English

Mae Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn, i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol gan blant a phobl ifanc ac i ysbrydoli trafodaeth yn genedlaethol.

Yn y Deyrnas Unedig, caiff y diwrnod ei gydlynu gan UK Safer Internet Centre (Saesneg yn unig) ac yn ystod y dathliad mae cannoedd o sefydliadau yn uno i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ar-lein a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r diwrnod yn rhoi’r cyfle i ni edrych ar y rôl sydd gan bob un ohonom i ddod at ein gilydd i greu rhyngrwyd gwell.

Yn fyd-eang, mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu mewn dros gant o wledydd, a chaiff ei gydlynu gan y cyd-rwydwaith Insafe/INHOPE (Saesneg yn unig), gyda chymorth y Comisiwn Ewropeaidd a Chanolfannau Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn genedlaethol ar draws Ewrop.


Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024

I ddathlu Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024, byddwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i ysgolion gymryd rhan ynddynt.

 • Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ar 14 Tachwedd gyda rhanddeiliaid addysg o bob cwr o Gymru  yn dod at ei gilydd i drafod cynlluniau cydweithredol ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024.

 • Pecynnau addysg yn llawn gweithgareddau ar gyfer gwersi diogelwch ar-lein i bob oedran.

  Cynradd

  Uwchradd

   

 • Creu'r diwylliant a'r dull gweithredu cywir i gadw dysgwyr yn ddiogel ar-lein

  Yn ystod y weminar 1 awr hon, bydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Estyn, Dyfrig Ellis, yn amlinellu pwysigrwydd creu'r diwylliant a'r dull gweithredu cywir i gadw dysgwyr yn ddiogel ar-lein a galluogi plant a phobl ifanc i siarad pan fydd angen cymorth arnynt. Bydd Dyfrig yn rhoi trosolwg o argymhellion Estyn ar gyfer ysgolion, gan gynnwys dysgu proffesiynol parhaus effeithiol a pherthnasol i athrawon, yr angen i greu amgylchedd diogel a chyfforddus i blant a phobl ifanc a phwysigrwydd gwella'r ffordd y mae ysgolion yn cofnodi, monitro ac ymateb i bryderon diogelu.

  Bydd cyfle i'r rhai sy'n bresennol ofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn hon.

  Archebwch eich lle nawr.


  Adolygu a gwella eich polisïau a'ch arferion diogelwch ar-lein gydag adnodd hunanasesu 360 Safe Cymru

  Mae adnodd 360 Safe Cymru yn darparu fframwaith hunanadolygu ar gyfer gwella diogelwch ar-lein a chadernid digidol mewn ysgolion. Bydd y weminar 30 munud hon yn eich tywys drwy nodweddion yr adnodd a sut y gellir ei ddefnyddio i asesu polisïau ac arferion diogelwch ar-lein eich ysgol yn ogystal â'ch parodrwydd presennol ar gyfer digwyddiadau diogelwch ar-lein.

  Bydd cyfle i'r rhai sy'n bresennol ofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn hon.

  Archebwch eich lle nawr.

   

 • Bydd Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru yn cynnig sesiynau diogelwch ar-lein i ysgolion yng Nghymru ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn eich ysgol ar ddyddiad ac amser sy'n gyfleus i bawb.

  Cysylltwch â’ch Swyddog Heddlu Ysgolion i drefnu sesiwn ar unrhyw un o'r pynciau canlynol:

  • Seiberfwlio
  • Secstio
  • Meithrin perthynas amhriodol
  • Camfanteisio ar blant ar-lein

  Bydd y sesiynau hyn yn llenwi'n gyflym, felly cysylltwch â’ch Swyddog Heddlu Ysgolion yn gynnar i sicrhau eich sesiwn.

   

 • Yn dod yn fuan!

   

 • Yn dod yn fuan!

   

 • Yn dod yn fuan!

   

Cefnogwch yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol

I weld beth mae sefydliadau eraill yng Nghymru yn ei wneud ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, chwiliwch am #SIDCymru ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Gallwch hefyd ymuno â’r sgwrs fyd-eang drwy ddefnyddio #DiwrnodDefnyddiorRhyngrwydynFwyDiogel #SaferInternetDay

 

Cofrestru fel cefnogwr

Dangoswch gefnogaeth ac ymrwymiad eich sefydliad tuag at ryngrwyd well drwy gofrestru fel cefnogwr Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

 

Mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda newyddion Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, felly cadwch olwg.


Ymgyrchoedd blaenorol

 • Dyddiad: Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

  Thema: Gwneud lle i sgyrsiau am fywyd ar-lein

  Gweithgareddau: Cynhaliodd Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru, gystadleuaeth ffilm a oedd yn gwahodd plant a phobl ifanc i greu ffilm fer sy’n cyflwyno eu safbwyntiau, eu barn a’u storïau ynghylch defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau neu apiau. Roeddem am glywed ganddyn nhw yn eu geiriau ei hunain am fanteision yr apiau hyn a’r pryderon sydd ganddynt wrth eu defnyddio. Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn digwyddiad i ddathlu pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn Stadiwm Principality ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel:

   

 • Dyddiad: Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022

  Thema: Hwyl a sbri i bawb? Archwilio parch a pherthynas ar-lein

  Gweithgareddau: Cynhaliodd Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (BBFC), gystadleuaeth ffilm gyda’r nod o annog plant a phobl ifanc i fynegi eu creadigrwydd a rhannu eu dealltwriaeth o ddangos parch ar-lein. Cyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel:

   

 • Dyddiad: Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

  Thema: Rhyngrwyd yr ydym yn ymddiried ynddo: archwilio dibynadwyedd yn y byd ar-lein

  Gweithgareddau: Gweithiodd Llywodraeth Cymru a Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU ar y cyd i gynnal cystadleuaeth ‘Straeon digidol: Mynd i'r afael â Chamwybodaeth’. Roedd y gystadleuaeth hon yn galw ar blant a phobl ifanc arfer eu hawen greadigol drwy greu ffilm, ysgrifennu stori neu recordio darn sain i egluro beth yw camwybodaeth, pam y gallai achosi problemau, sut y gallwn adnabod camwybodaeth a beth y gallwn ei wneud i amddiffyn ein hunain a sicrhau nad yw'n lledaenu. Cyhoeddwyd enwau enillwyr y gystadleuaeth fel rhan o ddigwyddiad rhithwir ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

   

 • Dyddiad: 11 Chwefror 2020

  Thema: Rhyngrwyd gwell gyda'n gilydd

  Gweithgareddau: Nod cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020 yng Nghymru oedd herio plant a phobl ifanc i greu hysbyseb ar ffurf datganiad cyhoeddus wedi'i hanelu at eu teuluoedd a'u ffrindiau ar y thema 'Gwella'r we: sut i ofalu amdanoch eich hun ac eraill'. Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg, gyhoeddodd enwau enillwyr y gystadleuaeth fel rhan o ddigwyddiad dangos y ffilmiau a gyrhaeddodd y rhestr fer.

   

 • Dyddiad: 5 Chwefror 2019

  Thema: Ein rhyngrwyd, ein dewis: Deall cydsyniad mewn byd digidol

  Gweithgareddau: Bu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019 yn canolbwyntio ar beth mae cydsynio yn ei olygu mewn cyd-destun ar-lein. Gwnaeth Llywodraeth Cymru, ar y cyd â Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, gyhoeddi pecynnau addysg ar Hwb yn cynnwys gweithgareddau i ysgolion yng Nghymru eu defnyddio. Roedd y gweithgareddau hyn yn annog pobl ifanc i feddwl am sut maent yn gofyn am gydsyniad ar-lein, sut maent yn ei rhoi a sut maent yn ei dderbyn.

   

 • Dyddiad: 6 Chwefror 2018

  Thema: Creu, Cysylltu a Rhannu Parch

  Gweithgareddau: Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad yn adeilad y Pierhead, Caerdydd, i ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, gyda Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn cyhoeddi enwau enillwyr cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018. Fel rhan o'r gystadleuaeth, gofynnwyd i blant a phobl ifanc ddisgrifio sut maent yn teimlo pan fyddant ar-lein gan ddefnyddio geiriau, ffilm, celf neu gerddoriaeth.

   

 • Dyddiad: 7 Chwefror 2017

  Thema: Ewch ati i newid pethau: dewch ynghyd er mwyn cael rhyngrwyd gwell

  Gweithgareddau: Aeth Ysgol Wirfoddol Eglwysig y Model ac Ysgol Portfield ati i greu arddangosfa ffotograffiaeth er mwyn dangos sut mae delweddau ar-lein yn effeithio ar eu bywydau fel rhan o brosiect ffotograffiaeth ‘Pwer Delweddau’.

  Cynhaliwyd digwyddiad Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Senedd, a bu mwy na 150 o blant, pobl ifanc ac oedolion o bob cwr o Gymru yn bresennol. Gwnaeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, lansio'r Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb yn ffurfiol, gan gyhoeddi enw enillydd cystadleuaeth cynllunio logo y Parth Diogelwch Ar-lein.

   

 • Dyddiad: 9 Chwefror 2016

  Thema: Chwarae eich rhan i gael rhyngrwyd gwell

  Gweithgareddau: Cynhaliwyd cystadleuaeth gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn gofyn i ysgolion Cymru gynllunio ap er mwyn helpu i wneud y rhyngrwyd yn le mwy dymunol.

  Ysgol Gynradd Parc Cornist ddaeth i'r brig gyda'r ap ‘Safe eExplorers’ sy'n cynnwys casgliad o wybodaeth, dolenni a chyngor am gadw'n ddiogel ar-lein. Bu Ysgol y Preseli hefyd yn fuddugol gyda'r ap My Username Generator. Nod yr ap hwn yw rhoi cyfle i blant ifanc (rhwng 5 a 11 oed) gynhyrchu enw defnyddiwr Cymraeg neu Saesneg sy'n hawdd ei gofio ac nad yw'n datgelu unrhyw wybodaeth sensitif amdanynt.

   

 • Dyddiad: 10 Chwefror 2015

  Thema: Beth am greu rhyngrwyd gwell gyda'n gilydd?

  Gweithgareddau: Aeth nifer o bobl ifanc ledled Cymru ati i rannu gwên drwy'r cyfryngau cymdeithasol mewn modd creadigol er mwyn hyrwyddo thema creu rhyngrwyd gwell.

  Cynhaliwyd digwyddiadau Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ledled Cymru, gan gynnwys digwyddiad yn Ysgol Gynradd yr Holl Saint yr Eglwys yng Nghymru lle roedd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, yn bresennol, yn ogystal â digwyddiad yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yng nghwmni Dirprwy Gomisiynydd Plant Cymru.