English

Rydyn ni am ysbrydoli plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. Mae’r Siarter Iaith i bawb a gall pob aelod o gymuned yr ysgol gymryd rhan, cyngor yr ysgol, dysgwyr, y gweithlu, rhieni, gofalwyr, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Mae hyn yn sicrhau bod gan bob ysgol perchnogaeth lawn ar eu Siarter Iaith. Gyda’n gilydd fe wnawn ni gynyddu defnydd cymdeithasol plant a phobl ifanc o’r Gymraeg.

Mae’r Siarter Iaith ar waith mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ledled Cymru. Yn ogystal mae rhaglenni eraill ar gyfer dysgwyr:

  • oedran uwchradd ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • sydd yn dysgu’r Gymraeg mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg (Cymraeg Campus),
  • oedran uwchradd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg (Cymraeg bob dydd).

Mae’r holiadur hwn, yn rhoi cyfle i ddysgwyr nodi sut maent yn defnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol, a hefyd i nodi eu hagweddau tuag at y Gymraeg. Yn dilyn derbyn a dadansoddi canlyniadau’r holiadur, mae ysgolion yn llunio cynllun gweithredu i ymateb i’r gofynion a’r heriau sydd wedi eu hamlygu. Gosodir cyfres o dargedau i holl gymuned yr ysgol yn cynnwys y dysgwyr, y gweithlu, llywodraethwyr, a’r rhieni/gofalwyr, gyda chyfnod o weithredu yn dilyn. Ar ddiwedd y cyfnod gweithredu, mae pob dysgwr yn cwblhau’r holiadur unwaith eto, ac ar sail y dystiolaeth a gesglir mae’r ysgol yn olrhain cynnydd yn ystod y cyfnod.

Dyma’r dolenni ar gyfer holl holiaduron Siarter Iaith. Bydd angen i bawb fewngofnodi i’w cyfrifon Hwb er mwyn cael mynediad i’r holiadur. Cofiwch fewngofnodi i’r holiadur cywir ar gyfer eich ysgol a’ch blwyddyn chi.

Yn ystod 2019 i 2020 comisiynwyd gwerthusiad o’r Siarter Iaith er mwyn asesu sut mae’r Siarter Iaith, ynghyd â rhaglenni eraill cysylltiedig sy’n cefnogi defnydd anffurfiol o’r Gymraeg ymysg dysgwyr ysgol, yn cael ei gweithredu.

Bwriad y fframwaith hon yw i gynnig arweiniad i ysgolion er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn hyderus i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg, yn meithrin agweddau cadarnhaol ac yn cynyddu’r defnydd o’r iaith tu fewn a thu allan i’r ysgol.

  • Fframwaith Siarter Iaith pdf 830 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath