English

Hwb

G Suite for Education

Cynulleidfa a awgrymir: dysgwyr, staff ysgol, pencampwyr digidol mewn ysgolion, gweinyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol, gweinyddwyr Hwb ar gyfer consortia addysg rhanbarthol.

Pecyn o wasanaethau cwmwl yw G Suite, ac mae’n gallu cynnig ffordd newydd sbon i’ch ysgol gydweithio ar-lein. Mae G Suite yn cynnig pob math o adnoddau dosbarth defnyddiol, sy’n hawdd eu defnyddio ac yn effeithiol iawn.

Cael mynediad at G Suite for Education

Mae gan ddefnyddwyr Hwb ddau opsiwn i gael mynediad at G Suite for Education:

 1. Mewngofnodwch i Hwb.
  • Cliciwch y deilsen G Suite for Education.
  • Rhowch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer Hwb.
  • Byddwch chi’n cael eich arwain yn syth at Google Classroom. I ddefnyddio rhaglen wahanol, cliciwch y ‘waffl’ Apiau Google (yn y gornel dde uchaf) a dewis y rhaglen G Suite rydych am ei defnyddio.
 2. Ewch i google.com
  • Cliciwch y botwm Mewngofnodi glas (yn y gornel dde uchaf).
  • Rhowch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer Hwb > a chlicio Nesaf.
  • Cliciwch y ‘waffl’ Apiau Google (yn y gornel dde uchaf) a dewis y rhaglen G Suite rydych am ei defnyddio.

Dechrau arni

Cliciwch yma i ddarllen ein canllaw, ‘Dechrau Arni gyda G Suite’

Cliciwch yma i gael mynediad at Canolfan Athrawon Google (Saesneg yn unig)


Mae Google Classroom yn amgylchedd gwaith lle gall athrawon a dysgwyr gydweithio ar-lein.

Gall Athrawon greu dosbarth, gwahodd myfyrwyr a chyd-athrawon, ac wedyn rhannu gwybodaeth fel aseiniadau, cyhoeddiadau a chwestiynau yn ffrwd y dosbarth. Byddan nhw’n gallu gweld yn gyflym pwy sydd heb gwblhau’r gwaith, a rhoi graddau ac adborth uniongyrchol ac ar y pryd.

Gall Dysgwyr ymuno â dosbarthiadau sydd wedi’u creu gan eu hathro, a gweld aseiniadau ar y dudalen tasgau i’w gwneud neu yng nghalendr y dosbarth. Bydd holl ddeunyddiau’r dosbarth yn cael eu ffeilio’n awtomatig mewn ffolderi Google Drive.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Classroom - fideo hyfforddi o Google  (Saesneg yn unig)

 • Creu dosbarth: 

  1. Mewngofnodwch i Hwb, a mynd i’r ap Classroom yn G Suite for Education.
  2. Cliciwch y symbol + (yn y gornel dde uchaf) > Creu dosbarth.
  3. Teipiwch enw’r dosbarth > a chlicio Creu.

  Dangos cod y dosbarth: 

  1. O dan enw’r dosbarth, mae cod y dosbarth yn ymddangos gydag eicon ffrâm wrth ei ymyl. Cliciwch yr eicon hwn i agor cod y dosbarth ar sgrin lawn, a fydd yn ymddangos ar y bwrdd i’r dysgwyr.

  Ymuno â dosbarth: 

  1. Cliciwch y symbol + (yn y gornel dde uchaf) > Ymuno â'r dosbarth.
  2. Teipiwch god y dosbarth > a chlicio Ymuno.

  Creu dosbarthiadau sydd wedi’u llenwi’n barod yn y Porth Rheoli Defnyddwyr:

  Mewn ysgol, gall staff neu Bencampwr Digidol ddefnyddio Google Classroom i greu dosbarthiadau sydd ar yr amserlen ar System Rheoli Gwybodaeth yr ysgol.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r Porth Rheoli Defnyddwyr.
  2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Gweld grwpiau.
  3. Defnyddiwch yr hidlyddion i ddangos y dosbarth dan sylw drwy ddewis y flwyddyn, y math o grŵp, yr athro neu’r flwyddyn academaidd. Bydd Pencampwyr Digidol yn gweld pob dosbarth yn yr ysgol, ond dim ond eu dosbarthiadau eu hunain y bydd athrawon yn eu gweld.
  4. Cliciwch ddosbarth i weld gwybodaeth y grŵp hwnnw. Bydd hyn yn cynnwys trosolwg a rhestr o’r holl ddysgwyr yn y grŵp hwnnw.
  5. Cliciwch Ychwanegu Google Classroom + i greu Google Classroom. Mae dosbarthiadau’n cael eu creu o fewn ychydig funudau fel arfer, ond gall gymryd hyd at awr yn ystod adegau prysuraf y dydd (e.e. ar ddechrau’r diwrnod ysgol). 

  Dim ond dysgwyr sydd wedi cael caniatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb (bydd tic gwyrdd wrth ymyl eu henw o dan Caniatâd) fydd yn cael eu hychwanegu at y dosbarth pan fydd yn cael ei greu. Bydd unrhyw ddysgwyr a fydd yn cael caniatâd yn nes ymlaen yn cael eu hychwanegu’n awtomatig at y dosbarth, a hynny o fewn ychydig oriau i gael caniatâd.

  Cyn 19 Mawrth 2020, roedd cyswllt uniongyrchol rhwng y botwm ‘Ychwanegu Google Classroom +’ â'r system gwybodaeth reoli’r ysgol (SIMS/Canolfan Athrawon) a dosbarthiadau sydd wedi’u hamserlennu. Roedd hynny’n golygu y byddai athrawon ychwanegol a oedd yn cael eu hychwanegu at y ‘Classroom’ ar ôl iddo gael ei greu (h.y. athrawon nad oeddent eisoes yn y dosbarth a oedd wedi'i amserlennu) yn cael eu tynnu o’r ‘Classroom’ y tro nesaf y byddai’r cleient darparu ar gyfer Hwb (offeryn ‘sync’) yn cael ei weithredu.

  O 19 Mawrth 2020 ymlaen, bydd Classrooms sy'n cael eu creu gan ddefnyddio'r botwm yn dal i gael eu cysylltu a system gwybodaeth reoli’r ysgol am wybodaeth i ddysgwyr, gyda athro’r dosbarth wedi'i amserlennu yn berchennog y Classroom, ond gellir ychwanegu nifer o aelodau staff wedi hynny. Mae'n bwysig bod perchennog y tîm yn cymryd cyfrifoldeb am ychwanegu a thynnu aelodau eraill o'r staff fel y bo'n briodol.

 • Mae'r holl ystafelloedd dosbarth a grewyd drwy'r Porthol Rheoli Defnyddwyr yn cael eu harchifo ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

  Ar y 22 o Awst gall Hyrwyddwyr Digidol, a Gweinyddwyr a Staff Ysgolion adfer eu hystafelloedd dosbarth trwy ddilyn y camau syml isod:

  1. Mewngofnodwch i Hwb a dewiswch y Porthol Rheoli Defnyddwyr o'r Hafan
  2. Cliciwch GweinydduGweld Grwpiau
  3. Defnyddiwch yr hidlyddion i ddod o hyd i’r dosbarth sydd ei angen trwy ddewis y flwyddyn, y math o grŵp, yr athro/athrawes neu'r flwyddyn academaidd (Bydd Hyrwyddwyr Digidol yn gweld pob dosbarth yn yr ysgol, ond dim ond eu dosbarthiadau eu hunain y bydd athrawon yn eu gweld)
  4. Cliciwch ar ddosbarth i ddod o hyd i’r wybodaeth ar gyfer y grŵp hwnnw. Bydd hyn yn cynnwys trosolwg a rhestr o'r holl ddysgwyr yn y grŵp hwnnw
  5. Cliciwch Adfer Google Classroom

  Nodiadau:

  1. Ni fydd unrhyw ystafell ddosbarth a gafodd ei hadfer yn gysylltiedig â system gwybodaeth reoli'r ysgol bellach.
  2. Er bod gwaith adfer yn llawer cyflymach yn aml, yn ystod cyfnodau prysurach gall gymryd hyd at awr cyn i chi allu gweld yr ystafell ddosbarth eto.
 • Yn Classroom, gallwch ddefnyddio rubrics i raddio a rhoi adborth.

  Gellir dod o hyd i gymorth pellach ar gyfer defnyddio rubrics ar safle help Google.

 • Gallwch rannu ffeiliau Office 365 mewn dosbarth yn Google Classroom drwy ddefnyddio dolenni (URLs). Mae modd ychwanegu dolenni wrth greu aseiniad, cyhoeddiad neu gwestiwn.

  Wrth ychwanegu dolen at ddogfen Microsoft Office 365, bydd y defnyddiwr yn cael ei ailgyfeirio at y ddogfen o’ch dewis chi wrth glicio’r ddolen.

 • Rydym yn argymell i chi fynd i wefan help Google Classroom i gael gwybod mwy am y rhaglen hon.

  Cliciwch yma i weld gwefan Help Google Classroom.


Beth yw Google Jamboard?

Ap cydweithredol ar gyfer creu nodiadau, syniadau, sesiynau taflu syniadau a chynlluniau yw Jamboard. Mae Jamboard yn caniatáu i chi weithio fel tîm neu’n unigol.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Jamboard - fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)

Beth alla i ei wneud gyda Google Jamboard?

Gyda Jamboard, gallwch wneud y canlynol:

 • Ysgrifennu a lluniadu
 • Chwilio drwy Google a mewnosod delweddau neu dudalennau gwe
 • Llusgo a newid maint testun a lluniau
 • Braslunio blwch, seren, cath neu ddraig – mae technoleg adnabod delweddau yn trosi eich braslun yn llun cywrain
 • Rhannu eich jamiau gyda chydweithwyr – gall hyd at 50 o bobl weithio ar un ‘jam’ ar unwaith

Pwy sy’n gallu defnyddio Google Jamboard?

Mae Google Jamboard ar gael i'w ddefnyddio gyda chyfrifon staff a disgyblion Hwb.

Sylwch: Mae angen caniatâd llawn ar y disgyblion i gael gwasanaethau ychwanegol er mwyn defnyddio Jamboard. Mae gwybodaeth am ganiatâd ar gael yma: https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/canolfan-cymeradwyo/diogelu-data/caniatad

Pa ddyfeisiau sy’n gydnaws?

Mae Jamboard ar gael ar y rhan fwyaf o lwyfannau a dyfeisiau. I gael rhagor o wybodaeth am ba ddyfeisiau mae modd defnyddio Jamboard arnynt, cliciwch yma: https://support.google.com/jamboard/answer/7424836?hl=en

Alla i ddefnyddio Jamboard heb y bwrdd?

Gallwch, mae modd defnyddio meddalwedd Jamboard heb y ddyfais Jamboard. Mae’r apiau ar gyfer tabledi Android ac iPad yn caniatáu i chi wneud bron popeth y gallwch chi ei wneud ar y ddyfais Jamboard. Os oes gennych chi G Suite ac ap Jamboard ar eich tabled, mae gennych fwrdd gwyn cydweithredol gyda chi lle bynnag yr ewch chi.

Mae gen i broblem gyda Google Jamboard – pwy sy’n gallu helpu?

Mae adnodd Cymorth Google Jamboard yn debygol o ateb eich ymholiadau. Rydyn ni’n argymell eich bod yn edrych hwn cyn cysylltu â ni: https://support.google.com/jamboard/answer/7424836?hl=en

Os ydych chi’n dal yn cael problemau ar ôl darllen tudalennau Cymorth Google Jamboard, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb drwy ffonio 03000 25 25 25 neu anfon e-bost at hwb@gov.wales.


Docs yw rhaglen prosesu geiriau Google. Does dim angen i chi fynd ati i gadw unrhyw waith y byddwch chi’n ei greu yn Google Docs, gan y bydd yn cael ei gadw’n awtomatig yn Google Drive.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Docs- fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)

 • Wrth olygu dogfen yn Google Docs, byddwch chi’n gweld botwm Rhannu glas (yn y gornel dde uchaf). Cliciwch y botwm hwn i gael dolen y gellir ei rhannu ag eraill, neu i rannu’r ddogfen yn uniongyrchol â phobl benodol. Mae tri opsiwn rhannu ar gael:

  1. Yn gallu golygu: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r ddogfen â nhw wneud unrhyw newidiadau.
  2. Yn cael gadael sylwadau: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r ddogfen â nhw wneud sylwadau, ond fyddan nhw ddim yn gallu golygu.
  3. Gallu gweld: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r ddogfen â nhw weld y ddogfen, ond fyddan nhw ddim yn gallu gwneud sylwadau na golygu.

  Neu, gallwch rannu yn Google Drive drwy dde-glicio’r ffeil berthnasol, a chlicio Rhannu.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am rannu’ch ffeiliau Google, dilynwch y ddolen isod:

  Cliciwch yma i gael gwybod sut mae rhannu’ch ffeiliau Google.

 • Mae modd trosi dogfennau Microsoft Word drwy eu mewngludo i Google Docs.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r rhaglen Docs yn G Suite for Education.
  2. Mae angen creu dogfen wan drwy glicio’r + lliwgar (uwchben Gwag).
  3. Cliciwch Ffeil > Agor.
  4. Cliciwch y tab Uwchlwytho > Dewis ffeil o’ch dyfais > a chlicio Agor.
 • Gallwch ddysgu sut mae defnyddio Google Docs i’w lawn botensial drwy fynd i’r G Suite Learning Centre. Fe gewch chi wybod sut mae gweithio’n gyflymach a chydweithio’n well, fe gewch chi daflen dwyllo a llawer mwy.

  Cliciwch yma i weld gwefan help Google Docs.

  Cliciwch yma i fynd i'r G Suite Learning Centre ar gyfer Google Docs.

  Cliciwch yma i fynd i wefan awgrymiadau Google Docs.

  Cofiwch gymryd cip ar yr Adnodd Archwilio i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a delweddau am ddim y gallwch eu hychwanegu at eich dogfennau yn Google Docs. Gallwch ddod o hyd i Adnodd Archwilio Google yng nghornel dde isaf y sgrin wrth olygu dogfen – mae’n edrych fel hyn:


Sheets yw rhaglen taenlenni Google. Does dim angen i chi fynd ati i gadw unrhyw waith y byddwch chi’n ei wneud yn Google Sheets, gan y bydd yn cael ei gadw’n awtomatig yn Google Drive.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Sheets - fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)

 • Wrth olygu dalen yn Google Sheets, byddwch chi’n gweld botwm Rhannu gwyrdd (yn y gornel dde uchaf). Cliciwch y botwm hwn i gael dolen y gellir ei rhannu ag eraill, neu i rannu’r ddogfen yn uniongyrchol â phobl benodol. Mae tri opsiwn rhannu ar gael:

  1. Yn gallu golygu: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r ddalen â nhw wneud unrhyw newidiadau.
  2. Yn cael gadael sylwadau: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r ddalen â nhw wneud sylwadau, ond fyddan nhw ddim yn gallu golygu.
  3. Gallu gweld: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r ddalen â nhw weld y ddalen, ond fyddan nhw ddim yn gallu gwneud sylwadau na golygu.

  Neu, gallwch rannu yn Google Drive drwy dde-glicio’r ffeil berthnasol, a chlicio Rhannu.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am rannu’ch ffeiliau Google, dilynwch y ddolen isod:

  Cliciwch yma i gael gwybod sut mae rhannu’ch ffeiliau Google.

 • Mae modd trosi taenlenni Microsoft Excel drwy eu mewngludo i Google Sheets.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r rhaglen Sheets yn G Suite for Education.
  2. Mae angen creu dalen wag drwy glicio’r + lliwgar (uwchben Gwag).
  3. Cliciwch Ffeil > Agor.
  4. Cliciwch Uwchlwytho > Dewis ffeil o’ch dyfais > a chlicio Agor.
 • Gallwch ddysgu sut mae defnyddio Google Sheets i’w lawn botensial drwy fynd i'r G Suite Learning Centre. Fe gewch chi wybod sut mae gweithio’n gyflymach a chydweithio’n well, fe gewch chi daflen dwyllo a llawer mwy.

  Cliciwch yma i weld gwefan help Google Sheets.

  Cliciwch yma i fynd i’r G Suite Learning Centre ar gyfer Google Sheets.

  Cliciwch yma i fynd i wefan awgrymiadau Google Sheets.

  Cofiwch gymryd cip ar yr Adnodd Archwilio i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a delweddau am ddim y gallwch eu hychwanegu at eich dalenni yn Google Sheets. Gallwch ddod o hyd i Adnodd Archwilio Google yng nghornel dde isaf y sgrin wrth olygu dogfen – mae’n edrych fel hyn:


Mae Google Slides yn gadael i chi greu cyflwyniadau. Gall mwy nag un person weithio ar gyflwyniad ar yr un pryd, gallwch chi weld y newidiadau wrth iddyn nhw gael eu gwneud, a bydd pob newid yn cael ei gadw’n awtomatig.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Slides - fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)

 • Wrth i chi olygu sleidiau yn Google Slides, byddwch chi’n gweld botwm Rhannu melyn (yn y gornel dde uchaf). Cliciwch y botwm hwn i gael dolen y gellir ei rhannu ag eraill, neu i rannu’r ddogfen yn uniongyrchol â phobl benodol. Mae tri opsiwn rhannu ar gael:

  1. Yn gallu golygu: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r sleidiau â nhw wneud unrhyw newidiadau.
  2. Yn cael gadael sylwadau: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r sleidiau â nhw wneud sylwadau, ond fyddan nhw ddim yn gallu golygu.
  3. Gallu gweld: Gall unrhyw un y byddwch chi’n rhannu’r sleidiau â nhw weld y sleidiau, ond fyddan nhw ddim yn gallu gwneud sylwadau na golygu.

  Neu, gallwch rannu yn Google Drive drwy dde-glicio’r ffeil berthnasol, a chlicio Rhannu.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am rannu’ch ffeiliau Google, dilynwch y ddolen isod:

  Cliciwch yma i gael gwybod sut mae rhannu’ch ffeiliau Google.

 • Mae modd trosi ffeiliau Microsoft PowerPoint drwy eu mewngludo i Google Slides.

  1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i’r rhaglen Slides yn G Suite for Education.
  2. Mae angen creu dalen wag drwy glicio’r + lliwgar (uwchben Gwag).
  3. Cliciwch Ffeil > Agor.
  4. Cliciwch y tab Uwchlwytho > Dewis ffeil o’ch dyfais > a chlicio Agor.
 • Gallwch ddysgu sut mae defnyddio Google Slides i’w lawn botensial drwy fynd i’r G Suite Learning Centre. Fe gewch chi wybod sut mae gweithio’n gyflymach a chydweithio’n well, fe gewch chi daflen dwyllo a llawer mwy.

  Cliciwch yma i weld gwefan help Google Slides.

  Cliciwch yma i fynd i’r G Suite Learning Centre ar gyfer Google Slides.

  Cliciwch yma i fynd i wefan awgrymiadau Google Slides.

  Cofiwch gymryd cip ar yr Adnodd Archwilio i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol, arddulliau sy’n gweddu i’ch cynnwys, a delweddau am ddim y gallwch eu hychwanegu at eich sleidiau yn Google Slides. Gallwch ddod o hyd i Adnodd Archwilio Google yng nghornel dde isaf y sgrin wrth olygu dogfen – mae’n edrych fel hyn:


Mae Google Drive yn lle diogel i storio ffeiliau ar-lein. Gallwch storio ffeiliau’n breifat, neu ddewis eu rhannu â phobl eraill. Bydd eich dogfennau yn Google Docs, Google Sheets a Google Slides yn cael eu cadw’n awtomatig yn Google Drive.


Google Meet yw’r adnodd fideogynadledda yn G Suite.

Mae Google Meet yn ffordd wych o ryngweithio gan ddefnyddio fideo-gynadledda gyda hyd at 100 o fynychwyr. Am ragor o wybodaeth am uchafswm nifer y mynychwyr, cyfyngiadau a manylebau (Saesneg yn unig).

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Meet - fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)

 • Cyn dechrau, gweler y cyngor diweddaraf gan Google (Saesneg yn unig).

  Trefnu Cyfarfod (Meet)

  Mae Google Meet yn cynnwys ffyrdd o rannu sain, fideo,  sgrin a ffeiliau sy’n gallu hwyluso fideo-gynadledda a ffrydio byw.

  Gall staff drefnu Cyfarfod (Meet) ar gyfer staff yn eu Calendr Google:

  1. Mewngofnodwch i Hwb a defnyddio rhaglen y Calendryn G Suite ar gyfer Addysg.
  2. Cliciwch + Create(yn y panel ar yr ochr chwith).
  3. Teipiwch fanylion eich digwyddiad a sicrhau eich bod wedi ychwanegu Google Meet video conferencing.
  4. Ychwanegwch y gwesteion (Add guests) yr hoffech iddynt ymuno â’ch Cyfarfod.
  5. Cliciwch Save a bydd ffenestr yn ymddangos yn gofyn a ydych chi am anfon gwahoddiadau i westeion.
  6. Cliciwch Send ac yna bydd eich gwesteion yn derbyn y manylion ar gyfer ymuno.

  PWYSIG

  Ni ddylai athrawon drefnu Cyfarfodydd gyda dysgwyr drwy’r Calendr. Mae’n rhaid i athrawon ddefnyddio Meet yn Google Classroom yn unig. Wrth drefnu apwyntiadau gyda dysgwyr, ni ddylai athrawon ychwanegu Google Meet video conferencing.

  Mae’n bosibl trefnu apwyntiad yn y Calendr fel dalfan er mwyn rhannu dyddiad/amser gyda dysgwyr. Fodd bynnag, mae’n rhaid i Athrawon rannu’r ddolen Meet (sydd ar gael yn Classroom Settings) yn y Classroom er mwyn rheoli pryd caiff dysgwyr ymuno â’r Cyfarfod.

 • Efallai y byddwch am ffrydio gwersi byw neu fideogynadledda fel rhan o’ch gwersi dysgu cyfunol. Os felly, dylech ystyried y canllawiau yn Ffrydio byw a fideogynadledda: arferion ac egwyddorion diogelu i ymarferwyr addysg er mwyn sicrhau eich bod chi a’ch dysgwyr wedi cael eich diogelu’n briodol.

  Mae canllawiau ymarferol newydd hefyd ar gael i’ch helpu i ddechrau defnyddio Google Meet

 • I gael cyngor ymarferol ar ddefnyddio Google Meet, gweler ein Cwestiynau Cyffredin i'ch helpu i ddechrau arni.


Mae Google Sites yn gadael i ddefnyddwyr greu gwefannau syml sy’n helpu gwahanol olygwyr i gydweithio.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Sites - fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)

Mae modd defnyddio Google Sites ar gyfer y canlynol:

 1. Creu gwefan gyhoeddus i’ch ysgol.
 2. Darparu lle i ddysgwyr gofnodi eu gwaith a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.
 3. Creu llefydd cydweithio, y mae’n bosib eu rhannu, ar gyfer gwaith grŵp.
 4. Datblygu blog unigol neu ar gyfer yr ysgol neu’r dosbarth.
 5. Darparu lle i storio a chyflwyno adnoddau addysgu a dysgu.

Cliciwch yma i weld fideo ‘Introduction to Google Sites’ gan Google


Mae Google Forms yn gadael i chi reoli’r broses gofrestru ar gyfer digwyddiadau, creu arolwg barn cyflym a llawer mwy. Gyda Google Forms, gallwch greu a dadansoddi arolygon heb fod angen unrhyw feddalwedd arbennig. Fe gewch chi’r canlyniadau’n syth ar y pryd, a gallwch grynhoi canlyniadau arolygon yn gyflym gyda siartiau a graffiau.

Dechrau arni

Diwrnod cyntaf gyda Forms - fideo hyfforddi o Google (Saesneg yn unig)


Rhaglen gwneud nodiadau sy’n eich galluogi i storio nodiadau, rhestrau, lluniau a ffeiliau sain yw Google Keep.

Mae modd defnyddio Google Keep ar bron bob dyfais sydd â chysylltiad â'r rhyngrwyd. Mae’n bosib cael mynediad at Google Keep drwy’r porwr, neu gallwch lawrlwytho’r ap ar ddyfeisiau symudol.

Gallwch greu, golygu, trefnu ac archifo nodiadau:


Mae Google Vault yn anodd diogelu ac archifo i ysgolion er mwyn rheoli, cadw, chwilio ac allgludo cynnwys ffeiliau Google Drive. Mae Google Vault yn gallu delio â’r swyddogaethau canlynol:

 • Negeseuon e-bost
 • Google Groups
 • Ffeiliau yn Google Drive a Team Drives
 • Sgyrsiau yn Hangouts Chat
 • Recordiadau yn Hangouts Meet
 • Gall Pencampwyr Digidol greu materion ar gyfer eu hysgol yn Google Vault, sy’n berthnasol i waith dysgwyr yn unig. Os oes problem sy’n ymwneud ag aelodau o’r staff, gofynnwch i’ch pennaeth gysylltu â Desg Gymorth Hwb: hwb@llyw.cymru | 03000 25 25 25.

 • Gallwn eich arwain drwy’r broses o nôl gwybodaeth o Google Vault ar ôl cael caniatâd gan eich pennaeth. Cysylltwch â Desg Gymorth Hwb: hwb@llyw.cymru | 03000 25 25 25.

  Mae popeth a wneir yn Google Vault yn cael ei archwilio.


Mae'r tabl canlynol yn amlinellu'r apiau ac estyniadau sydd ar gael ar barth G Suite for Education Hwb.

Cymwysiadau Gwe 3ydd Parti Google

Gwefannau rydych yn mewngofnodi iddynt gan ddefnyddio eich cyfrif Google yw'r rhain. Mae enghreifftiau yn cynnwys gemau, rhaglenni golygu lluniau a chwaraewyr fideo e.e. gwefannau nad ydynt yn rhai Google.

Gall defnyddwyr fewngofnodi gyda'u henw defnyddiwr a'u cyfrinair ar gyfer Hwb, a fydd yn caniatáu i'r gwefannau weld eu proffil sylfaenol (enw defnyddiwr, enw cyntaf a chyfenw).

Fodd bynnag, nid oes mynediad at Drive nag apiau craidd ar gael drwy G Suite API. Gellir gwneud cais am fynediad at apiau penodol yn y parth drwy Ddesg Gymorth Hwb: hwb@llyw.cymru / 03000 25 25 25. Sylwer y caiff ceisiadau eu hystyried dim ond os ydynt yn addas i'w rhoi ar waith ar gyfer pob defnyddiwr.

Apiau ac Estyniadau Google ar gyfer Chrome

Mae estyniadau yn cynnig nodweddion ychwanegol ar gyfer Google Chrome a'r gwefannau sy'n cael eu cyrchu arno. Er enghraifft, gallant estyn Google Chrome drwy ychwanegu botwm newydd at y bar cyfeiriad, fel newidydd arian cyfred sydd ar gael bob amser.

Gellir ffurfweddu apiau Google (e.e. Google Docs) fel eu bod yn ymddangos yn awtomatig ar declynnau Chromebook a reolir a phan fydd defnyddwyr wedi mewngofnodi i'r porwr Chrome.

Gall Pencampwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb osod apiau ac estyniadau Google ar gyfer eu hysgolion neu eu hawdurdod lleol eu hunain.

Fodd bynnag, nid oes mynediad at Drive nag apiau craidd ar gael drwy G Suite API. Gellir gwneud cais am fynediad at apiau penodol yn y parth drwy Ddesg Gymorth Hwb: hwb@llyw.cymru / 03000 25 25 25. Sylwer y caiff ceisiadau eu hystyried dim ond os ydynt yn addas i'w rhoi ar waith ar gyfer pob defnyddiwr.

Ychwanegiadau Google Drive a Docs, Sheets and Slides

X

Nid yw ychwanegiadau Google ar gael ar barth Hwb.

Gellir gwneud cais am fynediad i Google Drive drwy Ddesg Gymorth Hwb (hwb@llyw.cymru / 03000 25 25 25). Sylwer y caiff ceisiadau eu hystyried dim ond os ydynt yn addas i'w rhoi ar waith ar gyfer pob defnyddiwr.

Gwasanaethau Ychwanegol Google

!

Mae holl Wasanaethau Ychwanegol Google wedi cael eu troi bant i ddysgwyr.

Gwasanaethau ychwanegol Google yw cymwysiadau sydd ar gael drwy G Suite for Education, e.e. Google Earth.

Cymwysiadau Gwe 3ydd Parti Google

Mewngofnodi i Gymhwysiad Gwe 3ydd Parti Google

 1. Ar y wefan berthnasol, dewiswch yr opsiwn i fewngofnodi gyda Google.
 2. Mewnbynnwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfer Hwb os gofynnir i chi wneud hynny (os ydych eisoes wedi mewngofnodi i Google mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi fewngofnodi eto).

Gwybodaeth

Mae hyn yn caniatáu i'r ap gwe gael gwybodaeth sylfaenol o'ch proffil, fel eich enw defnyddiwr, eich enw cyntaf a'ch cyfenw.

Tynnu mynediad at Gymhwysiad Gwe 3ydd Parti Google

 1. Ewch i https://myaccount.google.com a mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer Hwb.
 2. Dewiswch Security (o'r opsiynau ar ochr chwith y dudalen).
 3. O dan Signing in to Google, chwiliwch am yr ap yr hoffech dynnu mynediad ato > Cliciwch ar Remove Access.

Apiau ac Estyniadau Google ar gyfer Chrome

Cyn y gellir gosod ap neu estyniad, bydd angen i Bencampwr Digidol ei gymeradwyo i'w ddefnyddio. Gall Pencampwr Digidol neu Weinyddwr Hwb hefyd osod apiau yn orfodol sy'n golygu y cânt eu gosod yn awtomatig yn eich porwr Chrome.

Rhybudd

Bydd gosod ap Google yn orfodol yn rhoi caniatâd iddo gael mynediad at y wybodaeth sydd ar y ddyfais y mae wedi'i osod arni, megis nodau tudalen neu leoliad, heb ganiatáu i'r defnyddiwr terfynol ei adolygu neu hyd yn oed ei analluogi.

Mae'r canllawiau hyn ar apiau ac estyniadau Google yn gymwys i Bencampwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb yn unig:

  1. Ewch i https://admin.google.com a mewngofnodi gyda’ch manylion Hwb.
  2. O dan Device Settings ar ochr chwith y dudalen, cliciwch ar Device management > Chrome management 
  3. Cliciwch ar Apps and Extensions.
  4. Gan ddefnyddio’r saethau symud ar ochr chwith y dudalen, dewiswch ar gyfer pwy rydych am gymeradwyo’r estyniad (ee. Dysgwyr neu Staff)
  5. Cliciwch ar y + melyn yn y gornel waelod ar y chwith, a dewis Add from Chrome Web Store
  6. Gan ddefnyddio’r bar chwilio, chwiliwch am yr estyniad sydd ei angen arnoch yn Chrome Web Store.
  7. Cliciwch Select nesaf at yr estyniad perthnasol.
  8. Cadarnhewch fod y Polisi Gosod ar Allow Install
  9. Cliciwch y togl i alluogi Include in Chrome Web Store collection
  10. Cliciwch SAVE
  1. Cymeradwywch ap neu estyniad, fel a nodir uchod.
  2. Gyda’r ap perthnasol wedi’i ddewis, newidiwch y polisi gosod drwy glicio’r saeth tuag i lawr  a dewis Force Install
  3. Cliciwch SAVE
  1. Ewch i https://admin.google.com a mewngofnodi gyda’ch manylion Hwb.
  2. O dan Device Settings ar ochr chwith y dudalen, cliciwch ar Device management > Chrome management 
  3. Cliciwch ar Apps and Extensions.
  4. Gan ddefnyddio’r saethau symud ar ochr chwith y dudalen, dewiswch ar gyfer pwy rydych am gymeradwyo’r estyniad (ee. Dysgwyr neu Staff)
  5. Dewiswch yr ap neu’r estyniad perthnasol.
  6. Cliciwch yr eicon 'bin' yn y ffenestr ar y dde.
  7. Cliciwch SAVE
  1. Ewch i https://chrome.google.com/webstore a mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer Hwb.
  2. Chwiliwch am yr estyniad cymeradwy gan ddefnyddio'r bar chwilio (yn y gornel chwith uchaf).
  3. Ar yr estyniad perthnasol, cliciwch ar Add to Chrome.
  4. Bydd neges yn ymddangos yn amlinellu'r hyn y bydd yr estyniad hwn yn gallu ei wneud yn eich porwr. I barhau, cliciwch ar Add extension. Fel arall gallwch glicio ar cancel.
  5. Yna bydd eicon o'r estyniad hwnnw yn ymddangos ar frig eich porwr. Cliciwch ar yr eicon i ddefnyddio'r estyniad.

  Tynnu estyniad

  1. De-gliciwch ar eicon yr estyniad perthnasol ym mar offer eich porwr Chrome > Cliciwch ar Remove from Chrome.
  2. Cliciwch ar Remove.

  Diffodd estyniad

  Er mwyn rhoi'r gorau i ddefnyddio estyniad dros dro:

  1. De-gliciwch ar eicon yr estyniad perthnasol ym mar offer eich porwr Chrome > Cliciwch ar Manage extensions.
  2. Byddwch yn gweld ‘togl’ glas tuag at frig y dudalen gyda'r gair 'On' wrth ei ymyl. Cliciwch ar y 'togl' hwn i ddiffodd yr estyniad.

  Nodyn: Ni all y defnyddiwr terfynol ddiffodd na thynnu estyniadau a osodwyd yn orfodol. Mae'n rhaid i Bencampwr Digidol neu Weinyddwr Hwb wneud hyn drwy borth gweinyddol Google.

Mae Screencastify ar gael i staff ysgol yn ddiofyn.

Bydd yr estyniad cofnodi sgrin yn ymddangos yn awtomatig ar gyfer aelodau staff sy'n mewngofnodi i'r porwr Chrome gyda'u cyfrifon Hwb.

Noder: Mae Screencastify wedi cael ei adolygu a'i gymeradwyo ar gyfer addasrwydd i athrawon yn unig. Ni ddylid galluogi'r ap hwn ar gyfer dysgwyr. Bydd unrhyw Pencampwr Digidol sy'n galluogi hyn yn torri telerau gwasanaeth Hwb.

Mae Screencastify yn ei gwneud hi'n hawdd i chi:

 • Cipio tab, sgrin gyfan, neu gwe-gamera yn unig

 • Planwch eich gwe-gamera unrhyw le yn eich recordiad

 • Adrodd yn ôl gyda'ch meicroffon

 • Cofnodi heb gysylltu (Does dim angen rhyngrwyd!)

Gall defnyddwyr fanteisio ar y dulliau anodi i sicrhau bod eu cynulleidfa yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig:

 • Sbotolau llygoden

 • Pecyn pen lluniadu 

 • Amlygu clicio 

Os ydych chi'n defnyddio Google Apps, bydd Screencastify yn ffitio i mewn i'ch llif gwaith gan ei fod wedi'i integreiddio â Google Drive a'r ystafell ddosbarth.

Mae recordiadau’n arbed i'ch Google Drive, gallwch rannu'r ddolen Google Drive yn syth neu allforio fel MP4, GIF animeiddiedig, neu MP3.


Dyfais yw Chromebook sy’n rhedeg system weithredu Chrome gan Google yn hytrach na Windows neu macOS. Mae Chromebooks wedi’u cynllunio i’w defnyddio gyda chyswllt i’r rhyngrwyd yn bennaf, gan fod y rhan fwyaf o raglenni a dogfennau’n cael eu cadw ar y cwmwl.

Gallwch ddefnyddio Chromebooks yn beth a elwir yn ‘kiosk mode’ lle nad ydynt yn rhan o barth nac, felly, yn cael eu rheoli. Fodd bynnag, ni argymhellir hyn; byddai’n well i ysgolion gofrestru eu Chromebooks.

Gellir cofrestru ac yna rheoli Chromebooks drwy barth hwbcymru.net. Dyma rai manteision a ddaw o wneud hyn:

 • Bydd yn galluogi defnyddwyr i fewngofnodi’n uniongyrchol i’r Chromebooks gyda’u manylion Hwb (hynny yw, byddant wedi mewngofnodi i’r porwr a’r rhaglenni Hwb ar yr un pryd ac ar unwaith).
 • Bydd yn galluogi rheoli a gorfodi polisïau dyfeisiau sydd wedi’u gosod yng nghonsol gweinyddu Google – gan roi mwy o reolaeth dros ddiogelwch.

Gwybodaeth

Rhaid i ddysgwyr gael caniatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb er mwyn i ddysgwyr allu mewngofnodi i Chromebook gyda’u manylion Hwb.

Gall ysgolion weithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid Google i brynu trwyddedau rheoli dyfeisiau a chofrestru Chromebooks ar barth hwbcymru.net.

Mae tri dewis o ran cofrestru i ysgolion a gynhelir yng Nghymru:

Prynu a chofrestru Chromebooks newydd

Ysgolion yn prynu trwyddedau rheoli dyfeisiau a Chromebooks gan bartner Google i’w cofrestru ar barth hwbcymru.net.

Proses ar gyfer ysgolion:

 1. Ysgol yn prynu dyfeisiau Chromebook a thrwyddedau rheoli dyfeisiau.
 2. Mae'r ysgol yn trefnu bod prawf o bryniant yn cael ei anfon at Ddesg Gwasanaeth Hwb (hwb@llyw.cymru).
 3. Mae Desg Gwasanaeth Hwb yn galluogi cyfrif cofrestru ac yn hysbysu partner Google.
 4. Partner Google yn cofrestru'r dyfeisiau Chromebook.
 5. Dyfeisiau Chromebook yn cael eu hanfon i'r ysgol yn barod i'w defnyddio.

Bydd Desg Gwasanaeth Hwb yn actifadu cyfrif cofrestru ar gyfer y partner Google o'ch dewis, y gallant ei ddefnyddio i gofrestru'ch Chromebooks.

Cofrestru Chromebooks nad ydyn yn cael eu rheoli

Mae angen i ysgolion a chanddynt Chromebooks nad ydynt yn cael eu rheoli ac sydd am iddynt gael eu rheoli ar barth hwbcymru.net brynu trwyddedau rheoli dyfeisiau gan bartner Google.

Proses ar gyfer ysgolion:

 1. Ysgol yn caffael trwyddedau rheoli dyfeisiau.
 2. Mae'r ysgol yn trefnu bod prawf o bryniant yn cael ei anfon at Ddesg Gwasanaeth Hwb (hwb@llyw.cymru).
 3. Mae Desg Gwasanaeth Hwb yn galluogi cyfrif cofrestru ac yn hysbysu partner Google.
 4. Partner Google yn ffurfweddu a chofrestru dyfeisiau Chromebook yn yr ysgol

Bydd Desg Gwasanaeth Hwb yn actifadu cyfrif cofrestru ar gyfer y partner Google o'ch dewis, y gallant ei ddefnyddio i gofrestru'ch Chromebooks.

Trosglwyddo trwyddedau rheoli dyfeisiau Chromebook

Ar gyfer ysgolion sydd â Chromebooks wedi’u cofrestru ar hyn o bryd ar barth ac eithrio hwbcymru.net sydd am drosglwyddo i hwbcymru.net.

Proses ar gyfer ysgolion:

 1. Ysgol yn trafod â phartner Google ynghylch trosglwyddo.
 2. Mae'r ysgol yn trefnu bod prawf o drosglwyddo trwydded yn cael ei anfon i Ddesg Gwasanaeth Hwb (hwb@llyw.cymru).
 3. Mae Desg Gwasanaeth Hwb yn galluogi cyfrif cofrestru ac yn hysbysu partner Google.
 4. Partner Google yn rheoli trosglwyddiad Chromebook.

Bydd Desg Gwasanaeth Hwb yn actifadu cyfrif cofrestru ar gyfer y partner Google o'ch dewis, y gallant ei ddefnyddio i gofrestru'ch Chromebooks.


Saesneg yw’r iaith ddiofyn ar gyfer G Suite for Education, ond mae modd ei newid i Gymraeg drwy ddilyn y camau isod:

 1. Mewngofnodwch i Hwb a mynd i G Suite for Education.
 2. Cliciwch eich llun proffil (mae’n cael ei gynrychioli gan lythrennau blaen eich enw fel arfer, mewn cylch lliw yn y gornel dde uchaf) > a chlicio Google Account.
 3. Cliciwch Data & Personalisation (yn y ddewislen yn y cwarel ar yr ochr chwith).
 4. Sgroliwch i lawr nes byddwch chi’n gweld Language (o dan yr adran General preferences for the web) > a chlicio'r saeth i’r dde.
 5. O dan Default language, cliciwch y botwm golygu (sef yr eicon pensil).
 6. Dewiswch Cymraeg > a chlicio Select.

Bydd eich enw arddangos yn G Suite for Education yn adlewyrchu’r enw yn y Porth Rheoli Defnyddwyr a bydd yn ymddangos yn y fformat ‘cyfenw a cymeriad cyntaf’ (e.e. J Bloggs) ar gyfer staff a ‘enw cyntaf a cyfenw’ (e.e. Joe Bloggs) ar gyfer dysgwyr. Nid allwch newid hyn.


Mae’r tudalennau canlynol ar safle cymorth Google yn cynnwys gwybodaeth ac awgrymiadau ar ddefnyddio G Suite for Education (dim ond yn Saesneg mae’r tudalennau hyn ar gael):

 • Edu in 90 (Fideo YouTube)
 • Google for Education Help Centre (Gwefan)
 • 45 Ways to use G Suite for Education in the Classroom (Dogfen PDF)
 • G Suite Learning Centre (Gwefan)

I gael rhagor o gymorth, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb: Hwb@llyw.cymru | 03000 25 25 25.