English

Hwb

Office 365

Cynulleidfa a awgrymir: dysgwyr, staff ysgol, pencampwyr digidol mewn ysgolion, gweinyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol, gweinyddwyr Hwb ar gyfer consortia addysg rhanbarthol.

Mae Office 365 yn brofiad integredig o gyfarpar Microsoft yn y cwmwl y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer porwr.

Mae Office 365 ar gael i holl staff ysgol, defnyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol, llywodraethwyr, athrawon cyflenwi a dysgwyr fel rhan o Wasanaethau Ychwanegol Hwb.

Mynediad i Office 365

Mae dwy ffordd y gall defnyddwyr Hwb gael mynediad i Office 365, sydd wedi’u nodi isod:

 1. Mewngofnodwch i Hwb.
 • Cliciwch ar y deilsen Office 365.
 • Dewiswch y rhaglen Office 365 rydych am ei defnyddio.
 1. Ewch i office.com
 • Rhowch eich enw defnyddiwr ar gyfer Hwb > Cliciwch Nesaf.
 • Rhowch eich cyfrinair ar gyfer Hwb > Cliciwch Mewngofnodi.
 • Dewiswch y rhaglen Office 365 rydych am ei defnyddio.

Teams yw meddalwedd cydweithio newydd Microsoft sydd ar gael drwy Office 365.

Gyda Microsoft Teams, gallwch ddod â sgyrsiau, cynnwys, aseiniadau ac apiau at ei gilydd mewn un lle. Gallwch adeiladu ystafelloedd dosbarth cydweithredol, cysylltu mewn cymunedau dysgu proffesiynol, a rheoli adrannau staff gyda chydweithwyr. Mae Microsoft Teams yn dod ag Office 365 ar gyfer Addysg yn un hwb digidol.

Darllenwch ein canllawiau ar egwyddorion ac arferion diogelu ffrydio’n fyw ar gyfer ymarferwyr addysg.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Teams yn Office 365.
  2. Cliciwch Ymuno neu greu tîm (yn y gornel chwith isaf).
  3. Cliciwch Creu tîm.
  4. Dewiswch y math o dîm yr hoffech ei greu:
  • Dosbarth - Athrawon a myfyrwyr yn cydweithio ar brosiectau grŵp, aseiniadau a mwy.
  • CDP – Staff addysgu yn cydweithio o fewn cymuned ddysgu broffesiynol.
  • Staff – Arweinwyr staff ac aelodau staff yn cydweithio ar weinyddiaeth a datblygiad ysgol.
  • Arall – Myfyrwyr a chyflogeion ysgol yn cydweithio mewn grwpiau a chlybiau buddiant.
  1. Rhowch enw ar eich tîm ynghyd â disgrifiad (dewisol) > Cliciwch Nesaf.
  2. Chwiliwch am fyfyrwyr gan ddefnyddio eu cyfeiriadau e-bost ar gyfer Hwb > Cliciwch Ychwanegu (gallwch ddod yn ôl at hyn yn ddiweddarach drwy glicio Hepgor).
 • Gallwch ychwanegu grŵp o ddysgwyr gan ddefnyddio cod AdAS eich ysgol ac enw'r Dosbarth, Blwyddyn neu Ffurflen a ddefnyddir yn eich MIS fel yr enghreifftiau isod.

  Gellir ychwanegu Dosbarth gan ddefnyddio'r fformat RhifAdAS_EnwDosbarth (academaidd) wedi'i wahanu gan danlinella - e.e. 6781234_10A-A1.

  Gellir ychwanegu Blwyddyn gan ddefnyddio'r fformat RhifAdAS-EnwBlwyddyn wedi'i wahanu gan linell doriad - e.e. 6781234-Blwyddyn5.

  Gellir ychwanegu Ffurflen gan ddefnyddio'r fformat RhifAdAS-EnwDosbarth (bugeiliol) wedi'i wahanu gan linell doriad- e.e. 6781234-Dosbarth10H.

  Mae'r 'codau grŵp' hyn i'w gweld ym mhorth rheoli Defnyddwyr Hwb trwy glicio 'Gweinyddu' ac yna 'Gweld grwpiau'.

  Mae athrawon ddim ond gallu gweld ac ychwanegu eu grwpiau eu hunain i, ond gall hyrwyddwyr digidol ychwanegu unrhyw grŵp o'u hysgol.

 • Mewn ysgol, gall staff neu Bencampwr Digidol ddefnyddio Microsoft Team i greu dosbarthiadau sydd ar yr amserlen ar System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol.

  1. Mewngofnodwchi Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Gweld grwpiau.
  3. Defnyddiwch yr hidlyddion i ddangos y dosbarth dan sylw drwy ddewis y flwyddyn, y math o grŵp, yr athro neu’r flwyddyn academaidd. Bydd Pencampwyr Digidol yn gweld pob dosbarth yn yr ysgol, ond dim ond eu dosbarthiadau eu hunain y bydd athrawon yn eu gweld.
  4. Cliciwch ddosbarth i weld gwybodaeth y grŵp hwnnw. Bydd hyn yn cynnwys trosolwg a rhestr o’r holl ddysgwyr yn y grŵp hwnnw.
  5. Cliciwch Ychwanegu Dosbarth Microsoft Team + i greu Dosbarth Microsoft Team.

  Nodyn: Gall gymryd hyd at 3 awr i'ch Dosbarth Microsoft Team gael ei greu gyda'r cyfrifon staff a dysgwyr cywir a phoblogi yn llawn.

  Pwysig:

  • Fel gyda phob gofod dysgu rhithwir ar-lein, rhaid i chi bob amser ychwanegu ymarferwr addysg arall at ddibenion diogelu.
  • Mae'n bwysig bod perchennog y tîm yn cymryd cyfrifoldeb am ychwanegu a thynnu aelodau eraill o'r staff fel y bo'n briodol.
  • Gall gymryd hyd at 3 awr i'ch Dosbarth Microsoft Team gael ei greu gyda'r cyfrifon staff a dysgwyr cywir a phoblogi yn llawn.
  • Cyn 19 Mawrth 2020, roedd cyswllt uniongyrchol rhwng y botwm ‘Add Microsoft Class Team’ â'r system gwybodaeth reoli’r ysgol (SIMS/Canolfan Athrawon) a dosbarthiadau sydd wedi’u hamserlennu. Roedd hynny’n golygu y byddai athrawon ychwanegol a oedd yn cael eu hychwanegu at y ‘Tȋm’ ar ôl iddo gael ei greu (h.y. athrawon nad oeddent eisoes yn y dosbarth a oedd wedi'i amserlennu) yn cael eu tynnu o’r ‘Tȋm’ y tro nesaf y byddai’r cleient darparu ar gyfer Hwb (offeryn ‘sync’) yn cael ei weithredu.
  • O 19 Mawrth 2020 ymlaen, bydd timau sy'n cael eu creu gan ddefnyddio'r botwm yn dal i gael eu cysylltu a system gwybodaeth reoli’r ysgol am wybodaeth i ddysgwyr, gyda athro’r dosbarth wedi'i amserlennu yn berchennog y tȋm, ond gellir ychwanegu nifer o aelodau staff wedi hynny - os cânt eu gwneud yn gyd-berchenogion.

 • Mae’r nodwedd Cyfarfodydd yn Teams yn cynnwys sain, fideo, rhannu sgrin a ffeiliau, sy’n gallu hwyluso fideogynadledda a ffrydio byw.

  Mae cyfarfodydd Teams yn ffordd wych o ryngweithio drwy fideogynadledda gyda hyd at 250 yn bresennol. Dysgwch ragor am uchafswm nifer y rhai all fod yn bresennol, y cyfyngiadau a’r manylebau.

  Trefnu cyfarfod

  Ewch i’r Calendr ar yr ochr chwith a naill ai dewiswch ‘Cyfarfod newydd’ ar frig yr ap ar yr ochr dde, neu dewiswch amser yn eich calendr ac fe fydd ffurflen amserlennu yn agor i’w chwblhau, gan ychwanegu manylion amser, dyddiad, mynychwyr a sianel etc.

  Ymuno â chyfarfod

  Dewiswch Calendr ar yr ochr chwith i weld eich cyfarfodydd. Cliciwch ar y cyfarfod rydych eisiau ymuno ag ef ac yna dewiswch Ymuno. Neu, os bydd rhywun yn dechrau’r cyfarfod, fe gewch hysbysiad y gallwch ei ddefnyddio i ymuno.

 • Opsiynau Cyfarfod – Cyn i gyfarfod ddechrau

  Fel trefnydd y Cyfarfod, gallwch reoli nifer o osodiadau. I weld a newid y gosodiadau hynny, ewch i Meeting options yn y Calendar unwaith mae’r Cyfarfod wedi’i drefnu a’i arbed (fel isod).

  Opsiynau Cyfarfod

  Rolau mewn cyfarfodydd ar-lein

  Mae opsiynau cyfarfod yn caniatáu i chi reoli'r rolau mewn Cyfarfod.

  Pwy sy’n gallu cyflwyno

  Mae yna nifer o opsiynau, er enghraifft gallwch chi osod pwy sy’n gallu cyflwyno i ‘chi eich hun’ (‘Only me’). Mae dewis yr opsiwn hwn yn sicrhau y bydd cyfranogwyr eraill yn ymuno â'r cyfarfod fel mynychwyr. Nid yw rôl y mynychwr yn caniatáu iddynt dawelu cyfranogwyr eraill, tynnu cyfranogwyr, na derbyn unrhyw un o'r lobi. Gall mynychwyr barhau i rannu fideo, cymryd rhan mewn  sgwrs yn ystod y cyfarfod, a gweld ffeiliau sy’n cael eu rhannu yn y cyfarfod. Gallwch ddysgu mwy am rolau mewn cyfarfodydd yn Rolau mewn cyfarfod Teams.

  Pwy sy’n gallu pasio heibio’r lobi

  Gallwch newid pwy sy’n gallu pasio heibio’r lobi i bobl yn fy sefydliad (people in my organization). Mae'r gosodiad hwn yn sicrhau y bydd unrhyw un sydd heb fewngofnodi â chyfrif Hwb yn gorfod aros yn lobi’r cyfarfod nes i chi ymuno â’r cyfarfod a’u gadael i fewn.

  Wastad gadael i alwyr basio heibio

  Mae’r gosodiad hwn yn sicrhau bod unrhyw un sy’n ymuno â’r cyfarfod dros y ffôn yn hytrach na defnyddio Teams yn gorfod aros yn lobi’r cyfarfod nes i chi ymuno â’r cyfarfod a’u gadael i fewn.

  Opsiynau Cyfarfod – Yn ystod cyfarfod

  Yn ystod cyfarfod, bydd pawb sy’n cymryd rhan yn gweld bar dewislen.

  Bar dewislen

  Opsiynau camera

  Gallwch glicio ar yr eicon camera i danio neu ddiffodd eich gwe-gamera.

  Opsiynau meicroffon

  Gallwch glicio ar yr eicon meicroffon i dawelu neu ddad-dawelu eich meicroffon.

  Rhannu sgrin

  Gallwch glicio ar yr hirsgwar ag eicon saeth i rannu eich sgrin.  

  Mwy o gamau (…)

  (…) Dangos gosodiadau’r ddyfais

  Gallwch ddefnyddio’r gosodiad hwn i ffurfweddu eich dyfeisiau sain a fideo.

  (…) Cael sgrin lawn

  Gallwch ddefnyddio’r gosodiad hwn i wneud y mwyaf o’r sgrin sy’n cael ei rannu.

  (…) Dangos effeithiau yn y cefndir

  Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i newid neu bylu’r cefndir.

  (…) Defnyddio capsiynau byw (Rhagflas)

  Mae’r gosodiad hwn yn eich galluogi i danio’r capsiynau byw.

  (…) Recordio cyfarfod

  Mae’r gosodiad hwn yn eich galluogi i recordio cyfarfod Teams. Pan fyddwch yn recordio Cyfarfod, mae’n rhaid i chi ystyried preifatrwydd y cyfranogwyr a sicrhau eu bod wedi rhoi eu caniatâd.

  Pan fydd y fideo yn cael ei lwytho i’r Microsoft Stream, y recordiwr yw perchennog y fideo a’r rheini sy’n cael eu gwahodd i Gyfarfod sydd â chyfrifon Hwb yw’r gwylwyr. Ni fydd y rheini heb gyfrifon Hwb yn gallu gweld y recordiad heb ofyn.

  Mae angen i’r perchennog roi caniatâd neu lawrlwytho’r fideo i rannu’r recordiad ymhellach, gan gynnwys gyda’r rheini sydd heb gyfrifon Hwb.
  Am wybodaeth bellach ynglŷn â recordio Cyfarfod, cyfeiriwch at ganllawiau Microsoft Teams.

  (...) Gorffen cyfarfod

  Dewiswch ‘Dod â'r cyfarfod i ben’ i orffen y cyfarfod i bawb sy’n cymryd rhan. Gallwch adael Cyfarfod heb orffen y Cyfarfod os cliciwch yr eicon ‘teleffon’ coch. Bydd hyn yn caniatáu i'r Cyfarfod barhau hebddoch chi. Sylwch, dim ond trefnydd y Cyfarfod all orffen y Cyfarfod i bawb.

  Codi llaw

  Mae’r nodwedd hon yn caniatáu i chi ‘godi eich llaw’ mewn ffordd rithwir, gan ganiatáu mynychwyr eraill i nodi pan fyddant yn dymuno siarad gyda ciw gweledol ar eu llif fideo. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i chi gymryd rhan flaenllaw yn y cyfarfodydd mawr. Pan fydd pobl eraill yn ‘codi eu llaw’ byddwch hefyd yn gweld ciw gweledol.

  Sgwrs mewn cyfarfod

  Mae sgwrsio mewn cyfarfod yn ofod lle gallwch ryngweithio â phawb arall sy’n y cyfarfod drwy neges destun.

  Gallwch glicio ar eicon y swigen siarad i weld y sgwrs o fewn y Cyfarfod.

  Pwy sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod

  I weld pwy sydd wedi ymuno â’r Cyfarfod, cliciwch ar yr eicon pobl i weld pwy sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod. Gallwch hefyd ychwanegu mynychwyr newydd fan hyn yn ystod y cyfarfod.

 • Efallai y byddwch yn ystyried ffrydio’n fyw fel ffordd ymarferol a phriodol mewn rhai amgylchiadau, yn enwedig i gefnogi ymgysylltiad a llesiant dysgwyr. Serch hynny, dylid bod yn ofalus iawn wrth ei ddefnyddio, gan sicrhau bod yr holl gamau diogelu priodol ar waith, er mwyn amddiffyn y dysgwr a’r athro/athrawes. Os ydych am wneud, dylid rhoi sylw dyledus i'r canllawiau a amlinellir yn Egwyddorion ac arferion diogelu ffrydio’n fyw ar gyfer ymarferwyr addysg i sicrhau eich bod chi a'ch dysgwyr yn cael eich amddiffyn a'ch diogelu'n briodol.


  Mae Cyfarfodydd yn Teams yn cynnwys sain, fideo, rhannu ffeiliau a rhannu’r sgrin, felly gellir ei ddefnyddio i ffrydio gwersi’n fyw gyda dysgwyr.

  Mae dau opsiwn ar gael i athrawon sy’n dymuno ffrydio’n fyw gyda’u dosbarth.  Gall athrawon drefnu 'Cyfarfod newyddgreu ‘Digwyddiad bywneu weminar.

  Trefnu cyfarfod (trefnwch amser ar gyfer eich gwers)

  Ewch i Calendr ar ochr chwith yr ap.

  Naill ai dewiswch Cyfarfod newydd ar frig yr ap ar yr ochr dde, neu ddewiswch ystod amser yn eich calendr a bydd ffurflen amserlennu yn agor.

  Bydd y ffurflen amserlennu yn eich caniatáu i ‘Ychwanegu sianel’, a fydd yn anfon hysbysiad i’r holl ddysgwyr sy’n perthyn i’r sianel a ddewiswyd.

  Gosodiadau Cyfarfod i’w newid cyn y sesiwn

  Fel trefnydd y cyfarfod, dylech reoli sawl opsiwn i gynyddu diogelwch eich dysgwyr ar-lein. I weld a newid y gosodiadau hyn, gallwch fynd i Meeting Options drwy ddefnyddio’r ddolen sy’n cael ei chynnwys yn y gwahoddiad i’r  cyfarfod a ddarparwyd pan wnaethoch chi greu'r cyfarfod. Dylech arbed y cyfarfod ac yna cliciwch arno o'ch calendr i weld yr opsiynau.

  Opsiynnau cyfarfod

  • Newid pwy sy’n gallu cyflwyno i fi’n unig (Who can present Only me)

  Mae gosod yr opsiwn hwn yn sicrhau y bydd cyfranogwyr eraill yn ymuno â'r cyfarfod fel mynychwyr. Nid yw rôl mynychwyr yn caniatáu iddynt dawelu cyfranogwyr eraill, tynnu cyfranogwyr, na derbyn unrhyw un o'r lobi. Gall mynychwyr barhau i rannu fideo, cymryd rhan mewn sgwrs yn ystod cyfarfod, a gweld ffeiliau sy’n cael eu rhannu yn y cyfarfod. Gallwch ddysgu mwy am rolau o fewn y cyfarfod yn Rolau mewn cyfarfod Teams

  • Newid Pwy sy’n gallu pasio heibio’r lobi ibobl yn fy sefydliad (People in my organization)

  Mae'r gosodiad hwn yn sicrhau bod unrhyw un sydd heb fewngofnodi â chyfrif Hwb yn gorfod aros yn lobi’r cyfarfod nes i chi ymuno â'r cyfarfod a'u derbyn. Os bydd dysgwr yn ymuno â chyfarfod yn gynnar, byddwch yn derbyn hysbysiad yn Teams. Mae’n rhaid i chi ofyn i’r dysgwr adael y cyfarfod nes i’r sesiwn ddechrau. Mae Microsoft ar fin rhyddhau nodwedd sy’n rhwystro dysgwyr rhag ymuno â Chyfarfodydd cyn yr athro/athrawes.

  • Newid wastad gadael i’r rhai sydd ar y ffôn basio heibio’r lobi i Na

  Mae'r gosodiad hwn yn sicrhau bod unrhyw un sy'n ymuno â'r cyfarfod dros y ffôn yn hytrach na defnyddio Teams yn gorfod aros yn lobi’r cyfarfod nes i chi ymuno â’r cyfarfod a’u derbyn.

  Gosodiadau’r cyfarfod – yn ystod cyfarfod

  Yn ystod Cyfarfod, bydd pawb sy’n cymryd rhan yn gweld bar dewislen.

  bar dewislen

  Opsiynau camera

  Gallwch glicio ar yr eicon camera i danio neu ddiffodd eich gwe-gamera.

  Opsiynau meicroffon

  Gallwch glicio ar yr eicon meicroffon i dawelu neu ddad-dawelu eich meicroffon.

  Rhannu sgrin

  Gallwch glicio ar yr hirsgwar ag eicon saeth i rannu eich sgrin.  

  Mwy o gamau (…)

  Mwy o gamau

  (…) Dangos gosodiadau ddyfais

  Gallwch ddefnyddio’r gosodiad hwn i ffurfweddu eich dyfeisiau sain a fideo.

  (...) Dangos nodiadau'r cyfarfod

  Mae nodiadau mewn cyfarfodydd yn lle gwych i weld a rhannu nodiadau cyn, yn ystod neu ar ôl cyfarfod Teams.

  Rhai pethau i’w hystyried:

  • Dim ond pobl yn yr un sefydliad â threfnydd y cyfarfod fydd yn gallu cychwyn neu gael mynediad at nodiadau cyfarfod.
  • Nid oes nodiadau cyfarfod ar gael mewn cyfarfodydd â mwy nag 20 o bobl.
  • Dim ond y bobl sy'n cael eu gwahodd i gyfarfod cyn i nodiadau gael eu creu fydd â mynediad atynt. Ni fydd pobl sy’n cael eu gwahodd yn hwyrach yn gallu cael mynediad atynt.

  Cliciwch i ddarllen mwy am nodiadau cyfarfod.

  (…) Cael sgrin lawn       

  Gallwch ddefnyddio’r gosodiad hwn i wneud y mwyaf o’r sgrin sy’n cael ei rannu.

  (…) Dangos effeithiau yn y cefndir

  Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i newid neu bylu’r cefndir. Argymhellir eich bod yn annog eich dysgwyr i ddewis effaith cefndir neu i bylu’r cefndir fel yr amlinellir yn Egwyddorion ac arferion diogelu ffrydio’n fyw ar gyfer ymarferwyr addysg.

  (…) Defnyddio capsiynau byw (Rhagflas)

  Mae’r gosodiad hwn yn eich galluogi i danio’r capsiynau byw.

  (…) Recordio cyfarfod

  Mae’r gosodiad hwn yn eich galluogi i recordio cyfarfod Teams.

  Cyfeiriwch at Egwyddorion ac arferion diogelu ffrydio’n fyw ar gyfer ymarferwyr addysg.

  Am wybodaeth bellach ynglŷn â recordio Cyfarfod, cyfeiriwch at ganllawiau Microsoft Teams.

  (…) Diffodd fideo

  Ni ddylai athrawon ddiffodd y fideo gan y byddai'n eu hatal rhag gweld ffrydiau fideo dysgwyr.

  (…) Gorffen cyfarfod

  I orffen y cyfarfod, dewiswch ‘Dod â'r cyfarfod i ben’.

  Rhaid i athrawon sicrhau eu bod yn dod â'r Cyfarfod i ben fel hyn gan y bydd hyn yn dod â'r cyfarfod i ben i bawb sy’n cymryd rhan. Rhaid i athrawon beidio â defnyddio'r eicon ffôn coch i adael y cyfarfod gan y byddai hyn yn caniatáu i eraill barhau â'r cyfarfod hebddoch chi.

  Gall athrawon dynnu dysgwyr o Gyfarfod os ydyn nhw'n ymddwyn yn amhriodol.

  I dynnu rhywun, agorwch y rhestr o gyfranogwyr (participant) a chliciwch ar yr X wrth ochr enw'r person rydych chi am ei dynnu.

  Codi llaw

  Mae’r nodwedd hon yn caniatáu i gyfranogwyr godi llaw mewn ffordd rithwir, gan ganiatáu i chi a dysgwyr eraill i nodi pan fyddant yn dymuno siarad gyda ciw gweledol ar eu llif fideo. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i chi reoli gwers ffrydio byw.

  Sgwrs mewn cyfarfod

  Mae sgwrsio mewn cyfarfod yn ofod lle gallwch ryngweithio â phawb arall sy’n y cyfarfod drwy neges destun. Dylai athrawon fonitro'r swyddogaeth hon yn ystod y sesiwn. Mae hyn yn ffordd ddefnyddiol i ddysgwyr ofyn cwestiynau, rhoi sylwadau neu rannu dolenni heb ymyrryd ar y sain.

  Gallwch glicio ar eicon y swigen siarad i weld y sgwrs o fewn y Cyfarfod. Gallwch gadw’r Sgwrs Cyfarfod yn y golwg yn ystod y wers.

  Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y Sgwrs/Chat isod.

  Pwy sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod

  I weld pwy sydd wedi ymuno â’r Cyfarfod, cliciwch ar yr eicon pobl i weld pwy sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod. Gallwch hefyd ychwanegu mynychwyr newydd fan hyn yn ystod y cyfarfod.

  Amserlennu ‘Digwyddiad byw' (neu weminar)

  Mae gan athrawon yr opsiwn i amserlennu Digwyddiadau Byw (gweminarau).

  Sylwer, ni all dysgwyr drefnu Cyfarfodydd neu Ddigwyddiadau Byw. 

  Mae tair rôl mewn digwyddiadau byw (Cynhyrchydd, cyflwynydd a mynychwr).

  Dim ond athrawon (sydd â rôl cynhyrchydd neu gyflwynydd) sy’n gallu cael eu gweld a’u clywed. Gall pawb sy’n mynychu weld y digwyddiad byw ond nid ydynt yn gallu rhannu eu ffrydiau sain neu fideo. Gallant ond ryngweithio â’r digwyddiad byw drwy deipio cwestiynau i sianel holi ac ateb.

  Dim ond pan fydd athro/athrawes yn eu cyhoeddi y daw cwestiynau a sylwadau sy'n cael eu postio i'r sianel Holi ac Ateb yn weladwy.

  Mae athrawon sy'n creu digwyddiadau Byw yn cymryd rôl Cyhoeddwr yn awtomatig ac yn rheoli pa gynnwys sy'n weladwy gan gyflwynwyr eraill. Rhaid i gynhyrchwyr wastad sicrhau bod athro/athrawes arall yn cael ei ychwanegu fel cyflwynydd.

  Cliciwch i ddysgu mwy am ddigwyddiadau byw Microsoft Teams

  I amserlennu digwyddiad byw ewch i Calendr ar ochr chwith yr ap a dewiswch y saeth sy’n wynebu i lawr nesaf at y botwm ‘Cyfarfod newydd’ ar frig yr ap ar yr ochr dde.

  Dewiswch ‘Digwyddiad Byw’.

  Teipiwch manylion y digwyddiad a dewiswch Nesaf.

  Gosod yr Hawliau digwyddiad byw: mae'r gosodiad diofyn Ar draws y sefydliad, sy'n caniatáu i unrhyw un â Hwb fewngofnodi i weld y digwyddiad.

  Gallwch hefyd ddewis Cyhoeddus i greu cyswllt mynychwr gan ganiatáu i unrhyw un weld y digwyddiad (nid oes angen mewngofnodi).

  Sgroliwch i lawr am opsiynau ychwanegol, gan gynnwys y gallu i danio’r Holi ac Ateb. 

  Dewiswch Trefnu yna copïwch yr Cael cyswllt mynychwr a’i rannu gyda’ch dysgwyr. Bydd angen i chi roi gwybod iddynt am ddyddiad ac amser y digwyddiad byw.

  Dylai athrawon sicrhau eu bod yn gorffen y Cyfarfod neu’r Digwyddiad byw i bawb sy’n cymryd rhan ar ddiwedd pob sesiwn ffrydio’n fyw. I orffen cyfarfod, ewch i far offer Teams, dewiswch y tri dot llorweddol (…) a dewiswch ‘Dod â'r cyfarfod i ben. I orffen Digwyddiad byw, cliciwch Gorffen a chytuno i’r neges gadarnhau.

   

   

 • O sgyrsiau unigol gydag un person arall i sgyrsiau mewn grwpiau neu sianeli — mae Chat yn ganolog i beth bynnag wnewch chi yn Teams.

  Pwysig

  Mae Chat ar gael i staff o fewn Hwb yn unig. Mae hynny’n golygu nad oes modd i chi greu sgwrs unigol na sgwrs grŵp gyda dysgwyr.

  Gall sgyrsiau fod yn unigol neu mewn grŵp

  Rydych yn dechrau sgwrs unigol a sgwrs grŵp yn yr un ffordd: drwy ddewis yr eicon Pensil nesaf at y bar chwilio ar frig y sgrin ac ychwanegu aelod(au) staff rydych eisiau sgwrsio â nhw. Pan fyddwch wedi dechrau sgwrs, bydd modd i chi anfon negeseuon sy’n cynnwys ffeiliau, dolenni, emojis a sticeri.

  Os byddwch yn cynnal rhith-gyfarfod, gallwch ddechrau’r cyfarfod yn uniongyrchol o’ch sgwrs. Yn y sgwrs, edrychwch am y botymau ‘Video call’ ac ‘Audio call’ yn y gornel dde uchaf.

  Cliciwch yma i ddysgu mwy am ddefnyddio sgyrsiau yn Microsoft Teams.

 • Gallwch greu aseiniadau i’ch myfyrwyr yn Microsoft Teams. Gallwch reoli amserlen yr aseiniadau, rhoi cyfarwyddiadau, ychwanegu adnoddau a llawer mwy.

  Ewch i’r sianel gyffredinol yn y dosbarth dan sylw, a dewiswch ‘Assignments’.

  Dewiswch Create>Assignment.

  Cliciwch yma am ganllawiau i ddefnyddio Assignments yn Microsoft Teams.

  Cwisiau a Ffurflenni yn Assignments

  Yn Microsoft Teams, dewiswch y tîm dosbarth lle’r ydych am ddosbarthu’r cwis.

  Yn y sianel gyffredinol, dewiswch y tab Assignments.

  Dewiswch y saeth i ar gyfer dewislen ‘Create’, yna New quiz.

  Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer defnyddio cwisiau Microsoft Teams.

  Gradebook

  Mae gan bob un o’ch timau dosbarth tab ‘Grades’ lle gallwch weld aseiniadau yn rhwydd ac olrhain cynnydd myfyrwyr yn eich dosbarth. Defnyddiwch y tab ‘Grades’ i gael trosolwg o’ch dosbarth, cyrraedd at y data yn gyflym, agor a dychwelyd gwaith myfyrwyr.

  I agor y tab ‘Grades’, ewch i sianel gyffredinol y tîm dosbarth dan sylw a dewiswch ‘Grades’.

  Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer defnyddio gradebook yn Microsoft Teams.

 • Mae cyfarfodydd Teams yn cynnwys sain, fideo, a rhannu ffeiliau. Gan eu bod ar-lein, bydd gennych fan cyfarfod ar gael bob amser, heb angen ystafell na thaflunydd.

  Mae cyfarfodydd Teams yn ffordd wych o ddod ynghyd mewn fideogynhadledd gyda hyd at 250 yn bresennol. Mae cyfarfodydd ar-lein Microsoft Teams ar gael am ddim – dysgwch ragor am uchafswm nifer y rhai all fod yn bresennol.

  Trefnu cyfarfod

  Ewch i’r Calendr ar ochr chwith yr ap a dewiswch ‘Cyfarfod newydd’ ar y brig. O ‘Ychwanegu sianel’ dewiswch eich tîm dosbarth a’r sianel ar gyfer trefnu’r cyfarfod.

  Cliciwch yma i weld sut i drefnu cyfarfod dosbarth.

  Ymuno â chyfarfod

  Dewiswch y Calendr ar ochr chwith yr ap i weld eich cyfarfodydd. Dewch o hyd i’r cyfarfod cywir, yna pwyswch ‘Join’.

  Neu, os bydd rhywun yn dechrau’r cyfarfod, fe gewch hysbysiad y gallwch ei ddefnyddio i ymuno.

  Swyddogaethau mewn cyfarfodydd ar-lein

  Mae opsiynau cyfarfodydd yn caniatáu i chi reoli swyddogaethau fel pwy all recordio, pwy all gyflwyno a phwy all ddiffodd sain y rhai sy’n bresennol. Ceir rhagor o wybodaeth am opsiynau’r cyfarfodydd yma.

  Cliciwch i ddysgu mwy am gyfarfodydd ar-lein gyda Microsoft Teams.

 • Gyda Class Insights yn Microsoft Teams, gall athrawon gael gafael ar ddata dadansoddeg ar ymgysylltiad a pherfformiad myfyrwyr. Mae Class Insights yn casglu gweithgarwch myfyrwyr yn Teams, fel eu graddau, aseiniadau a gyflwynwyd, a chyfranogiad mewn sgyrsiau, ac yn creu ffordd o ddangos y data mewn ffordd weledol, syml. Nid oes gan fyfyrwyr fynediad at Class Insights.

  Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer defnyddio Class Insights yn Microsoft Teams.

 • Mae gan bob tîm dosbarth OneNote Class Notebook ei hun. Mae’n llyfr nodiadau digidol lle gall yr holl ddosbarth storio testun, delweddau, nodiadau, atodiadau, dolenni, llais, fideo, a llawer mwy.

  Mae Teams yn darparu’r elfennau hanfodol hyn o OneNote Class Notebook:

  • Student Notebooks – gofod preifat sy’n cael ei rannu rhwng yr athro a phob myfyriwr unigol. Gall athrawon gael mynediad at lyfr bob myfyriwr, tra gall myfyrwyr ond weld eu llyfrau eu hunain.
  • Content Library – gofod darllen yn unig lle gall athrawon rannu taflenni gyda’u myfyrwyr.
  • Collaboration Space – gofod lle gall pawb yn eich dosbarth rannu, trefnu a chydweithio.

  Cliciwch yma i weld canllawiau ar gyfer defnyddio OneNote Class Notebook Microsoft Teams.

 • Gallai’r neges 'D'oh! Something went wrong' ymddangos am un o’r rhesymau canlynol:

  • Ar hyn o bryd, dim ond Microsoft Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+, a Chrome 51.0+ sy’n gallu delio â Teams. Os ydych chi’n ceisio defnyddio Teams ar Safari, gofynnir i chi lawrlwytho ap Teams.
  • Bydd yn rhaid i’ch ysgol neu awdurdod lleol roi Skype ar gyfer Busnes ar restr wen cyn bod modd i chi gael mynediad i Teams.
  • Mae’n bosib bod eich ysgol neu awdurdod lleol yn rhwystro rhai URLs. Mae’r ddolen hon yn esbonio’r gosodiadau a’r URLs sy’n angenrheidiol i alluogi Office 365, gan gynnwys Teams, i weithio’n iawn. Mae Microsoft yn diweddaru problemau hysbys yn Microsoft Teams yn rheolaidd, felly mae’n bosib y bydd hyn yn eich helpu i ganfod y broblem.

  Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr awgrymiadau hyn ond yn dal i gael y neges gwall, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb: hwb@gov.wales | 03000 25 25 25.

 • Mae cyrsiau rhad ac am ddim i addysgwyr ar gael ar https://education.microsoft.com

  Mae cwrs 1 awr ar-lein ar Microsoft Educator Center yn dangos i athrawon sut i ddefnyddio Teams yn eu bywydau proffesiynol. Transform Learning with Microsoft Teams

  Mae cwrs 1 awr ar-lein ar Microsoft Educator Center yn arwain athrawon drwy’r ffordd o ddysgu mewn Timau Dosbarth. Crafting a Collaborative Learning Environment with Class Teams.

  Cymerwch olwg ar y fideos hyfforddi a’r adnoddau

  Transform learning with Microsoft Teams (cwrs Microsoft Educator Center)

  "You Can!" – fideos awgrymiadau sydyn

  Rhestr chwarae fideo Microsoft Teams for Education


Microsoft Stream yw'r gwasanaeth fideo y gellir ei ddefnyddio gyda Microsoft Team. Mae Stream yn ei gwneud hi'n hawdd creu a rhyngweithio, p'un ai mewn tîm neu ar draws eich sefydliad. Mae'n blatfform fideo mewnol i drefnu, storio a rhannu fideos yn ddiogel. Gan ddefnyddio Stream, gellir sefydlu sianeli preifat ar gyfer eich grwpiau.

Mae Stream ar gael i staff a dysgwyr Hwb. Bydd defnyddwyr sydd â chyfrif Hwb yn gallu mewngofnodi, dewis Office 365 a chlicio ar yr app Stream neu chwilio amdano. Gall defnyddwyr hefyd fewngofnodi'n uniongyrchol i Stream https://products.office.com/en-gb/microsoft-stream.

 • Mae'r bar llywio ar frig y dudalen Stream yn ei gwneud hi'n hawdd i chi bori trwy fideos, sianeli neu grwpiau, creu cynnwys newydd neu chwilio am gynnwys yn hawdd. Mae Stream ar gael i'w ddefnyddio gyda chyfrifon Hwb staff a dysgwr, dim ond staff sy'n gallu uwchlwytho fideo, creu grŵp neu sianel.

 • Mae grwpiau yn Stream wedi'u hadeiladu ar ben Grwpiau Office 365. Pan fyddwch chi'n creu grŵp yn Stream, mae'n creu Grŵp Office 365 newydd y gellir ei ddefnyddio ar draws Office 365, gan roi cyfeiriad e-bost, calendr, safle, ac ati i'r grŵp.

  Os ydych chi eisoes yn defnyddio Grwpiau Office 365 yn eich sefydliad o Dimau Microsoft, SharePoint, Planner, ac ati, gallwch chi ddechrau defnyddio'r grwpiau hynny yn Stream ar unwaith.

  Dim ond athrawon fydd yn gallu creu grŵp yn Stream.

  Camau i greu grŵp

  1. Cliciwch ar y botwm Creu
  2. Cliciwch Grŵp i greu grŵp
  3. Poblogwch bob maes gyda manylion priodol
  4. Newid “Caniatáu i bob aelod gyfrannu” i ffwrdd (Off)
  5. Sicrhau bod mynediad wedi'i osod i “Grŵp Preifat”
  6. Ychwanegwch aelodau at y grŵp, mae'n syniad da ychwanegu aelod arall o staff i'r grŵp a'u marcio fel perchnogion ar y rhestr aelodau.
  7. Cliciwch Creu.

  Sylwch: Wrth greu grŵp mae'n bwysig diffodd yr opsiwn er mwyn caniatáu i bob aelod gyfrannu. Bydd hyn yn cyfyngu pob aelod rhag gallu ychwanegu, tynnu a golygu fideos yn y Grŵp. Os ydych chi'n defnyddio grŵp Office 365 sy'n bodoli eisoes, bydd angen i berchennog y grŵp wirio'r gosodiadau grŵp hyn yn Stream.

 • Mae sianeli yn ffordd wych o drefnu cynnwys. Er mwyn cadw mewn cysylltiad â fideos newydd sydd wedi'u hychwanegu at sianel neu i'w rhoi mewn nod tudalen, gallwch chi ddilyn sianel yn hawdd. Os ydych chi'n dilyn sianel, mae'r rhan hon o'r dudalen gartref yn gadael i chi weld y fideos newydd sy’n cael eu hychwanegu at sianel a/neu ddod o hyd i'r sianel rydych chi'n ei dilyn yn hawdd. Os nad oes gennych ddiddordeb mwyach mewn sianel, i'w dad-ddilyn, cliciwch Dilyn. Mae sianeli yn ddull trefnu ar gyfer fideos, ond nid dull caniatâd. Nid oes gan sianeli unrhyw ganiatâd ar eu pennau eu hunain.

  Dim ond athrawon all greu sianel yn Stream. Gellir defnyddio grwpiau Office 365 presennol i roi mynediad i sianel Stream.

  Camau i greu sianel

  1. Cliciwch ar y botwm Creu
  2. Cliciwch Sianel
  3. Poblogwch bob maes gyda manylion priodol
  4. Dewiswch opsiwn “Sianel grŵp”
  5. Llwythwch eicon / delwedd y Sianel
  6. Cliciwch Creu
 • Mewn Timau, dechreuwch gyfarfod trwy glicio ar yr eicon Cyfarfod Nawr, cliciwch ar y tri dot i ddewis dechrau recordio, yna bydd eich cyfarfod yn recordio. Bydd y recordiad yn cael ei gadw yn Stream fel bod modd i berchennog y cyfarfod ei rannu gyda defnyddwyr eraill os oes angen.

  Ar ôl clicio recordio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn i'r holl gyfranogwyr os ydyn nhw'n hapus i'r sesiwn gael ei recordio.


'Cynfas digidol, ffurfrydd lle mae pobl, cynnwys a syniadau'n dod at ei gilydd’ yw Microsoft Whiteboard.

 • Gallwch ddefnyddio Whiteboard i gydweithio â phobl eraill i gyflawni llawer o weithgareddau – p'un ai a ydych chi’n yr un lle neu mewn mwy nag un lle. Gall athrawon ac dysgyblion gydweithio gan ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain.

  Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • Taflu syniadau
  • Cynllunio prosiectau
  • Datrys problemau
 • Mae Microsoft Whiteboard ar gael i'w ddefnyddio gyda chyfrifon staff a disgyblion Hwb.

  • Mae ap Whiteboard ar gyfer Windows 10 yn gydnaws â phob dyfais sy’n rhedeg Windows 10, gan gynnwys Surface Hub.
  • Mae’r ap Whiteboard ar gyfer iOS yn gydnaws ag Apple iOS 9 neu systemau gweithredu mwy diweddar, ac mae angen iPhone 5s, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Pro, neu ddyfeisiau mwy diweddar na’r rhain i’w redeg.
  • Mae Whiteboard ar y we yn gydnaws â dyfeisiau sy’n rhedeg fersiwn cyfredol o’r rhan fwyaf o borwyr – gan gynnwys Edge, Chrome, Firefox a Safari.

  Sylwch: Dydy Whiteboard ar y we ddim yn gydnaws ag Internet Explorer, Windows Phone 8.1, porwr Silk ar Amazon Kindle, na dyfeisiau ffactor ffurf bach iawn (SFF) – fel oriorau clyfar – ar hyn o bryd.

 • Mae Tudalennau Cymorth Microsoft Whiteboard yn debygol o ateb eich ymholiadau. Rydyn ni’n argymell eich bod yn edrych ar y rhain cyn cysylltu â ni: https://support.office.com/en-gb/article/microsoft-whiteboard-help-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920

  Os ydych chi’n dal yn cael problemau ar ôl darllen tudalennau Cymorth Microsoft Whiteboard, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb drwy ffonio 03000 25 25 25 neu anfon e-bost at hwb@gov.wales.


Outlook yw rhaglen e-bost a chalendr Microsoft yn Office 365.

Gwybodaeth

Mae'r canllaw canlynol yn cyfeirio at y gweddau presennol yn Office 365 ac nid y rhagolwg Microsoft sydd ar gael yn y fersiwn Beta ar hyn o bryd.

 • Bydd eich cyfeiriad e-bost ar gyfer Hwb yn cynnwys eich cyfenw, llythyren gyntaf eich enw cyntaf, a rhif ar hap. Er enghraifft BloggsJ1234@Hwbcymru.net

  Bydd Pencampwr Digidol neu weinyddwr Hwb ysgol yn gallu rhoi manylion eich cyfrif i chi o’r Porth Rheoli Defnyddwyr.

  Os yw cuddio enw parth wedi’i alluogi ar gyfer eich sefydliad, ni fydd y fformat uchod yn berthnasol i bob defnyddiwr. Holwch eich Pencampwr Digidol neu weinyddwr Hwb i ganfod a yw cuddio parth wedi’i alluogi.

  1. Chwiliwch am yr ap Microsoft Outlook o’r storfa apiau berthnasol, a’i osod ar eich dyfais.
  2. Lansiwch yr ap > mewngofnodwch â’ch cyfeiriad e-bost a chyfrinair ar gyfer Hwb.

  Gwiriwch gyda’ch ysgol cyn gosod e-bost Hwb ar ddyfais bersonol i wneud yn siŵr nad ydych chi’n torri polisi’r ysgol.

 • Mae modd anfon e-byst ymlaen yn Office 365.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Outlook yn Office 365.
  2. Cliciwch ar y ‘cog’ Gosodiadau (ar ochr dde uchaf y porwr).
  3. O dan Fy Ngosodiadau Ap, cliciwch
  4. Ewch i Post (yn y panel ar yr ochr chwith) > Cyfrifon > Anfon ymlaen.
  5. Dewiswch Dechrau anfon ymlaen.
  6. Yn y blwch Anfon fy e-bost ymlaen i: rhowch gyfeiriad e-bost i anfon eich negeseuon ymlaen iddo (gallwch ddewis cadw copi o’r negeseuon yn eich blwch post Hwb yn ogystal â’u hanfon ymlaen drwy roi tic yn y dewis Cadw copi o negeseuon sydd wedi’u hanfon ymlaen).
  7. Cliciwch Cadw.

  Gwiriwch na fydd hyn yn torri polisïau defnydd derbyniol eich ysgol cyn mynd ati i wneud hyn. Gallai unrhyw fesurau diogelwch sydd ar waith i ddiogelu eich blwch post Hwb gael eu colli pan fydd y neges e-bost yn cael ei hanfon ymlaen i gyfeiriad arall.

 • Maint eich blwch post Hwb yw 50GB ar hyn o bryd.

 • Gallwch ddod o hyd i gyfeiriadau e-bost unrhyw aelod o staff ysgol yng Nghymru drwy ddefnyddio’r rhaglen Pobl yn Office 365.

  Nid yw dysgwyr yn cael eu cynnwys yn y cyfeiriadur hwn am resymau diogelu. Dylai ysgolion ddosbarthu enwau defnyddwyr dysgwyr perthnasol i staff o’r Porth Rheoli Defnyddwyr. Neu, gallwch roi eich cyfeiriad e-bost i’r dysgwyr a gofyn iddyn nhw anfon e-bost atoch chi. Yna gallwch eu hychwanegu at restr cysylltiadau personol i’w defnyddio yn y dyfodol.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a llywio i raglen Pobl yn Office 365.
  2. Cliciwch ar Cyfeiriadur (yn y panel ar yr ochr chwith) i ehangu a chliciwch ar naill ai:
   • Eich sefydliad
   • Cymru gyfan

  Gallwch chwilio am gysylltiadau drwy ddefnyddio’r blwch Chwilio Pobl (yn y gornel uchaf ar y chwith).

 • Gallwch greu rhestrau cysylltiadau yn y rhaglen Pobl yn Office 365 i anfon negeseuon at grwpiau o staff neu ddysgwyr.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Pobl yn Office 365.
  2. Dylech ehangu’r dewis Newydd (yn y bar dewislenni uchaf) a chlicio Rhestr Cysylltiadau.
  3. Yn y blwch Enw’r rhestr, rhowch enw ar y rhestr cysylltiadau e.e. Fy Myfyrwyr.
  4. Yn y blwch Ychwanegu aelodau, rhowch gyfeiriadau e-bost y bobl yr hoffech eu hychwanegu at y rhestr cysylltiadau a phwyswch y fysell Enter ar ôl pob un.
  5. Ar ôl i chi orffen ychwanegu pobl, cliciwch Cadw.

  Gallwch anfon e-bost at y rhestr cysylltiadau hon drwy deipio enw’r rhestr e.e. Fy Myfyrwyr yn y maes At: mewn neges e-bost newydd. 

 • Gallwch ychwanegu eich cyfrif at eich fersiwn bwrdd gwaith o Outlook.

  Perthnasol i Outlook 2016/Outlook Office 365.

  1. Agorwch eich fersiwn bwrdd gwaith o Outlook.
  2. Ewch i Ffeil > Gwybodaeth a chliciwch Ychwanegu Cyfrif.
  3. Rhowch eich enw defnyddiwr ar gyfer Hwb a chliciwch Cysylltu.
  4. Rhowch eich cyfrinair a chliciwch Mewngofnodi.
  5. Cliciwch Iawn.

  1. Agorwch eich fersiwn bwrdd gwaith o Outlook.
  2. Dewiswch Outlook > Preferences > Accounts.
  3. Cliciwch yr Arwydd + (yng nghornel chwith isaf y ffenestr) > New Account.
  4. Rhowch eich cyfeiriad e-bost ar gyfer Hwb > cliciwch Continue.
  5. Rhowch eich cyfrinair > cliciwch Sign in.
  6. Cliciwch Done.
 • Gall pennaeth enwebu aelod o staff yn ei ysgol i gael ‘Mynediad Diogelu’ i Office 365. Gall yr unigolyn hwnnw weld blychau derbyn a rhaglenni OneDrive holl gyfrifon dysgwyr yn ei ysgol.

  Gall y pennaeth ofyn am fynediad diogelu drwy Ddesg Gymorth Hwb: Hwb@gov.wales | 03000 25 25 25.

 • Mae tri opsiwn ar gael i ddysgwyr o ran tenantiaeth e-bost, a all gael eu cymhwyso ar lefel ysgol gan yr Hyrwyddwr Digidol neu Weinyddydd Hwb drwy'r Porth Rheoli Defnyddwyr:

  1. Tenant agored:  pob defnyddiwr sy'n ei alluogi i anfon a derbyn e-byst gyda phob cyfrif e-bost (y tu mewn a'r tu allan i denantiaeth Hwb h.y. byd eang). Mae hyn yn ddiofyn ar gyfer pob ysgol uwchradd.
  2. Tenant Hwb caeedig: Dyma'r gosodiad diofyn ar gyfer yr holl ysgolion nad ydynt yn rhai uwchradd. Dim ond anfon a derbyn e-byst gyda defnyddwyr @hwbcymru.net eraill y bydd dysgwyr yn eich ysgol yn gallu ei wneud (h.y. yn yr ysgol, ysgol i ysgol, ar draws awdurdodau lleol ac ar draws Cymru).
  3. Tenant ysgol caeedig: Pan gaiff hwn ei gymhwyso, dim ond anfon a derbyn e-byst gyda defnyddwyr @hwbcymru.net eraill yn eu hysgol y bydd dysgwyr yn eich ysgol yn gallu ei wneud.

  Gall Pencampwyr Digidol ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau tenantiaeth hyn - a fydd yn effeithio ar gyfrifon dysgwyr yn unig; bydd cyfrifon staff bob amser yn rhai tenant e-bost agored:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i'r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch ar Gweinyddiaeth > Tenant Ysgol.
  3. Dewiswch y blwch ticio wrth ymyl yr opsiwn yr hoffech ei gymhwyso o ran tenantiaeth.
  4. Cliciwch ar Diweddaru'r Tenant. Bydd y newid yn digwydd ymhen y 24 awr nesaf.

  Dim ond ar lefel ysgol gyfan y gall yr opsiynau tenantiaeth e-bost hyn gael eu cymhwyso. Ar hyn o bryd ni ellir eu cymhwyso at grwpiau blwyddyn na chyfnodau penodol.

  Bydd Desg Gymorth Hwb yn ymdrin ag unrhyw geisiadau i atal dysgwyr penodol rhag anfon unrhyw e-byst fesul achos: hwb@gov.wales / 03000 25 25 25.

 • Pan fyddwch yn dileu neges e-bost, cyswllt, eitem calendr, neu dasg, mae’n cael ei symud i’r ffolder Dilëwyd

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Outlook yn Office 365.
  2. Cliciwch Dilëwyd (yn y panel ar yr ochr chwith). Mae pob eitem a ddilëwyd wedi'i rhestru.

  I adfer neges e-bost, gwnewch un o’r canlynol;

  • I adfer neges i’ch blwch derbyn: de-gliciwch y neges > Symud > Blwch Derbyn.
  • I adfer neges i ffolder wahanol: de-gliciwch y neges > Symud > Symud i ffolder wahanol > dewiswch leoliad y ffolder > Symud.

  I adfer eitemau o fath arall:

  • I adfer Cyswllt: de-gliciwch arno > Symud i Cysylltiadau.
  • I adfer digwyddiad Calendr: de-gliciwch arno > Symud i Calendr.
  • I adfer Tasg: de-gliciwch arno > Symud i Tasgau.
 • Mae blwch post sy'n cael ei rannu yn caniatáu i grŵp o ddefnyddwyr weld ac anfon negeseuon e-bost o flwch post cyffredin. Does gan flwch post sy'n cael ei rannu ddim enw defnyddiwr a chyfrinair, felly nid oes modd i ddefnyddwyr fewngofnodi iddo'n uniongyrchol. Rhaid i ddefnyddiwr fewngofnodi i'w flwch post ei hun, yna agor y blwch post sy'n cael ei rannu gan ddefnyddio'r hawliau Send As.  Mewn ysgolion, mae Pencampwr Digidol yn gallu creu blychau post sy’n cael eu rhannu.

  Gellir creu blychau post sy’n cael eu rhannu â’r fformat canlynol: DfESnumber_mailboxname@hwbcymru.net

  e.e. 6661234_ office@hwbcymru.net

  1. Mewngofnodwch i Hwb.
  2. Cliciwch ar y deilsen Rheoli Defnyddwyr.
  3. Cliciwch Gweinyddiaeth > Gweld Blychau Post sy’n cael eu Rhannu.  Os oes blychau post sy’n cael eu rhannu’n barod, byddan nhw’n cael eu rhestru yma.
  4. Cliciwch Ychwanegu Blwch Post sy’n cael ei Rannu a bydd y neges ganlynol yn ymddangos:

  Mae blwch post sy'n cael ei rannu yn caniatáu i grŵp o ddefnyddwyr weld ac anfon negeseuon e-bost o flwch post cyffredin. Does gan flwch post sy'n cael ei rannu ddim enw defnyddiwr a chyfrinair, felly nid oes modd i ddefnyddwyr fewngofnodi iddo'n uniongyrchol. Rhaid i ddefnyddwyr fewngofnodi i'w blychau post eu hunain, yna agor y blwch post sy'n cael ei rannu gan ddefnyddio'r hawliau 'Send As'.

  1. Yn y maes Enw’r Blwch Post, rhowch yr enw yr hoffech ei roi i'r blwch post hwn.
  2. Cliciwch Ychwanegu +.

  Cofiwch:  Bydd y cyfeiriad e-bost yn ymddangos fel DfESnumber_mailboxname@hwbcymru.net

  e.e. 6661234_office@hwbcymru.net

  1. Pan fyddwch wedi creu blwch post sy’n cael ei rannu bydd angen i chi roi mynediad i’r blwch post hwn i ddefnyddwyr perthnasol yn eich ysgol:
   • Cliciwch Rheoli Defnyddwyr > Ychwanegu Defnyddiwr at y Blwch Post.
   • Chwiliwch am ddefnyddwyr perthnasol yn ôl enw defnyddiwr a’u hychwanegu fesul un.

  Ychwanegu’r blwch post sy’n cael ei rannu at gleient bwrdd gwaith Outlook

  1. Dylech lansio ap Outlook.
  2. Cliciwch Ffeil > Gosodiadau’r Cyfrif > Newydd.
  3. Ychwanegwch enw’r blwch post sy’n cael ei rannu yn y maes e-bost example@example.com
  4. Pan fydd yn gofyn i chi fewngofnodi, dewiswch sign in with different account.
  5. Mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer Hwbe. bloggsj@hwbcymru.net
  6. Cliciwch Ok.
  7. Rhaid ailgychwyn Outlook.

  1. Dylech lansio ap Outlook.
  2. Cliciwch Outlook > Preferences > Accounts (o dan Personal Settings).
  3. Cliciwch + (yng nghornel chwith isaf y ffenestr).
  4. Rhowch gyfeiriad e-bost y blwch post sy’n cael ei rannu > cliciwch Continue.
  5. Cliciwch Sign in with a different account.
  6. Mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer Hwb e.e. bloggsj@hwbcymru.net
  7. Cliciwch Ok.
  8. Cliciwch Done.
  9. Rhaid ailgychwyn Outlook.
 • Drwy guddio enw parth gall ysgolion brynu enw parth o'u dewis (e.e. ysgolgynraddbentref.cymru) a defnyddio hwn i guddio eu e-byst @hwbcymru.net. Er enghraifft, byddai bloggsj@hwbcymru.net yn cael ei guddio fel bloggsj@villageprimaryschool.cymru.

  Mae pedwar opsiwn ar gael i ysgolion mewn perthynas â chuddio enwau parth ar gyfer cyfrifon staff a blychau negeseuon e-byst a rennir:

  1. enwdefnyddiwrhwb@partheichysgol e.e. BloggsJ@parthysgol.cymru
  2. enwcyntaf.cyfenw@partheichysgol e.e. Joe.Bloggs@parthysgol.cymru
  3. Llythyrencyntafenw.cyfenw@partheichysol e.e. J.Bloggs@parthysgol.cymru
  4. Blychau negeseuon e-byst a rennir yn unig – dim ond ar gyfer blychau negeseuon e-byst a rennir sydd wedi'u creu drwy'r Porth Rheoli Defnyddwyr y caiff enw parth ei guddio.

  Noder: Ni ellir ychwanegu opsiwn cuddio enw parth at gyfrifon dysgwyr.

  Mae'r broses o guddio enw parth fel a ganlyn:

  1. Cysylltwch â Desg Gymorth Hwb: hwb@gov.wales / 03000 25 25 25.
   • Os nad ydych wedi prynu parth eto, bydd y Ddesg Gymorth yn eich cyfeirio at wasanaeth cymorth TG eich awdurdod lleol, a wnaiff eich helpu i brynu parth.
    • Pan fyddwch wedi prynu'r parth, bydd y Ddesg Gymorth yn gweithio gyda gwasanaeth cymorth TG eich awdurdod lleol er mwyn cymhwyso'r parth hwn at e-byst @hwbcymru.net eich ysgol.
   • Os ydych eisoes wedi prynu parth, bydd y Ddesg Gymorth yn eich cynghori ar y newidiadau sydd angen eu gwneud i'ch Cofnodion MX. Gall y newidiadau hyn gael eu gwneud gan Reolwr Rhwydwaith yn eich ysgol neu gan yr awdurdod lleol.
 • Yr iaith ddiofyn ar gyfer Office 365 yw Saesneg, ond mae modd ei newid i Gymraeg drwy ddilyn y camau isod:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Outlook yn Office 365.
  2. Cliciwch ar y ‘cog’ settings (yng nghornel dde uchaf y dudalen).
  3. O dan Your app settings, cliciwch Mail.
  4. Cliciwch General (yn y panel ar yr ochr chwith) > Region and time zone.
  5. Cliciwch ar y gwymplen Language a dewiswch Cymraeg > Cliciwch Save. Bydd hyn yn newid yr iaith ym mhob un o’ch rhaglenni Outlook (e.e. Pobl, Calendr, Tasgau).

 • Mae’r fersiynau o Word, Excel a PowerPoint ar-lein yn cynnwys y rhan fwyaf o swyddogaethau craidd yr apiau bwrdd gwaith. Does dim angen i chi gadw eich gwaith, gan fod pob newid yn cael ei gadw’n awtomatig i'ch OneDrive. Mae hyn hefyd yn golygu y gallwch gael gafael ar eich dogfennau ar unrhyw adeg, o unrhyw ddyfais. Mae modd hefyd defnyddio'r fersiynau ar-lein ar gyfer cydweithio amser real, gan eich bod yn gallu rhannu eich dogfennau gyda defnyddwyr eraill a'u haddasu ar yr un pryd. 

  Mae'r tudalennau cymorth Microsoft canlynol yn cynnwys gwybodaeth bellach (sylwer bod y tudalennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig): 

 • Os ydych chi’n defnyddio fersiwn porwr o Word, Excel, PowerPoint neu OneNote, fe sylwch nad oes botwm ‘Cadw’. Mae hyn am fod pob newid rydych chi’n ei wneud yn cael ei gadw’n awtomatig i'ch OneDrive. 

 • Gallwch ailenwi ffeil o OneDrive drwy glicio ar y tri dot i’r dde o enw’r ffeil a dewis Ailenwi o’r ddewislen. 

  Neu, yn y ffeil ei hun, gallwch glicio ar enw’r ffeil ar frig y dudalen i’w newid. 

 • Mae sawl ffordd y gallwch chi rannu ffeiliau neu ffolderi â defnyddiwr Hwb arall. 

  (Os ydych chi’n rhannu ffolder, bydd unrhyw waith sy’n cael ei gadw yn y ffolder honno yn ddiweddarach hefyd yn cael ei rannu’n awtomatig.)

  Y gosodiad rhannu diofyn yw ‘Gall unrhyw un sydd â'r ddolen hon olygu'r eitem hon’. Bydd y ddolen a rennir yn dod i ben ymhen 30 diwrnod. Mae dewisiadau rhannu eraill ar gael drwy glicio ar y gosodiad.

  Dyma’r camau i wneud hynny:

  1. Cliciwch Rhannu.
  2. Rhowch gyfeiriad e-bost y sawl rydych chi’n dymuno ei rannu â nhw.

  1. Ewch i raglen OneDrive.
  2. Cliciwch ar y tri dot i’r dde o enw’r ffeil.
  3. Cliciwch Rhannu.
  4. Rhowch gyfeiriad e-bost y sawl rydych chi’n dymuno ei rannu â nhw.

  1. Ewch i raglen Outlook.
  2. Ewch ati i greu neges newydd/ymateb i e-bost bresennol.
  3. Cliciwch Atodi > Dewiswch Lleoliadau yn y Cwmwl.
  4. Dewiswch y ffeil rydych am ei rhannu > cliciwch Nesaf.
  5. Dewiswch a ydych chi am rannu’r ffeil fel Dolen OneDrive neu Atodi fel copi.

 • Yr iaith ddiofyn ar gyfer Office 365 yw Saesneg, ond mae modd ei newid i Gymraeg drwy ddilyn y camau isod:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Word yn Office 365.
  2. Cliciwch ar y ‘cog’ settings (yng nghornel dde uchaf y dudalen).
  3. O dan Your app settings, cliciwch
  4. Cliciwch General (yn y panel ar yr ochr chwith) > Region and time zone:
  5. Cliciwch ar y gwymplen Language a dewiswch Cymraeg > Cliciwch Save. Bydd hyn yn newid yr iaith ym mhob un o’ch rhaglenni Outlook (e.e. Pobl, Calendr, Tasgau).

OneDrive yw'r ardal storio ar y cwmwl yn Office 365.

Gallwch gadw amrywiol fathau o ffeiliau yn eich cyfrif OneDrive.

Gellir agor ffeiliau sydd wedi cael eu creu gyda rhaglenni Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ac OneNote) o OneDrive a'u golygu yn y porwr.

 • Os yw Microsoft Office wedi'i osod ar eich cyfrifiadur rydych yn gallu agor ffeiliau sydd wedi cael eu creu neu eu cadw yn OneDrive yn y fersiynau bwrdd gwaith llawn:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen OneDrive yn Office 365.
  2. Dylech ddod o hyd i’ch ffeil a chlicio ar y 3 dot (i’r dde o enw’r ffeil).
  3. Dewiswch Agor > Agor yn…

  Neu, yn y ffeil ei hun, gallwch ddod o hyd i ddewis Golygu yn... ar frig y dudalen.

  Pan fyddwch chi’n cadw’r ffeil, bydd y fersiwn ddiweddaraf yn cael ei chadw’n ôl i’ch OneDrive.

 • Dylech lusgo a gollwng y ffolderi i’r ffenestr OneDrive.


Llyfr nodiadau digidol yw OneNote lle gallwch gipio, trefnu a rhannu eich nodiadau.  Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen OneNote ar Hwb.


Mae Class Notebook yn caniatáu i athrawon greu llyfrau nodiadau OneNote sy’n cael eu rhannu er mwyn eu defnyddio gyda dysgwyr. Mae pob dysgwr yn cael mynediad at lyfrgell cynnwys sy’n cael ei chynnal gan yr athro, man cydweithio ar gyfer gweithio mewn grŵp, a man unigol ar gyfer ei waith ei hun. Mae athrawon yn gallu gweld meysydd gwaith pob un o’u disgyblion yn eu llyfr nodiadau, ond dim ond eu gwaith eu hunain mae’r dysgwyr yn gallu ei weld.

Mae athrawon yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn OneNote, gan gynnwys y gallu i lusgo a gollwng ffeiliau i’w rhannu, plannu a chreu dolen i ffeiliau eraill, lanlwytho delweddau a sain yn uniongyrchol o ddyfais symudol, a darparu adborth gyda nodiadau ar waith dysgwyr.

Mae Microsoft yn cynnig cymorth OneNote yng Nghymuned Addysgwr Microsoft.


Dyma nodwedd cydweithio yn y cwmwl yn Outlook ar gyfer cyfathrebu, cydlynu ymdrechion grwpiau a rhannu gwybodaeth. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr greu a rheoli “grwpiau” ad hoc ar gyfer cydweithio.

Mae gan bob Grŵp gyfeiriad e-bost sy’n cael ei greu’n awtomatig dan ddefnyddio’r fformat GroupName@hwbwave15.onmicrosoft.com. Gellir defnyddio e-bost fel man sgwrsio ar gyfer y Grŵp. Mae hefyd yn bosib ei osod fel blwch post generig i adran neu ysgol gyfan dderbyn negeseuon e-bost o’r tu allan i denantiaeth Office 365 Hwb.

Gall aelodau o'r Grŵp ddefnyddio'r man storio OneDrive sy’n cael ei rannu i gadw a rhannu ffeiliau gydag aelodau eraill o’r Grŵp.

Mae gan bob Grŵp galendr sy’n cael ei rannu, ac mae holl aelodau'r Grŵp yn gallu ei weld a chyfrannu ato. Gellir ei ddefnyddio i drefnu digwyddiadau, arholiadau, cyfarfodydd a cherrig milltir. Yn ogystal â hyn, gellir defnyddio Microsoft Planner i neilltuo a rheoli tasgau ar gyfer aelodau o'r Grŵp.

Gellir defnyddio llyfr nodiadau OneNote i ddod â syniadau a gwybodaeth at ei gilydd. Gall aelodau o'r grŵp gydweithio ar y llyfr nodiadau a bydd y newidiadau'n cael eu harddangos mewn amser real.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Outlook yn Office 365.
  2. Dylech ehangu’r dewis Newydd (yn y bar dewislenni uchaf) a chlicio Grŵp.
  3. Dewiswch naill ai Grŵp safonol neu Cymuned Dysgu Proffesiynol (CDP) > Cliciwch Nesaf.
  4. Rhowch enw ar eich grŵp ynghyd â disgrifiad (dewisol), dewiswch opsiwn preifatrwydd ac iaith > Cliciwch Creu.

  Gallwch ddod o hyd i’ch Grwpiau o dan eich ffolderi blwch post (yn y panel ar yr ochr chwith) yn y rhaglen Outlook neu o dan eich cysylltiadau yn y rhaglen Pobl (o dan y pennawd Grwpiau).

 • Ar gyfer cydweithio dosbarth, rydym yn argymell defnyddio Microsoft Teams yn hytrach na Microsoft Groups , am ei fod yn cynnig rhyngwyneb haws i ddysgwyr ynghyd â swyddogaethau aseiniadau.

  Os byddai'n well gennych chi ddefnyddio Microsoft Groups, bydd yn rhaid i chi greu Grŵp cyhoeddus, oherwydd dim ond Grwpiau Cyhoeddus mae dysgwyr yn gallu ymuno â nhw (mae cyhoeddus yn golygu unrhyw un ag enw defnyddiwr Hwb). Bydd yn rhaid i unrhyw Grŵp ar gyfer athrawon a dysgwyr gael ei wneud yn breifat pan fydd yr holl ddysgwyr wedi ymuno.

  Am resymau diogelu, ni chaniateir i ddysgwyr greu Grwpiau.

  Os hoffech chi ychwanegu dysgwyr at Grŵp Office 365 presennol:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Outlook yn Office 365.
  2. Cliciwch ar y Grŵp perthnasol o’r panel ar yr ochr chwith.
  3. Cliciwch ar y ‘cog’ gosodiadau (yng nghornel dde uchaf y dudalen).
  4. Cliciwch Golygu’r grŵp.
  5. O dan Preifatrwydd, gwnewch yn siŵr bod y grŵp wedi'i osod i Cyhoeddus > Cliciwch Cadw.
  6. Cliciwch aelodau (yng nghornel dde uchaf y dudalen nesaf at y ‘cog’ gosodiadau).
  7. Cliciwch Ychwanegu aelodau.
  8. Rhowch gyfeiriadau e-bost y dysgwyr yr hoffech eu hychwanegu a phwyswch y fysell enter ar ôl pob un > Cliciwch Cadw.

  Yna bydd angen i chi newid y gosodiad preifatrwydd i Preifat:

  1. Cliciwch ar y ‘coggosodiadau (yng nghornel dde uchaf y dudalen).
  2. Cliciwch Golygu’r grŵp.
  3. O dan Preifatrwydd, gwnewch yn siŵr bod y grŵp wedi'i osod i Preifat > Cliciwch Cadw.

Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i greu arolygon, cwisiau a phleidleisiau, a gallwch wahodd pobl eraill i ymateb gan ddefnyddio unrhyw borwr y we. Yna gellir gwerthuso ymatebion i'ch ffurflen gan ddefnyddio dadansoddiadau parod neu gellir eu hallforio i Excel.

Rhybudd

Gellir dileu ffurflenni, ond does dim ffordd o adfer ffurflen sydd wedi’i dileu. Drwy ddileu ffurflen, rydych chi hefyd yn dileu’r holl ymatebion i ffurflen yn barhaol.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Forms yn Office 365.
  2. Cliciwch New Form (ar ochr chwith y dudalen).

Dyma ffordd syml a gweledol o drefnu gwaith tîm. Gallwch greu a neilltuo tasgau, a gellir eu diweddaru wrth fynd ymlaen, yn ogystal â rhannu ffeiliau.

Mae sawl defnydd i’r rhaglen, o reoli tasgau grŵp a gwaith prosiect, i reoli cynllun datblygu ysgol cyfan.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i raglen Planner yn Office 365.
  2. Cliciwch + New plan (yng nghornel chwith uchaf y dudalen).
  3. Rhowch enw ar eich cynllun a dewiswch opsiwn preifatrwydd > Cliciwch Create plan.

Gallwch rannu a gwylio fideos yn y rhan hon o Office 365. Mae sianel fideo breifat ar gyfer pob ysgol yng Nghymru, lle gall athrawon lanlwytho fideos yn ddiogel i ddysgwyr eu gwylio. Does dim modd i unrhyw un y tu allan i’r ysgol gael mynediad i'r sianeli fideo hyn.


Cyfarpar adrodd straeon digidol yw Sway ar gyfer creu adnoddau rhyngweithiol y gellir eu rhannu â defnyddwyr eraill Hwb. Mae cymorth ar gael ar Sway yng Nghymuned Addysgwyr Microsoft.


Gwybodaeth

Mae Microsoft Teams wedi disodli Skype for Business.


Nid oes rhaglen Publisher ar-lein yn Office 365. Os oes gennych chi unrhyw ffeiliau Publisher wedi’u cadw yn eich OneDrive gallwch eu lawrlwytho a’u hagor mewn copi bwrdd gwaith o Publisher.


Nid yw Yammer ar gael ar hyn o bryd o fewn tenantiaeth Hwb yn sgil pryderon diogelu.


Efallai y byddwch yn dymuno ychwanegu avatar at eich proffil Office 365 fel ei bod hi’n haws i ddefnyddwyr eraill ddod o hyd i chi yn y cyfeiriadur.

Bydd eich enw arddangos yn Office 365 yn adlewyrchu’r enw yn y Porth Rheoli Defnyddwyr a bydd yn ymddangos yn y fformat ‘cyfenw a cychwynnol cyntaf’ (e.e. J Bloggs) ar gyfer staff a ‘enw cyntaf a cyfenw’ (e.e. Joe Bloggs) ar gyfer dysgwyr. Nid allwch newid hyn.

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i Office 365.
  2. Cliciwch ar y cylch gyda llythrennau cyntaf eich enw (yng nghornel dde uchaf y sgrin).
  3. Daliwch y cyrchwr dros y cylch o dan My Account a chliciwch ar yr eicon camera.
  4. Cliciwch Choose file > Dewiswch eich llun > Cliciwch Save.

Mae'r tabl canlynol yn amlinellu'r apiau ac estyniadau sydd ar gael ar denantiaeth Office 365 Hwb.

Cymwysiadau Gwe 3ydd Parti Microsoft

!

Mae cymwysiadau (neu 'apiau gwe') yn rhedeg yn eich porwr gyda rhyngwyneb defnyddiwr penodol a llawer o ryngweithio â'r defnyddiwr. Mae enghreifftiau yn cynnwys gemau, rhaglenni golygu lluniau a chwaraewyr fideo e.e. Flipgrid.

Nid yw'r cyfleuster 'mewngofnodi' ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gymwysiadau ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, mae cymwysiadau fel FlipGrid wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer holl ddefnyddwyr Hwb gan olygu y gallant fewngofnodi gyda'u henw defnyddiwr a'u cyfrinair ar gyfer Hwb.

Gellir gwneud cais am fynediad at Gymwysiadau Gwe 3ydd Parti fesul defnyddiwr/ysgol/awdurdod lleol drwy Ddesg Gymorth Hwb (hwb@llyw.cymru / 03000 25 25 25).

Ychwanegiadau Microsoft Office 365

X

Nid yw defnyddwyr yn gallu gosod na rheoli ychwanegiadau ar gyfer Word nac Excel ar Hwb.

Ychwanegiadau Microsoft Outlook

Mae Ychwanegiadau Microsoft Outlook yn eich helpu i gyflymu'r ffordd rydych yn cael gwybodaeth ar y we. E.e. mae ychwanegiad 'Bing Maps' yn ymddangos mewn e-bost sy'n cynnwys cyfeiriad a gallwch ei ddefnyddio i chwilio am y lleoliad ar y map ar-lein yn syth o'ch e-bost.

Gellir gosod ychwanegiadau fesul defnyddiwr yn Outlook:

 • Gall defnyddwyr osod apiau darllen ac ysgrifennu ac apiau caniatâd mewnflwch yn eu mewnflwch unigol
 • Gall defnyddwyr osod a rheoli ychwanegiadau o'r Office Store at eu defnydd eu hunain
 • Gall defnyddwyr osod a rheoli ychwanegiadau pwrpasol at eu defnydd eu hunain

Microsoft Store

X

Ni all defnyddwyr fewngofnodi i'r Microsoft Store gyda'u henw defnyddiwr a'u cyfrinair ar gyfer Hwb.

Gosod Ychwanegiadau Microsoft Outlook

Gosod ychwanegiad

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r cymhwysiad Outlook yn Office 365.
 2. Cliciwch ar yr 'olwyn gocos' Settings (yng nghornel dde uchaf y porwr).
 3. Cliciwch ar Manage add-ins.
 4. Porwch drwy'r ychwanegiadau yn y rhestr neu chwiliwch am ychwanegiad penodol drwy deipio yn y blwch Search add-ins.
 5. Ar ôl i chi ddewis ychwanegiad, cliciwch ar y botwm glas Add.

Tynnu ychwanegiad

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r cymhwysiad Outlook yn Office 365.
 2. Cliciwch ar yr 'olwyn gocos' Settings (yng nghornel dde uchaf y porwr).
 3. Cliciwch ar Manage add-ins.
 4. Cliciwch ar My add-ins (o'r opsiynau ar ochr chwith y ffenestr).
 5. Cliciwch ar y ar yr ychwanegiad priodol > Cliciwch ar Remove.

Gosod ychwanegiad

 1. Agorwch y cymhwysiad Outlook.
 2. Cliciwch ar Get add-ins yn y bar offer ar frig y dudalen.
 3. Porwch drwy'r ychwanegiadau yn y rhestr neu chwiliwch am ychwanegiad penodol drwy deipio yn y blwch Search add-ins.
 4. Ar ôl i chi ddewis ychwanegiad, cliciwch ar y botwm glas Add.

Tynnu ychwanegiad 

 1. Agorwch y cymhwysiad Outlook.
 2. Cliciwch ar Get add-ins yn y bar offer ar frig y dudalen.
 3. Cliciwch ar My add-ins (o'r opsiynau ar ochr chwith y ffenestr).
 4. Cliciwch ar y ar yr ychwanegiad priodol > Cliciwch ar Remove.

Gosod ychwanegiad

 1. Agorwch y cymhwysiad Outlook.
 2. Cliciwch ar Store yn y bar offer ar frig y dudalen.
 3. Porwch drwy'r ychwanegiadau yn y rhestr neu chwiliwch am ychwanegiad penodol drwy deipio yn y blwch Search add-ins.
 4. Ar ôl i chi ddewis ychwanegiad, cliciwch ar y botwm Add.

Tynnu ychwanegiad

 1. Agorwch y cymhwysiad Outlook.
 2. Cliciwch ar Store yn y bar offer ar frig y dudalen.
 3. Cliciwch ar My add-ins (o'r opsiynau ar ochr chwith y ffenestr).
 4. Cliciwch ar y ar yr ychwanegiad priodol > Dewiswch Remove.

I gael rhagor o gymorth, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb: Hwb@gov.wales | 03000 25 25 25.