English

Hwb

Dechrau Arni

Cynulleidfa a awgrymir: dysgwyr, staff ysgol, pencampwyr digidol mewn ysgolion, gweinyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol, gweinyddwyr Hwb ar gyfer consortia addysg rhanbarthol.

Mae Hwb, y Platfform Dysgu Digidol Cenedlaethol, yn gartref i gasgliad cenedlaethol o gyfarpar ac adnoddau digidol i gefnogi dysgu ac addysgu yng Nghymru.

Datblygwyd Hwb yn unol â’r egwyddorion allweddol canlynol:

 • cefnogi dull cenedlaethol o gynllunio a gweithredu
 • ei gwneud yn bosibl rhannu sgiliau, dulliau ac adnoddau rhwng athrawon yng Nghymru
 • cefnogi addysgu a dysgu drwy’r Gymraeg a'r Saesneg
 • cynnig offer ac adnoddau cyfartal am ddim i’w defnyddio yn y dosbarth gan athrawon a dysgwyr yng Nghymru.

Mae Hwb yn ei gwneud yn bosibl i ddysgwyr ac athrawon gael mynediad i adnoddau ar-lein yn unrhyw le, ar unrhyw bryd, ac o amrywiaeth o ddyfeisiau. Mae hefyd yn darparu adnoddau i helpu athrawon i greu a rhannu eu hadnoddau a’u haseiniadau eu hunain. Mae’r casgliad yn cynnwys:

 • offer ac adnoddau a grëwyd neu a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru a/neu ei hasiantau
 • offer ac adnoddau a drwyddedwyd neu a brynwyd gan Lywodraeth Cymru
 • offer ac adnoddau a ddarparwyd gan ffynonellau dibynadwy
 • adnoddau a grëwyd gan athrawon.

I ddechrau defnyddio Hwb, bydd angen i Bencampwr Digidol neu Weinyddwr Hwb eich ysgol roi enwau defnyddwyr a chyfrineiriau ar gyfer Hwb i bob aelod o staff a dysgwr o'r Porth Rheoli Defnyddwyr. Os nad oes gan eich ysgol Bencampwr Digidol eto, neu os nad ydych chi'n gwybod pwy ydyw, bydd angen i'ch Pennaeth neu aelod o'r SLT gysylltu â Desg Gymorth Hwb: hwb@gov.wales / 03000 25 25 25.

Pan fydd staff wedi cael eu manylion mewngofnodi, gallan nhw ddefnyddio’r holl gyfarpar a gwasanaethau ar Hwb yn syth. Pan fydd dysgwyr yn mewngofnodi am y tro cyntaf, dim ond Asesiadau Personol fyddan nhw’n gallu eu gweld. I weld yr ystod gyfan o gyfarpar a gwasanaethau, bydd angen cael caniatâd ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb a’i ddefnyddio yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.

Rhybudd

Cyn dosbarthu enwau defnyddwyr a chyfrineiriau, dylai eich ysgol ystyried ei darpariaeth diogelwch ar-lein. Dylai hefyd fod â pholisïau defnydd derbyniol yn eu lle. Hefyd, mae rhagor o enghreifftiau o bolisïau defnydd derbyniol a rhagor o arweiniad ar gael ar 360 degree safe Cymru.

Bydd arweinydd digidol eich consortia addysg rhanbarthol yn gallu rhoi rhagor o gymorth a hyfforddiant i chi os bydd angen.


Mae llawer o ddulliau gwahanol o fabwysiadu Hwb yn eich ysgol. Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau eich bod yn gwneud y pethau canlynol yn gyntaf:

 • Nodi eich Pencampwyr Digidol (gweinyddwyr Hwb) a sicrhau bod ganddynt yr hawliau sydd eu hangen er mwyn cael mynediad i’r Porth Rheoli Defnyddwyr, sy’n cynnwys enwau defnyddwyr a chyfrineiriau. Cysylltwch â Desg Gymorth Hwb i gael cymorth â hyn: hwb@gov.wales | 03000 25 25 25.
 • Gwirio bod eich rhestr o enwau defnyddwyr a chyfrineiriau’n gywir yn y Porth Rheoli Defnyddwyr.
 • Sicrhau bod polisïau defnydd derbyniol ar gyfer staff a dysgwyr yn gyfoes ac wedi’u llofnodi.
 • Darparu gwybodaeth i lywodraethwyr, staff, rhieni a dysgwyr.

Gall 360 degree safe Cymru helpu’r ysgol i feincnodi ei pholisïau a’i harferion cyfredol mewn perthynas â Diogelwch Ar-lein, ac mae’n darparu cyngor a thempledi i gefnogi dull gweithredu eich ysgol.

Gan fod ystod mor eang o offer yn Hwb, rydym yn argymell bod ysgolion yn cynllunio eu dull gweithredu un unol â blaenoriaethau lleol, yn ddelfrydol i gyd-fynd â Chynllun Gwella'r Ysgol.

Mae cymorth, cyngor a hyfforddiant pellach ar gael gan y consortia addysg rhanbarthol.


Y dyfeisiau a phorwyr a gefnogir ar gyfer Hwb yw:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11
 • Safari ar Mac
 • Mozilla Firefox
 • iPhone - yr iOS diweddaraf
 • iPad - yr iOS diweddaraf
 • Ffôn symudol a llechen Android 4.4 (KitKat) ac uwch

Cefnogir Encyclopaedia Britannica ar y porwyr canlynol:

 • Google Chrome fersiwn 52.0 neu uwch
 • Mozilla Firefox fersiwn 45.0 neu uwch
 • Microsoft Internet Explorer fersiwn 11.0
 • Microsoft Edge fersiwn 25.0 neu uwch
 • Safari fersiwn 9.1 neu uwch

Cefnogir 360 degree safe Cymru ar y porwyr canlynol:

 • Microsoft Edge (y 2 fersiwn ddiweddaraf)
 • Chrome (y 2 fersiwn ddiweddaraf)
 • Firefox (y 2 fersiwn ddiweddaraf)
 • Internet Explorer (Fersiwn 11 yn unig)

Nid oes gan y safle hwn allu symudol ar hyn o bryd, felly er efallai iddo allu gweithio ar rai porwyr symudol (a phorwyr eraill sydd ddim yn cael eu cefnogi), mae'n bosibl na fyddwch yn cael cystal profiad.

Cefnogir Just2easy ar unrhyw ddyfais sy'n gallu cysylltu â'r we. Mae modd defnyddio J2e drwy'r porwr neu lawrlwytho ap J2launch ar gyfer ffôn symudol neu iPad.

Mae Microsoft yn diweddaru'r gofynion ar gyfer Office 365 yn rheolaidd wrth i nodweddion a rhaglenni newydd gael eu rhyddhau. Gallwch danysgrifio i'r gofrestr newidiadau er mwyn cael gwybod am y newidiadau diweddaraf.

Mae Google yn nodi gofynion y porwr G Suite a gosodiadau procsi a wal dân Google Drive ar eu safle Cymorth Gweinyddol ar gyfer G Suite, sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.


Mae cyfrifon Hwb yn cael eu creu’n awtomatig ar gyfer staff a disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru, ar sail y data yn system gwybodaeth reoli (MIS) eich ysgol e.e. SIMS neu Teacher Centre. Mae cyfrifon Hwb ar gael hefyd ar gyfer staff awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol sy’n cefnogi’r ysgolion hyn.

Gall llywodraethwyr ofyn i’w hysgol am gyfrif Hwb.

Gall athrawon cyflenwi ofyn am gyfrif Hwb gan ddefnyddio'r botwm Cofrestru ar dudalen hafan Hwb.

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar nifer o brosiectau er mwyn i sefydliadau addysgol eraill yng Nghymru gael mynediad i Hwb. Byddwn yn rhyddhau rhagor o wybodaeth mewn erthyglau newyddion pan fydd ar gael.


Rhannu Data

Yn 2018, newidiodd Llywodraeth Cymru y ffordd mae ysgolion yn darparu mynediad i borth addysg Hwb a'r amgylchedd dysgu a reolir (Llwyfan Hwb) ar gyfer eu staff a'u disgyblion.

O fis Medi 2018, bydd yn rhaid darparu dull mewngofnodi diogel i Lwyfan Hwb i bob disgybl mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. O'r dyddiad hwnnw, mae Asesiadau Personol yn cael eu cyflwyno’n raddol dros dair blynedd i ddisodli’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol papur, a rhaid i rai asesiadau gael eu cwblhau ar-lein drwy Lwyfan Hwb.

Er mwyn darparu dulliau mewngofnodi diogel i Lwyfan Hwb i ddisgyblion a staff, bydd angen i ysgolion rannu gwybodaeth bersonol amdanynt â Llywodraeth Cymru. Gwneir hyn drwy’r gwasanaeth Darparu Hunaniaethau Addysg Cymru.

Er mwyn hwyluso’r broses o rannu data personol â Llywodraeth Cymru, gofynnir i benaethiaid neu aelodau wedi’u hawdurdodi o Uwch Dîm Arwain yr ysgol adolygu a derbyn y telerau yng nghytundeb rhannu data Hwb.

Gwasanaethau Ychwanegol Hwb

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod er budd y cyhoedd i sicrhau bod pob dysgwr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn cael mynediad llawn at Hwb fel y gall ysgolion ddefnyddio’r offer dysgu o bell sydd ar gael.

Gwelwch y cyngor diweddaraf ar ein tudalen caniatâd.

Mae rhagor o wybodaeth am rannu data, caniatâd a defnydd derbyniol o Hwb ar gael yma. Cyfeiriwch hefyd at hysbysiad preifatrwydd a thelerau ac amodau Hwb.


Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Thîm Hwb Llywodraeth Cymru:

Ffôn: 03000 252525 E-bost: hwb@llyw.cymru

Gallwch hefyd gael cymorth drwy Arweinydd Digidol eich consortia addysg rhanbarthol. Cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i gael manylion.