English

Rhaglen o gyfleoedd yw CyberFirst, o dan arweiniad y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, rhan o Bencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gyda’r nod o helpu pobl ifanc i ddilyn eu diddordeb mewn technoleg wrth eu cyflwyno i fyd seiberddiogelwch.

Mae CyberFirst yn cynnwys ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys cystadleuaeth i ferched yn unig, miloedd o lefydd rhad ac am ddim ar gyrsiau CyberFirst, bwrsariaeth brifysgol hael a chynllun Gradd-brentisiaeth a’r rhaglen CyberFirst i ysgolion.


Nod cystadleuaeth Merched CyberFirst yw cefnogi merched 12-13 oed sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes seiberddiogelwch. Mae'n cynnig  amgylchedd hwyliog ond heriol i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod ifanc i ystyried gyrfa mewn seiberddiogelwch.

Gwahoddir ysgolion yng Nghymru i gynnig timau o ferched Blwyddyn 8 cyn y rownd ragbrofol ar-lein, a fydd yn eu gweld yn mynd i'r afael â phosau seiberddiogelwch rhyngweithiol sy'n rhoi sylw i bynciau sy'n cynnwys rhesymeg, rhwydweithio a chryptograffeg.

Mae tri cham i'r gystadleuaeth:

  • rownd ragbrofol ar-lein er mwyn nodi’r timau sydd ar y brig ym mhob un o wledydd y Deyrnas Unedig
  • rownd gynderfynol lle bydd y timau yn brwydro yn eu hardal am le yn y ffeinal fawr
  • ffeinal fawr, lle mae’r deng tîm uchaf o’r rhanbarthau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn dod ynghyd i gystadlu i fod yn enillydd Cystadleuaeth CyberFirst i ferched y Deyrnas Unedig.

Ewch ati i ddysgu mwy a chofrestru  nawr ar wefan CyberFirst y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) (Saesneg yn unig).


Bwriad y cyrsiau byr hyn yw cyflwyno plant a phobl ifanc 12-17 oed i fyd seiberddiogelwch. Maent yn rhoi cyfle ymarferol i archwilio popeth o greu a chyfrannu at gynnwys i wefan i ddatblygu sgiliau uwch ym maes seiberddiogelwch, gan gynnwys gwaith fforensig digidol, technolegau amgryptio a phrofion hacio.

Mae pob cwrs wedi ei lunio i ganfod pobl ifanc llawn potensial, gan gynnig y gefnogaeth, y profiad a’r gallu sydd ei angen arnoch i fod yn y rheng flaen i’n diogelu yn y dyfodol mewn byd ar-lein.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan CyberFirst y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (Saesneg yn unig).


Mae’r cynllun Ysgolion/Colegau CyberFirst yn achredu ac yn hybu ysgolion a cholegau sy’n rhannu awydd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol i fynd i’r afael â’r bwlch mewn sgiliau seiber ac i ysbrydoli pobl ifanc o bob cefndir i ddilyn gyrfa yn y maes hwn.

Yn sgil cynllun peilot llwyddiannus, mae gwahoddiad i ysgolion a cholegau Cymru wneud cais a dangos eu bod o ddifri am addysg seiber yn y dosbarth, yn ogystal â chyfoethogi gweithgareddau seiber allgyrsiol gyda’r gymuned leol a phartneriaid yn y diwydiant.

Rhoddir statws Aur i ysgolion a cholegau sy’n bodloni’r holl feini prawf dyfarnu, a hynny am gyflwyno addysg seiberddiogelwch rhagorol. Mae ysgolion/colegau arian yn cael eu hardystio am gynnig safonau dda a bodloni’r rhan fwyaf o’r meini prawf ac mae’r statws Efydd yn cael ei roi i ysgolion/colegau sy’n anelu at safonau uchel.

Mae ysgolion a cholegau llwyddiannus yn cael ystod o fanteision, gan gynnwys cydnabyddiaeth swyddogol gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol a chyfleoedd i gydweithio ar weithgareddau sy’n ymwneud â’r maes gyda thros 130 o sefydliadau partner o ddiwydiannau amrywiol, fel banciau, teleathrebu a thrafnidiaeth.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais i ddod yn ysgol CyberFirst, ewch i wefan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Mae'r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yn cynnig cefnogaeth am ddim gyda cheisiadau.


Mae CyberFirst yn cynnig dewis go iawn i gannoedd o fyfyrwyr ar ôl Safon Uwch, neu yn ystod blwyddyn gyntaf y myfyriwr yn y brifysgol.

  • Mae bwrsariaeth CyberFirst yn cynnig £4,000 y flwyddyn mewn cymorth ariannol i fyfyrwyr is-raddedig, ynghyd ag wyth wythnos o hyfforddiant seiberddiogelwch â thal yn ystod pob haf i helpu i roi hwb i’w gyrfa mewn seiberddiogewch.
  • Mae Gradd-brentisiaeth CyberFirst yn caniatáu i is-raddedigion ennill tua £20,000 y flwyddyn wrth iddynt astudio ar gyfer gradd BSc (Anrh) a gweithio ym Mhencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan CyberFirst y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.