English

Hwb

Bwlio ar-lein

Bwlio ar-lein yw bwlio gan ddefnyddio technoleg neu wasanaethau neu blatfformau ar-lein e.e. gemau cyfrifiadur, y cyfryngau cymdeithasol, gwasanaethau negeseua, fforymau ac ystafelloedd sgwrsio.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Gall bwlio ar-lein gynnwys ymddygiad bygythiol, cam-drin, aflonyddu, cywilyddio, allgau, dwyn hunaniaeth, difrod maleisus, rhannu delweddau/fideos heb ganiatâd a gorfodaeth.

Gall bwlio dargedu ymddangosiad rhywun, ei rywioldeb, anabledd, ei ddiwylliant, crefydd, statws cymdeithasol a nodweddion eraill. Gall effeithio ar iechyd, lles a hunanhyder plant a phobl ifanc gan achosi iddynt fynd fwy i’w cragen, bod dan fwy o straen ac yn orbryderus.

Canllawiau Llywodraeth Cymru


Adnoddau dysgu ac addysgu

Deunyddiau gweithdy i rieni a gofalwyr

Deunyddiau i ysgol gynnal gweithdy i rieni a gofalwyr ar fwlio ar-lein.