English

Hwb

Dysgu Creadigol

Partneriaid Creadigol

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wedi ennill gwobrau ac mae canolfan gelfyddydau fwyaf Cymru'n cael ei chydnabod fel ‘canolfan genedlaethol ar gyfer y celfyddydau'. Mae'n cynnig rhaglen artistig amrywiol sy'n cynnwys pob cyfrwng celfyddydol gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, celfyddyd gymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac mae'n cael ei chydnabod fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygiad y celfyddydau. Mae Canolfan y Celfyddydau yn un o adrannau Prifysgol Aberystwyth ac mae'n aelod o Sefydliad y Celfyddydau, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol (ILLCA).

Gareth Lloyd Roberts 01970 622881 @aberystwytharts gar21@aber.ac.uk http://www.aberystwythartscentre.co.uk
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DE
Agor gan ddefynddio Google Maps

Artes Mundi

Mae Artes Mundi yn fwyaf adnabyddus am ei harddangosfa eilflwydd o gelfyddyd gyfoes ryngwladol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter. Mae gennym raglen addysg helaeth sy'n denu ysgolion o bob cwr o Gymru i fwynhau a phrofi celfyddyd o'r ansawdd gorau sydd wedi'i gwneud gan artistiaid fyd-eang. Mae'r artistiaid rydym yn eu harddangos yn trafod dynoliaeth ac yn aml yn edrych ar themâu sydd yn cysylltu'n dda â'r holl gwricwlwm, e.e. hunaniaeth, dinasyddiaeth, rhyfel, ymfudo, globaleiddio a materion amgylcheddol. Mae'r themâu hyn yn dod i fyw drwy waith celf a gweithdai creadigol di-dâl i ysgolion sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo llythrennedd, meddwl beirniadol a sgiliau cyfathrebu. Cynhelir ein harddangosfa nesa rhwng 20 Hydref 2016 a 26 Chwefror 2017.

Sharon Flint 02920 555300 @ArtesMundi Sharon.Flint@artesmundi.org http://www.artesmundi.org
Siambrau Sant Ioan
Arcêd y Stryd Fawr
Caerdydd
CF10 1BD
Agor gan ddefynddio Google Maps

Arts Care Gofal Celf

Mae Arts Care Gofal Celf (ACGC) wedi bod yn cynnal gweithdai a digwyddiadau celf cyfranogol ledled Gorllewin Cymru am 28 o flynyddoedd. Gyda chofrestr unigryw o 150 o artistiaid proffesiynol, rydym yn cynnig gweithgareddau mewn celfyddyd gain, crefftau, dawns, cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol a chyfryngau eraill. Mae gennym brofiad ac arbenigedd penodol mewn gweithio ag unigolion difreintiedig ac anodd eu cyrraedd, gan gydnabod pwysigrwydd magu hyder a hunan barch rhai sy'n wynebu rhwystrau unigedd, anabledd, tlodi, salwch meddwl neu resymau eraill dros allgau.

Chris Ryan 01267 243815 @ndcwales chris@acgc.co.uk http://www.acgc.co.uk
Llawr Gwaelod
24 Heol y Brenin
Caerfyrddin
SA31 1BS
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cyswllt Celf

Mae Cyswllt Celf yn elusen sy'n gweithio mewn celfyddydau cymunedol yn Llanfyllin, yn y Canolbarth. Rydym yn gweithio yng Ngogledd Powys, Wrecsam ac yng nghymunedau'r gororau. Rydym yn cael cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac rydym wedi rhedeg prosiectau celfyddydol cyfranogol o ansawdd uchel mewn ystod o gyfryngau celfyddydol er 1994. Mae ein gwaith ag ysgolion, plant, pobl ifanc, unigolion ag anableddau dysgu a'r gymuned ehangach yn cynnig cysylltiad a chyfranogiad cynyddol a mynediad croesawgar a dwyieithog i'r celfyddydau.

Siân Walters 01691 648 929 @Arts_Connection sian@artsconnection.org.uk http://www.artsconnection.org.uk
Canolfan Ieuenctid a Chymunedol
Llanfyllin
Powys
SY22 5DR
Agor gan ddefynddio Google Maps

ArtWorks, Plant y Cymoedd

Mae ArtWorks yn brosiect celfyddydol ieuenctid, rhan unigryw ac annatod o waith datblygu cymunedol Plant y Cymoedd. Mae ArtWorks yn cynnig cyfle i ieuenctid lleol rhwng yr oedran 8-25 i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau celfyddydol gyda phwyslais ar waith theatr a drama. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a sefydliadau cymunedol i gynorthwyo rhai o'r bobl ifanc mwyaf bregus yng Nghymru i barhau a'u haddysg. Rydym yn defnyddio'r celfyddydau fel offeryn ymgysylltu a datblygu ar gyfer pobl ifanc er mwyn iddynt ddatblygu eu creadigrwydd a'u dealltwriaeth o'r byd o'u cwmpas eu hunain.

Miranda Ballin 01443 303032 / 01443 420870 @artworksVK Miranda@valleyskids.org http://www.valleyskids.org
Y Ffatri
Stryd Jenkin
Porth
CF39 9PP
Agor gan ddefynddio Google Maps

Ballet Cymru

Mae Ballet Cymru, a sefydlwyd yn 1986 gan y Cyfarwyddwr Artistig Darius James yn chwarae rhan allweddol ym myd y ddawns yng Nghymru. Yn ystod ei hanes, mae wedi sefydlu ei hun fel cwmni sy'n gweithio i ledaenu cariad tuag at ballet ymhlith cynulleidfa eang, ac sy'n gweithio'n barhaus i chwilio am gyfleoedd cyffrous i gydweithredu ac i gynnig hyfforddiant tra hefyd yn creu gwaith hygyrch o ansawdd uchel. Pob blwyddyn mae'r Cwmni'n teithio i tua 50 o ganolfannau, yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd o fwy na 12,000 ac mae'n gwneud gwaith addysgol gydag oddeutu 3500 o bobl ifanc ac oedolion ar hyd a lled y DU.

Amy Doughty 01633 892927 @balletcymru amydoughty@welshballet.co.uk http://www.welshballet.co.uk
Unit 1, Stad Fasnachu'r Wern
Trefgwilym
Casnewydd
NP10 9FQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Ar-lein a Dysgu BBC Cymru Wales

Mae adran Ar-lein a Dysgu BBC Cymru Wales yn creu cynnwys rhyngweithiol ac adnoddau dysgu ar gyfer dyfeisiadau sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd ar ben bwrdd, dyfeisiadau symudol a setiau teledu clyfar. Mae'r adran yn cynhyrchu cynnwys Bitesize y BBC, mae'n datblygu cynnwys digidol ar gyfer brandiau mawr fel Doctor Who ac mae'n gyfrifol am alluogrwydd arloesi digidol y BBC a'i bartneriaid. Mae hefyd yn gyfrifol am Dudalen Gartref ac iPlayer y BBC yng Nghymru.

Iain Tweedale 07860 611720 @bbcwales Iain.tweedale@bbc.co.uk http://www.bbc.co.uk/wales
Canolfan Ddarlledu
Llandaff
Caerdydd
CF5 2YQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn gerddorfa ddarlledu yn ogystal â cherddorfa symffoni genedlaethol Cymru. Mae'r gerddorfa yn perfformio amserlen brysur o gyngherddau byw ar hyd a lled Cymru a'r DU; gyda bron pob un ohonynt i'w clywed ar y BBC.

Mae dysgu wrth wraidd cerddorfa'r BBC ac yn 2014 fe welwyd y gerddorfa ar sgriniau sinema ledled y DU, fel rhan o brosiect Deg Darn o bwys y BBC, gan ysbrydoli plant i fod yn greadigol gyda cherddoriaeth glasurol.

Maer Gerddorfa yn un o rai mwyaf blaenllaw y DU o ran recordio traciau sain, gan ddarparu cerddoriaeth wych ar gyfer sioeau fel Doctor Who, Hidden Kindgoms a War and Peace.

Suzanne Hay 0800 052 1812 @BBCNOW suzanne.hay@bbc.co.uk http://bbc.co.uk/now
Neuadd Hoddinott y BBC
Bae Caerdydd
Cardiff
CF10 5AL
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cadw

Mae Cadw yn rheoli 129 safle ledled Cymru, sy'n dangos ehangder a dyfnder diwylliant, hanes a hunaniaeth Cymru. Mae Cadw yn defnyddio'r adnoddau cyfoethog hyn i fuddio pob agwedd o ddysgu. Rydym wedi datblygu gweithgareddau dysgu ffurfiol ac anffurfiol, sydd yn briodol ar gyfer nifer eang o gynulleidfaoedd. Mae hyn yn amrywio o'r Cyfnod Sylfaen i Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC), Addysg Bellach (AB), Addysg Uwch (AU), dysgu oedolion a theulu a hyfforddiant yn seiliedig ar sgiliau. Mae yna hefyd adnoddau cefnogol ar-lein ac ar safle, gyda holl ymweliadau addysgol hunan arweiniol am ddim os wedi bwcio ymlaen llaw.

Susan Mason, Head of Lifelong Learning 0300 062 5844 @cadwwales susan.mason@gov.wales http://cadw.gov.wales/learning/
Welsh Government Offices, Sarn Mynach
Llandudno Junction
Conwy
LL31 9RZ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Canolfan Gerdd William Mathias

Mae Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bob oed yn cynnwys Camau Cerdd i blant 0-7oed mewn partneriaeth efo'r cerddor Marie-Claire Howorth, Doniau Cudd ar gyfer plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu, gweithdai cyfansoddi a pherfformio, gwyliau rhyngwladol a chyngherddau.

Mae'r Ganolfan yn hapus i ddatblygu prosiectau newydd mewn ymateb i'r galw. Gyda thîm o 40+ o diwtoriaid llawrydd yn rhan o dim CGWM mae amrediad o arbenigedd a sgiliau ar gael.

Gwaith craidd CGWM yw hyfforddiant un i un a gynigir i blant ac oedolion yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon a Dinbych.

Meinir Llwyd Roberts 01286 685230 @cgwmathias meinir@cgwm.org.uk http://www.cgwm.org.uk
Galeri
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Amgueddfa Stori Caerdydd

Ni yw'r amgueddfa sy'n adrodd stori Caerdydd.

Gall ymweld ag Amgueddfa Stori Caerdydd gynnig profiad dysgu diddorol, difyr a rhyngweithiol i ddysgwyr o unrhyw oedran.

Mae ein horielau yn edrych ar y newidiadau cymdeithasol, diwyllianol, technolegol ac economaidd sydd wedi digwydd yn y ddinas drwy fywydau ei phobl.

Dewch i ddysgu sut y newidiodd Caerdydd o fod yn dref farchnad fechan yn y 1300au i fod yn un o borthladdoedd mwyaf y byd yn y 1900au, ac yna i fod y brifddinas braf ac amlddiwylliannol rydym yn ei hadnabod heddiw.

Jordan Taylor-Bosanko 029 2087 1029 @thecardiffstory Jordan.Taylor2@cardiff.gov.uk http://www.cardiffmuseum.com
Yr Hen Lyfrgell
Yr Aes
Caerdydd
CF10 1BH
Agor gan ddefynddio Google Maps

Canolfan Celfyddydau Chapter

Mae Chapter yn Ganolfan Gelfyddydol fywiog, amlddisgyblaeth sy'n cynnig rhaglen amrywiol o gyfleoedd addysgol i blant a phobl ifanc mewn cyd-destunau prif ffrwd a thu hwnt, yn y ganolfan ei hun a thrwy weithgarwch allgymorth.

Rydym wedi enwebu aelod o staff fel Asiant Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Chapter hefyd yn cynnig datblygiad proffesiynol i athrawon sy'n awyddus i integreiddio dysgu creadigol i'w cwricwlwm.

Matt Beere 029 2031 1050, 07891 749880 @chaptertweets matt.beere@chapter.org, learning@chapter.org http://www.chapter.org
Canolfan Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cwmni Theatr Arad Goch

Mae gwaith Arad Goch mewn ysgolion yn cynnwys cynyrchiadau theatr gwreiddiol, gweithdai cyfranogol, hyfforddiant i athrawon yn ogystal â chynyrchiadau mwy o faint mewn theatrau.

Daw'r celfyddydau ynghyd mewn perfformiadau arbenigol a berfformir mewn ysgolion unigol. Mae ein gwaith yn cynnwys perfformiadau rhyngweithiol i blant bach (O Gam I Gam; Oes Rhaid imi Ddeffro? Ble Mae'r Dail yn Hedfan) a dramâu thematig i CA2 (NID FI! am fwlian, HOLA! am yr ymfudo i Batagonia). Cyflwynwn ddramâu gafaelgar ar themâu heriol i bobl ifanc (Tafliad Carreg; Sxto; Mwnci ar Dân).

Mewn cyfresi o feicro-ddramau hwyliog mae Mari Rhian Owen yn datblygu llythrennedd a chyfathrebu gyda disgyblion ysgolion cynradd.

Jeremy Turner 01970 617998 @AradGoch jeremy@aradgoch.org http://www.aradgoch.org
Stryd y Baddon
Aberystwyth
SY23 2NN
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cwmni'r Frân Wen

Wedi ei leoli yn Ynys Môn, cwmni theatr i blant a phobl ifanc yw Cwmni'r Frân Wen sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli. Mae'r cwmni yn grymuso creadigrwydd plant a phobl ifanc ac artistiaid trwy greu a chyflwyno theatr a chyfleon cyfranogi safonol sy'n gwthio ffiniau, yn flaengar a pherthnasol. Mae'r profiadau hyn yn arfogi ein hieuenctid gyda'r sgiliau a'r profiadau i ddatblygu'n ddinasyddion cyflawn ac uchelgeisiol sy'n cyfrannu'n gadarnhaol i'w cymunedau.

Nia Jones 01248 715048 @cwmnifranwen nia@franwen.com http://www.franwen.com
Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5HS
Agor gan ddefynddio Google Maps

Dawns i Bawb

Mae Dawns i Bawb yn fudiad datblygu dawns a chymunedol bychan ond bywiog wedi'i leoli yng nghefn gwlad Gogledd Cymru. Mae Dawns i Bawb yn credu bod pawb yn gallu dawnsio ac mae'n gweithio â phobl o bob oed a gallu, gan gynnwys grwpiau difreintiedig a rhai sy'n byw mewn ardaloedd diarffordd, gan roi cyfle iddynt i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dawns. Rydym yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf. Rydym yn arbenigo mewn cynnig gweithgareddau arloesol ac ysbrydoledig mewn canolfannau dysgu, gan gyfrannu at y cwricwlwm.

Fiona Otting 01286 685 220 fiona@dawnsibawb.org http://www.dawnsibawb.org
Unit 2 - Galeri
Victoria Doc
Caernarfon
LL55 1SQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Celfyddydau Anabledd Cymru

Celfyddydau Anabledd Cymru yn asiantaeth ddatblygu ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Mae CAC yn gweithio ym mhob agwedd ar y celfyddydau i sicrhau arferion gorau mewn hygyrchedd ar gyfer pobl anabl o bob oed. Rydym yn cynnig llwyfan i waith artistiaid anabl ynghyd â gwasanaeth mentora a chymorth. Mae CAC yn darparu hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori ar gyfer mudiadau celf, ysgolion, addysg uwch a'r trydydd sector.

Sara Mackay 029 2055 1040 @DACymru sara@dacymru.com http://www.disabilityartscymru.co.uk
Sbectrwm, Heol Bwlch
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3EF
Agor gan ddefynddio Google Maps

Ffotogallery

Ffotogallery yw asiantaeth genedlaethol Cymru ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau'n seiliedig ar lens. Rydym yn gyfrifol am raglen ryngwladol o bwys o arddangosfeydd, cyhoeddiadau a chyfleoedd ar gyfer dysgu drwy raglen ddeinamig o brosiectau, cyrsiau achrededig a gweithgareddau oriel sy'n hyrwyddo dealltwriaeth a chyfranogiad mewn ffotograffiaeth gyfoes, fideo, animeiddio a thechnolegau creadigol.

Rydym yn gweithio'n agos gydag artistiaid, athrawon a mewn partneriaeth â CBAC a phrifysgolion i gynhyrchu adnoddau ar lein a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer addysgwyr. Rydym yn cynnig prosiectau pwrpasol, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer ysgolion a grwpiau sy'n anelu i adeiladu llythrennedd gweledol a chyfrannu sgiliau newydd i gefnogi dysgu creadigol a hyderus.

Gweld ein hadnoddau addysgu a dysgu Lisa Edgar 029 2034 1667 @ffotogallery education@ffotogallery.org http://www.ffotogallery.org
Canolfan Celfyddydau Chapter
Heol y Farchnad
Caerdydd
CF5 1QE
Agor gan ddefynddio Google Maps

Archifdy Sir y Fflint

Rydym yn gweithio ag ysgolion Sir y Fflint i hyrwyddo ‘dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth' gan wneud archifau'n fwy hygyrch i blant ym mhob grŵp oedran drwy hwyluso ymweliadau ag ystafelloedd dosbarth a thrwy ddatblygu adnoddau digidol sy'n seiliedig ar fywyd yn y Sir Fflint hanesyddol.

Rydym wedi ehangu ein darpariaeth i gynnwys plant cyn oed ysgol ac oedran derbyn gyda sesiynau rheolaidd o dan y thema “Teithwyr Amser Bychain” drwy ddefnyddio archifau mewn ffordd newydd a chreadigol.

Rydym wedi meithrin cysylltiadau â mudiadau celfyddydol a phrifysgolion lleol i wella ac i ehangu natur ddadansoddol ein hadnoddau gyda'r bwriad o feithrin diddordeb parhaol mewn hanes a fydd yn helpu i ddylanwadu ar ddewisiadau addysgol y plant yn ddiweddarach.

Claire Harrington 01244 532364 Archives@flintshire.gov.uk http://www.flintshire.gov.uk/archives
Yr Hen Reithordy
Penarlâg
Sir y Fflint
CH5 3NR
Agor gan ddefynddio Google Maps

Galeri

Mae Galeri yn ganolfan menter creadigol wedi'i lleoli yng Nghaernarfon a fe'i hagorwyd ym mis Ebrill 2005. Mae'r rhaglen yn cynnwys theatr, sinema, cerddoriaeth, dawns, comedi, gweithdai a chyfranogiad ac ymarferion eraill fel syrcas. Mae Galeri hefyd yn rhedeg prosiect celfyddydol i blant a phobl ifanc o'r enw Sbarc gyda bron i 200 o bobl ifanc yn mynychu dosbarthiadau wythnosol. Rydym yn gartref i 15 o gwmnïau – sy'n cyflogi dros 80 o staff.

Mari Emlyn | Malan Wilkinson 01286 685 204 @_GALERI_ Mari.emlyn@galericaernarfon.com, Malan.wilkinson@galericaernarfon.com http://Galericaernarfon.com
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Archifau Morgannwg

Mae Archifau Morgannwg yn casglu deunydd sy'n gysylltiedig â hanes Sir Forgannwg a'i phobl. Rydym yn gwarchod y deunyddiau ac yn sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd.

Mae ymweliadau ysgol ar gael i'w trefnu am ddim. Mae'r ymweliadau'n cael eu cynllunio ar gyfer oedran y plant a lleoliad yr ysgol, a gellir eu cysylltu â chynllun gwaith cyfredol.

Mae gweithdai'n cynnwys:

  • Y Rhyfel Byd Cyntaf
  • Yr Ail Ryfel Byd
  • Y Cyfoethog a'r Tlawd yn Oes Fictoria
  • O Ddociau Caerdydd i Fae Caerdydd
  • O'r Meysydd Glo i Ddociau Caerdydd
  • Terfysgoedd Tonypandy
  • Hughesovka: Y Cymry yn Rwsia

Rydym yn hapus i drafod trefnu gweithdai ar themâu eraill.

Rhian Diggins 029 2087 2299 @GlamArchives glamro@cardiff.gov.uk http://www.glamarchives.gov.uk, www.archifaumorgannwg.gov.uk
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
Caerdydd
CF11 8AW
Agor gan ddefynddio Google Maps

Oriel Gelf Glynn Vivian

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn cyflwyno rhaglen o weithdai diwrnod llawn a hanner diwrnod ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd a Cholegau Addysg Uwch a Phellach. Mae'r gweithdai hyn yn cael eu cynnal y tu allan i'r Oriel ar ffurf Dyddiau i Ffwrdd Glynn Vivian tra bod yr Oriel ynghau yn ystod gwaith ailddatblygu. Mae Dyddiau i Ffwrdd Glynn Vivian yn gyfle i ddosbarth weithio yn yr ysgol gyda'u hathro a chymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn edrych ar yr Oriel a'i chasgliadau. Mae un o'n tîm o artistiaid yn ymweld â'r ysgol gydag adnoddau a deunyddiau wedi'u dethol yn arbennig ar gyfer diwrnod cyffrous o weithgareddau.

Charlotte Thomas 01792 516900 @glynnvivian Charlotte.Thomas@swansea.gov.uk http://www.glynnviviangallery.org
Heol Alexandra
Abertawe
SA1 5DZ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Archifau Gwent

Mae gan Archifau Gwent swyddog addysg sy'n gyfrifol am drefnu gweithdai a sgyrsiau ar gyfer ysgolion a cholegau. Rydym yn croesawu ymweliadau rheolaidd gan fyfyrwyr yng Ngholeg Gwent, Glynebwy, ac rydym wedi cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr hanes, busnes a TG.

Rydym hefyd wedi croesawu ymweliadau gan ysgolion cynradd ac uwchradd yn ein hardal ac rydym wedi bod â'n harddangosfa ‘Gwent yn y Rhyfel Mawr' i ysgolion.

Mae Archifau Gwent hefyd yn croesawu lleoliadau profiad gwaith sy'n gyfle i fyfyrwyr ddysgu mwy am Archifau ac i gael profiad ymarferol o amgylchedd swyddfa.

Rhiannon Phillips 01495 353360 @GwentArchives Rhiannon.phillips@gwentarchives.gov.uk http://www.gwentarchives.gov.uk
Swyddfeydd Cyffredinol, Steelworks Road
Glyn Ebwy
NP23 6AA
Agor gan ddefynddio Google Maps

Hafren

Hafren yw canolfan y celfyddydau yng Ngogledd Powys, ac mae'n hyrwyddo creadigrwydd fel elfen bwysig o fywyd y gymuned gyfan. Rydym yn chwarae rhan flaenllaw, strategol yn narpariaeth gelfyddydol a diwylliannol Powys drwy'r celfyddydau perfformio a gweledol drwy:

Cynnig rhagoriaeth Artistig; cynnig rhaglen waith sy'n amrywiol o safbwynt diwylliannol; darparu dysgu o ansawdd uchel a rhaglen gelfyddydau gyfranogol; gweithio mewn partneriaeth; bodloni ein cynulleidfaoedd.

Mae Hafren yn cydlynu ac yn hyrwyddo'r rhaglen amrywiol hon, gan groesawu cynulleidfaoedd ac ymwelwyr i Sir Drefaldwyn tra'n symbylu gwaith creadigol yn y cymunedau lleol drwy gyfrwng ystod o gynlluniau mewn ysgolion, mewn cymdogaethau, teuluoedd a thrwy ddatblygu cynulleidfaoedd.

Sara Clutton 01686 614565 @Hafren_newtown admin@thehafren.co.uk http://www.thehafren.co.uk
Ffordd Llanidloes
Y Drenewydd
Powys
SY16 4HU
Agor gan ddefynddio Google Maps

Hijinx

Mae Hijinx wedi arloesi mewn hyfforddi pobl ag anableddau dysgu i'w galluogi i ddod o hyd i'w llais creadigol.

Rydym yn trefnu gweithdai drama gyda phlant a phobl ifanc ag anableddau dysgu mewn ysgolion arbennig.

Rydym yn trefnu perfformiadau podiau Hijinx symudol, bychan mewn ysgolion i ddangos yr hyn mae pobl ag anableddau dysgu'n gallu ei gyflawni os cânt yr hyfforddiant a'r cyfleoedd priodol.

Clare Williams 029 2030 0331 @HijinxTheatre Clare.williams@hijinx.org.uk http://www.hijinx.org.uk
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
Agor gan ddefynddio Google Maps

Into Film

Mae Into Film yn elusen addysgol sy'n rhoi ffilm mewn lle canolog yn nysgu a phrofiad diwylliannol plant a phobl ifanc. Mae ein rhaglen DU gyfan uchelgeisiol yn rhoi cyfleoedd heb eu tebyg i bobl ifanc 5-19 oed i weld, meddwl, gwneud a dychmygu – gan gyfrannu at eu datblygiad addysgol, diwylliannol, creadigol a phersonol. Drwy weithio â'r sectorau addysg ac ieuenctid anffurfiol ein nod yw codi lefelau cyrhaeddiad a helpu dysgu cyffrous trwy ddarparu hyfforddiant datblygiad personol parhaus yn seiliedig ar ffilm, adnoddau addysgol i helpu athrawon i ddefnyddio ffilm yn yr ystafell ddosbarth a digwyddiadau ysbrydoledig sy'n cael eu harwain gan y diwydiant i ehangu gorwelion ac i ddatblygu dyheadau.

Gweld ein hadnoddau addysgu a dysgu Rhys Bebb 0330 313 7650 @intofilm_edu @intofilm_cymru Cardiff@intofilm.org, rhys.bebb@intofilm.org https://www.intofilm.org, www.filmclub.org
Into Film Cymru, Canolfan Cyfryngau S4C
Parc Ty Glas, Llanishen
Cardiff
CF14 5DU
Agor gan ddefynddio Google Maps

Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw'r cwmni cenedlaethol sy'n datblygu llenyddiaeth yng Nghymru, ac sy'n gweithio gyda chymorth Cyngor y Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae Llenyddiaeth Cymru'n credu bod llenyddiaeth yn rhywbeth i bawb a'i fod i'w ganfod ym mhobman. Mae prosiectau a gweithgareddau niferus y sefydliad yn cynnwys Bardd Plant Cymru a'r Young People's Laureate for Wales, y cynllun ariannu Llenorion ar Daith, cyrsiau ysgrifennu creadigol yn Nhŷ Newydd, Gwasanaethau i Lenorion (gan gynnwys bwrsariaethau a mentora), prosiect barddoniaeth lafar Slam Cymru a'r Sgwadiau Sgwennu Pobl Ifanc.

Gweld ein hadnoddau addysgu a dysgu Elena Schmitz, Head of Programmes 029 2047 2266 @LitWales / @LlenCymru post@literaturewales.org http://www.literaturewales.org
4ydd Llawr, Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL
Agor gan ddefynddio Google Maps

Live Music Now Cymru

Live Music Now yw'r brif elusen datblygu ac allgymorth ar gyfer cerddorion, ac mae'n creu profiadau cerddorol byw arbennig ar gyfer pobl nad yw'r celfyddydau'n hygyrch iawn iddynt o ganlyniad i anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae'r cyfranogwyr yn elwa ar fuddiannau therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol rhagorol drwy gysylltiad â cherddoriaeth fyw broffesiynol ym mhob genre.

Ein prif feysydd yw 1) Datblygiad Cerddorion 2) Iechyd a Lles, gyda phwyslais ar iechyd meddwl, yr henoed a dementia 3) Plant a Phobl Ifanc dan Anfantais, gyda phwyslais penodol ar AAAA. Rydym wedi bod yn trefnu perfformiadau, gweithdai, prosiectau a phrofiadau preswyl pwrpasol ar hyd a lled Cymru am 25 o flynyddoedd.

Claire Cressey, Director 029 2055 4040 @livemusicnowcym wales@livemusicnow.org http://www.livemusicnow.org
Tŷ Portland
113-116 Stryd Bute
Caerdydd
CF10 5EQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Mission Gallery

Mae'r Mission Gallery yn rhoi cyfleoedd i'r gymuned leol ac ehangach i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth o gelfyddyd drwy darpariaeth gofod arddangos, lle crefftau, lle dysgu, digwyddiadau, cyfleoedd preswylio a mwy. Mae'r Oriel yn cynnig profiad ar y cyd lle gall ymwelwyr ymgolli mewn arddangosfeydd sy'n cymeryd risgiau a gwthio ffiniau celf gweledol. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle i brynu dylunio sydd ar flaen y gad a chrefft gyfoes a chymryd rhan mewn sgwrs gyfeillgar gyda unigolion sydd a diddordeb mewn celfyddyd.

Megan Leigh 01792 652016 @MissionGallery learning@missiongallery.co.uk http://www.missiongallery.co.uk
Mission Gallery, Plas Caerlyr
Yr Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 1TY
Agor gan ddefynddio Google Maps

MOSTYN

Mae MOSTYN yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd sy'n galluogi disgyblion o bob oed a lefel i ddatblygu eu sgiliau creadigol, beirniadol a meddwl myfyriol. Mae ein holl arddangosfeydd yn cynnig mannau cychwyn rhagorol i astudio gweithiau artistiaid yn ein horielau a'n stiwdio, neu yn yr ysgol drwy ein hymweliadau allgymorth. O dan arweiniad artistiaid neu staff yr oriel rydym yn cynnig sgyrsiau, gweithdai, dosbarthiadau meistr a hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon. Mae ein staff cymorth yn ymchwilio i syniadau, materion a chreu gwaith celf. Gallwn gynllunio gweithdai sy'n edrych ar themâu penodol yn CA1 a CA2, a sesiynau dylunio sy'n cysylltu â Chelf, Saesneg, Hanes a Bagloriaeth Cymru yn CA3, CA4 a CA5.

Naomi Horlock, Curadur Dysgu a Chynhwysiant 01492 879201 naomihorlock@yahoo.co.uk http://www.mostyn.org
12 Stryd Vaughan
Llandudno
LL30 1AB
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCC) yn gwmni repertoire sydd wedi ennill gwobrau lu ac sydd wedi'i leoli mewn cartref pwrpasol yn Nhŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Mae'n cyflwyno gwaith gan rai o'r coreograffwyr rhyngwladol mwyaf nodedig ynghyd â gwaith creadigol newydd gan dalent ifanc disglair.

Mae CDCC wedi ymrwymo i weithio â phobl ifanc, y bydd llawer yn eu plith yn profi dawns gyfoes am y tro cyntaf, i ddatblygu gwerthfawrogiad o ddawns drwy wylio, cyfranogi a siarad am ddawns.

Mae cynyrchiadau diweddar yn cynnwys gwaith gan Stephen Petronio, Eleesha Drennan, Angelin Preljocaj a Christopher Bruce. Mae'r perfformiadau cyfredol yn cynnwys gwaith gan Johan Inger, Alexander Ekman a Jeroen Verbruggen.

Suzanne Carter 029 2063 5600 @ndcwales Suzanne@ndcwales.co.uk http://ndcwales.co.uk
Tŷ Dawns, Canolfan Milenium Cymru
Stryd Pierhead
Bae Caerdydd
CF10 4PH
Agor gan ddefynddio Google Maps

Amgueddfa Cymru

O bwll glo a gweithdai chwarel i felin wrth ei gwaith, o'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid i arloeswyr y Chwyldro Diwydiannol, ac o ddeinosoriaid i gasgliadau celf syfrdanol mae cymaint i'w ddarganfod ar draws ein saith amgueddfa.

Yr Amgueddfa yw'r sefydliad sy'n cynnig y mwyaf o gyfleoedd dysgu tu hwnt i'r dosbarth yng Nghymru. Mae rhaglen amrywiol o weithgareddau i ysgolion ar draws pob cyfnod allweddol ar gael, gan gynnwys sesiynau wedi'u hwyluso, arddangosiadau, gweithgareddau annibynnol, teithiau ac adnoddau ar-lein. Mae sesiynau wedi eu llunio i gefnogi'r Cwricwlwm Cenedlaethol, Bagloriaeth Cymru ac i gynnwys y disgyblion yn eu profiadau nhw o ddysgu.

Dafydd James 029 2057 3196 @AmgueddfaCymru Dafydd.james@museumwales.ac.uk http://www.museumwales.ac.uk
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Agor gan ddefynddio Google Maps

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales am feithrin cysylltiadau â phobl ifanc ym mhob cwr o Gymru, o bob cefndir, mewn ffyrdd sy'n eu galluogi i fod yn greadigol. Ein nod yw ymgysylltu â phawb yn ddigidol, gyda llawer drwy brosiectau sy'n gysylltiedig â sioeau ag â rhai drwy brosiectau ar safleoedd penodol.

Naomi Chiffi 029 2037 1689 @naomi_ntw naomichiffi@nationaltheatrewales.org http://nationaltheatrewales.org
30 Arced y Castell
Caerdydd
Agor gan ddefynddio Google Maps

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC)

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio â phartneriaid i feithrin, hyrwyddo a dathlu perfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru drwy hyfforddiant, perfformiadau a chyfleoedd creadigol sy'n ymgorffori uchelgais a rhagoriaeth, sy'n ysbrydoli ac yn herio, ac y gall pobl ifanc Cymru anelu atynt.

Mae'r mudiad yn cynnig:

  • Hyfforddiant – profiadau preswyl dwys; cyrsiau byr, dyddiau hyfforddi, dosbarthiadau meistr a gweithdai;
  • Perfformio – ein platfformau ein hunain a rhai a rennir sy'n arddangos yr ensembles ar lwyfannau cenedlaethol (Cymru), y DU ac yn rhyngwladol
  • Creu – Rhaglen Cyfansoddwyr Ifanc CCIC, ynghyd â chreu a gwireddu gwaith newydd drwy breswylfeydd blynyddol NYDW a NYTW.

Mae CCIC yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn, ac mae hyn yn cynnwys recriwtio (clyweliadau), cyrsiau preswyl a theithiau, rhaglenni datblygu a chyrsiau byr.

Pauline Crossley / Matthew Jones 029 2026 5060 @nyaw_ccic nyaw@nyaw.co.uk http://www.nyaw.co.uk | https://www.nyawperfformio.co.uk
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX
Agor gan ddefynddio Google Maps

NEW Dance

Mae NEW Dance yn fudiad datblygu dawns sy'n gweithio yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae gweithgarwch NEW Dance yn cynnwys amrywiaeth o ddosbarthiadau a gweithdai mewn gwahanol arddulliau dawnsio a phrosiectau sydd wedi'u hanelu at bob oed a gallu, mewn ysgolion a chymunedau. Mae NEW Dance yn meithrin lles unigol, cymdeithasol a diwylliannol plant yng ngogledd ddwyrain Cymru drwy gyfrwng dawns, gan hyrwyddo rhagoriaeth artistig ac arloesedd yn eu gwaith yn y gymuned ac mewn sefydliadau addysgol. Mae NEW Dance yn cael cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae'n cael cyllid ychwanegol gan awdurdodau lleol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Sam Wyse 01978 869 456 info@newdance.org.uk http://www.newdance.org.uk
Pafiliwn Llangollen
Ffordd Abbey
Llangollen
LL20 8SW
Agor gan ddefynddio Google Maps

Oriel Myrddin Gallery

Oriel Myrddin Gallery yw'r brif oriel gelf a chrefft yn ne orllewin Cymru sy'n cael nawdd cyhoeddus. Mae'n cyflwyno rhaglenni cyfoes uchelgeisiol ac mae'n uchel ei pharch yn y sector. Cafodd egwyddorion cydraddoldeb yr Oriel eu hymgorffori yn ystod agoriad swyddogol Ysgol Gelf Caerfyrddin yn 1892, a chawsant eu trosglwyddo i Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin ar agoriad Oriel Myrddin Gallery yn 1991. Mae'r egwyddorion craidd hyn yn parhau'n ganolog i sefydliad sydd am weithredu fel oriel gelf gynhwysol, am ddim – sy'n ddiddorol, yn heriol ac sy'n galluogi ymwelwyr lleol a rhanbarthol o bob oed, cefndir a gallu i gyfranogi yn arddangosfeydd a rhaglenni addysg yr oriel.

Seren Stacey 01267 222775 @orielmyrddin SStacey@sirgar.gov.uk http://www.orielmyrddingallery.co.uk
Lôn y Lan
Caerfyrddin
SA31 1LH
Agor gan ddefynddio Google Maps

Oriel Ynys Môn

Mae Oriel Ynys Môn yn amgueddfa ac oriel gelf sydd yn cynnig cipolwg o Ynys Môn trwy lygad artistiaid a hanes. Fel cartref Oriel Kyffin Williams rydym yn cynnal arddangosfeydd gan rhai o gewri celfyddydol Cymru a'r byd. Mae Oriel Charles Tunnicliffe yn deyrnged i artist penigamp, ac yn gyfle i fwynhau gwaith byd enwog ar eich stepen drws. Rydym yn cynnig gweithdai addysg celfyddydol a hanesyddol i bob oedran a gallu.

Ceri Williams 01248 752189 @orielynysmon CeriWilliams@ynysmon.gov.uk http://www.orielynysmon.info
Rhosmeirch
Llangefni
LL77 7TQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Benfro

Mae Scolton Manor, cartref Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Benfro, yn cynnwys maenor Fictorianaidd wedi'i leoli mewn parc a choetir o ryw 60 erw. Mae cyfleoedd addysgol ar y safle yn amrywiol ac yn cynnwys teithiau maenor Fictorianaidd a blychau gweithgareddau, darpariaethau dysgu awyr agored (archwilio coetir, teithiau cadw gwenyn, llwybrau natur) a rhaglen Nadolig Fictorianaidd. Mae addysg oddi ar y safle yn cael ei ddarparu drwy 'Blychau Darganfod' a 'Degawdau' - dau gynllun benthyciadau sy'n caniatau i eitemau go iawn a replica gael eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Nikki Caldwell 01437 731328 nikki.caldwell@pembrokeshire.gov.uk http://www.scoltonmanor.co.uk
Maenor Scolton
Bethlehem
Hendy-gwyn ar Daf
Sir Benfro
SA62 5QL
Agor gan ddefynddio Google Maps

Canolfan y Celfyddydau Pontardawe

Mae Canolfan y Celfyddydau Pontardawe yn cynnwys theatr wedi'i hadfer yn hyfryd ac sy'n cynnwys sinema ddigidol 3D a chyfleusterau stiwdio.

Ymrwymiad Canolfan y Celfyddydau Pontardawe yw cyflwyno 60-70 o berfformiadau proffesiynol y flwyddyn, gyda phwyslais ar y rhanbarthol, ac sy'n cynnwys drama, comedi, cerddoriaeth (gwerin, byd, clasurol), theatr ar gyfer plant a phobl ifanc, sioeau amatur ac arddangosfeydd celfyddydau gweledol misol.

Un maes pwysig o'r gweithgarwch yw cyfranogiad gyda nifer o ddosbarthiadau a gweithdai'n cael eu cyflwyno ar wahanol agweddau ar y celfyddydau. Mae addysg yn sail i lawer o weithgarwch y ganolfan gyda llawer o gyfleoedd ar gyfer dysgu ffurfiol ac anffurfiol ac mae hyn yn cynnwys cynnig cyfleoedd i ddatblygu i artistiaid sy'n gwneud enw iddynt eu hunain ym mhob cyfrwng.

Angie Dickinson - Rheolwr Artistig Rhanbarthol 01792 860355 a.dickinson@live.co.uk http://www.pontardaweartscentre.com
Stryd Herbert
Abertawe
Swansea
SA8 4ED
Agor gan ddefynddio Google Maps

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) yw corff ymchwilio ac archif genedlaethol yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Mae ganddo'r rôl arweiniol i sicrhau bod archeoleg, treftadaeth adeiledig ac arforol Cymru'n cael eu cofnodi'n awdurdodedig, ac mae'n gweithio i hybu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r dreftadaeth hon yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae Coflein, ein cronfa ddata ar-lein, yn cynnig mynediad at gyfoeth o ddelweddau a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd hanesyddol.

Angharad Williams 01970 621248 @RCAHMWales angharad.williams@rcahmw.gov.uk http://www.cbhc.gov.uk/ | http://www.rcahmw.gov.uk/
Plas Crug
Aberystwyth
SY23 1NJ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Dawns Powys

Mae Dawns Powys wedi bod yn rhan anhepgor o fyd celfyddydol Powys am 35 o flynyddoedd. Gan weithio â phob oed, cefndir cymdeithasol a gallu, rydym yn ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan mewn dawns. Rydym yn gweithio mewn sefydliadau addysgol ac yn y gymuned ac rydym yn asiantaeth datblygu dawns sy'n credu bod dawns yn gelfyddyd gyffrous a hygyrch sy'n ennyn creadigrwydd a llawenydd, sy'n annog dysgu ac sydd â buddiannau iechyd pendant sy'n ymestyn y tu hwnt i ffitrwydd ac sy'n cynnwys lles cyfannol.

Ein gweledigaeth yw gweld mwy o bobl yn dawnsio: mwy o bobl yn gwneud ac yn creu, mwy o bobl yn gwylio perfformiadau, mwy o bobl yn dawnsio â'i gilydd fel teuluoedd, fel cymunedau ac mewn ysgolion.

Amanda Griffkin 01597 824370 @dawnspowysdance Amanda@dawnspowysdance.org http://www.dawnspowysdance.org
Y Ganolfan Dawns
Ffordd Arlais
Llandrindod Wells
LD1 5HE
Agor gan ddefynddio Google Maps

Dawns Rubicon

Mae Dawns Rubicon yn cyflwyno dawns ysbrydoledig ledled Caerdydd a Chasnewydd. Rydym yn gweithio â dros 40 o ysgolion bob wythnos gan weithio gyda'r cwricwlwm a darparu sesiynau y tu allan i'r ysgol. Rydym yn gweithio mewn ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ac mewn llawer o achosion rydym wedi datblygu perthynas ag ysgolion sy'n ymestyn dros gyfnod o ddegawdau. Rydym hefyd yn rhedeg prosiectau dawns fel ein Prosiect Dawns i Fechgyn yn ddiweddar ac rydym yn gweithio ag athrawon i roi iddynt y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflwyno sesiynau dawns. Mae agweddau eraill ar ein gwaith yn cynnwys rhaglen ysgoloriaeth ar gyfer plant oed cynradd a chwrs dawns llawn amser ar gyfer rhai mwy galluog a thalentog

Kathryn Williams 029 2049 1477 @RubiconDance Kathryn@rubicondance.co.uk http://www.rubicondance.co.uk
Nora Street
Adamsdown
Cardiff
CF24 1ND
Agor gan ddefynddio Google Maps

Canolfan Grefft Rhuthun

Yng Nghanolfan Grefft Rhuthun rydym yn archwilio ac yn cyflwyno gwaith ar bob agwedd ar ddylunio a chelf gymwysedig gyfoes. Drwy gyfrwng ein rhaglen o arddangosfeydd rydym yn cyflwyno'r gorau o artistiaid cymwysedig yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Mae arddangosfeydd, rhaglenni addysgol a gweithgareddau masnachu yn edrych ar y cysylltiad rhwng celf gymwysedig a mathau eraill o gelf ac arferion creadigol.

Sioned Phillips, Swyddog Addysg 01824 704774 Sioned.phillips@denbighshire.gov.uk http://www.ruthincraftcentre.org.uk
Heol y Parc
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1BB
Agor gan ddefynddio Google Maps

Sefydliad Ysgolion Shakespeare

Mae Sefydliad Ysgolion Shakespeare yn defnyddio pŵer unigryw Shakespeare i drawsnewid bywydau.

Rydym yn helpu pobl ifanc ledled y wlad i ddatblygu y sgiliau bywyd hanfodol o hyder a chydweithredu, uchelgais a llefaru. Mae'r ŵyl yng nghraidd yr hyn a wnawn, a rydym yn defnyddio proses gadarn a chefnogol i hyfforddi athrawon a phlant o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig mewn ffordd egnïol ac uchelgeisiol i weithio gyda Shakespeare. Mae misoedd o baratoi yn arwain at nosweithiau perfformiadau llawn cynnwrf mewn theatrau proffesiynol bob hydref yn ŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y byd. Rydym hefyd yn cefnogi athrawon, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol drwy gydol y flwyddyn drwy amrywiaeth o weithdai.

Kate Hopewell 020 7601 1929 @SSF_UK kate.hopewell@ssf.uk.com http://www.ssf.uk.com
140 London Wall
Llundain
EC2Y 5DN
Agor gan ddefynddio Google Maps

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Mae Taliesin yn cynnal rhaglen eang o ddigwyddiadau gan gynnwys sgriniadau sinema, arddangosfeydd sy’n ymweld ac amrywiaeth mawr o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth y byd.

Yn ogystal ag ein rhaglen o ddigwyddiadau proffesiynol, mae Taliesin yn gwerthfawrogi'r effaith y gall cymeryd rhan yn y celfyddydau ei gael ar fywydau pobl. O ganlyniad, rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer y cyhoedd, yn arbennig pobl ifanc, i gymryd rhan mewn gweithdai a digwyddiadau celfyddydau cymunedol.

Mae pwyslais ar ansawdd ac arloesedd – darparu gwasanaeth hanfodol i fyfyrwyr a phobl Abertawe a gweithredu fel canolfan rhagoriaeth ranbarthol.

Hywel Harris 01792 606280 @taliesinswansea h.e.harris@swansea.ac.uk http://taliesinartscentre.co.uk
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PZ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystorfa o wybodaeth am hanes a diwylliant ein cenedl. Mae Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell yn cynnig mynediad uniongyrchol i ddisgyblion a myfyrwyr i'r trysorau sydd yn y casgliad cenedlaethol drwy weithdai dyfeisgar ac adnoddau digidol rhyngweithiol. Mae'r rhain wedi'u teilwra i ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth disgyblion, ateb gofynion y cwricwlwm yng Nghymru, ac i gynorthwyo athrawon i gyflwyno'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol, manylebau pynciau, ac elfennau craidd o fanyleb Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae gweithgareddau ac adnoddau addysgol Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim i ysgolion a cholegau.

Gweld ein hadnoddau addysgu a dysgu Owen Llywelyn 01970 632528 @AddysgLLGC | @NLWEducation addysg@llgc.org.uk http://addysg.llgc.org.uk

Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU
Agor gan ddefynddio Google Maps

Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol

Rydym yn croesawu ymweliadau gan ysgolion. O fewn ein meysydd pwnc ac adnoddau, byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd ag anghenion unrhyw grŵp ysgol sy'n dymuno ymweld â ni. Cofiwch gysylltu â ni o flaen llaw i drafod eich gofynion.

Yr agwedd mwyaf poblogaidd o'n gwasanaethau addysg yw ein gweithdai unigryw ar bynciau Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae'n angenrheidiol cysylltu i drefnu amser ar gyfer ymweliad.

Janet Holcroft 01874 613310 jaholcroft@hotmail.co.uk http://www.royalwelsh.org.uk/education/what-we-offer.htm
Y Barics
Aberhonddu
Powys
LD3 7EB
Agor gan ddefynddio Google Maps

Glan yr Afon

Mae Casnewydd Fyw yn cynnwys Canolfan Gelfyddydau Glan yr Afon lle'r ydym yn galluogi pobl o bob oed a chefndir i brofi rhaglen gelfyddydol o'r ansawdd uchaf gyda phwyslais arbennig ar gerddoriaeth, theatr, dawns, ffilm a'r gair llafar. Rydym yn defnyddio'r celfyddydau a diwylliant fel cyfrwng i ysbrydoli pobl Casnewydd a thu hwnt i fod yn hapus ac yn iachach ac mae gennym enw da am gyflwyno rhaglenni celfyddydol cyfranogol arloesol, uchelgeisiol a hwyliog. Rydym yn gweithio'n arbennig o dda ag ysgolion ar lefel gynradd ac uwchradd, gan ddefnyddio'r celfyddydau i helpu i ddatgloi creadigrwydd ac i helpu plant a phobl ifanc i wireddu eu llawn botensial.

Danielle Rowlands 07980 748097 Danielle.rowlands@newportlive.co.uk http://www.newportlive.co.uk/riverfront
Glan yr Afon
Kingsway
Casnewydd
NP20 1HG
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Bara Caws

Cwmni theatr yw Bara Caws sydd wedi bod yn mynd â theatr i ganol cymunedau Cymru ers bron i 40 mlynedd. ‘Rydym yn amrywio ein harlwy i anelu at wahanol gynulleidfaoedd targed yn eu tro: y gynulleidfa sy'n cynnwys ‘pawb o bob oed', e.e. DROS Y TOP, RASLAS BACH A MAWR!; byddwn hefyd yn cynnig rhai cynyrchiadau'n benodol i blant, e.e. DRWG!; ac yn cyd-weithio â sefydliadau cenedlaethol eraill i gyflwyno prosiectau mwy ‘addysgol' eu naws, e.e. I'R GAD, FECHGYN GWALIA yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Byddwn hefyd o dro i dro yn cynnal gweithdai ysgrifennu, cyfarwyddo ac actio.

Linda Brown or Mari Emlyn 01286 676335 or 01286 675869 @theatrbaracaws linda@theatrbaracaws.com | mari@theatrbaracaws.com http://www.theatrbaracaws.com
Uned A1
Cibyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2BD
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Brycheiniog

Mae gan Theatr Brycheiniog, Canolfan y Celfyddydau ar lan y gamlas yn Aberhonddu, brif awditoriwm gyda lle i hyd at 477 person, stiwdio ymarfer ac oriel.

Mae grwp Theatr Icarus yn cynhyrchu amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol i gyd-fynd â'r holl gynyrchiadau a wnawn. Mae hyn yn amrywio o weithdai Shakespeare i Theatr yr Abswrd ac ystod eang o ddosbarthiadau meistr a gweithdai. Mae'r rhain yn cwmpasu ein rhaglen ddrama bresennol, ond gellir eu teilwra i'r testunau penodol mae eich myfyrwyr yn astudio.

Martyn Green 01874 622838 @Brycheiniog martyn@brycheiniog.co.uk http://www.brycheiniog.co.uk
Glanfa'r Gamlas
Aberhonddu
Powys
LD3 7EW
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Clwyd

Mae Theatr Clwyd yn creu profiadau celfyddydol anhygoel i blant, pobl ifanc a'u cymunedau. Ni yw'r ganolfan gelfyddydau fwyaf sy'n cynhyrchu yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw i ysgogi dychymyg pobl ifanc a'u cymunedau o bob cefndir, gan feithrin creadigrwydd, yr awch i ddarganfod a chwilfrydedd am y celfyddydau. Rydym yn awyddus i gyffroi, ysbrydoli a gwefreiddio. Yn ein holl waith rydym yn hyrwyddo gwerthoedd goddefgarwch, dealltwriaeth a chydraddoldeb. Wrth wraidd popeth a wnawn yw'n gwerthoedd craidd o ragoriaeth, cynhwysiant ac arloesedd.

Nerys Edwards 01352 701575 @clwydtweet | @youngclwydifanc nerys.edwards@theatrclwyd.com http://www.theatrclwyd.com
Lôn Raikes
Y Wyddgrug
Sir Fflint
CH7 1YA
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Felinfach

Cenhadaeth Theatr Felinfach yw creu cyfleoedd sy'n cynnig mynediad a llwybr gydol-oes i'r celfyddydau a diwylliant Cymru a'r byd trwy raglenni creadigol, cyfranogol a rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol. Rydym ni'n credu bod diwylliant a mynegiant celfyddydol yn adlewyrchiad o bwy ydym ni fel cymuned ac yn gallu cyrraedd a chyffwrdd bywydau pawb.

Rydym ni'n credu yng ngrym trawsffurfiol y celfyddydau, a'r gwerth addysgol, cymdeithasol a chreadigol y mae mwynhau a chyfranogi yn y celfyddydau yn ei roi i unigolion a chymunedau.

Rydym ni'n credu bod ein polisi drws agored, cynhwysol i siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a newydd-ddyfodiaid yn hybu'r defnydd cymunedol, naturiol o'r Gymraeg.

Dwynwen Lloyd Llywelyn 01570 470697 @TheatrFelinfach Dwynwen.lloydllywelyn@ceredigion.gov.uk http://theatrfelinfach.wales/
Dyffryn Aeron
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 8AF
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn creu naratif cenedlaethol sy'n cynrychioli diwylliant deinamig Cymru, a hynny trwy greu theatr arloesol a chynyrchiadau uchelgeisiol trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt – ar brif lwyfannau, mewn lleoliadau annisgwyl, ac yng nghalon ein cymunedau.

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn creu pecyn i ysgolion i gyd-fynd â chynyrchiadau amrywiol. Rydym gan amlaf yn medru cynnig y canlynol: pecyn adnoddau i gyd-fynd â'r cynhyrchiad; pris arbennig ar docynnau ar gyfer grwpiau ysgol; gweithdai gydag arbenigwyr yn y diwydiant i'w cynnal yn eich ysgol; sgwrs cyn-sioe gyda'r Cyfarwyddwr Cymorth ar gyfer disgyblion Cymraeg ail-iaith.

Rhian Davies 01267 233 882 @TheatrGenCymru Rhian.davies@theatr.com http://Theatr.com
Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Iolo

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae'r Cwmni'n arbenigo mewn gwaith ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym wedi bod yn creu gwaith theatrig gwreiddiol am dros chwarter canrif ac rydym wedi perfformio mewn ysgolion, ysgolion meithrin, neuaddau pentref, canolfannau cymuned, theatrau, coedwigoedd, strydoedd, meysydd chwarae a hyd yn oed beudy yn Awstria!

Rydym yn credu'n angerddol mewn rhyfeddodau theatr fyw a'i gallu i ysbrydoli plant a phobl ifanc.

John Williams 029 2061 3782 @theatriolo John@theatriolo.com http://www.theatriolo.com
d/o Chapter
Heol y Farchnad
C/O Chapter Arts Centre
CF5 1QE
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr Mwldan

Mae Mwldan yn ganolfan celfyddydau ac adloniant fywiog yng nghanol tref Aberteifi. Gyda'i harloesedd, ei gweledigaeth a'i rhagoriaeth, cafodd Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel “rhagorol” a “model o arferion gorau a rhagoriaeth” am ei gwaith teithiol a'i chynyrchiadau.

Mae'r Cwmni'n datblygu prosiectau partneriaeth arbennig yn rheolaidd ag ysgolion lleol, gan gynnwys rhaglen artistiaid mewn ysgolion a phrosiectau perfformiad arbennig. Mae'r Cwmni'n rhoi pwyslais arbennig ar ddatblygu prosiectau cyfranogol sy'n gysylltiedig â'i gynyrchiadau teithiol a gwaith â Cherddorion Cymreig ac Artistiaid Rhyngwladol.

Ryan Davies 01239 623923 outreach@mwldan.co.uk http://www.mwldan.co.uk
Heol Bath House
Aberteifi
SA43 1JY
Agor gan ddefynddio Google Maps

Theatr na nÓg

Rydym yn credu bod gan theatr y pŵer i gyffroi ac i ymgysylltu â chynulleidfaoedd o bob oed ac mae hynny'n elfen greadigol hanfodol yng Nghymru sy'n apelio at bawb.

Mae rhai o'r cynyrchiadau wedi'u comisiynu ac mae eraill yn rhan o'n corff o waith blynyddol.

Am bron i 20 mlynedd rydym wedi ymfalchïo yn ein Cynyrchiadau Hydref yn Theatr Dylan Thomas mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Abertawe ac, yn fwy diweddar, ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Mae tua 600 o blant a phobl ifanc yn cael profiad o'r cynhyrchiad theatrig byw hwn gyda gweithdai a gweithgareddau i gyd-fynd â hwy yn y ddwy Amgueddfa ac yna rydym yn parhau i edrych ar y themâu sydd wedi codi yn y ddrama yn ôl yn yr ystafell ddosbarth drwy ein hadnoddau digidol ar-lein.

Kate Williams 01639 641771 @theatrnanog kate@theatr-nanog.co.uk http://www.theatr-nanog.co.uk
Uned 3
Yst. Ddiwydiannol Heol Milland
Castell Nedd
SA11 1NJ
Agor gan ddefynddio Google Maps

Touch Trust

Mae Touch Trust yn elusen gofrestredig wedi'i lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Rydym yn darparu rhaglenni symud creadigol unigryw ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu, rhai sy'n cael eu heffeithio gan anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASA), anghenion cymhleth, ymddygiad sy'n herio a grwpiau eraill agored i niwed yn y gymuned.

Adele Gilmour 029 2063 5663 @touchtrust Adele.gilmour@touchtrust.co.uk http://www.touchtrust.co.uk
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AL
Agor gan ddefynddio Google Maps

trac

Yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol Cymru. Rydym yn gweithio i gynyddu cyfranogiad drwy drefnu cyrsiau preswyl a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer pob oed. Rydym yn gweithio i godi ymwybyddiaeth drwy weithio i sicrhau mwy o sylw yn y cyfryngau ac mewn canolfannau perfformio ac rydym yn rhedeg prosiectau i helpu ein hartistiaid i gyrraedd y marchnadoedd maent yn eu haeddu.

Daniel KilBride 07879 032130 @traccymru Cyfarwyddydd@trac-cymru.org http://www.trac-cymru.org
PO BOX 428
Cardiff
CF1 1DP
Agor gan ddefynddio Google Maps

Tŷ Cerdd - Welsh Music Centre

Cenhadaeth Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yw cefnogi, datblygu a hyrwyddo creu a pherfformio cerddoriaeth gyfoes, glasurol Cymru.

Mae gan Dŷ Cerdd stiwdio recordio o'r safon uchaf ac mae'r Ganolfan hefyd yn gartref i lyfrgell helaeth o sgorau perfformio ac ymchwil (cerddoriaeth Gymreig). Mae croeso i unigolion (gan gynnwys athrawon a myfyrwyr cerdd) i ymweld â'r llyfrgell i ddibenion ymchwil.

Mae Tŷ Cerdd yn aelod o Gymdeithas Ryngwladol y Canolfannau Hysbysrwydd Cerdd ac mae'r rhwydwaith hon yn gyfle gwerthfawr i Dŷ Cerdd i gyfnewid gwybodaeth, ynghyd â chyfleoedd i gydweithio ar lwyfan rhyngwladol.

Gwyn L Williams 029 2963 5640 @TyCerdd_org gwynlwilliams@tycerdd.org http://www.tycerdd.org/
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Agor gan ddefynddio Google Maps

Tŷ Newydd Writing Centre, part of Literature Wales

Mae Tŷ Newydd yn croesawu awduron a darpar awduron o bob oedran, gallu a chefndir i'r ganolfan yn wythnosol i wella a datblygu eu sgiliau. I ysgolion, gallwn drefnu gweithdai ysgrifennu creadigol hwyliog i grwpiau o blant a phobl ifainc, un ai fel cwrs undydd, neu gwrs preswyl am brofiad mwy cyflawn. Mae awyrgylch hudolus y ganolfan, yn cynnwys yr ardd a'r llwybrau lleol, yn sicrhau profiadau cwbl wahanol i'r ystafell ddosbarth. Mae pob cwrs yn unigryw, ac rydym yn trafod gyda'r athro o flaen llaw i sicrhau fod ein dewis o diwtor yn berffaith i'ch grŵp chi.

Leusa Llewelyn - Pennaeth 01766 522 811 @Ty_Newydd leusa@literaturewales.org http://www.tynewydd.wales/
Llanystumdwy
Cricieth
Gwynedd
LL55 0LW
Agor gan ddefynddio Google Maps

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro

Fe sefydlwyd corff datblygu Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro yn ystod streiciau'r glowyr yn y 1980au cynnar. Rydym yn ceisio dod â phobl at ei gilydd mewn grwpiau ac o fewn cymunedau i'w cynnwys mewn gweithgareddau creadigol, gan ryddhau eu potensial a'u helpu i newid eu bywydau yn gadarnhaol. Er y gallai ein prosiectau fod yn amrywiol iawn o ran natur, mae rhai nodweddion sylfaenol sy'n gyson ar draws ein holl waith. - Rydym yn hwyluso yn hytrach na gorchymyn y broses. Rydym yn cynnig dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn ymgysylltu â phobl ac yn sicrhau bod yr holl gyfranogwyr yn cymryd rhan yn y penderfyniadau. Rydym yn ymdrechu am ragoriaeth ym mhopeth a wnawn. Rydym yn ceisio sicrhau bod perchnogaeth y cynnyrch terfynol gyda'r bobl sy'n ei greu . Rydym yn myfyrio ar yr hyn yr ydym wedi ei wneud er mwyn mireinio ein dull gweithredu a gwella'r gwasanaeth y gallwn ei gynnig.

Alex Bowen 01656 729246 | 07989 332020 @valleyandvale alex@blackcatweb.com http://www.valleyandvale.co.uk/
Canolfan y Cyfryngau Sardis
Heol Dewi Sant
Betws
Penybont
CF32 8SU
Agor gan ddefynddio Google Maps

Cwmni Theatr Volcano

Mae Volcano yn gwmni celfyddydau bach, egnïol, ymatebol gyda'r gallu i symud yn gyflym gyda dychymyg i wneud i bethau ddigwydd. Mae gennynt brofiad o ysbrydoli ac ymgysylltu ag eraill, gweithio mewn partneriaeth a gosod syniadau mawr ar waith. Yn ychwanegol at raglen berfformiad broffesiynol Volcano, mae'r cwmni yn rhedeg Hwb Celfyddydol newydd yn Stryd Fawr, Abertawe ac yn datblygu ymhellach rhaglenni creadigol ar gyfer pobl ifanc rhwng 4 a 22 oed.

Kay Denyer 01792 464790 @VolcanoUK kay@volcanotheatre.co.uk http://www.volcanotheatre.co.uk/
Theatr Volcano
27-29 Stryd Fawr
Abertawe
SA1 1LG
Agor gan ddefynddio Google Maps

Canolfan Mileniwm Cymru

Cartref cenedlaethol i'r celfyddydau perfformio yng Nghymru a chartref i 8 partner preswyl. Rydym yn llwyfannu sioeau cerdd, opera, ballet, syrcas a dawns gyfoes – ochr yn ochr â'r rhaglen fwyaf o berfformiadau di-dâl yn y DU. Mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i weithio â phobl o bob oedran yn ei chymuned amrywiol drwy ei rhaglen Dysgu Creadigol ac Ymgysylltu â'r Gymuned uchelgeisiol.

Sarah Roberts 029 2063 4632 @theCentre sarah.roberts@wmc.org.uk http://www.wmc.org.uk/
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Agor gan ddefynddio Google Maps

Opera Cenedlaethol Cymru

Rhaglen Addysg:

Elfen ganolog o Ieuenctid a Chymuned Opera Cenedlaethol Cymru yw addysg ar gyfer pobl ifanc. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cyflwyno, gyda chymorth ac arweiniad athrawon, sesiynau wythnosol rheolaidd mewn ysgolion yn amser y cwricwlwm. Mae'r rhain yn cyd-fynd ag amcanion llythrennedd a rhifedd Cam Allweddol 2, tra hefyd yn cyflwyno sgiliau cerddorol, theatraidd a pherfformio.

Mae'r sesiynau'n cael eu cynllunio fel rhan o raglen llwybr cynnydd, fel y gall pobl ifanc fod yn rhan o'n rhaglen opera ar gyfer pobl ifanc. Rydym hefyd yn cynnig cymorth mentora ac ariannol i gynorthwyo pobl ifanc ddifreintiedig. Rydym yn gweithio'n benodol ag ysgolion mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf neu sy'n cael Grant Amddifadedd Disgyblion.

Gweld ein hadnoddau addysgu a dysgu Rebeka Peake 029 2063 5063 @WNOtweet rebeka.peake@wno.org.uk http://www.wno.org.uk/
Plas Bute
Bae Caerdydd
CF10 5AL
Agor gan ddefynddio Google Maps

Amgueddfa Ty Weindio

Mae'r Tŷ Weindio yn amgueddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a mae ganddo raglen ysgolion cyffrous sydd wedi ennill gwobrau wedi'i seilio o amgylch y Cwricwlwm Hanes i Gymru, y Cwricwlwm Cymreig a'r fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Mae ein agwedd ymarferol yn dod â hanes yn fyw mewn ffordd ystyrlon. Bydd disgyblion yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o bwnc drwy gynnal ymchwiliad sy'n datblygu eu sgiliau hanesyddol trwy ofyn cwestiynau, gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau a chyfathrebu eu canfyddiadau.

Rydym yn hapus iawn i ennyn diddordeb eich disgyblion drwy gynnig gweithdai yn yr amgueddfa, neu sesiynau allgymorth yn eich amgylchedd.

Mark Batchelder 01443 822 666 @WindingH batchm@caerphilly.gov.uk http://www.windinghouse.co.uk/
Ty Weindio
Stryd Croes
Tredegar Newydd
NP24 6EG
Agor gan ddefynddio Google Maps

Amgueddfa ac Archifdy Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Yn un o adeiladau tirnod Wrecsam, mae Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam yn fan cychwyn i ddarganfod hanes cyffrous y rhanbarth hwn sydd ar y ffin rhwng Lloegr a Chymru. Rydym yn adrodd hanesion pobl leol o gynhanes i'r presennol.

Eleri Farley 01978 297460 @wrexhammuseums museumeducation@wrexham.gov.uk http://www.wrexham.gov.uk/english/heritage/learning.htm
Adeilad y Sir
Stryd y Rhaglaw
Wrecsam
LL11 1RB
Agor gan ddefynddio Google Maps