English

Hwb

Dysgu a sgiliau ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau sefydlogrwydd i'r sector ôl-16 yn ystod y pandemig Covid-19 a thu hwnt.

Trosolwg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos gyda darparwyr dysgu ôl-16 a'n rhanddeiliaid allweddol i helpu staff a dysgwyr ôl-16.

Mae’r Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y Sector Ôl-16 gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys y sectorau addysg uwch, addysg bellach, prentisiaethau, cyflogadwyedd a dysgu oedolion.  Bydd cyflwyno ein cynllun yn cael ei gydlynu â gweithgareddau yn y sector ysgolion; er mwyn gefnogi pontio dysgwyr.

Mae’r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn weithio gyda’n rhanddeiliaid i:

 • ddiwallu anghenion newidiol dysgwyr, cymunedau a chyflogwyr Cymru yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
 • gefnogi ein hadferiad economaidd a chymdeithasol
 • helpu i gynorthwyo ein darparwyr dysgu, dysgwyr a staff i baratoi ar gyfer y “normal newydd”.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael.

 • Canllawiau i Rieni

  Mae’r canllawiau ar gyfer rieni a gofalwyr ar gyfer dysgwyr yn yr oedran 16-19 yn ysgolion ac yn colegau, yn anelu at gefnogi dysgwyr a’u teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach, ac i barhau gyda dysgu yn ystod y pandemig Covid-19.

  Canllawiau i rieni dysgwyr 16-19 oed mewn ysgolion a cholegau

  Iechyd meddwl a lles

  Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn gynnwys chwe rhestr chwarae sydd â’r nod o roi arweiniad i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, ac mae yma amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein a all eich helpu yn ystod y cyfyngiadau symud a thu hwnt.

  Ym mhob rhestr chwarae, mae yna wefannau hunangymorth, apiau, llinellau cymorth a mwy i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles meddyliol.

  Cadw'n ddiogel ar-lein

  Mae’r Parth Cadw’n Ddiogel Ar-lein gan Hwb yn cynnig cymorth i blant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr, ymarferwyr a llywodraethwyr gyda diogelwch ar-lein a Seiberddiogelwch.

  Adnoddau dysgu o bell i helpu dysgwyr i bontio i Addysg Bellach ac Addysg Uwch

  Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chonsortia rhanbarthol, colegau, Gyrfa Cymru ac eraill yng Nghymru i greu adnoddau dysgu ar-lein i ddysgwyr Blwyddyn 11, er mwyn eu helpu i baratoi i symud ymlaen i astudio pynciau Safon Uwch ac UG mewn chweched dosbarth neu goleg addysg bellach a/neu ddechrau ar lwybrau dysgu galwedigaethol o fewn y sector ôl-16.

  Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phrifysgolion Cymru i greu digwyddiadau a phrofiadau dysgu ar-lein i ddysgwyr Blwyddyn 13, er mwyn eu helpu i baratoi ar gyfer pontio i addysg uwch.

  e-Seren

  Mae rhwydwaith Seren yn helpu'r myfyrwyr mwyaf galluog yn academaidd mewn ysgolion gwladol a cholegau addysg bellach i gael mynediad at y prifysgolion gorau. Mae nifer o adnoddau dysgu o bell Academi Seren ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 bellach ar gael ar Hwb.

  Cymru'n Gweithio: Diwrnodau Agored Rhithiol

  Beth am gymryd rhan yn Rhith-Ddiwrnodau Agored Cymru’n Gweithio i weld beth yw’r opsiynau yn dy ardal di?

  Gelli di gael cymorth a chyngor gan gynghorwyr gyrfaoedd a dysgu mwy am ysgolion a cholegau, prentisiaethau a hyfforddeiaethau

  Cymru'n Gweithio: gweithwyr ar ffyrlo

  Mae cymorth ar gael i weithwyr ar ffyrlo, er mwyn gwella eu sgiliau neu ddysgu sgiliau newydd, drwy Cymru'n Gweithio.

  Adnoddau gan CBAC (TGAU, UG/Safon Uwch, Galwedigaethol)

  Mae’r darparwr cymwysterau CBAC (WJEC) yn datblygu dewis o adnoddau sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr i fod o gymorth wrth ddysgu gartref ac i baratoi ar gyfer ei gymwysterau.

  Adnoddau cyfrwng y Gymraeg - Porth

  Porth ydy borth adnoddau newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd yn cynnig mynediad at ystod o adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer addysg ôl-16.  Mae’r Coleg yn parhau i ychwanegu adnoddau at y fersiwn gynnar o’r wefan yma.

  Dysgu Cymraeg

  Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn dechrau dosbarthiadau newydd ar gyfer tymor y gwanwyn o 12 Mai 2020 ymlaen.

  Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnig sesiynau dysgu byw ar-lein (10 munud y dydd), cyrsiau ar-lein ac adnoddau dysgu ar-lein.

  Learn My Way

  Learn My Way yn darparu cyrsiau rhad ac am ddim i helpu unigolion i wella eu sgiliau digidol sylfaenol a mynd ar-lein. Lluniwyd y cyrsiau hyn i helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus, bancio, gwybodaeth iechyd a llawer

 • Covid-19 – Cwestiynau Cyffredin

  Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi atebion i Gwestiynau Cyffredin am Covid-19, gan gynnwys:

  Fframwaith strategol ar gyfer darpariaeth dysgu o fis Medi 2020 

  Ein fframwaith cyffredinol o egwyddorion ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion ar gyfer 2020/21.

  Canllawiau ar weithredu’n ddiogel o fis Medi 2020

  Canllawiau yn nodi’r trefniadau ar gyfer darparu dysgu diogel o 1 Medi 2020 yn y sectorau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion.

  Canllawiau dysgu cyfunol ar gyfer darparwyr Ôl-16

  Rydym wedi gweithio’n agos gyda darparwyr dysgu a phartneriaid i ddatblygu cynllun ar gyfer dysgu ôl-16 o fis Medi 2020 sy’n cymeradwyo model darparu “dysgu cyfunol”. Mae’r casgliad o ddeunydd yma, a ddatblygwyd drwy ymgynghori â’n Gweithgor Dysgu Cyfunol, yn gynnwys canllawiau ar ddysgu cyfunol ar gyfer darparwyr dysgu ac ymarferwyr addysgu.

  Pecyn cymorth ar gyfer cyflogwyr gweithwyr hanfodol

  Pecyn cymorth ac asedau i’w defnyddio gan gyflogwyr gweithwyr hanfodol i gyfathrebu strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.

  Covid-19 – Cymorth gan Jisc

  Mae Jisc yn cynnig cymorth a chefnogaeth i'w haelodau gyda'u cynlluniau a'u hymateb i Covid-19.

  Dylai darparwyr dysgu yng Nghymru sy'n aelodau o Jisc gysylltu â'u Rheolwr Cyfrif i gael rhagor o fanylion am unrhyw wasanaethau Jisc.