English

Hwb

Dysgu a sgiliau ôl-16

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau sefydlogrwydd i'r sector ôl-16 yn ystod y pandemig Covid-19 a thu hwnt.

Trosolwg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos gyda darparwyr dysgu ôl-16 a'n rhanddeiliaid allweddol i helpu staff a dysgwyr ôl-16.

Mae’r Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y Sector Ôl-16 gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys y sectorau addysg uwch, addysg bellach, prentisiaethau, cyflogadwyedd a dysgu oedolion.  Bydd cyflwyno ein cynllun yn cael ei gydlynu â gweithgareddau yn y sector ysgolion; er mwyn gefnogi pontio dysgwyr.

Mae’r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn weithio gyda’n rhanddeiliaid i:

 • ddiwallu anghenion newidiol dysgwyr, cymunedau a chyflogwyr Cymru yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
 • gefnogi ein hadferiad economaidd a chymdeithasol
 • helpu i gynorthwyo ein darparwyr dysgu, dysgwyr a staff i baratoi ar gyfer y “normal newydd”.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael.

 • Canllawiau i Rieni

  Mae’r canllawiau ar gyfer rieni a gofalwyr ar gyfer dysgwyr yn yr oedran 16-19 yn ysgolion ac yn colegau, yn anelu at gefnogi dysgwyr a’u teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach, ac i barhau gyda dysgu yn ystod y pandemig Covid-19.

  Canllawiau i rieni dysgwyr 16-19 oed mewn ysgolion a cholegau

  Iechyd meddwl a lles

  Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn gynnwys chwe rhestr chwarae sydd â’r nod o roi arweiniad i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, ac mae yma amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein a all eich helpu yn ystod y cyfyngiadau symud a thu hwnt.

  Ym mhob rhestr chwarae, mae yna wefannau hunangymorth, apiau, llinellau cymorth a mwy i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles meddyliol.

  Cadw'n ddiogel ar-lein

  Mae’r Parth Cadw’n Ddiogel Ar-lein gan Hwb yn cynnig cymorth i blant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr, ymarferwyr a llywodraethwyr gyda diogelwch ar-lein a Seiberddiogelwch.

  Adnoddau dysgu o bell i helpu dysgwyr i bontio i Addysg Bellach ac Addysg Uwch

  Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chonsortia rhanbarthol, colegau, Gyrfa Cymru ac eraill yng Nghymru i greu adnoddau dysgu ar-lein i ddysgwyr Blwyddyn 11, er mwyn eu helpu i baratoi i symud ymlaen i astudio pynciau Safon Uwch ac UG mewn chweched dosbarth neu goleg addysg bellach a/neu ddechrau ar lwybrau dysgu galwedigaethol o fewn y sector ôl-16.

  Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phrifysgolion Cymru i greu digwyddiadau a phrofiadau dysgu ar-lein i ddysgwyr Blwyddyn 13, er mwyn eu helpu i baratoi ar gyfer pontio i addysg uwch.

  e-Seren

  Mae rhwydwaith Seren yn helpu'r myfyrwyr mwyaf galluog yn academaidd mewn ysgolion gwladol a cholegau addysg bellach i gael mynediad at y prifysgolion gorau. Mae nifer o adnoddau dysgu o bell Academi Seren ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 bellach ar gael ar Hwb.

  Cymru'n Gweithio: gweithwyr ar ffyrlo

  Mae cymorth ar gael i weithwyr ar ffyrlo, er mwyn gwella eu sgiliau neu ddysgu sgiliau newydd, drwy Cymru'n Gweithio.

  Adnoddau gan CBAC (TGAU, UG/Safon Uwch, Galwedigaethol)

  Mae’r darparwr cymwysterau CBAC (WJEC) yn datblygu dewis o adnoddau sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr i fod o gymorth wrth ddysgu gartref ac i baratoi ar gyfer ei gymwysterau.

  Adnoddau cyfrwng y Gymraeg - Porth

  Porth ydy borth adnoddau newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd yn cynnig mynediad at ystod o adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer addysg ôl-16.  Mae’r Coleg yn parhau i ychwanegu adnoddau at y fersiwn gynnar o’r wefan yma.

  Dysgu Cymraeg

  Gwybodaeth am ddosbarthiadau (yn gynnwys cyrsiau ar-lein) gan y Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.

  Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnig adnoddau dysgu ar-lein.

  Learn My Way

  Learn My Way yn darparu cyrsiau rhad ac am ddim i helpu unigolion i wella eu sgiliau digidol sylfaenol a mynd ar-lein. Lluniwyd y cyrsiau hyn i helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus, bancio, gwybodaeth iechyd a llawer

  Cymwysterau ôl-16: Canllawiau i ddysgwyr Safon Uwch

  Canllaw i ddysgwyr sy'n astudio cymwysterau Safon UG, Safon Uwch a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru o fis Medi 2020.

  Cyrsiau am ddim gan Open University

  Mae’r Open University yn darpau sawl cyrsiau ar lein am ddim.  Bydd y cyrsiau isod (ar gael yn Saesneg yn unig) o ddefnydd ar gyfer unrhywun sydd yn datblygu eu sgiliau digidol I helpu gyda dysgu neu gwaith:

 • Covid-19 – Cwestiynau Cyffredin

  Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi atebion i Gwestiynau Cyffredin am Covid-19, gan gynnwys:

  Fframwaith strategol ar gyfer darpariaeth dysgu o fis Medi 2020 

  Ein fframwaith cyffredinol o egwyddorion ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion ar gyfer 2020/21.

  Canllawiau ar weithredu’n ddiogel o fis Medi 2020

  Canllawiau yn nodi’r trefniadau ar gyfer darparu dysgu diogel o 1 Medi 2020 yn y sectorau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion.

  Canllawiau dysgu cyfunol ar gyfer darparwyr Ôl-16

  Rydym wedi gweithio’n agos gyda darparwyr dysgu a phartneriaid i ddatblygu cynllun ar gyfer dysgu ôl-16 o fis Medi 2020 sy’n cymeradwyo model darparu “dysgu cyfunol”. Mae’r casgliad o ddeunydd yma, a ddatblygwyd drwy ymgynghori â’n Gweithgor Dysgu Cyfunol, yn gynnwys canllawiau ar ddysgu cyfunol ar gyfer darparwyr dysgu ac ymarferwyr addysgu.

  Rydan ni’n hefyd yn gweithio i ddatblygu deunydd i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff sydd yn gweithio yn y sector Ôl-16.

  Adnoddau dysgu digidol ar gael trwy Hwb

  Gall llawer o adnoddau dysgu digidol a chyhoeddwyd ar Hwb eu gweld heb angen am gyfrif Hwb, yn gynnwys adnoddau yn ein hardal ‘Galwedigaethol ac Ôl-16’, ac adnoddau i helpu paratoi ar gyfer arholiadau TGAU yng Nghymraeg, Mathemateg a Saesneg.

  Pecyn cymorth ar gyfer cyflogwyr gweithwyr hanfodol

  Pecyn cymorth ac asedau i’w defnyddio gan gyflogwyr gweithwyr hanfodol i gyfathrebu strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.

  Covid-19 – Cymorth gan Jisc

  Mae Jisc yn cynnig cymorth a chefnogaeth i'w haelodau gyda'u cynlluniau a'u hymateb i Covid-19.

  Dylai darparwyr dysgu yng Nghymru sy'n aelodau o Jisc gysylltu â'u Rheolwr Cyfrif i gael rhagor o fanylion am unrhyw wasanaethau Jisc.

  Cymwysterau ôl-16: canllawiau i athrawon mewn Colegau addysg bellach a chweched dosbarth mewn ysgolion

  Cyngor i athrawon a darlithwyr sy’n cyflwyno cyrsiau Cymwysterau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru Uwch mewn ysgolion a cholegau Addysg bellach o fis Medi 2020.