English

Hwb

Cadw'n ddiogel ar-lein

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Mae Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn, i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol gan blant a phobl ifanc ac i ysbrydoli trafodaeth yn genedlaethol.

Yn y Deyrnas Unedig, caiff y diwrnod ei gydlynu gan Ganolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Deyrnas Unedig ac yn ystod y dathliad mae cannoedd o sefydliadau yn uno i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ar-lein a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r diwrnod yn rhoi’r cyfle i ni edrych ar y rôl sydd gan bob un ohonom i ddod at ein gilydd i greu rhyngrwyd gwell.

Yn fyd-eang, mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu mewn dros gant o wledydd, a chaiff ei gydlynu gan y cyd-rwydwaith Insafe/INHOPE, gyda chymorth y Comisiwn Ewropeaidd a Chanolfannau Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn genedlaethol ar draws Ewrop.

Mae Llywodraeth Cymru yn un o noddwyr swyddogol Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

Thema fyd-eang - Gyda’n gilydd ar gyfer rhyngrwyd gwell

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â UK Safer Internet Centre, yn cynllunio ymgyrch gyffrous ac amserol i ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021. Dyma gyfle gwych i blant a phobl ifanc, staff ysgol, rhieni a gofalwyr a busnesau yng Nghymru fod yn rhan o ymgyrch wirioneddol fyd-eang.

Dyma bopeth fydd arnoch ei angen i helpu i ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn eich ysgol, yn eich lleoliad ieuenctid neu yn y gweithle.

Thema’r DU - Rhyngrwyd i ymddiried ynddo: ystyried dibynadwyedd yn y byd ar-lein

Mae mynediad at y rhyngrwyd wedi newid y ffordd mae llawer ohonom yn dysgu, gweithio, ymlacio, chwarae a chymdeithasu gyda llawer iawn o wybodaeth a chyfleoedd ar-lein, ond sut mae gwahanu ffeithiau oddi wrth ffuglen? Eleni yn y DU, mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn archwilio dibynadwyedd ar-lein.

Cystadleuaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu Cystadleuaeth Straeon Digidol - Mynd i’r Afael â Chamwybodaeth i gefnogi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021 ac mae’n galw ar blant ysgol a phobl ifanc yng Nghymru i gymryd rhan.

Nod y gystadleuaeth yw annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio’u creadigrwydd drwy greu ffilm, stori ysgrifenedig neu drwy recordio darn sain i esbonio beth yw camwybodaeth, pam mae’n gallu bod yn broblem, sut gallwn ei hadnabod a beth gallwn ni ei wneud i’n diogelu ein hunain a’i hatal rhag lledaenu.

Mae’r gystadleuaeth yn agor ar dydd Llun 21 Medi 2020 ac yn cau ar dydd Llun 7 Rhagfyr 2020.

I gael yr holl fanylion a’r ffurflen gais, ewch i dudalen ein cystadleuaeth.

Cymryd rhan

Pecynnau addysg

Bydd pecynnau Addysg Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar gael yn ddwyieithog yn y parth Cadw’n ddiogel ar-lein ar Hwb ddechrau mis Tachwedd 2020. Bydd y pecynnau hyn yn darparu amrywiaeth o adnoddau i ysgolion a sefydliadau eraill allu cynnal sesiynau i blant a phobl ifanc ar draws yr ystod oedran.

Cefnogwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannwch y neges a chael gwybod beth mae sefydliadau eraill yng Nghymru yn ei wneud gyda’r hashnod #SIDCymru

Gallwch hefyd ymuno â’r sgwrs fyd-eang gyda’r hashnod #SaferInternetDay

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda newyddion am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Felly cofiwch fwrw golwg arni’n aml. Gallwch hefyd danysgrifio i’n cylchlythyr Cadw’n ddiogel ar-lein i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y Diwrnod a diogelwch ar-lein.

Cofrestru fel cefnogwr

Dangoswch eich cefnogaeth a’ch ymrwymiad i ryngrwyd gwell drwy gofrestru eich ysgol/sefydliad/busnes fel cefnogwr Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel (cyn bo hir). 

Ymunwch â’r digwyddiad cynllunio

Ar 12 Tachwedd 2020 (1-2pm) cynhelir digwyddiad cynllunio ar-lein ar gyfer ysgolion, sefydliadau a busnesau sy’n awyddus i gefnogi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn rhoi trosolwg o weithgareddau’r Diwrnod a sut mae cymryd rhan.  Cofrestrwch yma i ddweud eich bod yn dod.

Dyddiad: 11 Chwefror 2020

Thema yn fyd-eang: Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: gwella’r we gyda’n gilydd

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Chanolfan y DU ar gyfer Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, yn cynllunio ymgyrch i ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020.  Dyma gyfle gwych i blant a phobl ifanc, staff ysgol, rhieni a gofalwyr a busnesau yng Nghymru i fod yn rhan o ymgyrch gwirioneddol fyd-eang.

Dyma bopeth y byddwch ei angen i’ch helpu i nodi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn eich ysgol, yn eich canolfan/lleoliad ieuenctid neu hyd yn oed yn y gweithle:

Cystadleuaeth

Roedd cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020 yn herio plant a phobl ifanc i greu hysbyseb mewn arddull neges i’r cyhoedd wedi'i hanelu at ffrindiau a theulu. Y thema oedd ‘Gwella’r we: sut i ofalu amdanoch eich hun ac eraill’.

Mae’r gystadleuaeth hon bellach wedi cau.

Cyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth ar 11 Chwefror 2020 gan y Gweinidog Addysg mewn dangosiad VIP o’r ffilmiau ‘rownd derfynol’ yng Nghaerdydd.

Cymryd rhan

Pecynnau addysg

Mae pecynnau addysg dwyieithog Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel nawr ar gael ar y parth diogelwch ar-lein. Mae'r deunyddiau’n darparu ystod o adnoddau i ysgolion gynnal sesiynau i blant a phobl ifanc ar draws yr ystod oedran.

Cefnogwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Lledaenwch y neges ar hyd a lled Cymru, ac edrychwch i weld beth mae sefydliadau eraill yng Nghymru yn ei wneud drwy’r hashnod #SIDCymru

Gallwch ymuno yn y sgwrs fyd-eang gyda’r hashnod #SaferInternetDay

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda newyddion a diweddariadau am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel. Felly cofiwch edrych ar y dudalen yn aml. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a diogelwch ar-lein tanysgrifiwch i’n cylchlythyr.

Cofrestru fel cefnogwr

Cofrestrwch eich ysgol/sefydliad/busnes fel cefnogwr Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Pecyn ymgyrchu

Yn dod yn fuan!

Digwyddiad cynllunio

Ar 13 Tachwedd, cynhaliwyd digwyddiad cynllunio yng ngwesty Clayton yng Nghaerdydd. Roedd nifer dda o bobl yno, ac fe ddarparwyd trosolwg o weithgareddau Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020, ynghyd â gwybodaeth ar sut i gymryd rhan a sut y gallai ysgolion, sefydliadau neu fusnesau elwa ohono.

Dyddiad: 5 Chwefror 2019

Thema yn fyd-eang: Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: gwella’r we gyda’n gilydd

Thema’r DU: Ein rhyngrwyd ni, ein dewis ni: Deall cydsyniad mewn byd digidol

Eleni yn y Deyrnas Unedig, bydd Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn canolbwyntio ar sut mae cydsyniad yn gweithio mewn cyd-destun ar-lein. Bydd hefyd yn gofyn i bobl ifanc edrych ar sut maen nhw’n gofyn, yn rhoi ar yn derbyn cydsyniad ar-lein. Gallai hyn fod o safbwynt eu cyfeillgarwch neu berthynas ag eraill, sut maen nhw'n tynnu ac yn rhannu delweddau a fideos neu sut maen nhw'n rheoli eu preifatrwydd a'u data. Mae’r ymgyrch yn annog pobl ifanc i archwilio sut mae’r rhyngrwyd yn gweithio, pwy biau'r wybodaeth sy’n cael ei rhannu arno, a sut y gallan nhw fynd ati’n ddiwyd i gymryd meddiant o fannau digidol. Rydym am i Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn 2019 rymuso pobl ifanc i ddatblygu, i gymryd rheolaeth ar eu bywydau ar-lein ac i ddefnyddio pŵer cadarnhaol y rhyngrwyd ers lles.

Dyma bopeth y byddwch ei angen i’ch helpu i nodi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn eich ysgol, yn eich canolfan/lleoliad ieuenctid neu hyd yn oed yn y gweithle:

 • Pecynnau addysg ar gyfer ysgolion a sefydliadau gan Ganolfan y DU ar gyfer Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae chwe phecyn ar gael i’w lawrlwytho. Mae’r rhain wedi’u hanelu at bobl ifanc 3 - 18 oed, addysgwyr a rhieni a gofalwyr ac maen nhw’n cynnwys gweithgareddau, sgriptiau ar gyfer gwasanaethau boreol a chynlluniau gwersi.
 • Mae pecyn atodol, sydd wedi’i lunio’n benodol ar gyfer ysgolion yng Nghymru, yn cynnwys adnoddau ychwanegol i helpu ysgolion i ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019.
 • Cofrestrwch eich ysgol fel cefnogwr Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.
 • Lledaenwch yr wybodaeth lawrlwythwch a defnyddiwch ein pecyn ar gyfer yr ymgyrch.
 • Ymunwch â ni a rhannu’ch gweithgareddau ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #SaferInternetDay2019 ac #OurInternetOurChoice.

Mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda newyddion a diweddariadau am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel. Felly cofiwch edrych ar y dudalen yn aml. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel a diogelwch ar-lein, tanysgrifiwch i’ncylchlythyr.

Dyddiad: 6 Chwefror 2018

Thema: Creu, cysylltu a rhannu parch: Mae rhyngrwyd gwell yn dechrau gyda chi

Digwyddiad dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad ar 6 Chwefror 2018 i ddathlu Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, a noddwyd gan Lynne Neagle AC fel Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyhoeddodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, enillwyr cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018. Roedd y gystadleuaeth yn gofyn i blant a phobl ifanc ddisgrifio sut maent yn teimlo pan fyddant ar-lein a hynny drwy eiriau, ffilm, celfyddyd neu gerddoriaeth.

Dyma enillwyr y gystadleuaeth:

Cynradd

Enillydd: Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern yn Wrecsam - ffilm a grëwyd gan blant o Flynyddoedd 5 a 6.

Yn ail: Ysgol Gynradd Gatholig St Peters yng Nghaerdydd - cerdd a ysgrifennwyd gan ddosbarth Blwyddyn 3 Miss Lia.

Uwchradd

Enillydd: Ysgol Gyfun y Coed Duon yng Ngwent - cerdd 'Internet space' a ysgrifennwyd gan Rose Christmas ym Mlwyddyn 9.

Yn ail: Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion - ffilm o'r enw 'Snapchat safety'.

Canmoliaeth uchel

Cafodd Ysgol The Rofft yn Wrecsam ganmoliaeth uchel am eu cân ynghylch Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Gallwch weld holl geisiadau sydd wedi ennill gwobr yn ein hadnodd cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

I gael mynediad at becynnau addysg Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018, cliciwch yma. Gallwch ddefnyddio’r pecynnau hyn ar gyfer y diwrnod ei hun a thrwy gydol y flwyddyn er mwyn cychwyn sgyrsiau am sefydlu perthnasau diogel ar-lein.

Dyddiad: 7 Chwefror 2017

Thema: ‘Ni yw'r newid: uno ar gyfer rhyngrwyd gwell’

Ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel rhif 13, cynhaliodd Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ddigwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Daeth dros 150 o blant, pobl ifanc ac oedolion o bob rhan o Gymru i’r digwyddiad.

Lansiwyd y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb yn ffurfiol gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg y Cabinet, a chyhoeddodd enillydd cystadleuaeth dylunio logo ddiweddar y Parth Diogelwch Ar-lein. Yr enillydd oedd Isabel Bates o Ysgol Gyfun Bryn Celynnog a chafodd ei chyflwyno â gwobr a thystysgrif gan Ms Williams.

Cyflwynwyd tystysgrifau a gwobrau hefyd i:

 • Emma Newton, Ysgol Gyfun Bryn Celynnog
 • Disgyblion E-ddiogelwch, Ysgol Arbennig Portfield
 • Pencampwyr Digidol Model, Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model
 • Osian Petts, Ysgol Penrhyncoch.

Cafodd y mynychwyr gyfle i weld yr holl logos a gafodd eu cyflwyno ar gyfer y gystadleuaeth. Hefyd cawsant weld casgliad o ddelweddau wedi’u tynnu gan Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model ac Ysgol Portfield fel rhan o brosiect ffotograffiaeth ‘Pŵer Delweddau’. Roedd y prosiect hwn yn herio pobl ifanc i greu delweddau sy’n dangos effaith delweddau ar-lein ar eu bywydau. Cewch weld rhagor yma.

Roedd Comisiynydd Plant Cymru hefyd yn bresennol a bu’n sôn am bwysigrwydd diogelwch ar-lein i bobl ifanc yng Nghymru.

Rhannodd Kellie Williams arfer da mewn diogelwch ar-lein yn ysgol gynradd Parc Cornist yn Sir y Fflint gyda thîm o bencampwyr digidol.

Daeth David Wright, Cyfarwyddwr Canolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Deyrnas Unedig, â’r digwyddiad i ben gyda throsolwg o Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel o safbwynt y Deyrnas Unedig.

Ledled Cymru

Roedd yr hashnod #SID2017 yn trendio ar Twitter am y rhan fwyaf o'r diwrnod yn dilyn y Thunderclap mwyaf hyd yma – roedd cyfanswm o 7.7 miliwn o ddefnyddwyr yn gysylltiedig. Roedd llawer o ysgolion yng Nghymru yn trydar am eu gweithgareddau gan ddefnyddio'r hashnodau #SID2017 a #GiveASmile.

 • Cyhoeddodd Ysgol Dewi Sant fideo gan ddosbarth dau
 • Cafodd ysgol gynradd Our Lady's yng Nghwmbrân drafodaeth dosbarth gyda phlant Blwyddyn 4
 • Postiwyd blog am eu diwrnod gan ysgol gynradd yr Holl Saint - gan gynnwys rhannu gwenau ar draws mannau enwog yng Nghaerdydd!
 • Lluniodd Ysgol y Graig Llangefni lwybrau e-ddiogelwch gan ddefnyddio codau QR

Gwnaeth llawer mwy o ysgolion gynnal gwasanaethau, gwersi a chynnal digwyddiadau ar gyfer disgyblion, rhieni a llywodraethwyr. Da iawn pawb. Edrychwyd ar dudalen pecyn addysg Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar Hwb dros 6300 o weithiau.

Dyddiad: 9 Chwefror 2016

Thema: ‘Chwaraewch eich rhan mewn creu rhyngrwyd gwell’

Fel rhan o Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yng Nghymru eleni, cynhaliodd Canolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Deyrnas Unedig gystadleuaeth creu ap i ysgolion Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Gofynnwyd i ysgolion ddylunio ap i helpu i wneud y rhyngrwyd yn lle gwell. Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Ysgol Gynradd Parc Cornist oedd enillydd y categori ysgolion cynradd, gyda ‘Safe eExplorers’. Casgliad o wybodaeth, dolenni a chyngor am gadw’n ddiogel ar-lein yw’r ap.

Yn y categori Ysgolion Uwchradd, yr ap My Username Generator gan Ysgol Y Preseli yn Sir Benfro ddaeth i’r brig. Mae'r ap hwn yn gadael i blant ifanc (rhwng 5 ac 11 oed) greu enw defnyddiwr sy’n hawdd ei gofio ac sydd ddim yn datgelu unrhyw wybodaeth sensitif amdanyn nhw. Mae’n syml ac yn bwrpasol, ac mae’n gadael i ddefnyddwyr ddewis a hoffen nhw greu eu henw defnyddiwr yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Roedd Ysgol Parc Cornist yn Sir y Fflint, a ddaeth i'r brig yn y categori ysgolion cynradd, wedi creu ap o’r enw Safe eExplorers, a dywedodd yr athrawes, Kellie Williams:

“Roeddwn i’n edrych ymlaen at roi’r cyfle i ddisgyblion Parc Cornist gymryd rhan yng nghystadleuaeth creu ap Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Roedd yn ffordd wych i’r disgyblion rannu eu gwybodaeth am e-Ddiogelwch mewn ffordd greadigol. Helpodd y gystadleuaeth i wella sgiliau gweithio mewn tîm, datrys problemau a chymhwysedd digidol y disgyblion, ac rwy’n falch iawn fod gwaith caled Lilli a Georgia wedi cael ei gydnabod drwy ennill y gystadleuaeth!”

Roedd enillwyr y categori ysgolion uwchradd, Ysgol Y Preseli yn Sir Benfro, wedi creu ap, My Username Generator. Dywedodd yr athrawes, Serena Davies:

“Rydyn ni wrth ein bodd fod ein Harweinwyr Digidol wedi ennill Cystadleuaeth creu ap Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae hyn wir yn dangos bod ein disgyblion wedi ymrwymo i fod yn ddinasyddion digidol cyfrifol. Rydyn ni’n deall bod plant ifanc yn ei chael yn anodd creu enw defnyddiwr sy’n hawdd ei gofio ac sydd ddim yn datgelu unrhyw wybodaeth sensitif amdanyn nhw. Mae’r ap hwn yn datrys y problemau hynny, ac mae hefyd yn caniatáu i blant ddewis enw defnyddiwr Cymraeg neu Saesneg - yr ap cyntaf, o bosib, i wneud hyn!”

Mae’r apiau buddugol wedi cael eu gweddnewid yn broffesiynol gan yr arbenigwyr, Appshed, ac maent wedi’u cyflwyno i siopau apiau Google ac Apple, felly byddant ar gael i unrhyw un.

Ychwanegodd David Wright, Cyfarwyddwr Canolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Deyrnas Unedig, SWGfL:

“Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, roedden ni’n llawn cynnwrf ynghylch y gystadleuaeth hon, sy’n galluogi plant Cymru i roi eu sgiliau codio ar waith gyda materion diogelwch ar-lein a mynd i'r afael â’r materion sydd bwysicaf iddyn nhw, a chawsom ni mo’n siomi, mae hynny’n sicr. Nid yn unig mae’r rhain yn apiau gwych ar gyfer diogelwch ar-lein, maen nhw hefyd wedi cael eu creu gan blant, ar gyfer plant.”

Dyddiad: 10 Chwefror 2015

Thema: ‘Gadewch i ni greu rhyngrwyd gwell gyda’n gilydd’

Ysgol Gynradd yr Holl Saint gynhaliodd digwyddiad Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel eleni, gyda’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James yn bresennol.

Cymerodd disgyblion o Ysgol Gynradd yr Holl Saint ac Ysgol Gyfun Sandfields ym Mhort Talbot ran mewn gweithgareddau a gweithdai yn ymwneud â thema Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, gan ddangos pa rôl oedd ganddyn nhw wrth greu’r ffilm #Up2Us - ffilm a grëwyd gan dros 150 o bobl ifanc o bob cwr o'r Deyrnas Unedig.

Mae’r ffilm yn edrych ar sut mae pobl ifanc yn gweld y rhyngrwyd a sut maen nhw’n credu mai ein lle ni, pob un ohonom ni, yw gwneud y rhyngrwyd yn lle gwell

Roedd disgyblion Ysgol yr Holl Saint wedi paratoi ffilmiau a gweithgareddau ar wal i eraill gymryd rhan ynddyn nhw. Roedd disgyblion Ysgol Uwchradd Sandfields yn arwain sesiynau arbenigol ar Vine, Instagram a Snapchat.

Hefyd, derbyniodd nifer o bobl ifanc yr her ar y diwrnod i rannu gwên ar y cyfryngau cymdeithasol, gan feddwl am ffyrdd creadigol o rannu gwên ar-lein.

Yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, y Barri, cynhaliodd disgyblion Blynyddoedd 8 a 9 ddigwyddiad, a daeth y Dirprwy Gomisiynydd Plant a swyddogion Llywodraeth Cymru i'r digwyddiad hwnnw. Trafododd y disgyblion eu profiadau a’u barn am ddiogelwch ar-lein.

Creodd y disgyblion eu ‘Gwên Ddigidol’ eu hunain gan ddefnyddio cadeiriau’r neuadd a chwilio am wenau o amgylch yr ysgol. Yn olaf, cafodd yr oedolion gyfle i glywed gan fyfyrwyr yr ysgol am yr adnoddau a’r apiau ar-lein maen nhw’n eu defnyddio.

Dywedodd Julie James, dirprwy weinidog technoleg Llywodraeth Cymru:

“Fel rhan o’n cefnogaeth ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, rydyn ni wedi trefnu gweithgareddau codi ymwybyddiaeth o e-Ddiogelwch mewn ysgolion ar hyd a lled Cymru. Rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda’r Ganolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y Deyrnas Unedig i baratoi pecynnau dwyieithog i ysgolion, i’w cefnogi gyda’u gwaith parhaus yn y maes pwysig hwn.

Mae’r gweithgareddau hyn yn rhan o ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i ddiogelwch ar-lein plant a phobl ifanc, ac mae ein parth e-Ddiogelwch ar Hwb yn rhoi cyngor ac arweiniad i bobl ifanc, yn ogystal â’u hathrawon a’u rhieni.

Yn 2008, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno addysg am ddefnyddio’r rhyngrwyd mewn ffordd ddiogel a chyfrifol fel rhan o'r cwricwlwm cynradd ac uwchradd.”