English

Hwb

Dysgu o Bell drwy Hwb

Mae modd dysgu o bell gan ddefnyddio amrywiol adnoddau Hwb, sydd ar gael i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru. Bydd hyn yn caniatáu i athrawon a dysgwyr sydd â dyfeisiau addas wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd barhau â gweithgareddau ystafell ddosbarth y tu allan i'r ysgol, yn ôl y gofyn.

Ymysg adnoddau craidd Hwb sy'n helpu i ddysgu o bell y mae:

 • Office 365 gan gynnwys Microsoft Teams
 • Minecraft: Education Edition
 • G Suite for Education gan gynnwys Google Classroom
 • Just2easy

Mae amrywiol adnoddau ar gael drwy Hwb, ac fe fydd eich dewis yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Bydd yr wybodaeth isod yn helpu athrawon i ddewis adnodd priodol ar gyfer ymgysylltu â'u dysgwyr.

Gall dysgu o bell fod yr un mor bersonol, diddorol a chymdeithasol â dysgu mewn ystafell ddosbarth, a gall ddigwydd unrhyw le gydag Office 365 drwy Hwb.

Mae Microsoft Teams yn wasanaeth digidol sy'n dwyn yr holl sgyrsiau, cynnwys, aseiniadau ac apiau ynghyd mewn un man, gan ganiatáu i athrawon greu amgylchedd dysgu bywiog.

O fewn Teams, gall athrawon sgwrsio'n sydyn gyda'r dysgwyr, rhannu ffeiliau a gwefannau, creu OneNote Class Notebook, a dosbarthu a marcio aseiniadau.

Mae OneNote Class Notebook a'r system rheoli aseiniadau o'r dechrau i'r diwedd yn galluogi athrawon i drefnu gwersi rhyngweithiol a darparu adborth effeithiol ac amserol.

Yn ogystal â defnyddio Teams ar gyfer cydweithio yn y dosbarth, gall staff gael yr wybodaeth ddiweddaraf a chydweithio gan ddefnyddio 'Staff Teams' ar gyfer cyhoeddiadau a sgyrsiau ar bynciau penodol. Gallant hefyd rannu deunyddiau sy'n rhoi cyfarwyddiadau gan ddefnyddio Professional Learning Communities.

Mae Minecraft: Education Edition ar gael i staff addysgu a dysgwyr drwy Hwb, a gall ddarparu'r amgylchedd diddorol sydd ei angen i ysgogi dysgwyr wrth weithio o bell.

Gall dysgwyr gydweithio ar brosiectau yn eu bydoedd Minecraft, gan adeiladu, cynllunio a dysgu wrth gydweithio.

Pan fyddant yn barod i ddogfennu eu gwaith a chyflwyno eu prosiectau, gallant ddefnyddio offer fel y Camera a'r Book & Quill i dynnu llun o'r sgrin, ysgrifennu am eu gwaith ac allforio eu portffolios yn y gêm fel PDF, yn barod i'w rhannu gyda'r athro drwy Microsoft Teams.

Gall G Suite for Education helpu addysgwyr i oresgyn rhai o'r heriau tybiedig wrth ddysgu o bell drwy gynnwys dysgwyr mewn gwersi rhyngweithiol gan ddefnyddio Google Classroom.

Mae dysgu o bell yn gyfle i athrawon lunio gwersi sy'n cynnwys gweithgarwch hyblyg, gan alluogi dysgwyr i weithio ar eu cyflymder eu hunain.

Mae asesiadau ffurfiannol yn helpu i sicrhau bod dysgwyr yn parhau i weld cynnydd er nad ydynt yn yr ysgol. Gall athrawon sicrhau bod pawb yn deall wrth roi cyfarwyddiadau i grwpiau drwy ofyn cwestiwn ar ganol gwers, a dangos y canlyniadau yn Classroom ar unwaith. Gall athrawon hefyd aseinio trafodaethau graddedig yn Google Classroom, a gall dysgwyr ddangos eu gwybodaeth drwy aseiniadau seiliedig ar brosiect gan ddefnyddio Slides, Docs neu Sites.

Gall dysgu emosiynol cymdeithasol barhau mewn lleoliad dysgu o bell. Gan ddefnyddio Google Forms, gall staff greu ffyrdd i ddysgwyr rannu eu hwyliau neu eu stad emosiynol yn ddyddiol. Gall dysgwyr hefyd greu blog preifat i ystyried eu profiadau dysgu o bell.

Yn J2e fe welwch adnoddau creadigrwydd, apiau a gemau ar gyfer Mathemateg, Saesneg, Cyfrifiadureg a gweithgareddau creadigol trawsgwricwlaidd mewn profiad dysgu cwbl bersonol. Mae gan bob dogfen J2e eu cyfeiriad unigryw ar y we sy'n golygu, yn ogystal â chyrraedd atynt o unrhyw borwr ar y we, y gallwch eu rhannu'n rhwydd gydag athrawon, dysgwyr, teulu a ffrindiau. Gall athrawon weld yr holl waith sy'n cael ei gwblhau gan ddysgwyr yn J2e yn yr ardal Tudalennau'r Disgyblion, sy'n caniatáu i athrawon ddechrau sgwrs ar unwaith i ddarparu adborth.

Bydd gemau sillafu a thablau rhyngweithiol yn J2blast yn helpu i ysgogi a chadw diddordeb dysgwyr wrth weithio o bell. Gall athrawon gadw golwg ar gynnydd dysgwyr gyda’r gemau hyn, gan gynnwys yr opsiwn o weld y canlyniadau yn ôl dosbarth neu ddysgwr unigol.


Ystyriaethau pwysig

 • Sicrhau bod dysgwyr a staff wedi cael eu manylion mewngofnodi ar gyfer Hwb o'r Porth Rheoli Defnyddwyr a bod modd iddynt fewngofnodi.
 • Sylwch fod rhaid i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ddefnyddio dull dilysu aml-ffactor i gyrraedd at y Porth Rheoli Defnyddwyr y tu allan i'r ysgol.
 • Mae staff a dysgwyr yn gallu lawrlwytho a gosod yr offer Microsoft Office diweddaraf am ddim gartref.  Mae'r ceisiadau hyn yn cynnwys Word, Excel a PowerPoint yn ogystal â Minecraft: Education Edition.  Rhaid i staff gael eu trwydded wedi'i dyrannu gan hyrwyddwr digidol yr ysgol.

Canllaw i athrawon ynghylch creu rhith ystafell ddosbarth

Gallwch greu rhith ystafell ddosbarth gan ddefnyddio Microsoft Teams, Google Classroom neu Just2easy. Mae'n bosibl y gall hyrwyddwr digidol eich ysgol eich helpu i ddewis yr adnodd gorau ar sail eich gofynion.

Mae canllawiau lefel uchel i'ch cefnogi i ddefnyddio pob adnodd ar gael isod:

Gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch defnydd o Office 365:

Gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch defnydd o Minecraft: Education Edition:

Gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch defnydd o Google for Education:

Canllaw i blatfformau dysgu o bell i rieni a gofalwyr

Trwy blatfform Hwb, gallwch ddod o hyd i gynnwys dysgu o bell a osodwyd gan ysgol eich plentyn. Mae platfform Hwb yn cynnig ystod o raglenni sydd ar gael i bob ysgol yng Nghymru. Isod cewch chi gyngor ac arweiniad i'ch helpu chi i gael mynediad at Hwb a phob rhaglen arno. Mae'r rhain yn cynnwys Google Classroom, Microsoft Teams, Flipgrid a Just2easy.

Adnoddau a ddarperir gan y Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol.

Wrth ddysgu neu weithio o gartref, mae’n bwysig parhau i ddilyn polisïau diogelwch yn union fel y byddech mewn lleoliad ysgol, gan gynnwys polisi diogelwch ar-lein eich ysgol. Mae hyn yn cynnwys cofnodi unrhyw achosion neu bryderon sy’n gysylltiedig â diogelwch.

Mae canllawiau, gan gynnwys adnoddau addysgu a dysgu ar gyfer pawb ym maes addysg, i’w gweld ar barth diogelwch ar-lein Hwb. Mae’r UK Safer Internet Helpline hefyd yn ffynhonnell cymorth (Saesneg yn unig).

Hanfodion diogelwch

Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol wedi cyhoeddi canllawiau yn argymell cymryd camau ychwanegol i leihau perygl ymosodiadau seiber ar ddyfeisiau, gan gynnwys gliniaduron, ffonau symudol a llechi.

Dyma ambell gam ymarferol ichi eu cymryd:

 • sicrhau bod y feddalwedd ar ddyfeisiau yn gyfoes, gan gynnwys diogelwch gwrthfeirws
 • defnyddio cyfrineiriau cryf (dylid newid unrhyw gyfrineiriau awtomatig), eu diogelu a pheidio â rhannu manylion mewngofnodi
 • cloi dyfeisiau pan nad ydych yn eu defnyddio
 • dylai penaethiaid/hyrwyddwyr digidol ystyried trefniadau dilysu aml-ffactor mewn perthynas â holl wasanaethau Hwb (hy nid dim ond pan fyddant yn defnyddio Porthol Rheoli Defnyddwyr Hwb) Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Gwasanaethau Hwb
 • peidio â defnyddio cyfrifon personol wrth gysylltu â dysgwyr – dylid defnyddio cyfrifon a ddarparwyd gan yr ysgol bob amser
 • ystyried yn ofalus bob amser cyn defnyddio camerâu a microffonau wrth gysylltu â dysgwyr ar-lein

Negeseuon e-bost gwe-rwydo

Neges yw e-bost gwe-rwydo sy’n gofyn i ddefnyddwyr ddilyn dolen i wefan anghyfarwydd a allai lawrlwytho maleiswedd i gyfrifiadur, neu ddwyn cyfrineiriau. Er mwyn osgoi hyn, gofalwch beidio â dilyn dolen i wefan anghyfarwydd. Ar hyn o bryd, mae yna nifer uchel o negeseuon e-bost gwe-rwydo yn cylchredeg am y Coronafeirws, ac argymhellir eich bod yn ofalus iawn wrth ddelio â negeseuon o gyfeiriadau nad ydych yn eu hadnabod.

Canllawiau ychwanegol

Cynghorion ymarferol gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol – Seiberddiogelwch mewn ysgolion: cynghorion ymarferol i bawb sy’n gweithio ym maes addysg.

Mae canllawiau ar drefniadau diogelu data a rheolaethau diogelwch Hwb ar gael yng Nghanolfan Gymeradwyo Hwb.I gael cymorth pellach cysylltwch â Desg Gwasanaeth Hwb: hwb@llyw.cymru | 03000 25 25 25