English

Hwb

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Mae Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn, i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol gan blant a phobl ifanc ac i ysbrydoli trafodaeth yn genedlaethol.

Yn y Deyrnas Unedig, caiff y diwrnod ei gydlynu gan UK Safer Internet Centre ac yn ystod y dathliad mae cannoedd o sefydliadau yn uno i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ar-lein a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r diwrnod yn rhoi’r cyfle i ni edrych ar y rôl sydd gan bob un ohonom i ddod at ein gilydd i greu rhyngrwyd gwell.

Yn fyd-eang, mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu mewn dros gant o wledydd, a chaiff ei gydlynu gan y cyd-rwydwaith Insafe/INHOPE, gyda chymorth y Comisiwn Ewropeaidd a Chanolfannau Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn genedlaethol ar draws Ewrop.


Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022

Thema fyd-eang - Law yn Llaw at well rhyngrwyd

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chanolfan Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel y DU i gynllunio ymgyrch gyffrous ac amserol i ddathlu Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022. Mae hwn yn gyfle gwych i blant a phobl ifanc, staff ysgolion, rhieni a gofalwyr a busnesau yng Nghymru gymryd rhan mewn ymgyrch wirioneddol fyd-eang.

Dyma bopeth sydd ei angen arnoch chi i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn eich ysgol, lleoliad ieuenctid neu weithle.

Thema'r DU - Hwyl a sbri i bawb? Archwilio parch a pherthynas ar-lein.

Eleni, rydyn ni’n dathlu rôl pobl ifanc wrth greu rhyngrwyd mwy diogel a'r ffyrdd maen nhw'n dylanwadu ar y gofodau adloniant rhyngweithiol maen nhw'n rhan ohonyn nhw. Mae'r platfformau mae pobl ifanc yn eu defnyddio yn llefydd ar gyfer cysylltu, cymuned a chydweithio, a dyna pam mae Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn eu herio i feithrin perthnasoedd cefnogol a chymunedau sy’n dangos parch, gan ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel yn y gofodau hyn.

Cystadleuaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth i drefnu cystadleuaeth ffilm i gefnogi Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022 ac mae'n galw ar blant a phobl ifanc yng Nghymru i gymryd rhan.

Nod y gystadleuaeth yw annog plant a phobl ifanc i fynegi eu creadigrwydd a rhannu eu dealltwriaeth o ddangos parch ar-lein.

Mae'r gystadleuaeth bellach ar agor a bydd yn cau ar 20 Rhagfyr 2021.

Am yr holl fanylion a'r ffurflen gais, ewch i dudalen y gystadleuaeth.

Cymryd rhan

Pecynnau addysg

Mae pecynnau addysg dwyieithog Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar gael, ac yn llawn adnoddau i ysgolion a sefydliadau eraill gyflwyno sesiynau i blant a phobl ifanc ar draws yr ystodau oedran.

Cefnogwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannwch y neges a dewch i weld beth mae sefydliadau eraill yng Nghymru yn ei wneud gyda'r hashnod #SIDCymru

Gallwch hefyd ymuno â'r sgwrs fyd-eang gyda'r hashnod #SaferInternetDay

Gofalwch eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda newyddion Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, felly cadwch olwg.