English

Rydyn ni am ysbrydoli plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. Mae’r Siarter Iaith i bawb a gall pob aelod o gymuned yr ysgol gymryd rhan, cyngor yr ysgol, dysgwyr, y gweithlu, rhieni, gofalwyr, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Mae hyn yn sicrhau bod gan bob ysgol perchnogaeth lawn ar eu Siarter Iaith. Gyda’n gilydd fe wnawn ni gynyddu defnydd cymdeithasol plant a phobl ifanc o’r Gymraeg.

Mae’r Siarter Iaith ar waith mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ledled Cymru. Yn ogystal mae rhaglenni eraill ar gyfer dysgwyr:

  • oedran uwchradd ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • sydd yn dysgu’r Gymraeg mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg (Cymraeg Campus),
  • oedran uwchradd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg (Cymraeg bob dydd)

Mae’r holiadur yn rhoi cyfle i ddysgwyr nodi sut maent yn defnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol. Mae hefyd yn nodi eu hagweddau tuag at y Gymraeg. Bydd ysgolion yn defnyddio’r canlyniadau ar gyfer llunio cynllun gweithredu bydd yn cael ei greu i ymateb i’r gofynion a’r heriau sydd wedi eu hamlygu yn yr ymatebion.

Bydd y cynllun gweithredu yn gosod cyfres o dargedau i holl gymuned yr ysgol yn cynnwys:

  • Dysgwyr
  • Gweithlu
  • Llywodraethwyr
  • Rhieni neu gofalwyr

Bydd cyfnod o weithredu yn dilyn creu’r cynllun ac ar ddiwedd y cyfnod bydd pob dysgwr yn cwblhau’r holiadur unwaith eto. Ar sail y dystiolaeth a gesglir mae’r ysgol yn olrhain cynnydd yn ystod y cyfnod.

Dyma’r dolenni ar gyfer holl holiaduron Siarter Iaith. Bydd angen i bawb fewngofnodi i’w cyfrifon Hwb er mwyn cael mynediad i’r holiadur. Cofiwch fewngofnodi i’r holiadur cywir ar gyfer eich ysgol a’ch blwyddyn chi.

Yn ystod 2019 i 2020 comisiynwyd gwerthusiad o’r Siarter Iaith er mwyn asesu sut mae’r Siarter Iaith, ynghyd â rhaglenni eraill cysylltiedig sy’n cefnogi defnydd anffurfiol o’r Gymraeg ymysg dysgwyr ysgol, yn cael ei gweithredu.

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer y Siarter Iaith

Bwriad y ddogfen yw rhoi fframwaith cenedlaethol i raglen y Siarter Iaith er mwyn cynorthwyo ymarferwyr a rhanddeiliaid gyda chynyddu defnydd plant a phobl ifanc o’r Gymraeg.

  • Siarter Iaith: Fframwaith Cenedlaethol pdf 3.82 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Mae nifer o adnoddau y Siarter Iaith wedi eu cadw yn y ddau rwydwaith Siarter Iaith sydd ar Hwb.

Er mwyn cael mynediad i’r rhwydweithiau hyn, mae rhaid bod yn aelod ohonynt.