English

Hwb

Datganiad hawlfraint

Eiddo deallusol

Mae’r Wefan, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) testun, cynnwys, pyst, blogiau, meddalwedd, fideo, cerddoriaeth, sain, graffeg, lluniau, darluniadau, celfwaith, enwau, logos, nodau masnach a deunydd arall (“Cynnwys”) wedi’i gwarchod gan hawlfreintiau, data-bas, hawliau cynllunio, nodau masnach a/neu hawliau eiddo deallusol eraill.

Mae’r Cynnwys yn cynnwys cynnwys sydd ym meddiant a rheolaeth Llywodraeth Cymru a chynnwys sydd ym meddiant a rheolaeth tryddyd partïon a drwyddedwyd i Lywodraeth Cymru. Gall y Cynnwys hefyd gynnwys cynnwys a gyflwynwyd gan Ddefnyddwyr Hapddalwyr o bryd i’w gilydd.

Mae pob erthygl, adroddiad ac elfen arall o’r Wefan yn waith hawlfraint. Cytunwch i gydymffurfio â phob rhybudd a chyfyngiad hawlfraint ychwanegol a gynhwyswyd ar y Wefan ac yn y Telerau ac Amodau.

Ni chewch wneud unrhyw ddefnydd o nodau masnach neu enwau masnach Llywodraeth Cymru heb ganiatâd Llywodraeth Cymru a chydnabyddwch nad oes gennych unrhyw hawliau perchennog mewn neu i unrhyw un o’r nodau neu’r enwau hynny. Cytunwch i roi gwybod i Lywodraeth Cymru mewn ysgrifen ac yn ddioed unwaith i chi ddod yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o’r Wefan gan unrhyw barti neu o unrhyw hawliad bod y Wefan neu unrhyw Gynnwys yn torri unrhyw hawlfraint, nod masnach neu unrhyw hawl arall sydd gan unrhyw barti o dan gontract, deddf neu gyfraith gwlad.