English

Hwb

Rhaglen Hwb: trosolwg strategol o wasanaethau digidol ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru

Ers 2012, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn darparu mynediad i ysgolion a gynhelir yng Nghymru i amrywiaeth eang o wasanaethau ac adnoddau digidol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynnig gwasanaethau digidol yn genedlaethol, fel bod ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn gallu manteisio'n gyson ar y budd trawsnewidiol y gall adnoddau digidol a thechnoleg ei sicrhau.

Drwy raglen Hwb, rydym yn darparu ystod o wasanaethau digidol a fydd yn ysbrydoli ein hathrawon a'n dysgwyr i ymgorffori arferion digidol yn hyderus, a hefyd ddatblygu'r diwylliant, y cymwyseddau, y sgiliau a'r wybodaeth sy'n sail i Cenhadaeth ein cenedl.

Nodau strategol hirdymor y rhaglen hon yw:

 • gwella safonau a deilliannau addysgol
 • paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd a gyrfaoedd
 • manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae technoleg ddigidol yn eu cynnig i leihau'r baich ar ein gweithlu ac i gefnogi'r economi ehangach yng Nghymru.

Mae'r trosolwg strategol hwn yn amlinellu'r dull trosfwaol o ddarparu gwasanaethau digidol sy'n helpu i gyflawni'r nodau hyn.

Datblygu dull gweithredu strategol a chynaliadwy a'i roi ar waith er mwyn ymgorffori gwasanaethau digidol ym mhob ysgol a gynhelir yng Nghymru. Byddwn yn:

 • cydnabod ac yn deall sut gall blaenoriaethau addysg elwa ar raglenni gwaith trawslywodraethol drwy grŵp arwain sector;
 • codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd adnoddau digidol a thechnoleg wrth drawsnewid yr arferion dosbarth sy'n sail i Cenhadaeth ein cenedl;
 • gweithio gydag ysgolion i nodi technoleg fel y pedwerydd cyfleustod, gan sicrhau bod ysgolion yn cynllunio ac yn cyllidebu'n briodol er mwyn cael cymorth a gwasanaethau digonol a chost-effeithiol;
 • datblygu rhaglen drylwyr o newid digidol er mwyn ymateb i'r heriau y mae ein hysgolion yn eu hwynebu nawr ac y byddant yn eu hwynebu yn y dyfodol;
 • cydnabod pwysigrwydd sganio'r gorwel ar draws y sector er mwyn symleiddio'r broses o fabwysiadu technoleg newydd, gan fynd ati'n rhagweithiol i gefnogi ysgolion;
 • rheoli cysylltiad digidol strategol ag agweddau eraill ar addysg yng Nghymru, gan gynnwys, ymhlith eraill, sefydliadau addysg bellach ac uwch;
 • hyrwyddo ac yn cefnogi cydweithredu ar draws Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol (timau TG ac addysg) a chonsortia rhanbarthol.

Datblygu partneriaethau strategol i sicrhau llwybrau caffael effeithiol a gwerth am arian

Darparu llwybr syml a chydymffurfiol at y farchnad i ysgolion yng Nghymru, er mwyn prynu'r cyfarpar a'r gwasanaethau priodol am y pris mwyaf cost-effeithiol. Byddwn yn:

 • meithrin cydberthnasau strategol â chyflenwyr allweddol y sector yn unol ag anghenion ysgolion yng Nghymru;
 • datblygu fframwaith addysg cenedlaethol a chatalog o gyfarpar a gwasanaethau;
 • nodi cyfleoedd i gynnwys adnoddau a gwasanaethau arloesol yn ein fframwaith er mwyn sicrhau ei fod yn parhau'n berthnasol i anghenion y sector;
 • gwneud y mwyaf o gyfleoedd caffael cenedlaethol er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd buddsoddi a chyflawni arbedion maint.

Gweithredu a datblygu seilwaith digidol sy'n gydnaws â safonau digidol y cytunwyd arnynt

Sicrhau bod seilwaith cenedlaethol addas ar waith er mwyn cefnogi anghenion ysgolion yn gyson wrth fanteisio ar wasanaethau digidol a'u defnyddio. Byddwn yn:

 • symleiddio anghenion seilwaith lleol drwy ddefnyddio ein cysylltedd cyflym ar draws ysgolion Cymru i'r eithaf;
 • parhau i ddatblygu Cwmwl Hwb addas fel opsiwn posibl yn hytrach na gweithredu seilwaith lleol;
 • drwy gydweithio ag awdurdodau lleol, sicrhau bod y seilwaith digidol yn bodloni anghenion ysgolion, heb fod angen iddynt wneud dim mwy na'i droi ymlaen;
 • datblygu ymhellach ganllawiau a safonau digidol addysg, gan sicrhau bod y seilwaith digidol yn datblygu yn unol ag anghenion ysgolion a'r safonau technegol cyfredol;
 • gweithio gyda'r awdurdodau lleol i ddarparu seilwaith addysg cenedlaethol priodol a fydd yn symleiddio'r prosesau lleol ac yn cyflwyno ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o weithio.

Cefnogi'r trawsnewid digidol mewn perthynas ag addysg drwy ddarparu gwasanaethau a chynnwys digidol dwyieithog

I gefnogi ysgolion i gyflwyno Cenhadaeth ein cenedl yn ddigidol, byddwn yn:

 • sicrhau bod mynediad cyson i amrywiaeth eang o wasanaethau a chynnwys trawsnewidiol dwyieithog, a ariennir yn ganolog, gan bob ysgol a gynhelir yng Nghymru;
 • nodi gwasanaethau y gall ysgolion eu rhannu er mwyn cael gwared ar gymhlethdod a chostau o gyllidebau ysgolion, neu gynnig ffyrdd mwy effeithlon o weithio;
 • annog y proffesiwn addysgu i gydweithio i ddatblygu cynnwys digidol y gellir ei rannu drwy blatfform Hwb;
 • gweithio gyda'r sector i sicrhau bod anghenion y defnyddiwr yn ganolog wrth gynllunio pob gwasanaeth;
 • drwy fynediad i wasanaethau digidol ar unrhyw adeg, yn unrhyw le, nodi cyfleoedd i helpu i leihau cost y diwrnod ysgol ac effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Diogelwch digidol mewn addysg

Mae diogelu dysgwyr Cymru yn hollbwysig. Gall hyn fod yn her, yn enwedig i'r rheini nad ydynt yn arbenigwyr. Byddwn yn:

 • parhau i ddarparu canllawiau clir ar fonitro, hidlo, diogelwch data a seiberddiogelwch;
 • rhoi'r lle canolog i ddiogelwch/rheoli risgiau mewn perthynas â gwybodaeth wrth gynllunio gwasanaethau digidol;
 • sicrhau bod pob gwasanaeth Hwb yn cydymffurfio â'r rheoliadau a'r cynlluniau perthnasol (GDPR, Cyber Essentials, prosesu data ac ati) er mwyn helpu ysgolion i gyflawni eu gofynion diogelwch digidol;
 • manteisio i'r eithaf ar rwydwaith Cymru gyfan i'w gwneud yn bosibl rhannu gwasanaethau, er mwyn helpu ysgolion i gyflawni eu rhwymedigaethau o ran seiberddiogelwch;
 • ymgysylltu ag asiantaethau llywodraethol eraill, ee Canolfan Seiberddiogelwch y DU.

Gwella gallu a sgiliau digidol

Mae diffyg sgiliau a gallu digidol yn medru bod yn rhwystr i fanteisio'n llawn ar y gwasanaethau sydd ar gael. Byddwn yn:

 • sicrhau bod gallu a sgiliau digidol yn rhan annatod o ddysgu proffesiynol drwy gydweithredu â swyddogion Dysgu Proffesiynol a chonsortia rhanbarthol;
 • darparu ystod o weithgareddau ymgysylltu a chefnogaeth ar draws y sector er mwyn mabwysiadu'n llawn y broses o drawsnewid ysgolion yn ddigidol, i sicrhau bod gan ein hysgolion yr adnoddau i weithredu Cenhadaeth ein cenedl;
 • hwyluso cydweithrediad arbenigol i ddatblygu dulliau rhanbarthol/cenedlaethol o ymateb i anghenion ysgolion yn gyson;
 • datblygu ymhellach Ganolfan Ymddiriedolaeth Hwb mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac ysgolion i nodi a rhannu arferion gorau.