English

Hwb

Rhaglen Hwb: trosolwg strategol o wasanaethau digidol ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru

Ers 2012, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn darparu mynediad i ysgolion a gynhelir yng Nghymru i amrywiaeth eang o seilwaith, gwasanaethau ac adnoddau digidol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i gynnig gwasanaethau digidol yn genedlaethol, fel bod ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn gallu manteisio'n gyson ar y budd trawsnewidiol y gall adnoddau digidol a thechnoleg ei sicrhau.

Drwy raglen Hwb, rydym yn darparu ystod o wasanaethau digidol a fydd yn ysbrydoli ein hathrawon a'n dysgwyr i ymgorffori arferion digidol yn hyderus, a hefyd ddatblygu'r diwylliant, y cymwyseddau, y sgiliau a'r wybodaeth sy'n sail i’r Cwricwlwm i Gymru.

Rydym yn mynd ati i herio a newid y tirwedd digidol mewn ysgolion yn sylfaenol, gan ddatblygu dull gweithredu cwbl gynaliadwy, safonedig a chyson sy’n ymdrin â technoleg ddigidol fel y ‘pedwerydd cyfleustod’.

Nodau strategol hirdymor y rhaglen hon yw:

 • gwella safonau a deilliannau addysgol
 • paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd a gyrfaoedd
 • manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae technoleg ddigidol yn eu cynnig i leihau'r baich ar ein gweithlu ac i gefnogi'r economi ehangach yng Nghymru.

Mae'r trosolwg strategol hwn yn amlinellu'r dull trosfwaol o ddarparu gwasanaethau digidol sy'n helpu i gyflawni'r nodau hyn.

 • cydnabod ac yn deall sut gall blaenoriaethau addysg elwa ar raglenni gwaith trawslywodraethol drwy grŵp arwain sector;
 • codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd adnoddau digidol a thechnoleg wrth drawsnewid yr arferion dosbarth sy'n sail i’r Cwricwlwm i Gymru
 • gweithio gydag awdurdodau lleol i godi ymwybyddiaeth ymhlith ysgolion o dechnoleg fel y pedwerydd cyfleustod, gan sicrhau bod ysgolion yn cynllunio ac yn cyllidebu'n briodol er mwyn cael cymorth a gwasanaethau digonol a chost-effeithiol;
 • datblygu rhaglen drylwyr o newid digidol er mwyn ymateb i'r heriau y mae ein hysgolion yn eu hwynebu nawr ac y byddant yn eu hwynebu yn y dyfodol;
 • cydnabod pwysigrwydd sganio'r gorwel ar draws y sector er mwyn symleiddio'r broses o fabwysiadu technoleg newydd, gan fynd ati'n rhagweithiol i gefnogi ysgolion;
 • rheoli cysylltiad digidol strategol ag agweddau eraill ar addysg yng Nghymru, gan gynnwys, ymhlith eraill, sefydliadau addysg bellach ac uwch;
 • hyrwyddo ac yn cefnogi cydweithredu ar draws Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol (timau TG ac addysg) a chonsortia rhanbarthol.

Darparu llwybr syml a chydymffurfiol at y farchnad i ysgolion yng Nghymru, er mwyn prynu'r cyfarpar a'r gwasanaethau priodol am y pris mwyaf cost-effeithiol. Byddwn yn:

 • meithrin cydberthnasau strategol â chyflenwyr allweddol y sector yn unol ag anghenion ysgolion yng Nghymru;
 • datblygu fframwaith addysg cenedlaethol a chatalog o gyfarpar a gwasanaethau;
 • nodi cyfleoedd i gynnwys adnoddau a gwasanaethau arloesol yn ein fframwaith er mwyn sicrhau ei fod yn parhau'n berthnasol i anghenion y sector;
 • gwneud y mwyaf o gyfleoedd caffael cenedlaethol er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd buddsoddi a chyflawni arbedion maint.
 • symleiddio anghenion seilwaith lleol drwy ddefnyddio ein cysylltedd cyflym ar draws ysgolion Cymru i'r eithaf;
 • parhau i ddatblygu Cwmwl Hwb addas fel opsiwn posibl yn hytrach na gweithredu seilwaith lleol;
 • drwy gydweithio ag awdurdodau lleol, sicrhau bod y seilwaith digidol yn bodloni anghenion ysgolion, heb fod angen iddynt wneud dim mwy na'i droi ymlaen;
 • datblygu ymhellach ganllawiau a safonau digidol addysg, gan sicrhau bod y seilwaith digidol yn datblygu yn unol ag anghenion ysgolion a'r safonau technegol cyfredol;
 • gweithio gyda'r awdurdodau lleol i ddarparu seilwaith addysg cenedlaethol priodol a fydd yn symleiddio'r prosesau lleol ac yn cyflwyno ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o weithio.
 • sicrhau bod mynediad cyson i amrywiaeth eang o wasanaethau a chynnwys trawsnewidiol dwyieithog, a ariennir yn ganolog, gan bob ysgol a gynhelir yng Nghymru;
 • nodi gwasanaethau y gall ysgolion eu rhannu er mwyn cael gwared ar gymhlethdod a chostau o gyllidebau ysgolion, neu gynnig ffyrdd mwy effeithlon o weithio;
 • annog y proffesiwn addysgu i gydweithio i ddatblygu cynnwys digidol y gellir ei rannu drwy blatfform Hwb;
 • gweithio gyda'r sector i sicrhau bod anghenion y defnyddiwr yn ganolog wrth gynllunio pob gwasanaeth;
 • drwy fynediad i wasanaethau digidol ar unrhyw adeg, yn unrhyw le, nodi cyfleoedd i helpu i leihau cost y diwrnod ysgol ac effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Mae diogelu dysgwyr Cymru yn hollbwysig. Gall hyn fod yn her, yn enwedig i'r rheini nad ydynt yn arbenigwyr. Byddwn yn:

 • parhau i ddarparu canllawiau clir ar fonitro, hidlo, diogelwch data a seiberddiogelwch;
 • rhoi'r lle canolog i ddiogelwch/rheoli risgiau mewn perthynas â gwybodaeth wrth gynllunio gwasanaethau digidol;
 • sicrhau bod pob gwasanaeth Hwb yn cydymffurfio â'r rheoliadau a'r cynlluniau perthnasol (GDPR, Cyber Essentials, prosesu data ac ati) er mwyn helpu ysgolion i gyflawni eu gofynion diogelwch digidol;
 • manteisio i'r eithaf ar rwydwaith Cymru gyfan i'w gwneud yn bosibl rhannu gwasanaethau, er mwyn helpu ysgolion i gyflawni eu rhwymedigaethau o ran seiberddiogelwch;
 • ymgysylltu ag asiantaethau llywodraethol eraill, ee Canolfan Seiberddiogelwch y DU;
 • cyflwyno Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cadernid Digidol yn flynyddol.

Mae diffyg sgiliau a gallu digidol yn medru bod yn rhwystr i fanteisio'n llawn ar y gwasanaethau sydd ar gael. Byddwn yn:

 • sicrhau bod gallu a sgiliau digidol yn rhan annatod o ddysgu proffesiynol drwy gydweithredu â swyddogion Dysgu Proffesiynol a chonsortia rhanbarthol;
 • darparu ystod o weithgareddau ymgysylltu a chefnogaeth ar draws y sector er mwyn mabwysiadu'n llawn y broses o drawsnewid ysgolion yn ddigidol, i sicrhau bod gan ein hysgolion yr adnoddau i weithredu’r Cwricwlwm i Gymru;
 • hwyluso cydweithrediad arbenigol i ddatblygu dulliau rhanbarthol/cenedlaethol o ymateb i anghenion ysgolion yn gyson;

datblygu ymhellach Canolfan Gymorth Hwb mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol.