English

Hwb

Rhaglen Hwb: trosolwg strategol o wasanaethau digidol ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru

Ers 2012, mae Llywodraeth Cymru yn darparu mynediad at amrywiaeth eang o wasanaethau ac adnoddau digidol ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno dull cenedlaethol o ddelio â gwasanaethau digidol, er mwyn galluogi ysgolion a gynhelir yng Nghymru i fanteisio’n gyson ar y manteision trawsffurfiol y mae adnoddau digidol a thechnoleg yn gallu eu rhoi i addysg.

Drwy raglen Hwb, rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau digidol i ysbrydoli ein hathrawon a’n dysgwyr i fod yn hyderus wrth wreiddio arferion digidol tra’n datblygu eu diwylliant, eu cymwyseddau, eu sgiliau a’u gwybodaeth sy’n sail i Genhadaeth ein Cenedl.

Dyma nodau strategol tymor hir y rhaglen:

 • gwella safonau a chanlyniadau addysgol
 • paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd a gyrfaoedd
 • manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a roddir gan adnoddau digidol i leihau'r baich ar ein gweithlu ac i gefnogi'r economi Gymreig yn ehangach.

Mae’r trosolwg strategol hwn yn amlinellu'r dull trosfwaol o gyflwyno gwasanaethau digidol sy’n cefnogi'r gwaith o gyflawni'r nodau hyn.

Datblygu a gweithredu dull strategol a chynaliadwy o wreiddio gwasanaethau digidol ymhob ysgol a gynhelir yng Nghymru. Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • cydnabod ac yn deall sut mae blaenoriaethau addysgol yn gallu elwa ar raglenni gwaith traws-lywodraethol drwy grŵp arweinyddiaeth y sector
 • codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd adnoddau digidol a thechnoleg yn cefnogi'r gwaith o drawsffurfio arferion yr ystafell ddosbarth sy’n sail i Genhadaeth ein Cenedl
 • gweithio gydag ysgolion i adnabod technoleg fel y ‘pedwerydd cyfleustod’, gan sicrhau bod ysgolion yn mynd ati’n briodol i gynllunio a chyllidebu er mwyn cael cymorth a gwasanaethau digonol a chost-effeithiol
 • datblygu rhaglen gadarn o newid digidol i ateb yr heriau sy’n wynebu ein hysgolion heddiw ac yfory
 • cydnabod pwysigrwydd sganio'r gorwel ar draws y sector er mwyn symleiddio'r dasg o fabwysiadu technoleg newydd, gan gofleidio dull rhagweithiol o gefnogi ysgolion
 • rheoli cysylltiad digidol strategol gydag agweddau eraill ar addysg yng Nghymru, gan gynnwys sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch, ond heb fod yn gyfyngedig i'r rheini
 • annog a chefnogi cydweithio ar draws Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol (timau addysg a TG), a chonsortia rhanbarthol.

Darparu llwybr sy’n syml ac yn cydymffurfio, at y farchnad i ysgolion yng Nghymru, er mwyn iddynt brynu cyfarpar a gwasanaethau priodol am y pris mwyaf cost-effeithiol. Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • meithrin perthnasoedd strategol gyda chyflenwyr allweddol yn y sector er mwyn cynrychioli anghenion ysgolion yng Nghymru
 • datblygu fframwaith addysg cenedlaethol a chatalog o gyfarpar a gwasanaethau
 • canfod cyfleoedd i gynnwys nwyddau a gwasanaethau arloesol yn ein fframwaith er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol i anghenion y sector
 • defnyddio manteision cyfleoedd caffael cenedlaethol i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd buddsoddi, ac i wireddu arbedion maint.

Sicrhau bod seilwaith cenedlaethol addas yn bodoli i fynd ati'n gyson i gefnogi anghenion ysgolion o ran cael gafael ar wasanaethau digidol a’u defnyddio. Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • symleiddio seilwaith lleol drwy fanteisio i'r eithaf ar gysylltedd cyflym iawn yn ysgolion Cymru
 • parhau i ddatblygu Cwmwl Hwb sy’n cydymffurfio fel dewis yn lle’r seilwaith lleol
 • drwy gydweithio ag awdurdodau lleol, sicrhau bod y seilwaith digidol yn diwallu anghenion ysgolion, ac yn mabwysiadu dull ‘ei droi ymlaen ac mae’n gweithio’
 • datblygu rhagor ar ganllawiau a safonau digidol addysgol, gan sicrhau bod y seilwaith digidol yn esblygu yn unol ag anghenion ysgolion a’r safonau technegol cyfredol
 • gweithio gyda’r awdurdodau lleol i ddarparu seilwaith addysg cenedlaethol sy'n briodol ac a fydd yn symleiddio'r gwaith o’i gyflwyno ac yn gwireddu ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o weithio.

Sicrhau bod ysgolion yn cael mynediad at amrywiaeth eang o wasanaethau digidol dwyieithog. Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • sicrhau bod pob ysgol a gynhelir yng Nghymru yn cael mynediad cyson at amrywiaeth o gynnwys a gwasanaethau trawsffurfiadol dwyieithog sy'n cael eu hariannu’n ganolog
 • canfod gwasanaethau cyffredin ar gyfer ysgolion, sy’n tynnu’r cymhlethdod a’r costau o gyllidebau ysgolion, neu gynnig ffyrdd mwy effeithlon o weithio
 • gweithio gyda’r sector i sicrhau bod pob gwasanaeth wedi cael ei ddylunio o gwmpas anghenion y defnyddwyr
 • drwy fynediad at wasanaethau digidol unrhyw bryd, yn unrhyw le, canfod cyfleoedd i helpu i leihau cost y diwrnod ysgol ac effaith tlodi ar gyrhaeddiad

Mae’n hollbwysig diogelu ein dysgwyr yng Nghymru. Mae rhai yn ystyried bod diogelwch digidol yn faes heriol, yn enwedig i bobl nad ydynt yn arbenigwyr. Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • parhau i ddarparu arweiniad cadarn ar fonitro, hidlo, diogelu data a seiberddiogelwch
 • dylunio gwasanaethau digidol lle mae diogelu/sicrwydd gwybodaeth yn ganolog
 • sicrhau bod holl wasanaethau Hwb yn cydymffurfio â’r rheoliadau a’r cynlluniau perthnasol (GDPR, Cyber Essentials, prosesu data ac ati) i helpu ysgolion i fodloni eu gofynion o ran diogelwch digidol
 • defnyddio’r rhwydwaith Cymru gyfan i ddarparu gwasanaethau cyffredin i helpu ysgolion i gyflawni eu rhwymedigaethau o ran diogelu a seiberddiogelwch
 • ymgysylltu ag asiantaethau eraill o'r llywodraeth, megis y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Seiberddiogelwch

Mae prinder sgiliau a galluogrwydd digidol yn gallu bod yn rhwystr rhag manteisio i’r eithaf ar wasanaethau digidol. Byddwn yn gwneud y canlynol:

 • sicrhau bod galluogrwydd a sgiliau digidol yn rhan o ddysgu proffesiynol drwy gydweithio â chonsortia rhanbarthol
 • darparu amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu a chymorth ar draws y sector er mwyn mynd ati’n llwyr i gofleidio’r trawsffurfiad digidol er mwyn sicrhau bod ysgolion yn gallu cyflawni Cenhadaeth ein Cenedl
 • hwyluso cydweithio rhwng arbenigwyr i ddatblygu dulliau rhanbarthol/cenedlaethol er mwyn diwallu anghenion ysgolion yn gyson
 • datblygu rhagor ar Ganolfan Ymddiriedaeth Hwb, gan weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac ysgolion i ganfod a rhannu'r arferion gorau.