English

Iaith casineb ar-lein yw cynnwys sy’n targedu nodweddion gwarchodedig gyda’r bwriad neu’r effaith debygol o ysgogi/lledaenu/hyrwyddo casineb neu wahaniaethu.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

‘Nodweddion gwarchodedig’ yw agweddau ar hunaniaeth unigolyn sy’n cael eu diogelu rhag gwahaniaethu. Mae iaith casineb ar-lein yn golygu trin rhywun yn annheg am fod ganddo un neu fwy o’r nodweddion hyn.

Gall y rhain gynnwys hil, lliw, tras, tarddiad cenedlaethol neu ethnig, oedran, anabledd, iaith, crefydd neu gred, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol.

Gall y cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau ar-lein eraill ddarparu platfform ar gyfer mynegi casineb ar-lein a dylanwadu ar bobl i ymddwyn mewn ffordd gas neu hyd yn oed dreisgar tuag at grŵp sy’n cael ei dargedu.

Adnoddau dysgu ac addysgu