English

Ar ôl i ddysgwyr gwblhau’r asesiadau hyn, bydd gan ysgolion fynediad at adborth ar sgiliau a chynnydd dysgwyr er mwyn helpu i gynllunio’r dysgu ac addysgu.

Bydd ysgolion yn ystyried yr amseriad a'r dulliau mwyaf priodol ar gyfer rhannu gwybodaeth am sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr, gan gynnwys yr adborth o asesiadau personol. Anogir ysgolion i rannu’r wybodaeth â rhieni/gofalwyr ar unwaith. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai ysgolion yn penderfynu aros tan yn hwyrach yn y flwyddyn ysgol a thrafod cynnydd eich plentyn yn seiliedig ar adborth o un neu fwy o asesiadau ac arsylwadau o'i ddysgu, er enghraifft mewn noson rieni.

  • Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.
  • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol a dosbarthiadau cyfan.
  • Nid oes unrhyw adeg benodol o’r flwyddyn wedi’i phennu ar gyfer asesiadau personol na ‘ffenest asesu’; mae amseru yn ôl disgresiwn yr ysgol.
  • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau personol naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol, ac nid oes angen nifer fawr o ddyfeisiau ar ysgolion.
  • Mae'n ofynnol i ddysgwyr sefyll yr asesiad unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiad unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.