English

Mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a Chonsortia Addysg Rhanbarthol wedi ymrwymo i gydweithio ar ymagwedd genedlaethol tuag at dechnoleg a gwasanaethau addysg ddigidol ar gyfer ysgolion sy’n cyd-fynd â strwythur y Daith Dysgu Proffesiynol Digidol. Bydd yr ymagwedd hon yn galluogi ysgolion a gynhelir yng Nghymru i archwilio’r manteision trawsnewidiol y gall digidol a thechnoleg eu cael ar addysg.

Mae dau brif grŵp sy’n helpu i oruchwylio a chefnogi rhaglen Hwb i gyflawni ei nodau.

Awdurdod Cyflawni Technoleg Addysg (ETDA)

Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr strategol o Lywodraeth Cymru, pob awdurdod lleol a Chonsortia Addysg Ranbarthol. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter ac yn gyfrifol am:

  • sicrhau bod rhaglen Hwb yn darparu seilwaith digidol i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru
  • sicrhau bod safbwyntiau pob awdurdod lleol yn cael eu hystyried o ran y gwasanaethau digidol sydd ar gael drwy Hwb
  • cymeradwyo argymhellion strategol y Grŵp Safoni Technoleg

Arweinwyr Technoleg Addysg awdurdodau lleol a’u manylion cyswllt

Awdurdod lleol
Arweinydd Technoleg Addysg
E-bost
Pen-y-bont ar OgwrRobin DaviesRobin.Davies@bridgend.gov.uk
Blaenau GwentJoanne Wattsjoanne.watts@blaenau-gwent.gov.uk
CaerffiliKeri Colecolek@caerphilly.gov.uk
CaerdyddNeil Hardeen.hardee@cardiff.gov.uk
Sir GârAeron Reesjarees@carmarthenshire.gov.uk
CeredigionKay Morriskay.morris@ceredigion.gov.uk
ConwyDr Lowri Browndr.lowri.brown@conwy.gov.uk
Sir DinbychTim Redgravetim.redgrave@denbighshire.gov.uk
Sir y FflintVicky Barlowvicky.barlow@flintshire.gov.uk
Sir y FflintJane Borthwickjane.e.borthwick@flintshire.gov.uk
GwyneddGwern ap RhisiartGwernApRhisiart@gwynedd.llyw.cymru
Ynys MônOwen Daviesowendavies@ynysmon.gov.uk
Merthyr TudfulAndrea MayAndrea.May@merthyr.gov.uk
Sir FynwySian Haywardsianhayward@monmouthshire.gov.uk
Castell-nedd Port TalbotChris Owenc.m.owen@npt.gov.uk
CasnewyddKaryn Keanekaryn.keane@newport.gov.uk
Sir BenfroHuw BenbowBenbowh2@hwbmail.net
PowysEurig Townseurig.towns@powys.gov.uk
Rhondda Cynon TafTim Brittontim.britton@rctcbc.gov.uk
AbertaweIan Meredithian.meredith@swansea.gov.uk
TorfaenDermot McChrystaldermot.mcchrystal@torfaen.gov.uk
Bro MorgannwgTrevor Bakertbaker@valeofglamorgan.gov.uk
WrecsamSimon Billingtonsimon.billington@wrexham.gov.uk

Grŵp Safoni Technoleg

Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a phob awdurdod lleol. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter ac mae’n gyfrifol am y canlynol:

  • darparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar Safonau Digidol Addysg er mwyn sicrhau eu bod yn parhau’n gywir, yn addas i’w diben ac yn briodol i ysgolion eu defnyddio
  • rhannu barn er mwyn llywio cynhyrchion a gwasanaethau Hwb heddiw ac i’r dyfodol
  • cydweithio i benderfynu beth yw anghenion seilwaith digidol ysgolion, fel y gallwn brynu cyfarpar a gwasanaethau digidol “Unwaith i Gymru” a sicrhau gwerth da am arian, na ellid ei gyflawni fel arall
  • sicrhau bod y catalog TGCh cenedlaethol ar gyfer ysgolion yn cynnwys y seilwaith, y dyfeisiau a’r cyfarpar ystafell ddosbarth sydd eu hangen ar ysgolion i gyflwyno dysgu ac addysgu rhagorol a’r Cwricwlwm i Gymru.