English

Hwb

Cymorth cyfrinachol

Os bydd plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl uniongyrchol, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999 ar unwaith.

Ydych chi'n poeni am rywbeth?  Ydych chi angen help neu am siarad gyda rhywun?  Ydych chi'n adnabod plentyn, person ifanc neu oedolyn sydd angen cymorth a chefnogaeth?

Mae'n bwysig gwybod ble i droi am gymorth cyfrinachol, rhad ac am ddim. Isod ceir rhai o'r sefydliadau all eich helpu chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod.

Meic

Meic

Rhywun ar dy ochr di

Mae Meic yn llinell gymorth gyfrinachol, ddwyieithog, rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O gael gwybod beth sy’n mynd ymlaen yn dy ardal leol i gael help i ddelio â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd neb arall yn gwneud. Bydd neb yn dy farnu, ac fe fydd yn helpu drwy roi’r wybodaeth, cyngor a chymorth defnyddiol sydd eu hangen arnat ti.

Gelli gysylltu yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae Meic ar agor rhwng 8am a chanol nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gelli gysylltu dros y ffôn, neges destun neu negeseuon gwib. Mae Meic yn wasanaeth cyfrinachol, dienw, rhad ac am ddim, ar dy gyfer di.

Ffonia yn rhad ac am ddim ar 0808 80 23456

Neu anfon neges destun at 84001

Negeseua gwib/Sgwrs ar-lein: www.meic.cymru

Child line

Childline

Ar-lein, ar y ffôn, unrhyw bryd

Mae Childline yn wasanaeth cyfrinachol, preifat, rhad ac am ddim sydd ar gael i bawb dan 19 oed yn y DU, lle gallwch drafod unrhyw beth. Beth bynnag sy’n dy boeni, maen nhw yna i wrando ac i dy gefnogi.

Mae llawer o wahanol ffyrdd o siarad â chwnselydd Childline neu gael cymorth gan bobl ifanc eraill.

Gelli ffonio 0800 1111. Mae galwadau yn rhad ac am ddim, ac ni fydd y rhif yn ymddangos ar y bil. Llinellau ar agor rhwng 9am a chanol nos.

Gelli siarad â chwnselydd mewn man diogel ar-lein am beth bynnag sy’n dy boeni mewn sgwrs 1 i 1.

Gelli hefyd ymuno â phobl ifanc eraill ar y byrddau negeseuon.

Gelli sefydlu cyfrif Childline ac anfon e-bost o dy locer.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, ewch i wefan Childline.

Gelli hefyd gysylltu â Childline yn Gymraeg.

NSPCC

NSPCC

Mae pob plentyndod werth brwydro drosto

Mae'r NSPCC yn gweithio i amddiffyn plant ac atal camdriniaeth.

Os wyt ti'n 18 oed neu'n iau, ffonia Childline ar 0800 1111 i gael cyngor a chymorth beth bynnag sy'n dy boeni, pryd bynnag bydd angen help.

Os ydych chi'n poeni am blentyn, hyd yn oed os ydych yn ansicr, cysylltwch â llinell gymorth yr NSPCC sydd wedi'i staffio gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig, a all ddarparu cyngor a chymorth arbenigol. Gallant helpu os ydych chi'n poeni am blentyn, os ydych chi'n riant neu ofalwr sy'n chwilio am gyngor neu os ydych yn weithiwr proffesiynol sydd angen gwybodaeth ac arweiniad.

Beth bynnag yw eich pryder:

Ffoniwch yr NSPCC ar 0808 800 5000

E-bost: help@nspcc.org.uk

Cyflwynwch ffurflen ar-lein

Gallwch ffonio dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 6pm neu 9am – 4pm ar y penwythnos. Mae'n rhad ac am ddim, a does dim angen i chi roi eich enw.

Mae cyngor hefyd ar gael ynghylch adnabod arwyddion camdriniaeth.

Samariaid Cymru

Samariaid Cymru

Ffonia yn rhad ac am ddim, ddydd neu nos

Mae’r Samariaid yn llinell gymorth sydd ar gael 24/7 i unrhyw un sy’n cael trafferth dygymod neu sydd angen rhywun i wrando heb farnu na rhoi pwysau.

Gelli siarad gyda’r Samariaid am yr hyn sy’n digwydd, ac am dy deimladau, ac fe fyddant yn dy helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Beth bynnag yw dy brofiadau, gelli ffonio’r Samariaid yn rhad ac am ddim unrhyw bryd, o unrhyw ffôn, ar 116 123.

Neu gelli anfon e-bost at y Samariaid ar jo@samaritans.org. Cei ymateb o fewn 24 awr.

Pe bai’n well gen ti ysgrifennu llythyr, gelli ei anfon at:

Chris
Freepost RSRB-KKBY-CYJK
PO Box 9090
STIRLING
FK8 2SA

Bydd y Samariaid yn ceisio ymateb i lythyrau o fewn 7 diwrnod.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Cymorth a chyngor ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac yn gallu darparu cymorth a chyngor rhad ac am ddim i.

  • unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig
  • pobl sy'n adnabod rhywun sydd angen cymorth, er enghraifft, ffrind, aelod o'r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sydd am gael cyngor proffesiynol.

Mae pob sgwrs â Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal â staff sy'n brofiadol iawn ac wedi'u hyfforddi'n llawn.

Ffoniwch:0808 80 10 800

Gwybodaeth am y llinell gymorth

Testun:07860077333

Gwybodaeth am y gwasanaeth testun

E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru

Gwybodaeth am y gwasanaeth e-bost

Gwasanaeth sgwrsio byw

Os na fedrwch siarad yn ddiogel, ond bod angen cymorth arnoch ar unwaith, bydd heddluoedd ledled Cymru yn ymateb i alwad 999 dawel – ffoniwch 999 ac yna pwyswch 55 i ddangos nad oes modd i chi siarad, ond bod angen cymorth arnoch.

The Professionals Online Safety Helpline (POSH)

The Professionals Online Safety Helpline (POSH)

Cefnogi gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc

Llinell gymorth sy'n cael ei gweithredu gan yr UK Safer Internet Centre, yn benodol ar gyfer helpu pob aelod o'r gymuned sy'n gweithio gyda phlant ar unrhyw faterion diogelwch ar-lein sy'n eu hwynebu nhw neu'r plant a phobl ifanc yn eu gofal.

Maent yn cynnig cyngor annibynnol yn rhad ac am ddim ar nifer o faterion diogelwch ar-lein, gan gynnwys: preifatrwydd, enw da ar-lein, gemau, magu perthynas amhriodol ar-lein, seiberfwlio, secstio, ymddygiad amhriodol ar y cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy.

Mae'r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am - 4pm:

Ffoniwch: 0344 381 4772

Byddant yn ymateb i bob ymholiad e-bost yn ystod eu horiau gwaith arferol:

E-bost: helpline@saferinternet.org.uk