwelediad Polisi Dysgu Proffesiynol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg i weld adnoddau crefydd, gwerthoedd a moeseg newydd sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, ac a fydd yn cael eu lansio ym mis Medi.