English

Cynulleidfa a awgrymir: staff ysgol, pencampwyr digidol mewn ysgolion, gweinyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol, gweinyddwyr Hwb ar gyfer consortia addysg rhanbarthol.

Mae cyfrifon Hwb ar gael i’r defnyddwyr canlynol mewn ysgolion a gynhelir, ac i randdeiliaid addysg yng Nghymru:

 • Dysgwyr
 • Staff Ysgol
 • Llywodraethwyr
 • Staff Ysgol – Dim MIS
 • Staff awdurdodau lleol
 • Staff Consortia Addysg Rhanbarthol
 • Athrawon cyflenwi
 • Myfyrwyr AGA
 • Rhanddeiliaid eraill e.e. Estyn

Cleient Darparu (Provisioning Client)

Mae gan bob dysgwr ac athro mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru gyfrif Hwb.  Mae’r cyfrifon hyn yn cael eu creu’n awtomatig gan ddefnyddio'r data sydd ar gael am y defnyddiwr yn System Rheoli Gwybodaeth (MIS) yr ysgol e.e. SIMS, Teacher Center.  Mae’r cyfrifon hyn yn cael eu creu gan y Cleient Darparu a’u rheoli yn y Porth Rheoli Defnyddwyr (UMP). 

Mae Cleient Darparu ar gyfer Darparwr Hunaniaeth Addysg Cymru Gyfan (AWE IdP) yn rhaglen sy’n cael ei gosod ar weinydd System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol.

Mae’r Cleient Darparu yn cael ei reoli a’i redeg gan awdurdodau lleol, darparwyr TG trydydd parti neu reolwyr rhwydwaith ysgolion (gan ddibynnu ar y cytundebau lefel gwasanaeth rhwng ysgolion ac awdurdodau lleol). 

Mae’r rhaglen hon yn cymryd ychydig o ddata sydd ar gael am ddysgwyr a staff ysgol o’r System Rheoli Gwybodaeth (h.y. enw cyntaf, cyfenw ac ati) i greu cyfrifon Hwb (mae’r manylion llawn ar gael yn Hysbysiad Preifatrwydd Hwb).  Mae awdurdodau lleol ac ysgolion yn rheoli’r cyfrifon Hwb hyn yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

Y Porth Rheoli Defnyddwyr

Gall holl ddefnyddwyr Hwb gael mynediad at y Porth Rheoli Defnyddwyr, ond bydd y nodweddion a’r adnoddau sydd ar gael yn dibynnu ar yr hawliau sy’n gysylltiedig â’u rôl.  Dim ond gwybodaeth sylfaenol am yr ysgol y bydd dysgwyr mewn ysgolion cynradd yn gallu ei gweld.  Bydd dysgwyr mewn ysgolion uwchradd, llywodraethwyr ac athrawon cyflenwi yn gallu gweld gwybodaeth sylfaenol am yr ysgol, ac ailosod eu cyfrinair eu hunain.


 1. Ewch i https://hwb.llyw.cymru a mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr (e.e. BloggsJ@Hwbcymru.net) a’ch cyfrinair ar gyfer Hwb.
 2. Cliciwch y Ddewislen (ar frig y dudalen) a chlicio Rheoli Defnyddwyr.
 3. Mae haen ychwanegol o ddiogelwch yn y fan hon, felly bydd angen i ddefnyddwyr fewngofnodi eto gydag enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer Hwb.

Fel mesur diogelwch ychwanegol, mae gofyn i Bencampwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ddefnyddio proses ddilysu aml-ffactor i gael mynediad at y Porth Rheoli Defnyddwyr. Mae'n bosibl y bydd aelodau eraill o staff wedi rhoi'r mesur hwn ar waith hefyd. Gofynnir i ddefnyddwyr sydd wedi rhoi proses ddilysu aml-ffactor ar waith fewnbynnu cod gwirio o'r ap dilysu ar eu dyfais symudol ar ôl mewnbynnu eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair. Ceir rhagor o wybodaeth o dan Proses ddilysu aml-ffactor.


Gwybodaeth

Fel mesur diogelwch ychwanegol, o 9 Hydref 2019 bydd gofyn i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ddilyn y broses ddilysu aml-ffactor er mwyn defnyddio'r Porthol Rheoli Defnyddwyr. Gweler y canllawiau isod ar gyfer sefydlu dilysiad aml-ffactor.

Haen arall o ddiogelwch yw’r broses ddilysu aml-ffactor all gael ei hychwanegu i gyfrifon Hwb staff. Oherwydd y data sensitif mae gan staff fynediad iddynt drwy eu cyfrif Hwb, rydyn ni’n argymell fod pob aelod o’r staff yn defnyddio’r broses ddilysu aml-ffactor.

Unwaith y bydd y dilysiad aml-ffactor yn weithredol, bydd yn rhaid i ddefnyddwyr lawrlwytho’r ap Microsoft Authenticator ar eu dyfais symudol. Wrth fewngofnodi i Hwb bydd angen i ddefnyddwyr wedyn fewnbynnu’r cod dilysu a fydd i’w weld ar yr ap yn ogystal â’u henw a’u cyfrinair.

Gellir rhoi'r broses ddilysu aml-ffactor ar waith naill ai:

 1. er mwyn defnyddio'r Porth Rheoli Defnyddwyr yn unig, neu
 2. er mwyn defnyddio holl wasanaethau Hwb hynny yw wrth fewngofnodi i hwb.llyw.cymru

Bydd y broses ddilysu aml-ffactor yn cael ei galluogi'n awtomatig ar gyfer Pencampwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb er mwyn iddynt gael mynediad at y Porth Rheoli Defnyddwyr. Dim ond wrth fewngofnodi i’r Porthol Rheoli Defnyddwyr y tu allan i’r ysgol y bydd hyn yn gymwys.

Sut i roi proses ddilysu aml-ffactor ar waith

 • Gall Pencampwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb wneud hyn ar gyfer unrhyw aelod o staff:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Staff.
  3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
  4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Galluogi Proses Ddilysu Aml-ffactor ar gyfer Rheoli Defnyddwyr.

  Gall staff wneud hyn eu hunain:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Galluogi Proses Ddilysu Aml-ffactor ar gyfer Rheoli Defnyddwyr (o'r opsiynau ar frig y dudalen).
 • Gall Pencampwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb wneud hyn ar gyfer unrhyw aelod o staff:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Staff.
  3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
  4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Galluogi Proses Ddilysu Aml-ffactor ar gyfer Pob Ap.

  Gall staff wneud hyn eu hunain:

  1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Galluogi Proses Ddilysu Aml-ffactor ar gyfer Pob Ap (o'r opsiynau ar frig y dudalen).
  1. Lawr-lwythwch ap symudol ‘Microsoft Authenticator’ o'r ‘App Store’ neu’r ‘Google Play Store’.
  2. Ewch i https://hwb.gov.wales , o rwydwaith y tu allan i'ch ysgol, a mewn gofnodwch gyda'ch enw defnyddiwr Hwb (e.e. BloggsJ@Hwbcymru.net) a'ch cyfrinair.

  Os ydych chi am sefydlu dilysiad aml-ffactor ar gyfer holl wasanaethau Hwb (nid y Porthol Rheoli Defnyddwyr yn unig), ewch i gam 5 os gwelwch yn dda.

  1. Cliciwch ar y Ddewislen (ar frig y dudalen) a chlicio Rheoli Defnyddwyr.
  2. Rhowch eich enw defnyddiwr Hwb i fewn > Cliciwch ar Nesaf.
  3. Rhowch eich cyfrinair Hwb i fewn > Cliciwch Mewngofnodi.
  4. Bydd sgrin yn ymddangos yn dweud Mae angen mwy o wybodaeth > Cliciwch ar Nesaf.
  5. Dewiswch Defnyddio cod dilysu > cliciwch ar Gosod.
  6. Agorwch ap symudol Microsoft Authenticator.
  7. Cliciwch ar y + yng nghornel dde uchaf y sgrin.
  8. Dewiswch cyfrif Gwaith neu Ysgol.
  9. Sganiwch y cod QR ar y sgrin gan ddefnyddio'ch dyfais symudol.
  10. Gan ddychwelyd i'r dyfais rydych chi'n ceisio mewngofnodi arni, cliciwch ar Nesaf.
  11. Cliciwch ar Nesaf eto.
  12. Rhowch y cod dilysu sy'n cael ei arddangos ar eich dyfais symudol > Cliciwch Dilysu.
  13. Cliciwch Dyna ni.

  Y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi o rwydwaith y tu allan i'ch ysgol, gofynnir ichi fewnbynnu’r cod dilysu o'r ap symudol ‘Microsoft Authenticator’ ar ôl mewngofnodi i Hwb.

 • Bydd angen i staff sydd wedi galluogi eu proses ddilysu aml-ffactor ddilyn y camau a amlinellir isod os ydyn nhw’n ailosod eu dyfais bresennol neu’n prynu dyfais newydd.

  Bydd angen i’ch Hyrwyddwr Digidol fewngofnodi i Hwb a llywio i Borth Rheoli Defnyddwyr i ailosod proses ddilysu aml-ffactor ar eich rhan.

  1. Mewngofnodwch ar Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch View Users > View Staff.
  3. Lleolwch y defnyddiwr perthnasol drwy ddefnyddio’r maes term Chwilio fel sy’n briodol, e.e. cyfenw a chliciwch Search.
  4. Cliciwch ar y botwm View Details (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch User > Reset MFA.

  Bydd angen i’ch Hyrwyddwr Digidol fewngofnodi i Hwb a llywio i Borth Rheoli Defnyddwyr i ailosod proses ddilysu aml-ffactor ar eich rhan.

  1. Mewngofnodwch ar Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch View Users > View Staff.
  3. Lleolwch y defnyddiwr perthnasol drwy ddefnyddio’r maes term Chwilio fel sy’n briodol, e.e. cyfenw a chliciwch Search.
  4. Cliciwch ar y botwm View Details (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch User > Reset MFA.

  Bydd angen i’ch Hyrwyddwr Digidol/Gweinyddwyr Hwb fewngofnodi i Hwb a llywio i Borth Rheoli Defnyddwyr i ailosod proses ddilysu aml-ffactor ar eich rhan.

  1. Mewngofnodwch ar Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch View Users > View Staff.
  3. Lleolwch y defnyddiwr perthnasol drwy ddefnyddio’r maes term Chwilio fel sy’n briodol, e.e. cyfenw a chliciwch Search.
  4. Cliciwch ar y botwm View Details (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch User > Reset MFA.

  Yn berthnasol i:

  Athrawon llanw
  Myfyrwyr Addysg Gychwynnol Athrawon
  Rhanddeiliaid addysg eraill, e.e. Arolygwyr Estyn, cyflenwyr adnoddau ac ati.

  Nid yw’r gwasanaeth hunanwasanaeth ar gyfer ailosod y broses ddilysu aml-ffactor ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch â Desg Gwasanaeth Hwb.


Ar y Dangosfwrdd Gweinyddwr Ysgol, bydd yr holl staff ysgol yn gallu gweld gwybodaeth sylfaenol am yr ysgol (h.y. enw, rhif ar gyfer yr Adran Addysg a Sgiliau, math o barth a’i enw), yn ogystal ag adnoddau sylfaenol i reoli cyfrifon dysgwyr.  Fodd bynnag, mae gan Bencampwyr Digidol, gweinyddwyr Awdurdodau Lleol a gweinyddwyr Consortia Addysg Rhanbarthol (h.y. gweinyddwyr Hwb) hawliau uwch sy’n eu galluogi i reoli’r HOLL gyfrifon defnyddwyr (h.y. dysgwyr, staff, llywodraethwyr ac ati), yn ogystal â gweld statws darparu yr ysgol a’r logiau llif gwaith.

Gwybodaeth

Mae 5 llif gwaith ar gael, ac mae’n bwysig sicrhau eu bod wedi cael eu rhedeg yn llwyddiannus ac yn ddiweddar (o fewn y 7 diwrnod diwethaf yn ddelfrydol). Er enghraifft:

Bydd y botwm Gweld wrth ymyl pob llif gwaith yn galluogi defnyddwyr i weld y logiau gwallau, ac i nodi unrhyw wallau darparu y mae angen ymchwilio iddyn nhw a’u datrys. 

Dyma rai gwallau cyffredin:

Gwall

Cywiro’r gwall hwn

Rhif Unigryw'r Disgybl ar goll

Gwnewch yn siŵr bod rhif unigryw’r disgybl (UPN) wedi’i gofnodi yng nghofnod y dysgwr hwn yn y System Rheoli Gwybodaeth.

Ar ôl ychwanegu Rhif Unigryw’r Disgybl a rhedeg y Cleient Darparu eto, dylai’r gwall hwn ddiflannu o’r logiau gwallau, a bydd cyfrif defnyddiwr yn cael ei greu.

Cod staff ar goll

Gwnewch yn siŵr bod cod staff unigryw wedi’i gofnodi yng nghofnod yr aelod hwn o’r staff yn y System Rheoli Gwybodaeth. Ar ôl ychwanegu’r cod staff a rhedeg y Cleient Darparu eto, dylai’r gwall hwn ddiflannu o’r logiau gwallau, a bydd cyfrif defnyddiwr yn cael ei greu.

Mwy nag un cofnod ar gyfer proses chwilio

Mae’r gwall hwn yn dangos bod mwy nag un cyfrif Hwb yn cyfateb i ddefnyddiwr yn eich ysgol.

Bydd angen i chi gael gwybod pa gyfrif sy’n cael ei ddefnyddio gan y defnyddiwr perthnasol, a rhoi gwybod i Ddesg Gymorth Hwb er mwyn iddyn nhw allu cywiro’r gwall hwn. Ar ôl rhedeg y Cleient Darparu eto, dylai’r gwall hwn ddiflannu o’r logiau gwallau, a dylai’r cyfrif cywir ymddangos yn y rhestr ddefnyddwyr berthnasol h.y. Gweld Dysgwyr neu Gweld Staff.


Statws Cyfrinair

Pan fyddwch chi’n mewngofnodi i’r Porth Rheoli Defnyddwyr ac yn dewis Gweld Defnyddwyr (h.y. dysgwyr, staff, llywodraethwyr), bydd rhestr o ddefnyddwyr perthnasol yn ymddangos, gan gynnwys statws cyfrinair eu cyfrif:

Statws Cyfrinair

Beth mae hyn yn ei olygu?

Dangos cyfrinair

Drwy glicio Dangos Cyfrinair, bydd cyfrinair y defnyddiwr penodol hwnnw’n ymddangos. Bydd y cyfrinair yn diflannu eto ar ôl symud y cyrchwr oddi wrth y maes cyfrinair; ond, mae botwm copïo i’r clipfwrdd ar gael wrth ymyl y cyfrinair.

-

Os oes cysylltnod yn y maes cyfrinair, mae hyn yn golygu nad yw’r cyfrinair ar gael yn y Porth Rheoli Defnyddwyr. Os nad yw’r defnyddiwr yn cofio ei gyfrinair, bydd angen ei ailosod. Ar ôl gwneud hynny, bydd y cyfrinair newydd yn ymddangos o dan Dangos Cyfrinair.

Newidiwyd gan y defnyddiwr

Os yw’r defnyddiwr wedi newid ei gyfrinair ei hun (dydy’r opsiwn hwn ddim ar gael i ddysgwyr mewn ysgolion cynradd), bydd y neges Newidiwyd gan y defnyddiwr yn ymddangos.

Ailosod Cyfrineiriau

Gall pob defnyddiwr, heblaw am ddysgwyr mewn ysgolion cynradd, ailosod eu cyfrineiriau eu hunain.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Yn y Porth Rheoli Defnyddwyr, cliciwch Fy Mhroffil i er mwyn gweld Eich Manylion, a chlicio’r botwm Ailosod y cyfrinair. Bydd gennych ddau opsiwn:
  • Rhowch eich cyfrinair eich hun yn y meysydd perthnasol (gan ddilyn polisi cyfrineiriau Hwb h.y. o leiaf 8 nod sy’n cynnwys cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr), a chlicio Diweddaru Cyfrinair.
  • Cliciwch Creu Cyfrinair i gael cyfrinair sydd wedi’i greu gan y system.  Gwnewch nodyn o’r cyfrinair newydd, a chlicio Diweddaru Cyfrinair.

Mae UNRHYW weinyddwyr Hwb a staff ysgol sy’n ddefnyddwyr yn gallu ailosod cyfrineiriau dysgwyr.

Grŵp o Ddysgwyr

I ailosod cyfrineiriau ar gyfer grŵp o ddysgwyr:

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dysgwyr.
 3. Cliciwch Gweithrediadau Grŵp, ac o dan Ailosod Cyfrineiriau, cliciwch Ailosod Cyfrinair ar gyfer y Grŵp / Dosbarth / Blwyddyn.
 4. Cliciwch y saeth i lawr, dewis y grŵp dan sylw a chlicio Ailosod Cyfrineiriau. Efallai y bydd yn cymryd rhai munudau i’r cyfrineiriau gael eu diweddaru.
 5. Rhowch y cyfrineiriau newydd i’r dysgwyr mewn ffordd ddiogel (darllenwch yr adran Argraffu enwau defnyddwyr a chyfrineiriau).

Dysgwyr Unigol

I ailosod cyfrinair dysgwr unigol:

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dysgwyr
 3. Chwiliwch am y dysgwr gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y dysgwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Ailosod Cyfrinair.  Bydd gennych ddau opsiwn:
  • Rhowch eich cyfrinair eich hun yn y meysydd perthnasol (gan ddilyn polisi cyfrineiriau Hwb h.y. o leiaf 8 nod sy’n cynnwys cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr), a chlicio Diweddaru Cyfrinair.
  • Cliciwch Creu Cyfrinair i gael cyfrinair sydd wedi’i greu gan y system.  Gwnewch nodyn o’r cyfrinair newydd, a chlicio Diweddaru Cyfrinair.
 1. Rhowch y cyfrinair newydd i’r dysgwr mewn ffordd ddiogel (darllenwch yr adran Argraffu enwau defnyddwyr a chyfrineiriau).

Mae gweinyddwyr Hwb a Phencampwr Digidol yr ysgol yn gallu ailosod cyfrineiriau staff yr ysgol.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Staff.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Ailosod Cyfrinair.  Bydd gennych ddau opsiwn:
  • Rhowch eich cyfrinair eich hun yn y meysydd perthnasol (gan ddilyn polisi cyfrineiriau Hwb h.y. o leiaf 8 nod sy’n cynnwys cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr), a chlicio Diweddaru Cyfrinair.
  • Cliciwch Creu Cyfrinair i gael cyfrinair sydd wedi’i greu gan y system.  Gwnewch nodyn o’r cyfrinair newydd, a chlicio Diweddaru Cyfrinair.

Mae Pencampwr Digidol yn gallu ailosod cyfrineiriau Llywodraethwyr.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Llywodraethwyr.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Ailosod Cyfrinair.  Bydd gennych ddau opsiwn:
  • Rhowch eich cyfrinair eich hun yn y meysydd perthnasol (gan ddilyn polisi cyfrineiriau Hwb h.y. o leiaf 8 nod sy’n cynnwys cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr), a chlicio Diweddaru Cyfrinair.
  • Cliciwch Creu Cyfrinair i gael cyfrinair sydd wedi’i greu gan y system.  Gwnewch nodyn o’r cyfrinair newydd, a chlicio Diweddaru Cyfrinair.

Mae Pencampwr Digidol yn gallu ailosod cyfrineiriau Staff Ysgol sydd ddim yn defnyddio’r System Rheoli Gwybodaeth.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dim MIS.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Ailosod Cyfrinair.  Bydd gennych ddau opsiwn:
  • Rhowch eich cyfrinair eich hun yn y meysydd perthnasol (gan ddilyn polisi cyfrineiriau Hwb h.y. o leiaf 8 nod sy’n cynnwys cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr), a chlicio Diweddaru Cyfrinair.
  • Cliciwch Creu Cyfrinair i gael cyfrinair sydd wedi’i greu gan y system.  Gwnewch nodyn o’r cyfrinair newydd, a chlicio Diweddaru Cyfrinair.

Argraffu a/neu lwytho i lawr enwau defnyddwyr a chyfrineiriau

Gwybodaeth

Dim ond cyfrineiriau y mae modd eu gweld yn y Porth Rheoli Defnyddwyr fydd yn cael eu hargraffu.

 • Mae’r opsiwn hwn ar gael i’r holl staff ysgol a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dysgwyr.
  3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
  4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch Argraffu, ac wedyn naill ai Argraffu Manylion neu Argraffu Gyda Chyfrinair.

  Mae’r opsiwn hwn ar gael i Bencampwyr Digidol mewn ysgolion a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Staff.
  3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
  4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch Argraffu, ac wedyn naill ai Argraffu Manylion neu Argraffu Gyda Chyfrinair.

  Mae’r opsiwn hwn ar gael i Bencampwyr Digidol mewn ysgolion a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Llywodraethwyr.
  3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
  4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch Argraffu, ac wedyn naill ai Argraffu Manylion neu Argraffu Gyda Chyfrinair.

  Mae’r opsiwn hwn ar gael i Bencampwyr Digidol mewn ysgolion a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dim MIS.
  3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
  4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
  5. Cliciwch Argraffu, ac wedyn naill ai Argraffu Manylion neu Argraffu Gyda Chyfrinair.
 • Mae’r opsiwn hwn ar gael i’r holl staff ysgol a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dysgwyr.
  3. Cliciwch Gweithrediadau Grŵp, ac o dan Argraffu cliciwch Argraffu Grŵp.
  4. Cliciwch y saeth i lawr, dewis y grŵp cofrestru dan sylw a chlicio Argraffu.
 • Mae’r opsiwn hwn ar gael i’r holl staff ysgol a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dysgwyr.
  3. Cliciwch y blwch ticio i’r chwith o’r holl ddysgwyr dan sylw.
  4. Cliciwch Defnyddwyr dan sylw, ac o dan Argraffu, cliciwch naill ai Argraffu Wedi’i Ddewis neu Argraffu Wedi’i Ddewis (Gyda Chyfrinair).
 • Mae ffeil .csv o enwau defnyddwyr a chyfrineiriau dysgwyr neu’r staff yn gallu cael ei llwytho i lawr i ddogfen Excel. 

  Mae’r opsiwn hwn ar gael i’r holl staff ysgol a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Yn y Dangosfwrdd Gweinyddwyr Ysgol, cliciwch Gweinyddiaeth.
  3. O dan Llwytho Cyfrineiriau i Lawr, cliciwch Pob Disgybl.
  4. Bydd rhybudd yn ymddangos, “Sylwer: Os byddwch chi'n llwytho manylion adnabod defnyddiwr i lawr, eich cyfrifoldeb chi ydy gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu trin yn briodol”.
  5. Cliciwch Parhau i lwytho i lawr er mwyn bwrw ymlaen (neu cliciwch Mynd yn ôl i ganslo’r gorchymyn).
  6. Cliciwch y ffeil .csv sydd wedi’i llwytho i lawr er mwyn ei hagor yn Excel.  Bydd y ffeil yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol am ddefnyddwyr, sy’n gallu cael ei threfnu fel y bydd yn briodol:
   • Enw blaen
   • Cyfenw
   • Enw defnyddiwr
   • Cyfrinair
   • Dyddiad creu
   • Blwyddyn
   • Grŵp cofrestru
   • Caniatâd
   • Rhif mynediad

  Mae’r opsiwn hwn ar gael i Bencampwyr Digidol mewn ysgolion a gweinyddwyr Hwb.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Yn y Dangosfwrdd Gweinyddwyr Ysgol, cliciwch Gweinyddiaeth.
  3. O dan Llwytho Cyfrineiriau i Lawr, cliciwch Pob Aelod o Staff.
  4. Bydd rhybudd yn ymddangos, “Sylwer: Os byddwch chi'n llwytho manylion adnabod defnyddiwr i lawr, eich cyfrifoldeb chi ydy gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu trin yn briodol”.
  5. Cliciwch Parhau i lwytho i lawr er mwyn bwrw ymlaen (neu cliciwch Mynd yn ôl i ganslo’r gorchymyn).
  6. Cliciwch y ffeil .csv sydd wedi’i llwytho i lawr er mwyn ei hagor yn Excel.  Bydd y ffeil yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol am ddefnyddwyr, sy’n gallu cael ei threfnu fel y bydd yn briodol:
   • Enw blaen
   • Cyfenw
   • Enw defnyddiwr
   • Cyfrinair
   • Dyddiad creu
   • Cod staff

Pan fydd staff ysgol a dysgwyr yn cael eu hychwanegu at System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol (e.e. SIMS neu Teacher Center), bydd cyfrifon Hwb yn cael eu creu ar eu cyfer yn awtomatig.  Fodd bynnag, mae modd mynd ati i greu cyfrifon ar gyfer llywodraethwyr a rhanddeiliaid addysg eraill sydd heb eu cofnodi ar System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol. 

Bydd gan fyfyrwyr AGA gyfrifon 'rhagarweiniol' cyfyngedig a gyflenwir gan eu darparwr. Gall ysgolion lleoli greu cyfrifon staff Dim MIS dros dro ar gyfer myfyrwyr AGA.

Pan fydd dysgwyr newydd yn cael eu hychwanegu at System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol (e.e. SIMS neu Teacher Center), bydd cyfrifon Hwb yn cael eu creu ar eu cyfer yn awtomatig.  

Bydd dysgwyr sy’n newid ysgol yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig ar ôl iddyn nhw gael eu cofnodi ar System Rheoli Gwybodaeth eu hen ysgol fel dysgwyr sydd wedi ymadael, a’u hychwanegu at y gofrestr ar System Rheoli Gwybodaeth eu hysgol newydd.  Mae’n rhaid i’r Cleientiaid Darparu gael eu rhedeg yn llwyddiannus yn y ddwy ysgol.  Defnyddir Rhif Unigryw’r Disgybl i adnabod dysgwyr yn y system.

Pan fydd staff yn cael eu hychwanegu at System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol (e.e. SIMS neu Teacher Center), bydd cyfrifon Hwb yn cael eu creu ar eu cyfer yn awtomatig.

Pan fydd staff yn symud o un sefydliad i’r llall, mae’n bosib parhau i ddefnyddio’r cyfrif a oedd yn bodoli’n barod. 

Dim ond gweinyddwyr Hwb a Phencampwr Digidol yr ysgol sy’n gallu creu cyfrifon Llywodraethwyr.

Mae gan bob llywodraethwr hawl i gael cyfrif Hwb, sy’n eu galluogi i ddefnyddio adnoddau fel Office 365, gan gynnwys cyfeiriad e-bost @hwbcymru.net.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Llywodraethwyr.
 3. CliciwchYchwanegu defnyddiwr newydd +.
 4. Bydd rhybudd yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr?  Bydd cyfrifon staff a dysgwyr yn cael eu creu'n awtomatig yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd yn System Rheoli Gwybodaeth eich ysgol.  Defnyddiwch y nodwedd hon ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn cael eu cynnal yn eich System Rheoli Gwybodaeth yn unig. Noder: bydd angen i chi reoli unrhyw gyfrifon defnyddwyr nad ydynt yn rhan o'r System Rheoli Gwybodaeth eich hunan.
 5. Cliciwch Rwy’n deall i fwrw ymlaen (neu glicio Mynd yn ôl i ganslo’r gorchymyn).
 6. Teipiwch enw cyntaf a chyfenw y llywodraethwr yn y meysydd perthnasol, a naill ai:
  • Teipio cyfrinair o’ch dewis chi (ar yr amod ei fod yn cadw at bolisi cyfrineiriau Hwb h.y. cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr).
  • Clicio Cynhyrchu Cyfrinair Dysgwr Cynradd (gair wedi’i ddilyn gan rifau).
  • Clicio Creu Cyfrinair (cymysgedd ar hap o rifau a llythrennau bach a mawr).
 7. Cliciwch Ychwanegu Defnyddiwr.
 8. Bydd y cyfrif defnyddiwr yn ymddangos yn y rhestr Gweld Llywodraethwyr o fewn yr awr nesaf.

Mae gweinyddwyr Hwb mewn Awdurdodau Lleol a Chonsortia Addysg Rhanbarthol yn gallu mynd ati i greu cyfrifon ar gyfer staff mewnol.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Rheoli Defnyddwyr Dim MIS yr Awdurdod Lleol.
 3. CliciwchYchwanegu Defnyddiwr newydd +.
 4. Teipiwch enw cyntaf a chyfenw y defnyddiwr yn y meysydd perthnasol, a naill ai:
  • Teipio cyfrinair o’ch dewis chi (ar yr amod ei fod yn cadw at bolisi cyfrineiriau Hwb h.y. cymysgedd o rifau a llythrennau bach a mawr).
  • Clicio Cynhyrchu Cyfrinair Dysgwr Cynradd (gair wedi’i ddilyn gan rifau).
  • Clicio Creu Cyfrinair (cymysgedd ar hap o rifau a llythrennau bach a mawr).

Mae meysydd dewisol ar gyfer Sefydliad, Teitl Swydd, E-bost Gwaith a Rhif Cyswllt ar gael (a fydd yn eich helpu i adnabod y defnyddiwr ar ôl i’r cyfrif gael ei greu).

 1. CliciwchYchwanegu Defnyddiwr.
 2. Bydd y cyfrif defnyddiwr yn ymddangos yn y rhestr defnyddwyr o fewn yr awr nesaf.

Darperir cyfrifon SSO AGA drwy ddarparwyr AGA ar ddechrau cyrsiau AGA.
Dim ond Drwy Hyrwyddwr Digidol ysgol arweiniol, Hyrwyddwr Digidol yr ysgol arweiniol a gweinyddwyr Hwb y gellir creu cyfrifon ysgol aysg.
Mae gan bob myfyriwr AGA hawl i gael cyfrif Hwb, sy'n rhoi mynediad iddynt at offer, adnoddau, staff a disgyblion yn eu hysgol leoli.

Creu cyfrifon defnyddwyr ‘Dim-MIS’

Fel Pencampwr Digidol gallwch greu cyfrif defnyddiwr ‘Dim-MIS’ â llaw ar gyfer athrawon dan hyfforddiant. Peidiwch â chreu cyfrifon ‘Dim-MIS’ ar gyfer unrhyw staff na dysgwyr sydd wedi’u rhestru ar eich MIS gan y bydd hyn yn arwain at ddyblygu cyfrifon.

I greu cyfrif defnyddiwr Dim-MIS, cliciwch ar y gwymprestr ‘Gweld Defnyddwyr’ a dewis ‘Gweld Dim-MIS’. Bydd yn dangos rhestr i chi o’r cyfrifon defnyddwyr Dim-MIS presennol yn eich ysgol. Yna gallwch ddewis ‘Ychwanegu Defnyddiwr Newydd’ i greu’r cyfrif.

Bydd angen i unrhyw gyfrifon defnyddwyr Dim-MIS y byddwch yn eu creu gael eu rheoli â llaw.

Analluogi cyfrifon defnyddwyr ‘Dim-MIS’

Pan bydd defnyddiwr Dim-MIS yn gadael eich ysgol, bydd angen i chi analluogi eu cyfrif â llaw. I wneud hyn, cliciwch ar y gwymprestr ‘Gweld Defnyddwyr’ a dewis ‘Gweld Dim-MIS’. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol a chlicio ‘Gweld Manylion’. Cliciwch ar y gwymprestr ‘Rheoli Defnyddiwr’ a dewiswch ‘Analluogi’.


Bydd dysgwyr sy’n newid ysgol yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig ar ôl iddyn nhw gael eu cofnodi ar System Rheoli Gwybodaeth eu hen ysgol fel dysgwyr sydd wedi ymadael, a’u hychwanegu at y gofrestr ar System Rheoli Gwybodaeth eu hysgol newydd.  Rhaid i’r Cleientiaid Darparu gael eu rhedeg yn llwyddiannus yn y ddwy ysgol.  Defnyddir Rhif Unigryw’r Disgybl i adnabod dysgwyr yn y system.

Os oes aelod o’r staff wedi symud o un sefydliad i’r llall, a’i fod yn dymuno dal gafael ar y cyfrif Hwb sydd ganddo’n barod, anfonwch gais dros e-bost at hwb@llyw.cymru.

Bydd Desg Help Hwb yn sicrhau caniatâd ysgrifenedig gan sefydliad blaenorol y defnyddiwr cyn prosesu cais.

Does dim modd symud cyfrifon llywodraethwyr.

Ni chynigir symud cyfrifon ar gyfer myfyrwyr AS oherwydd nifer y myfyrwyr a'r lleoliadau bob blwyddyn. Dylai pob myfyriwr ACH lawrlwytho'r holl ddata angenrheidiol cyn diwedd pob lleoliad.

 • Gofynnwch i'ch awdurdod lleol roi gwybod i dîm Hwb am yr ysgol newydd cyn gynted â phosibl.

  Bydd dysgwyr sy'n symud i'r ysgol newydd yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig yn Hwb pan fydd eu cofnod ar System Gwybodaeth Reoli (MIS) eu hen ysgol yn nodi eu bod wedi gadael a'u bod yn ddisgybl cofrestredig yn system MIS eu hysgol newydd. Rhaid rhedeg y cleientiaid darparu'n llwyddiannus yn y ddwy ysgol. Caiff dysgwr ei adnabod yn y system drwy ei rif unigryw, sef Rhif Unigryw'r Disgybl (RhUD).

  Ni fydd cyfrifon Hwb staff sy'n symud i'r ysgol newydd yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig. Os yw aelod o staff wedi symud o un ysgol i ysgol arall a bod gan y person hwnnw gyfrif Hwb eisoes y mae eisiau ei gadw, anfonwch gais drwy e-bost at hwb@llyw.cymru. Bydd Desg Gymorth Hwb yn gofyn am ganiatâd ysgrifenedig gan leoliad blaenorol y defnyddiwr cyn prosesu cais o'r fath.

  Rhowch wybod i dîm Hwb, drwy’r ffurflen hon, am unrhyw ysgolion newydd yn eich awdurdod lleol, a hynny o leiaf hanner tymor cyn iddynt agor. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i sicrhau bod yr ysgol newydd ar Hwb a'i bod yn rhedeg cleient darparu AWE.

 • Gofynnwch i'r awdurdod lleol roi gwybod i dîm Hwb am yr uno cyn gynted â phosibl.

  Bydd dysgwyr sy'n symud i'r ysgol newydd yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig yn Hwb pan fydd eu cofnod ar System Gwybodaeth Reoli (MIS) eu hen ysgol yn nodi eu bod wedi gadael a'u bod yn ddisgyblion cofrestredig yn system MIS eu hysgol newydd. Rhaid bod y cleientiaid darparu wedi'u rhedeg yn llwyddiannus yn y ddwy ysgol. Caiff dysgwr ei adnabod yn y system drwy ei rif unigryw, sef Rhif Unigryw'r Disgybl (RhUD).

  Caiff staff sy'n symud o ysgol sy'n cau i'r ysgol newydd eu trosglwyddo'n awtomatig yn Hwb yn dilyn proses paru cyfrifon a gynhelir gan yr awdurdod lleol a thîm Hwb.

  Rhowch wybod i dîm Hwb, drwy'r ffurflen hon, am unrhyw ysgolion yn eich awdurdod lleol sydd wedi uno, a hynny o leiaf hanner tymor cyn i'r ysgol newydd agor. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i sicrhau bod yr ysgol newydd ar Hwb a'i bod yn rhedeg cleient darparu AWE.

  Bydd dysgwyr sy'n symud i'r ysgol newydd yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig yn Hwb pan fydd eu cofnod ar System Gwybodaeth Reoli (MIS) eu hen ysgol yn nodi eu bod wedi gadael a'u bod yn ddisgyblion cofrestredig yn system MIS eu hysgol newydd. Rhaid rhedeg y cleientiaid darparu'n llwyddiannus yn y ddwy ysgol. Caiff dysgwr ei adnabod yn y system drwy ei rif unigryw, sef Rhif Unigryw'r Disgybl (RhUD).

  Byddwn yn gweithio gyda chi i nodi'r staff sy'n symud o'r ysgolion sy'n cau i'r ysgol newydd ac yn trefnu i'w cyfrifon Hwb gael eu trosglwyddo i'r ysgol newydd.


Bydd categori’r cyfrif (hynny yw, MIS neu heb fod yn MIS) sy’n cael ei greu a  dyddiad y gweithgaredd diwethaf yn pennu am ba hyd y bydd yn fyw.

Mae’r cyfrifon hyn yn cael eu creu’n awtomatig ar sail y data ar ddysgwyr a staff yn y System Gwybodaeth Reoli (MIS), hynny yw, SIMS neu Teacher Centre.

Nodyn: Dim ond dysgwyr a staff sydd â chyfrifon MIS sy’n gallu cael mynediad at asesiadau personol.

Cylch oes:

 • Mae cleient darparu Hwb yn creu cyfrif ar gyfer dysgwyr neu aelodau staff yn awtomatig unwaith y bydd cofnod wedi’i greu yn system MIS yr ysgol.
 • Bydd y cyfrif Hwb yn para’n fyw tra bydd cofnod cyfredol yn bodoli ar system MIS yr ysgol ar gyfer dysgwr cyfredol neu aelod cyfredol o’r staff.
 • Pan fydd dyddiad gadael yn cael ei roi ar gofnod MIS ysgol, bydd cyfrif Hwb y defnyddiwr yn cael ei ddadactifadu’n awtomatig.
  • Bydd cyfrifon dysgwyr yn cael eu hailactifadu’n awtomatig os byddant yn symud i ysgol arall a gynhelir yng Nghymru.
  • Nid yw cyfrifon staff byth yn cael eu hailactifadu’n awtomatig – cysylltwch â Desg Gwasanaethau Hwb.
 • Os na fydd cyfrif dysgwr neu aelod o’r staff yn cael ei ailactifadu o fewn 12 mis i’r dyddiad gadael, bydd y cyfrif a’i holl gynnwys yn cael eu dileu’n barhaol (ac ni fydd modd adfer a galw’n ôl yr wybodaeth honno).

Mae’r cyfrifon hyn wedi eu creu â llaw gan Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb. Mae’n bosib y bydd eu hangen ar gyfer:

 • Staff dros dro mewn ysgolion nad oes cofnod ohonynt ar system MIS yr ysgol
 • Gwasanaethau fel peiriannau argraffu, Kindle etc
 • Llywodraethwyr
 • Staff consortia rhanbarthol
 • Staff awdurdodau lleol
 • Athrawon cyflenwi
 • Rhanddeiliaid addysg eraill, e.e. arolygwyr Estyn, cyflenwyr adnoddau etc.

Nodyn: Ni ddylai unrhyw ddysgwr gael cyfrif heb fod yn MIS.

Cylch oes:

 • Gall Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ysgolion greu cyfrifon Hwb heb fod yn MIS yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr Hwb (UMP).
 • Gallwch bennu erbyn hyn am ba hyd y bydd angen cyfrif Hwb heb fod yn MIS ond ni fydd modd iddynt gael eu hestyn y tu hwnt i ddiwedd y flwyddyn academaidd sef 31 Awst.
 • Gwaith cynnal a chadw:
  • Rhaid i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb adolygu’r holl gyfrifon Hwb heb fod yn MIS y maent yn gyfrifol amdanynt cyn diwedd y flwyddyn academaidd.
  • Bydd holl gyfrifon Hwb heb fod yn MIS sydd heb eu hestyn y tu hwnt i’w cyfnod actifadu penodedig neu y tu hwnt i 31 Awst yn cael eu dadactifadu’n awtomatig.
 • Oni bai y bydd cyfrifon Hwb heb fod yn MIS yn cael eu hailactifadu o fewn 12 mis, bydd y cyfrifon a’u holl gynnwys yn cael eu dileu’n barhaol.
 • Rhaid sefydlu cyfrifon myfyrwyr AGA gyda dyddiad dod i ben i adlewyrchu eu lleoliad. Rhaid hysbysu myfyrwyr AGA eu bod yn gyfrifol am drosglwyddo eu holl gynnwys cyn i'r lleoliad ddod i ben neu na fyddant yn gallu cael gafael ar eu hadnoddau.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer dysgwyr sy'n gadael ysgol a gynhelir yng Nghymru NAD ydynt yn bwriadu cofrestru mewn ysgol arall a gynhelir yng Nghymru.

Nodwch: nid oes rhaid i ddysgwyr sy'n gadael ysgol a gynhelir yng Nghymru, ond a fydd yn dychwelyd i'r un ysgol neu ysgol arall a gynhelir yng Nghymru, ddilyn y canllawiau hyn. Bydd eich cyfrif Hwb yn cael ei ail-gynnau yn awtomatig pan fydd eich ysgol wedi ychwanegu neu ddiweddaru eich manylion yn eu system gwybodaeth reoli.

Os ydych ar fin gadael eich ysgol bresennol, mae'n bwysig i chi gymryd camau mewn perthynas â'ch cyfrif Hwb cyn i chi adael ac i'r ysgol ddiweddaru eu system gwybodaeth reoli. Ar eich dyddiad gadael, caiff eich cyfrif ei ddiffodd yn awtomatig ac ni fydd modd i chi gyrraedd at eich e-byst na'ch ffeiliau. Os ydych wedi cofrestru gydag unrhyw wefannau neu wasanaethau ar-lein gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn diweddaru'r cyfeiriad e-bost gyda'r gwasanaethau hynny yn uniongyrchol, gan ddefnyddio e-bost gwahanol i un Hwb, cyn eich dyddiad gadael.

Rwy' ym Mlwyddyn 11, 12 neu 13 ac yn gadael yr ysgol ddiwedd y flwyddyn academaidd hon.  Pryd fydd angen i mi gymryd camau?

Os ydych chi'n ddysgwr sy'n gadael ysgol a gynhelir, ac yn dymuno lawrlwytho eich ffeiliau Hwb, sicrhewch eich bod wedi gwneud hynny cyn dydd Gwener olaf mis Mehefin. Os byddwch am gyrraedd at eich cyfrif Hwb ar ôl y dyddiad hwn, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol i ofyn am fynediad dros dro at eich cyfrif.

Nodwch: nid oes rhaid i ddysgwyr sy'n gadael ysgol a gynhelir yng Nghymru, ond a fydd yn dychwelyd i'r un ysgol neu ysgol arall a gynhelir yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd, nesaf ddilyn y canllawiau hyn.  Bydd eich cyfrif Hwb yn cael ei ail-gynnau yn awtomatig pan fydd eich ysgol wedi ychwanegu neu ddiweddaru eich manylion yn eu system gwybodaeth reoli.

Ar eich dyddiad gadael, caiff eich cyfrif ei ddiffodd yn awtomatig ac ni fydd modd i chi gyrraedd at eich e-byst na'ch ffeiliau. Os ydych wedi cofrestru gydag unrhyw wefannau neu wasanaethau ar-lein gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn diweddaru'r cyfeiriad e-bost gyda'r gwasanaethau hynny yn uniongyrchol, gan ddefnyddio e-bost gwahanol i un Hwb, cyn eich dyddiad gadael.

Rwy'n newid ysgol ac yn gadael Hwb.  Beth ddylwn i ei wneud?

Ar gyfer dysgwyr rhwng Meithrin a Blwyddyn 10 sy'n gadael yr ysgol i fynd i ysgol arall nas cynhelir (hy ysgolion heb adnoddau a gwasanaethau Hwb), efallai y byddwch am lawrlwytho eich ffeiliau cyn gadael.

Mae'n bwysig i chi lawrlwytho unrhyw ffeiliau yr ydych am eu cadw cyn eich dyddiad gadael gan y bydd eich cyfrif Hwb yn cael ei ddiffodd yn awtomatig. Os byddwch am gyrraedd at eich cyfrif Hwb ar ôl y dyddiad hwn, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol i ofyn am fynediad dros dro at eich cyfrif.

Nodwch: nid oes rhaid i ddysgwyr sy'n gadael ysgol a gynhelir yng Nghymru, ond a fydd yn ymuno ag ysgol arall a gynhelir yng Nghymru, ddilyn y canllawiau hyn.  Bydd eich cyfrif Hwb yn cael ei ail-gynnau yn awtomatig pan fydd eich ysgol wedi ychwanegu neu ddiweddaru eich manylion yn eu system gwybodaeth reoli.

Ar eich dyddiad gadael, caiff eich cyfrif ei ddiffodd yn awtomatig ac ni fydd modd i chi gyrraedd at eich e-byst na'ch ffeiliau. Os ydych wedi cofrestru gydag unrhyw wefannau neu wasanaethau ar-lein gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Hwb, bydd angen i chi newid y cyfeiriad e-bost gyda'r gwasanaethau hynny yn uniongyrchol, cyn gadael yr ysgol.


E-bost Hwb

Ar eich dyddiad gadael, caiff eich cyfrif ei ddiffodd yn awtomatig ac ni fydd modd i chi gyrraedd at eich e-byst na'ch ffeiliau.  Os ydych wedi cofrestru gydag unrhyw wefannau neu wasanaethau ar-lein gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Hwb, bydd angen i chi newid y cyfeiriad e-bost gyda'r gwasanaethau hynny yn uniongyrchol, cyn gadael yr ysgol.

Lawrlwytho ffeiliau o:

 • Os ydych chi'n ddysgwr sy'n gadael ysgol a gynhelir, ac yn dymuno lawrlwytho eich ffeiliau o Adobe Creative Cloud Express, sicrhewch eich bod wedi gwneud hynny cyn dydd Gwener olaf mis Mehefin. Os byddwch am gyrraedd at eich cyfrif Hwb ar ôl y dyddiad hwn, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol i ofyn am fynediad dros dro at eich cyfrif.

  Ceir rhagor o wybodaeth am y broses hon yma: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/migrate-student-assets.html

 • Os ydych chi'n ddysgwr sy'n gadael ysgol a gynhelir, ac yn dymuno lawrlwytho eich ffeiliau o Google for Education drwy Hwb, sicrhewch eich bod wedi gwneud hynny cyn dydd Gwener olaf mis Mehefin.  Os byddwch am gyrraedd at eich cyfrif Hwb ar ôl y dyddiad hwn, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol i ofyn am fynediad dros dro at eich cyfrif.

 • Mae nifer o'r adnoddau Just2easy ar y we, felly nid oes modd lawrlwytho'r ffeiliau sy'n cael eu creu.

  Fodd bynnag, mae'n bosibl lawrlwytho unrhyw ddelweddau neu PDF sydd wedi'u storio yn Just2easy.

  1. Mewngofnodwch i Hwb
  2. Cliciwch ar Just2easy
  3. Dewiswch 'fy ffeiliau'
  4. Bydd pob ffeil yn cael ei gynrychioli fel eicon. Chwiliwch am yr eicon ar gyfer y ddelwedd neu'r ffeil PDF yr ydych am ei lawrlwytho
  5. Bydd angen hofran dros y gornel dde uchaf a chlicio ar y botwm 'i' gwyrdd i gael gwybodaeth
  6. Dewiswch 'lawrlwytho'. Nodwch, bydd yr opsiwn 'lawrlwytho' ond i'w weld ar PDF neu ffeiliau lluniau
  7. Bydd ffeiliau yn cael eu lawrlwytho fel PDF, .jpeg neu .png
   Bydd ffeiliau yn cael eu lawrlwytho yn lleol ar eich dyfais

  Nodwch, mae modd lawrlwytho sawl llun neu PDF ar yr un pryd.

  1. Cliciwch ar y blwch ticio ar ymyl chwith eicon y ffeil. Bydd tic yn ymddangos i nodi eich bod wedi dewis y ffeil
  2. Gwnewch hyn eto ar gyfer pob llun neu ffeil PDF yr hoffech ei lawrlwytho
  3. Ar un o'r ffeiliau, gallwch hofran dros y gornel dde uchaf a chlicio ar y botwm 'i' gwyrdd am wybodaeth
  4. Dewiswch 'lawrlwytho'. Nodwch, bydd yr opsiwn 'lawrlwytho' ond i'w weld ar PDF neu ffeiliau lluniau
  5. Bydd pob ffeil sy'n cael ei dewis yn cael ei lawrlwytho fel PDF, .jpeg neu .png
   Bydd ffeiliau yn cael eu lawrlwytho yn lleol ar eich dyfais
 • Os ydych chi'n ddysgwr sy'n gadael ysgol a gynhelir, ac yn dymuno lawrlwytho eich ffeiliau o Microsoft OneDrive, sicrhewch eich bod wedi gwneud hynny cyn dydd Gwener olaf mis Mehefin. Os byddwch am gyrraedd at eich cyfrif Hwb ar ôl y dyddiad hwn, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol i ofyn am fynediad dros dro at eich cyfrif.

  1. Mewngofnodi i Hwb
  2. Cliciwch ar Office365
  3. Dewiswch OneDrive
  4. Bydd angen hofran i'r chwith o'r ffeil neu'r ffolder rydych am ei  lawrlwytho
   Bydd cylch yn ymddangos er mwyn i chi ddewis y ffeil neu ffolder
  5. Cliciwch ar y cylch wrth ochr y ffeiliau neu ffolderi rydych am eu lawrlwytho
  6. Cliciwch ar y botwm 'lawrlwytho'
   Bydd eich ffolderi yn cael eu lawrlwytho a'u storio yn lleol ar eich dyfais.

  Nodwch: gallwch ddewis a lawrlwytho sawl ffeil a ffolder ar yr un pryd. Bydd y ffolderi sydd wedi'u lawrlwytho yn cael eu storio'n lleol ar eich dyfais mewn ffolder zip.

  Pwysig:
  Efallai bod gennych ffeiliau wedi'u storio mewn ardaloedd eraill o Office 365, ee yn Teams, OneNote, Sway neu Stream.  Ewch at bob icon yn unigol i lawrlwytho eich ffeiliau.


Fel pencampwr digidol eich ysgol neu weinyddwr awdurdod lleol, fe welwch faner hysbysu ar ben y dudalen pan fydd gennych gyfrifon Non-MIS yn dod i ben yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr.  Bydd y faner hon yn eich hysbysu faint o gyfrifon sydd gennych yn dod i ben a bydd yn darparu dolen i chi reoli'r cyfrifon hynny.

Bydd clicio ar y ddolen Rheoli Cyfrifon sy'n Dod i Ben yn mynd â chi i restr o gyfrifon sydd i ddod i ben yn ystod yr 8 wythnos nesaf. Ar y dudalen hon bydd gennych yr opsiynau canlynol:

Cadw cyfrif

Trwy glicio ar cadw cyfrif, rhoddir opsiwn i chi ddewis pa mor hir rydych chi am i'r cyfrif hwn barhau i fod yn weithredol. Cliciwch cadarnhau i gadw'r cyfrif am y cyfnod a ddymunir. Bydd y cyfrif yn cael ei dynnu o'r rhestr unwaith y byddwch chi'n clicio cadarnhau.

Gallwch estyn y cyfrif am y cyfnodau canlynol:

 • Diwedd y Flwyddyn Academaidd Nesaf
 • 6 Mis
 • 3 Mis
 • 1 Mis

Cau'r Cyfrif

Drwy glicio cau cyfrif rhoddir opsiwn i chi gau'r cyfrif ar unwaith neu i gau'r cyfrif pan ddisgwylir iddo ddod i ben. Cliciwch un o'r opsiynau hyn i gau'r cyfrif, yna bydd y cyfrif yn cael ei dynnu o'r rhestr cyfrifon i'w reoli.


Bydd cyfrifon Hwb ar gyfer staff a dysgwyr yn cael eu hanalluogi’n awtomatig pan fyddan nhw’n cael eu cofnodi fel rhai sydd wedi ‘ymadael’ ar System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol (e.e. SIMS neu Teacher Center).   

Rhaid i gyfrifon defnyddwyr myfyrwyr AGA, Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a llywodraethwyr ysgol gael eu hanalluogi gan weinyddwr Hwb neu Bencampwr Digidol yr ysgol.

Pan fydd dysgwr yn gadael yr ysgol ac yn cael ei gofnodi fel rhywun sydd wedi ‘ymadael’ ar System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol (e.e. SIMS neu Teacher Center), bydd ei gyfrif yn cael ei analluogi yn awtomatig y tro nesaf y bydd y Cleient Darparu yn cael ei redeg yn llwyddiannus. 

Pan fydd aelod o’r staff yn gadael yr ysgol ac yn cael ei gofnodi fel rhywun sydd wedi ‘ymadael’ ar System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol (e.e. SIMS neu Teacher Center), bydd ei gyfrif yn cael ei analluogi yn awtomatig y tro nesaf y bydd y Cleient Darparu yn cael ei redeg yn llwyddiannus. 

Os bydd llywodraethwr yn gadael corff llywodraethu’r ysgol, rhaid i weinyddwr Hwb neu Bencampwr Digidol fynd ati i analluogi ei gyfrif yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Llywodraethwyr.
 3. Chwiliwch am y llywodraethwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Dadweithredu.
 6. Bydd rhybudd yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am ddadweithredu y cyfrif defnyddiwr hwn?
 7. Cliciwch Ie i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo hyn).

Os bydd defnyddiwr sydd ddim yn defnyddio’r System Rheoli Gwybodaeth yn gadael yr ysgol, rhaid i weinyddwr Hwb neu Bencampwr Digidol fynd ati i analluogi ei gyfrif yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dim MIS.
 3. Chwiliwch am y llywodraethwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Dadweithredu.
 6. Bydd rhybudd yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am ddadweithredu y cyfrif defnyddiwr hwn?
 7. Cliciwch Ie i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo hyn).

Os bydd myfyriwr AGA (nad yw'n MIS) yn gadael ysgol cyn cwblhau ei leoliad, rhaid i Hyrwyddwr Digidol neu weinyddwr Hwb ddefnyddio eu cyfrif eich hun yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

Rhaid iddynt hysbysu'r myfyrwyr AGA am hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cael cyfle i gael gwared ar unrhyw gynnwys y maent am ei gadw.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dim MIS.
 3. Chwiliwch am y llywodraethwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Dadweithredu.
 6. Bydd rhybudd yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am ddadweithredu y cyfrif defnyddiwr hwn?
 7. Cliciwch Ie i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo hyn).

Rhaid i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb adolygu’r holl gyfrifon Hwb heb fod yn MIS y maent yn gyfrifol amdanynt cyn diwedd y flwyddyn academaidd.

Bydd holl gyfrifon Hwb heb fod yn MIS sydd heb eu hestyn y tu hwnt i’w cyfnod actifadu penodedig neu y tu hwnt i 31 Awst yn cael eu hanalluogi awtomatig.

Os oes angen ailactifadu cyfrif dim MIS ar ôl iddynt ddod i ben, dim ond y Hyrwyddwr Digidol a Gweinyddwyr Hwb sy'n gallu gwneud hynny.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dim MIS.
 3. Cliciwch Gweithredol a dewis 'N', bydd hyn yn rhestru bob cyfrif dim MIS sydd wedi analluogi.
 4. Dewch o hyd i'r defnyddiwr hoffech ei ailactifadu.
 5. Cliciwch Gweld y Manylion.
 6. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Gweithredu.


Nodwch bydd y defnyddiwr yn dod yn weithredol eto mewn 30 munud.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch ' Enw Awdurdod Lleol' defnyddiwr > Rheoli Defnyddwy Dim MIS yr Awdurdod Lleol.
 3. Cliciwch Gweithredol a dewis 'N', bydd hyn yn rhestru bob cyfrif dim MIS sydd wedi analluogi.
 4. Dewch o hyd i'r defnyddiwr hoffech ei ailactifadu.
 5. Cliciwch Gweld y Manylion.
 6. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Gweithredu.

Nodwch bydd y defnyddiwr yn dod yn weithredol eto mewn 30 munud.


Mae’n bosib newid enw defnyddiwr ac enw arddangos unrhyw ddefnyddiwr, er enghraifft, ar ôl i’r defnyddiwr newid ei enw’n gyfreithiol (e.e. plant sy’n derbyn gofal, priodi, ysgaru ac ati).

Bydd gweinyddwr Hwb neu Bencampwr Digidol yr ysgol yn gallu gwneud y newidiadau yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

Bydd y newidiadau enw yn y Porth Rheoli Defnyddwyr yn cael eu hadlewyrchu yn Hwb, Office 365 a G Suite for Education. Bydd yr enw newydd yn ymddangos yn y fformat ‘cyfenw cychwynnol cyntaf’ (e.e. J Bloggs) ar gyfer staff ac ‘enw cyntaf a cyfenw’ (e.e. Joe Bloggs) ar gyfer dysgwyr yn G Suite ac Office 365, a 'enw cyntaf a cymeriad gyntaf y cyfenw' yn Hwb (e.e. Joe B).

Bydd angen diweddaru'r enw arddangos yn Just2easy fel proses ar wahân.

Gwybodaeth

Caiff unrhyw newidiadau i'r rhagenw a'r cyfenw eu hadlewyrchu'n syth yn y Porth rheoli defnyddwyr, Office 365 a G suite. Efallai y bydd yn rhaid i chi aros hyd at 10 munud i gynhyrchu enw defnyddiwr newydd a hyd at 24 awr ar gyfer yr enw arddangos i'w ddiweddaru ar draws y platfform Hwb (e.e. mewn Rhwydweithiau a Dosbarthiadau ac ati).

Rhybudd

Pan fydd enw defnyddiwr newydd yn cael ei greu, bydd cyfrinair y cyfrif hwnnw’n cael ei newid yn awtomatig. Bydd y cyfrinair newydd ar gael yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

Rhybudd

Os yw enw defnyddiwr wedi cael ei ddiweddaru, bydd hyn yn newid cyfeiriad @hwbcymru.net y defnyddiwr. Caiff yr hen gyfeiriad e-bost ei gadw fel cyfeiriad arall i sicrhau bod e-byst sy’n cael eu hanfon i’r cyfeiriad hwnnw’n cael eu derbyn; fodd bynnag, rydym yn cynghori defnyddwyr i rannu eu cyfeiriad e-bost newydd â’u cydweithwyr.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dysgwyr.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Golygu.
 6. Diweddarwch y meysydd Enw cyntaf a/neu Cyfenw fel y bo’n briodol.
 7. Os bydd angen, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl Creu Enw Defnyddiwr Newydd (does dim angen ticio’r blwch oni bai fod y newid yn effeithio ar cymeriad gyntaf yr enw cyntaf a/neu’r cyfenw).
 8. Cliciwch Diweddaru.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Staff.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Golygu.
 6. Diweddarwch y meysydd Enw cyntaf a/neu Cyfenw fel y bo’n briodol.
 7. Os bydd angen, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl Creu Enw Defnyddiwr Newydd (does dim angen ticio’r blwch oni bai fod y newid yn effeithio ar cymeriad gyntaf yr enw cyntaf a/neu’r cyfenw).
 8. Os oes angen, cliciwch ar y blwch nesaf at Cynhyrchu prif gyfeiriad E-bost newydd i ddiweddaru’r prif gyfeiriad e-bost. (Bydd hwn yn cael ei ddewis yn awtomatig os ydych chi'n ticio'r opsiwn Cynhyrchu Enw Defnyddiwr Newydd).
 9. Cliciwch Diweddaru.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Llywodraethwyr.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Golygu.
 6. Diweddarwch y meysydd Enw cyntaf a/neu Cyfenw fel y bo’n briodol.
 7. Os bydd angen, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl Creu Enw Defnyddiwr Newydd (does dim angen ticio’r blwch oni bai fod y newid yn effeithio ar cymeriad gyntaf yr enw cyntaf a/neu’r cyfenw).
 8. Cliciwch Diweddaru Defnyddiwr.

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Dim MIS.
 3. Chwiliwch am y defnyddiwr perthnasol gan ddefnyddio’r maes Term chwilio fel y bo’n briodol e.e. teipiwch y cyfenw a chlicio Chwilio.
 4. Cliciwch y botwm Gweld y Manylion (i’r dde o fanylion y defnyddiwr).
 5. Cliciwch Rheoli’r Defnyddiwr > Golygu.
 6. Diweddarwch y meysydd Enw cyntaf a/neu Cyfenw fel y bo’n briodol.
 7. Os bydd angen, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl Creu Enw Defnyddiwr Newydd (does dim angen ticio’r blwch oni bai fod y newid yn effeithio ar cymeriad gyntaf yr enw cyntaf a/neu’r cyfenw).
 8. Cliciwch Diweddaru Defnyddiwr.

Mae yna dri opsiwn tenantiaeth e-bost i ddysgwyr, y gall yr Hyrwyddwr Digidol neu Weinyddwr Hwb eu defnyddio nawr ar lefel grŵp blwyddyn ysgol drwy’r Porth Rheoli Defnyddwyr:

 • Tenant Agored:Mae’r gosodiad hwn yn galluogi dysgwyr i anfon a derbyn e-byst gyda phob cyfrif e-bost (y tu mewn a thu allan i denantiaeth yr Hwb h.y. yn fyd-eang). ‘Tenant Agored’ yw’r gosodiad diofyn ar gyfer pob ysgol uwchradd.
 • Tenant Caeedig Hwb: Gall dysgwyr ddim ond anfon a derbyn e-byst gyda defnyddwyr eraill @hwbcymru.net (h.y. yn yr ysgol, o ysgol i ysgol, ar draws awdurdodau lleol ac ar draws Cymru). ‘Tenant Caeedig Hwb’ yw’r gosodiad diofyn ar gyfer pob ysgol nad yw’n ysgol uwchradd.
 • Tenant Caeedig Ysgol: Unwaith y bydd hwn yn cael ei weithredu bydd dysgwyr eich ysgol ddim ond yn gallu anfon a derbyn e-byst gyda defnyddwyr eraill @hwbcymru.net yn eu hysgol.

Gall Hyrwyddwyr Digidol weithredu un o’r opsiynau tenantiaeth hyn ar gyfer pob grŵp blwyddyn unigol. Bydd hyn yn effeithio ar gyfrifon dysgwyr yn unig; bydd cyfrifon staff wastad yn cael eu gosod i denant e-bost agored:

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweinyddu > Gosodiadau e-bost dysgwyr.
 3. Dewiswch y botwm ar gyfer pob grŵp blwyddyn nesaf at yr opsiwn tenantiaeth y byddech chi’n hoffi ei gweithredu ar gyfer y grŵp blwyddyn hwnnw.
 4. Cliciwch ar Diweddaru Tenant. Bydd y newid yn dod i rym yn y 24 awr nesaf.

Bydd Desg Gwasanaeth Hwb yn ymdrin â cheisiadau i atal dysgwyr penodol rhag anfon unrhyw e-byst fesul achos: hwb@llyw.cym / 03000 25 25 25.

Gall pencampwyr digidol newid fformat enw arddangos defnyddiwr ar gyfer holl staff yr ysgol.  I newid y fformat ar gyfer eich ysgol, dilynwch y cyfarwyddiadau yma:

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porthol Rheoli Defnyddwyr
 2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Oddi tano Ffurfweddiad Ysgol cliciwch Gosodiadau Enw Arddangos
 3. Ar y dudalen yma mae yna 4 dewis

Fformat

Enghraifft

BlaenlythyrenEnwCyntaf Cyfenw (enw sefydliad)

J Bloggs (Enw'r Ysgol)

EnwCyntaf Cyfenw (enw sefydliad)

Joe Bloggs (Enw'r Ysgol)

EnwCyntaf BlaenlythyrenCyfenw (enw sefydliad)

Joe B (Enw'r Ysgol)

BlaenlythyrenEnwCyntaf BlaenlythyrenCyfenw (enw sefydliad)

JB (Enw'r Ysgol)

 1. Dewisiwch y fformat cywir ac yna gwasgwch Diweddaru
 2. Gwasgwch Cadarnhau i gadw'r newid.

Nodwch, fe all gymryd hyd at 48 awr i’r newid yma dreiddio trwyddo i holl wasanaethau Microsoft 365.


Mae dau fath o weinyddwr ar gael yn Hwb:

 • Pencampwyr Digidol mewn ysgolion
 • Gweinyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol

Mae gweinyddwyr Hwb a Phencampwyr Digidol yr ysgol yn gallu ychwanegu neu dynnu Pencampwr Digidol ar gyfer yr ysgol.

Mae gweinyddwyr Hwb yn gallu ychwanegu neu dynnu gweinyddwr Hwb ar gyfer awdurdod lleol neu gonsortia addysg rhanbarthol.

Uwchraddio

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Pencampwyr Digidol. Bydd y Pencampwyr Digidol presennol yn ymddangos ar frig y dudalen, a rhestr o’r holl aelodau eraill o staff yn ymddangos oddi tanynt.
 3. Chwiliwch am yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Uwchraddio i ychwanegu aelod o’r staff fel Pencampwr Digidol.

Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am ddyrchafu BloggsJ@Hwbcymru.net i Hyrwyddwr Digidol?

 1. Cliciwch Ydw i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo’r cyfarwyddyd).

Israddio

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweld Defnyddwyr > Gweld Pencampwyr Digidol.  Bydd y Pencampwyr Digidol presennol yn ymddangos ar frig y dudalen, a rhestr o’r holl aelodau eraill o staff yn ymddangos oddi tanynt.
 3. Chwiliwch am yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Israddio i dynnu hawliau aelod o’r staff fel Gweinyddwr Hwb.

Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am dynnu caniatâd Hyrwyddwr Digidol o BloggsJ@Hwbcymru.net?

 1. Cliciwch Ydw i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo’r cyfarwyddyd).

Ni all Pencampwyr Digidol ddiraddio eu hunain o’r rôl hon – bydd angen i Bencampwr Digidol arall yn yr ysgol wneud hynny.

Uwchraddio

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Rheoli Gweinyddwyr. Bydd y Gweinyddwyr Hwb presennol yn ymddangos ar frig y dudalen, a rhestr o’r holl ddefnyddwyr eraill yn ymddangos oddi tanynt.
 3. Chwiliwch am yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Uwchraddio i ychwanegu aelod o’r staff fel Gweinyddwr Hwb.

Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Uwchraddio’r defnyddiwr BloggsJ@hwbcmru.net yn adran XX?

 1. Cliciwch Ydw i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo’r cyfarwyddyd).

Israddio

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Rheoli Gweinyddwyr. Bydd y Gweinyddwyr Hwb presennol yn ymddangos ar frig y dudalen, a rhestr o’r holl ddefnyddwyr eraill yn ymddangos oddi tanynt.
 3. Chwiliwch am yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Israddio i dynnu hawliau aelod o’r staff fel Gweinyddwr Hwb.

Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Israddio’r defnyddiwr BloggsJ@Hwbcymru.net yn adran XX?

 1. Cliciwch Ydw i fwrw ymlaen (neu Canslo i ganslo’r cyfarwyddyd).

Ni all Gweinyddwyr Hwb ddiraddio eu hunain o’r rôl hon – bydd angen i Weinyddwr Hwb arall yn y sefydliad wneud hynny.

Yn ddiofyn, dim ond penaethiaid sy'n gallu gweld canlyniadau arolwg Siarter Iaith. Er mwyn darparu mwy o hyblygrwydd, mae penaethiaid yn gallu enwebu aelod(au) eraill o staff i weld y canlyniadau hyn.

Er mwyn ychwanegu staff ychwanegol i’r rôl Cydlynydd Siarter bydd angen i’r pennaeth neu Cydlynydd Siarter arall ddilyn y camau yma.

Uwchraddio aelod o staff i Gydlynydd Siarter

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porthol Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Cydlynydd Siarter. Bydd Cydlynwyr Siarter presennol yn ymddangos ar frig y dudalen a bydd rhestr o’r holl aelodau staff sy’n weddill yn ymddangos oddi tano.
 3. Lleolwch yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Uwchraddio i ychwanegu aelod o staff fel Cydlynydd Siarter.
 5. Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am uwchraddio BloggsJ@Hwbcymru.net i Rôl Cydlynydd Siarter?”
 6. Cliciwch Ydw i barhau (neu Canslo i ganslo'r cyfarwyddyd).

Israddio

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i'r Porthol Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Cydlynydd Siarter. Bydd Cydlynwyr Siarter presennol yn ymddangos ar frig y dudalen a bydd rhestr o’r holl aelodau staff sy’n weddill yn ymddangos oddi tano.
 3. Lleolwch yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Israddio i dynnu aelod o staff o’r rhestr Cydlynydd Siarter.
 5. Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am dynnu rôl Cydlynydd y Siarter wrth BloggsJ@Hwbcymru.net?”
 6. Cliciwch Ydw i barhau (neu Canslo i ganslo'r cyfarwyddyd).

Ni all Cydlynwyr Siarter dynnu eu hunain o’r rôl hon – bydd angen i Gydlynydd Siarter arall yn yr ysgol wneud hyn iddynt.

Yn ddiofyn, dim ond penaethiaid sy'n gallu gweld canlyniadau arolwg ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu (SLO). Er mwyn darparu mwy o hyblygrwydd, mae penaethiaid yn gallu enwebu aelod(au) eraill o staff i weld y canlyniadau hyn.

Er mwyn ychwanegu staff ychwanegol i’r rôl Cydlynydd SLO bydd angen i’r pennaeth neu Cydlynydd SLO arall ddilyn y camau yma.

Uwchraddio aelod o staff i Gydlynydd SLO

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porthol Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Cydlynydd SLO. Bydd Cydlynwyr SLO presennol yn ymddangos ar frig y dudalen a bydd rhestr o’r holl aelodau staff sy’n weddill yn ymddangos oddi tano.
 3. Lleolwch yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Uwchraddio i ychwanegu aelod o staff fel Cydlynydd SLO.
 5. Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am uwchraddio BloggsJ@Hwbcymru.net i Rôl Cydlynydd SLO?”
 6. Cliciwch Ydw i barhau (neu Canslo i ganslo'r cyfarwyddyd).

Israddio

 1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i'r Porthol Rheoli Defnyddwyr.
 2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Cydlynydd SLO. Bydd Cydlynwyr SLO presennol yn ymddangos ar frig y dudalen a bydd rhestr o’r holl aelodau staff sy’n weddill yn ymddangos oddi tano.
 3. Lleolwch yr aelod perthnasol o staff.
 4. Cliciwch Israddio i dynnu aelod o staff o’r rhestr Cydlynydd SLO.
 5. Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am dynnu rôl Cydlynydd y SLO wrth BloggsJ@Hwbcymru.net?”
 6. Cliciwch Ydw i barhau (neu Canslo i ganslo'r cyfarwyddyd).

Ni all Cydlynwyr SLO dynnu eu hunain o’r rôl hon – bydd angen i Gydlynydd SLO arall yn yr ysgol wneud hyn iddynt.


Mae'r broses ar gyfer trosglwyddo data Hwb o un flwyddyn academaidd i'r llall yn gymharol syml. Rydym yn cynghori'r holl Hyrwyddwyr Digidol i ddarllen canllaw treigl Hwb, sy'n egluro'r broses dreigl a chamau y gallai fod angen eu cymryd i sicrhau bod holl gyfrifon Hwb yn gyfredol. 

Canllaw treigl Hwb

Cydamseru amserlen ysgol gyda chalendrau Office365 neu Google, ar gyfer ysgolion uwchradd.

Nawr gallwch chi gydamseru eich amserlen o ddata MIS (SIMS) eich ysgol i galendr Outlook Hwb eich defnyddwyr (staff a dysgwyr) neu i galendr Google Hwb. Gall hyrwyddwr digidol eich ysgol alluogi hyn trwy'r Porthol Rheoli Defnyddwyr.

Unwaith y bydd wedi'i alluogi, bydd hyn yn berthnasol i holl staff a dysgwyr MIS yn eich ysgol. Bydd digwyddiadau amserlen o'ch data MIS (SIMS) yn cael eu cydamseru am gyfnod treigl o 6 wythnos i staff a 3 wythnos i ddysgwyr. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu diweddaru bob tro y bydd y gwasanaeth darparu cyfrifon yn rhedeg ar gyfer eich ysgol.

Gall hyrwyddwyr digidol mewn ysgolion uwchradd alluogi hyn i'ch ysgol, bydd angen iddynt ddilyn y camau hyn i’w alluogi.

 1. Mewngofnodi i Hwb a chlicio ar y ddolen i'r Porthol Rheoli Defnyddwyr.
 2. Mewngofnodi i'r Porthol Rheoli Defnyddwyr a dewis Cydamseru Amserlen yn y gwymplen Gweinyddiaeth
 3. Dewiswch gysoni digwyddiadau amserlen i Galendr Outlook Hwb neu Galendr Google Hwb
 4. Dewiswch Cymraeg neu Saesneg ar gyfer yr iaith ddewisol ar gyfer digwyddiadau eich ysgol.
 5. Cliciwch ar ‘Cydamseru’

Ar ôl ei osod, bydd yr amserlen yn cysoni digwyddiadau o fewn chalendrau personol Hwb eich staff a'ch dysgwyr y tro nesaf y bydd y cleient darparu cyfrifon yn rhedeg ar gyfer eich ysgol.

Nodwch ar ôl ei ffurfweddu, cysylltwch â Hwb@llyw.cymru os oes angen i chi newid unrhyw un o'r gosodiadau hyn.


Yn dilyn datganiad i’r wasg y Gweinidog Addysg ym mis Mawrth 2019, mae trwyddedau Microsoft 365 A3 nawr ar gael i ddysgwyr a staff MIS ym mhob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

 • Bydd trwydded Office 365 ProPlus yn cael ei ddyrannu'n awtomatig i bob cyfrif dysgwr fel rhan o'r broses darparu i ddysgwyr o ddydd Llun 29 Ebrill 2019 ymlaen.

  Pan fydd dysgwr yn cael ei nodi fel ‘ymadawr’ yn MIS a'r rhestrau Cleient Darparu, bydd y cyfrif yn cael ei ddiffodd yn awtomatig a'r drwydded yn cael ei dileu.

 • Bydd ysgolion yn derbyn cwota o drwyddedau Office 365 ProPlus ar sail eu cofnodion PLASC ar gyfer Athrawon Cymwys, Cynorthwywyr Addysgu a Chynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n flynyddol, a'r dyraniadau trwyddedau yn cael eu haddasu ar sail y data PLASC diweddaraf i gael eu cyhoeddi.

  Bydd modd i Hyrwyddwyr Digidol a gweinyddwyr Hwb ddyrannu'r trwyddedau hyn i unrhyw gyfrifon staff MIS yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr (hynny yw y rhai sydd wedi'u rhestru dan 'Gweld Staff') o ddydd Llun 29 Ebrill 2019:

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Rheoli Trwyddedau M365.
  3. Fe gewch olwg gyffredinol ar y trwyddedau sydd wedi'u dyrannu i'ch ysgol, ynghyd â blwch chwilio a rhestr o staff MIS. Gallwch ddod o hyd i'r aelod staff perthnasol gan ddefnyddio'r maes Chwilio perthnasol, ee teipio cyfenw a chlicio.
  4. Cliciwch ar Dyrannu Trwydded wrth ymyl enw'r defnyddiwr dan sylw.

  Gall gymryd hyd at 1 awr i ddyrannu’r drwydded i’r defnyddiwr hwnnw.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Rheoli Trwyddedau M365.
  3. Fe gewch olwg gyffredinol ar y trwyddedau sydd wedi'u dyrannu i'ch ysgol, ynghyd â blwch chwilio a rhestr o staff MIS. Cliciwch ar y blwch ticio ar ochr chwith yr aelodau perthnasol o'r staff.
  4. Cliciwch Dyrannu Trwydded ar frig y rhestr.

  Gall gymryd hyd at 1 awr i ddyrannu’r drwydded i’r defnyddiwr hwnnw.

  _________

  Pan fydd aelod staff yn cael ei nodi fel ymadawr yn MIS a'r rhestrau Cleient Darparu, bydd y cyfrif yn cael ei ddiffodd yn awtomatig a'r drwydded yn cael ei dileu. Yna bydd y trwyddedau ar gael i'w hailddyrannu i aelod arall o staff yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr. Neu gall Hyrwyddwyr Digidol a gweinyddwyr Hwb ddileu trwydded â llaw:

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Rheoli Trwyddedau M365.
  3. Fe gewch olwg gyffredinol ar y trwyddedau sydd wedi'u dyrannu i'ch ysgol, ynghyd â blwch chwilio a rhestr o staff MIS. Gallwch ddod o hyd i'r aelod staff perthnasol gan ddefnyddio'r maes Chwilio perthnasol, ee teipio cyfenw a chlicio.
  4. Cliciwch Dirymu Trwydded nesaf at y defnyddiwr perthnasol.

Gellir rheoli grwpiau dyfeisiau Intune yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr.

Yn yr adran hon gallwch:

 • Weld grwpiau dyfeisiau presennol;
 • Greu grwpiau dyfeisiau newydd;
 • Weld y dyfeisiau sydd o fewn y grŵp dyfeisiau presennol;
 • Symud neu ychwanegu dyfeisiau i grŵp dyfeisiau arall;
 • Gweld y Dynodwr Darparu Dyfais ar gyfer eich awdurdod lleol neu ysgol
  1. Cliciwch Creu grŵp dyfeisiau
  2. Rhowch enw addas - bydd hwn yn cael ei ragddodi â rhif DFES yr ysgol ac ni ellir ei olygu wedyn
  3. Cliciwch Creu
  1. Cliciwch y grŵp dyfeisiau cyfredol i restru'r dyfeisiau
  2. Dewiswch y ddyfais neu'r dyfeisiau rydych chi am eu symud
  3. Cliciwch Cysylltu â grŵp arall
  4. Dewiswch y grŵp targed o'r gwymplen
  5. Cliciwch i Symud neu Ychwanegu'r ddyfais i'r grŵp targed

  Bydd Symud yn tynnu'r ddyfais o'r grŵp cyfredol ac yn ei gysylltu â'r grŵp targed. Bydd Ychwanegu yn cysylltu'r dyfais i'r grŵp targed a'i gadw yn yr un gyfredol.

Gwybodaeth

Ni ellir symud nac ychwanegu dyfeisiau at y grŵp darparu dyfeisiau gan ddefnyddio'r offer hyn. Yn dibynnu ar sut y darparwyd y ddyfais, mae angen ailenwi'r ddyfais neu newid tag grŵp Autopilot i anfodloni'r rheol aelodaeth grŵp.

Rôl Weinyddol Intune

I gael mynediad i'r adran Grwpiau Intune yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr mae'n rhaid rhoi Rôl Gweinyddol Intune i ddefnyddiwr. Mae hyn hefyd yn darparu mynediad i'r pyrth Intune ac Intune for Education. I wneud hyn:

 1. Cliciwch Rheoli Gweinyddwyr Intune yn y ddewislen weinyddu;
 2. Cliciwch Uwchraddio wrth ymyl y cyfrif defnyddiwr a ddymunir.
Gwybodaeth

Bydd angen i weinyddwyr Hwb aseinio'r rôl hon i staff awdurdodau lleol. Gall staff yr awdurdodau lleol aseinio'r rôl hon i staff yr ysgol ar ddangosfwrdd yr ysgol.


Gellir defnyddio rhestr dosbarthu post i anfon negeseuon e-bost at grŵp o bobl heb orfod rhoi cyfeiriad unigol pob derbynnydd.

Enghreifftiau:

 • Gallai'r pennaeth e-bostio holl aelodau staff yr ysgol;
 • Gallai pennaeth blwyddyn e-bostio pob disgybl blwyddyn 9 yn yr ysgol;
 • Gallai hyrwyddwr digidol e-bostio holl pencampwyr digidol yr ysgol;
 • Gallai cynrychiolydd awdurdod lleol e-bostio'r holl lywodraethwyr yn yr awdurdod.

Gall pencampwyr digidol ysgolion a gweinyddwyr greu rhestri dosbarthu post yn y porthol rheoli defnyddwyr. Gall gweinyddwyr wneud y canlynol:

 1. Creu rhestr ddosbarthu (o restr wedi'i diffinio ymlaen llaw);
 2. Rheoli pwy sy'n berchen ar y rhestr dosbarthu post;
 3. Rheoli'r rhestr o ddefnyddwyr sydd wedi'u cymeradwyo i anfon negeseuon e-bost at y rhestr dosbarthu post;
 4. Dileu'r rhestr dosbarthu post.
Rhybudd

Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i bwy sy'n cael caniatâd i anfon negeseuon e-bost at bob rhestr dosbarthu post, oherwydd gallai nifer y derbynwyr fod yn fawr iawn.

Nodyn: Gall y Perchennog neu'r Anfonwyr Cymeradwy fod yn unrhyw aelod o staff ysgol neu staff awdurdod lleol sydd â hawliau Pencampwyr Digidol neu weinyddwr ar gyfer yr ysgol honno.

Pa restri dosbarthu post y gellir eu creu?

Gall pencampwyr digidol ysgolion greu'r rhestri dosbarthu post canlynol:

Math o Restr YsgolCyfeiriad e-bost
1.    Staff yr Ysgole.e. 6771234_School_Staff@hwbcymru.net
2.    Pencampwyr Digidol Ysgolione.e. 6771234_Digital_Champions@hwbcymru.net
3.    Llywodraethwyr Ysgole.e. 6771234_School_Governors@hwbcymru.net
4.    Grŵp Blwyddyn Dysgwyre.e. 6771234_Year_10@hwbcymru.net
Gwybodaeth

Os oes gan yr ysgol enw parth personol, bydd hwn yn disodli @hwbcymru.net a ni fydd rhif adnabod yr ysgol yn cael ei ddefnyddio bellach ar y cyfeiriad yma.

Gall gweinyddwyr awdurdodau lleol greu'r rhestri dosbarthu post canlynol:

Math o Restr Awdurdod LleolCyfeiriad e-bost
1.    Staff Ysgole.e. 672_Bridgend_School_Staff@hwbcymru.net
2.    Pencampwyr Digidol e.e. 672_Bridgend_Digital_Champions@hwbcymru.net
3.    Llywodraethwyre.e. 672_Bridgend_Governors@hwbcymru.net

Creu a rheoli rhestri dosbarthu

  • Mewngofnodi i'r Porthol Rheoli Defnyddwyr
  • Dewis Gweld Rhestrau Dosbarthu Post o'r gwymplen weinyddol.
  • Clicio ar fotwm glas Ychwanegu Rhestr Dosbarth Post+
  • Dewis y Math o Restr gofynnol o'r gwymplen
  • Newid Perchennog y Rhestr i'r Defnyddiwr Hwb gofynnol (rhif/enw adnabod y ceisydd yw'r perchennog diofyn)
  • Clicio ar Ychwanegu y Rhestr
  • Gwirio’r manylion a chlicio Cadarnhau (neu ewch yn ôl)

  Bydd statws y cais i'w weld ar y sgrin nesaf (Yn aros). Gall gymryd hyd at 24 awr i'r gwasanaeth darparu gyflawni'r cais ac i’r rhestr ddosbarthu fod ar gael i'w defnyddio.

 • Bydd y perchennog yn cael ei ychwanegu'n awtomatig at restr yr anfonwyr cymeradwy.

  • Mewngofnodi i'r Porthol Rheoli Defnyddwyr
  • Dewis Gweld Rhestrau Dosbarthu Post o'r gwymplen weinyddol
  • Clicio ar Rheoli nesaf at y Rhestr Dosbarthu Post briodol
   • I ddileu anfonwr cymeradwy
    • Clicio ar y groes goch x wrth enw'r defnyddiwr
    • Clicio ar Iawn
   • I ychwanegu anfonwr cymeradwy
    • Clicio ar Ychwanegu
    • Teipio’r enw'r defnyddiwr yn llawn neu'n rhannol yn y blwch chwilio a chlicio ar Chwilio
    • Dwbl-glicio ar enw'r defnyddiwr o Canlyniadau Chwilio
   • I newid Perchennog
    • Clicio ar Newid
    • Teipio enw'r defnyddiwr yn llawn neu'n rhannol yn y blwch chwilio a chlicio ar Chwlio
    • Dwbl-glicio ar enw'r defnyddiwr o Canlyniadau Chwilio
   • Clicio ar Diweddaru yna Iawn

  Bydd statws y cais i'w weld ar y sgrin nesaf (Aros i ddiweddaru). Gall gymryd hyd at 24 awr i'r gwasanaeth darparu gyflawni’r cais ac i’r rhestr dosbarthu post fod ar gael i'w defnyddio.

Anfon e-bost at restri dosbarthu

 • Bydd y dull hwn yn caniatáu i dderbynwyr y neges e-bost ymateb yn ôl i'ch cyfrif e-bost hwb ond bydd yn eu rhwystro rhag ymateb i'r rhestr dosbarthu post gyfan.

  Mae hyn yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau adborth neu ymateb gan dderbynwyr, neu os yw'r rhestr ddosbarthu’n fach.

  O Outlook y we neu Outlook bwrdd gwaith

  • Clicio ar Neges Newydd (neu E-bost Newydd o’r bwrdd gwaith)
  • Teipio cyfeiriad e-bost llawn y Rhestr Dosbarthu Post yn y panel 'O'

  (neu chwilio am y Rhestr Dosbarthu'r Post yn eich cysylltiadau / rhestr cyfeiriadau)

  • Teipio eich neges a chlicio Anfon

  Ar gyfer rhestri dosbarthu post grŵp blwyddyn dylech ddefnyddio'r panel 'Bcc' yn hytrach na'r panel 'To'. Bydd hyn yn atal dysgwyr rhag gweld rhestr enwau pawb sy'n derbyn y neges.

 • Mae'r dull hwn yn defnyddio swyddogaeth "anfon ar ran/send on behalf" y rhestr dosbarthu post. Bydd hyn yn rhwystro derbynwyr yr e-bost rhag ymateb yn ôl i'ch cyfrif e-bost Hwb ac yn eu rhwystro rhag ymateb i bawb ar y rhestr dosbarthu post.

  Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer rhestri dosbarthu mawr oherwydd gallai fflyd o ymatebion i'ch cyfeiriad e-bost personol Hwb fod yn rhwystredig.

  O Outlook y we neu Outlook bwrdd gwaith.

  • Clicio ar Neges Newydd (neu E-bost Newydd o'r Bwrdd Gwaith)
  • Camau Outlook y we yn unig
   • Clicio ar y 3 dot "..." ar y bar offer e-bost wrth ymyl Gwaredu
   • Dewis Dangos oddi wrth (dylai'r panel O ymddangos uwchben y panel At)
  • Clicio ar O, a dewis Cyfeiriad e-bost arall
  • Teipio cyfeiriad e-bost llawn y Rhestr Dosbarthu Post yn y panel ‘O

  (neu chwilio am y Rhestr Dosbarthu Post yn eich cysylltiadau / rhestr cyfeiriadau)

  • Teipio cyfeiriad e-bost llawn y Rhestr Dosbarthu Post yn y panel ‘At

  (neu chwilio am y Rhestr Dosbarthu Post yn eich cysylltiadau / rhestr cyfeiriadau)

  • Teipio eich neges a chlicio ar Anfon

  Ar gyfer rhestri dosbarthu post grŵp blwyddyn dylech ddefnyddio'r panel 'Bcc' yn hytrach na'r panel 'To'. Bydd hyn yn atal dysgwyr rhag gweld rhestr enwau pawb sy'n derbyn y neges.


I gael rhagor o gymorth, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb: Hwb@llyw.cymru | 03000 25 25 25.