English

Hwb

Cydsyniad Dysgwyr ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb

Mae gan bob dysgwr mewn ysgolion gwladol yng Nghymru gyfrif Hwb i gael mynediad i asesiadau personol statudol ar-lein.

Gall dysgwyr hefyd fanteisio ar fynediad ar-lein i Microsoft Office (e.e. Word, Excel, e-bost Outlook), Google G Suite for Education, Encyclopaedia Britannica, Just2easy, Flipgrid, Minecraft: Education Edition ac offer ac adnoddau dwyieithog addysgol perthnasol eraill. Mae Llywodraeth Cymru yn llwyr gefnogi’r defnydd o’r adnoddau addysgol hyn ac nid yw’n costio dim i’r dysgwr eu defnyddio.

Er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data, mae’n ofynnol i ysgolion gael cydsyniad er mwyn defnyddio Gwasanaethau Ychwanegol Hwb.

Os yw dysgwr dan dair ar ddeg oed, rhaid gofyn i ofalwr neu riant am y cydsyniad hwn. Ystyrir dysgwyr sydd dros dair ar ddeg oed yn ddigon abl i wneud hyn eu hunain, ac felly gallant roi eu cydsyniad neu ei dynnu yn ôl.


Gwasanaethau Ychwanegol Hwb yw’r enw a roddir ar offer Hwb, er enghraifft, Office 365, Just2easy, G Suite for Education, Flipgrid a Minecraft: Education Edition. Er mwyn i chi allu defnyddio holl offer ar-lein Hwb gartref ac yn yr ysgol, rhaid i ni gael eich cydsyniad. Y gair am hyn yw ‘caniatâd’.

Mae caniatâd hefyd yn eich galluogi i lawrlwytho apiau Microsoft Office a Minecraft AM DDIM ar eich dyfeisiau personol gartref.

 • Bydd angen i’ch ysgol gael caniatâd eich rhiant neu ofalwr. Gall eich athro roi ffurflen ganiatâd i chi er mwyn iddyn nhw ei darllen a’i harwyddo.

 • Dylech drafod eich caniatâd gyda’r athro. Gall yr athro roi ffurflen ganiatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb i chi.

Gallwch roi eich caniatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb neu ei dynnu yn ôl unrhyw bryd. Os byddwch yn tynnu’ch cydsyniad yn ôl ar ôl i chi ddechrau defnyddio Gwasanaethau Ychwanegol Hwb, bydd unrhyw waith rydych chi wedi ei storio ar Hwb yn cael ei ddileu ar unwaith ac ni fydd modd i chi droi yn ôl ato yn ddiweddarach.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Nodyn Preifatrwydd Hwb.


Er mwyn cael mynediad i asesiadau personol statudol ar-lein, mae gan bob dysgwr yn ysgolion gwladol Cymru gyfrif Hwb.

Mae Hwb hefyd yn cynnig offer addysgol fel Microsoft Office, Just2easy, G Suite for Education, Flipgrid a Minecraft: Education Edition, sef Gwasanaethau Ychwanegol Hwb. Mae angen caniatâd er mwyn i ddysgwyr gael mynediad i’r offer hyn yn yr ysgol a gartref.

Rhaid i ysgolion gael caniatâd y rhiant neu’r gofalwr os yw’r dysgwr dan 13 oed, ond gallan nhw gael y caniatâd yn uniongyrchol wrth y dysgwr os ydyn nhw’n 13 oed neu’n hŷn.

Gall ysgol eich plentyn roi ffurflen ganiatâd i chi ar gyfer gwasanaethau ychwanegol Hwb.

Mae caniatâd hefyd yn galluogi dysgwyr i lawrlwytho Microsoft Office a Minecraft AM DDIM ar eu dyfeisiau personol gartref.

Mae’r fideo byr uchod yn egluro ymhellach y Gwasanaethau Ychwanegol Hwb hyn a’r broses ganiatâd.

Gellir rhoi caniatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb neu ei dynnu yn ôl unrhyw bryd. Os tynnir y caniatâd yn ôl ar ôl i ddysgwr ddechrau defnyddio Gwasanaethau Ychwanegol Hwb, bydd unrhyw waith rydych chi wedi ei storio ar Hwb yn cael ei ddileu ar unwaith ac ni fydd modd i chi droi yn ôl ato yn ddiweddarach.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Nodyn Preifatrwydd Hwb.


Mae’r adnoddau isod yn gymorth i ysgolion reoli caniatâd dysgwyr ar gyfer mynediad i Wasanaethau Ychwanegol Hwb.

 • Gall ysgolion ddefnyddio ffurflenni ar-lein y gellir eu hargraffu neu’r ffurflenni caniatâd ar-lein neu gyfuniad o’r ddau. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael er mwyn i Hyrwyddwyr Digidol mewn ysgolion ddiweddaru statws cydsynio dysgwyr yn y Porth Rheoli Defnyddwyr Hwb.

  Templedi ffurflenni caniatâd y gellir eu hargraffu (a’u golygu):

  Mae templedi ffurflenni caniatâd ar-lein (ac y gellir eu golygu) hefyd ar gael isod. Defnyddiwch y canllaw hwn i osod a defnyddio ffurflenni ar-lein.

 • Isod mae testun enghreifftiol y gall ysgolion ei ddefnyddio wrth gysylltu â rhieni a gofalwyr.

  Caniatâd dysgwr ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb:

  Hwb yw’r platfform dysgu digidol dwyieithog a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer holl ysgolion gwladol Cymru. Darperir cyfrinair i bob dysgwr ac athro i Hwb er mwyn iddynt allu cael mynediad i’r asesiadau personol statudol ar-lein. Mae llawer o wasanaethau ychwanegol di-dâl eraill yn cael eu cynnig trwy gyfrwng Hwb y gellir eu defnyddio yn yr ysgol a gartref yn cynnwys Microsoft Office (e.e. Word, Excel, e-bost Outlook), Google G Suite for Education, Encyclopaedia Britannica, Just2easy, Flipgrid, Minecraft: Education Edition ac offer ac adnoddau addysgol perthnasol.

  Er mwyn i’ch plentyn allu defnyddio’r gwasanaethau ychwanegol hyn, mae’n rhaid i ni gael eich caniatâd, a bydd hwnnw’n parhau tra bod eich plentyn yn mynychu unrhyw ysgol wladol yng Nghymru, oni bai eich bod yn tynnu’r caniatâd yn ôl. 

  *Mae ffurflen ganiatâd wedi’i hatodi sy’n rhoi mwy o wybodaeth am oblygiadau rhoi cydsyniad, a’i dynnu yn ôl. Dylech lenwi, llofnodi a dychwelyd y ffurflen i swyddfa’r ysgol cyn gynted ag y gallwch – heb y caniatâd hwn, ni all eich plentyn ddefnyddio unrhyw wasanaethau ychwanegol Hwb yn yr ysgol neu gartref.

  *Neu:

  Ewch i wefan ein hysgol a chlicio ar y ddolen i weld y ffurflen gydsynio ar-lein [dolen] sy’n darparu gwybodaeth bellach am y goblygiadau o roi eich caniatâd neu ei dynnu yn ôl. Dylech lenwi a chyflwyno’r ffurflen cyn gynted ag y gallwch - heb y caniatâd hwn, ni all eich plentyn ddefnyddio unrhyw wasanaethau ychwanegol Hwb yn yr ysgol neu gartref.

 • Isod mae rhai syniadau y gall ysgolion eu defnyddio wrth rannu’r neges a chael caniatâd i ddysgwyr.

  • Mae nosweithiau rhieni, cyngherddau ysgol a digwyddiadau yn adeg ddelfrydol i gysylltu â nifer helaeth o rieni a gofalwyr.

   • Codwch stondin Hwb i roi gwybodaeth i rieni a gofalwyr am yr hyn y mae Hwb yn ei gynnig a’r hyn mae’n ei olygu iddyn nhw roi eu caniatâd i gael mynediad i Wasanaethau Ychwanegol Hwb (gweler y testun enghreifftiol uchod).
   • Chwaraewch fideos Hwb er mwyn helpu i egluro Hwb a chaniatâd dysgwyr.
   • Argraffwch ffurflenni caniatâd a gofynnwch i rieni a gofalwyr eu llofnodi yn y fan a’r lle neu fynd â’r ffurflen adre gyda nhw i’w darllen a’i dychwelyd NEU osod y ffurflen ganiatâd ar-lein ar ddyfais yr ysgol.
  • Dylech gynnwys wybodaeth am ganiatâd dysgwyr ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb yng nghylchlythyr yr ysgol neu drwy apiau negeseuon rhieni a gofalwyr.

   • Atodwch ’ffurflen ganiatâd wedi hargraffu at gylchlythyr sy’n cael ei ddosbarthu neu cyhoeddwch ddolen i ffurflen gydsynio ar-lein eich ysgol.
   • Gweler y ‘testun enghreifftiol’ uchod y gallech ei gynnwys yn eich cylchlythyr neu neges.
  • Rhowch ffurflen ganiatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb yng nghynlluniau dysgwyr.

  • Ychwanegwch dudalen at wefan yr ysgol, a chynnwys y ‘testun enghreifftiol’ uchod, cynhwyswch fideo caniatâd Hwb a dolen i ffurflen ganiatâd y gellir ei lawrlwytho (mae templedi ar gael uchod).

   Mae’r cod sefydlu canlynol yn atal ‘fideos cysylltiedig’ YouTube rhag ymddangos ar ddiwedd y fideo:

   <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EgWR6ghMTl4?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

  • Dylech gynnwys Gwasanaethau Ychwanegol Hwb mewn ffurflenni caniatâd rydych chi eisoes yn eu hanfon at rieni a gofalwyr ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

   • Mae templedi o ffurflenni caniatâd ar gael y gellir eu haddasu i gyd-fynd â’ch ffurflenni caniatâd cyfredol.
  • Cofiwch gynnwys wybodaeth yn eich prosbectws ysgol am y modd mae eich ysgol wedi elwa ar Wasanaethau Ychwanegol Hwb a’r manteision a gafodd eich dysgwyr. Efallai yr hoffech gynnwys y testun enghreifftiol uchod.