English

Mae’r adroddiad terfynol yn cyflwyno argymhellion ar ddatblygu ecosystem wybodaeth newydd sy’n hwyluso ein system gwella ysgolion wrth ategu uchelgeisiau’r Cwricwlwm i Gymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yn llawn y canfyddiadau a’r argymhellion yn yr adroddiad. Byddwn yn defnyddio’r dystiolaeth bwysig hon i lywio dyluniad ecosystem gytbwys a chynaliadwy sy’n rhan annatod o’r canllawiau gwella ysgolion, sy’n seiliedig ar egwyddorion cadarn, ac sy’n gallu datblygu’n barhaus wrth i ddiwygiadau ymwreiddio yn y system ysgolion ac wrth i bolisi addysg barhau i esblygu. Bydd hyn yn sicrhau y gellir defnyddio data a gwybodaeth o ansawdd yn effeithiol, gan gefnogi ysgolion a rhanddeiliaid ehangach yn eu lleoliadau unigryw eu hunain a rhoi dysgwyr wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

Ymgynghoriad ‘Canllawiau gwella ysgolion’

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg cyn 11)

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg ôl-11)