English

Mae’r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol, a oedd yn gweithredu rhwng mis Medi 2012 a mis Chwefror 2021, wedi dod i ben yn ffurfiol bellach.

Penderfynwyd fod cylch gwaith y Cyngor, sef darparu cyngor arbenigol, allanol i Lywodraeth Cymru a hefyd hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o adnoddau digidol a thechnolegau gan ddysgwyr ac athrawon, yn gorgyffwrdd ac yn dyblygu ymdrechion nifer o grwpiau arbenigol eraill sydd wedi eu sefydlu ers creu’r Cyngor. Yn unol â hynny, mae wedi bod yn her i’r aelodau ymgysylltu’n llawn â’r Ffrydiau Gwaith priodol, sydd wedi cyfyngu ar allu’r Cyngor i gyflawni ei gylch gwaith.

Mae trefniadau llywodraethu ar gyfer rhaglen Hwb wedi esblygu. Bydd yr Awdurdod Cyflawni Technoleg Addysg a’r Grŵp Safoni Technegol yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros lywodraethu rhaglen Hwb wrth symud ymlaen, a bydd y gwaith o wireddu Cwricwlwm i Gymru 2022 yn cael ei gefnogi gan Fframwaith Cenedlaethol.

Bydd y Rhwydwaith yn dwyn ynghyd gweithwyr addysg proffesiynol, arbenigwyr, rhanddeiliaid, llunwyr polisi a phartneriaid galluogi er mwyn nodi a mynd i’r afael â rhwystrau a chyfleoedd i roi’r cwricwlwm ar waith. Bydd y rhwydwaith yn casglu a rhannu dealltwriaeth, llunio dulliau ar y cyd, cysylltu pobl a sicrhau newid. Bydd egwyddorion cynllunio ar gyfer y cwricwlwm ynghyd â strwythur a chynnwys cwricwlwm manwl, a fydd yn cynnwys dysgu digidol, yn ffurfio rhan o’r materion a’r themâu a ystyrir gan y rhwydwaith.

Mae’r papurau o gyfarfodydd blaenorol y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol dros ei bedwar tymor ar gael drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

 • Chris Britten - Cadeirydd

  Mae Chris wedi gweithio ar bob lefel, ym mhob sector o'r system addysg ac wedi dal swyddi a’i ddyrchafu ym maes mathemateg, TGCH a cherddoriaeth. Aeth Chris ymlaen wedyn i yrfa hynod lwyddiannus fel pennaeth gwella ysgolion mewn awdurdod lleol sy'n gweithio i ddatblygu safonau mewn ysgolion ym mhob sector. Bu'n bennaeth ysgol gynradd drefol fawr, gan arwain yr ysgol i lwyddiant digynsail ym mhob maes ac yn benodol mewn TGCh. Yna ymunodd â thîm yn Llywodraeth Cymru fel ymgynghorydd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am ysgrifennu a gweithredu'r ‘Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion’. Bu Chris hefyd yn gweithio ochr yn ochr â rhai o'r athrawon amlycaf ym maes gwella ysgolion yn y byd fel rhan o brosiect i greu’r fframwaith. Bellach mae Chris yn bennaeth ar un o'r ysgolion arbennig mwyaf yng Nghymru gyda 240 aelod o staff. Mae wedi arwain y ffordd o safbwynt adeiladu cymuned ddysgu o'r radd flaenaf gwerth £43 miliwn yn Ne Cymru. Mae'r ysgol arbennig yn rhannu safle gydag ysgol gyfun prif ffrwd. Mae'r ysgol yn cael ei rhedeg gan dechnolegau arloesol sydd, ymhlith nodweddion eraill, yn cefnogi hyd at 5,000 o ddyfeisiau diwifr ar unrhyw un adeg. Mae gan Chris weledigaeth, sef bod pob disgybl o bob gallu ac anghenion yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial a manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw er mwyn sicrhau eu llwyddiant.

  Gary Beauchamp - Is-gadeirydd

  Mae Gary Beauchamp yn Athro Addysg ac yn Ddeon Ymchwil Cyswllt yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd (YAC) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd yn athro ysgol gynradd am flynyddoedd lawer ac yn ystod yr amser hwn fe wnaeth gwblhau ei PhD, cyn symud ymlaen i addysg uwch fel darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Yno bu’n arwain y rhaglen TAR cynradd cyn ymgymryd â secondiad llawn amser gydag Estyn. Yn dilyn hyn symudodd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd lle mae ar hyn o bryd yn oruchwyliwr ymchwil, gan gynnwys goruchwylio myfyrwyr PhD (yn bennaf maent yn edrych ar ddefnydd TGCh mewn lleoliadau addysgol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol). Mae wedi cyhoeddi llawer o lyfrau (yn fwyaf diweddar cyhoeddodd lyfr ‘Computing and ICT in the Primary School: From Pedagogy to Practice for Routledge’), cyfnodolion academaidd ac adroddiadau ymchwil, gan gynnwys adroddiadau ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae wedi ennill profiad eang o weithio mewn lleoliadau addysgol yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, gan gynnwys fel arholwr allanol ar gyfer llawer o brifysgolion (gan gynnwys Durham, Caergrawnt a Chaeredin). Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar y defnydd o dechnolegau rhyngweithiol mewn lleoliadau addysgol ac ar hyn o bryd mae'n arwain Erasmus +, sef prosiect, gyda phartneriaid yn Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg ac Iwerddon yn archwilio sut mae technolegau rhyngweithiol yn cael eu defnyddio yn effeithiol ym maes addysg uwch (www.shout4he.eu). Mae hefyd yn aelod o gorff llywodraethol Ysgol Gynradd Mount Stuart yng Nghaerdydd.

  Dilwyn Owen

  Dilwyn Owen yw Pennaeth Cymhwysedd Digidol yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, sy’n ysgol 3 i 19 oed. Mae Dilwyn wedi helpu'r ysgol i ennill Gwobr Rhagoriaeth TGCh ac wedi ennill Gwobr Addysgu Pearson. Mae'n athro profiadol gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad fel arweinydd pwnc. Rhwng mis Ionawr 2013 a mis Medi 2014 bu ar secondiad fel un o Arweinwyr Digidol Hwb gwreiddiol Llywodraeth Cymru lle bu'n gweithio gydag ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia ledled De Cymru.

  Paul Watkins

  Mae Paul yn aelod o’r tîm dysgu digidol yn Ysgol Bae Baglan, Port Talbot, sy’n un o Ysgolion Arddangos Microsoft. Graddiodd o Brifysgol Morgannwg. Mae wedi bod yn arweinydd pwnc, cydlynydd TGCh ac arweinydd bugeiliol, ac mae bellach yn canolbwyntio ar addysgu arloesol a datblygu staff. Mae ganddo brofiad yn treialu prosiectau cenedlaethol, cydweithrediadau byd-eang ac fel siaradwr gwadd mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol. Mae’n Gymrawd Addysgwr Arloesol Microsoft, Addysgwr Ardystiedig Microsoft, Athro Meistr Skype ac yn aelod o Fwrdd Gweithredol Llais y Myfyriwr Flipgrid. Mae’n teimlo’n angerddol ynghylch annog athrawon i fod yn ddewr ac arloesol, gan annog brwdfrydedd am dechnoleg a dealltwriaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a digidol ymhlith ei ddisgyblion.

  Alison Howells

  Mae Alison yn athrawes gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn addysg. Ar hyn o bryd mae hi’n uwch arweinydd yn Ysgol Gynradd Cwm Clydach. Graddiodd o Brifysgol Cymru, Aberystwyth gyda B.Sc.(anrh) mewn Gwyddor Gwybodaeth ac mae hi’n angerddol am ddefnyddio technoleg i gefnogi addysgu a dysgu. Enillodd Ysgol Gynradd Cwm Clydach Wobr Dysgu Digidol Genedlaethol yn 2012 a 2013 o ganlyniad i’w dull arloesol a chydweithredol o gyflwyno profiadau dysgu Technoleg Addysgol. Ar hyn o bryd mae hi ar secondiad i Consortiwm Canolbarth y De yn yr ysgol, yn darparu cymorth a hyfforddiant ar ddefnyddio technoleg ddigidol yn strategol i godi safonau mewn addysgu a dysgu.

  Kay Morris

  Kay yw Uwch Gynghorydd TGCh  Cyngor Sir Ceredigion ac mae’n gweithio i gefnogi ysgolion gyda sgiliau digidol o fewn y cwricwlwm a’r defnydd effeithiol o sgiliau digidol fel offeryn addysgu a chymorth. Cyn ymuno a’r tîm cynghori, bu Kay yn dysgu TGCh am 15 mlynedd yn Ysgol Bro Pedr, sef yr ysgol gyntaf yng Nghymru ar gyfer disgyblion 3-19 oed. Kay oedd Pennaeth Blwyddyn 10/11 a Phennaeth yr Adran TGCh, yn dysgu OCR a CBAC ar gyfer TGAU a Lefel A drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae wedi cael profiad fel arholwr allanol gyda CBAC. Mae Kay yn hynod o angerddol am rôl TGCh yn sicrhau gwelliannau mewn addysg, yn ymgysylltu â dysgwyr ac yn agor mynediad a chyfleoedd i ysbrydoli dysgwyr ac addysgwyr. Bu Kay yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr ERW yn cefnogi ysgolion ac athrawon i gyflawni’r cwricwlwm presennol, Hwb, Fframwaith 360 Degree Safe Cymru a datblygu a sefydlu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar draws y cwricwlwm.

  Hannah Mathias

  Mae gan Hannah MSc mewn e-ddysgu ac mae wedi bod yn gweithio ym maes e-ddysgu ers 2004. Mae ganddi hefyd brofiad gyda rheoli llyfrgell ac e- Adnoddau Addysg Bellach, er mai ym maes Technoleg Cerddoriaeth y mae ei chefndir. Ar hyn o bryd, Hannah yw rheolwr e-ddysgu Coleg Caerdydd a’r Fro ond mae hi hefyd wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ac Addysg Uwch. Roedd Hannah yn aelod o'r grŵp a gynhyrchodd yr adroddiad ‘Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol’, roedd hi hefyd yn aelod o’r CDDC cyntaf. Roedd Hannah hefyd yn aelod o grŵp llywio Llywodraeth Cymru ar gyfer TGCh.

  Alyson Nicholson

  Mae gan Alyson dros 20 mlynedd o brofiad o fewn y sector addysg fel llywodraethwr ysgol, darlithydd coleg ac yn awr, fel Pennaeth Cymru Jisc. Gweledigaeth Jisc yw sicrhau mai’r DU yw’r genedl ddigidol fwyaf datblygedig ar gyfer addysg ac ymchwil y DU yn y byd, boed hynny drwy gyngor ymarferol a chymorth, drwy ddarparu rhwydwaith cadarn a dibynadwy ac atebion o ran seilwaith, drwy gaffael adnoddau digidol neu ymchwil a dylunio. Ar hyn o bryd mae Alyson yn arwain tîm sy'n gweithio gydag addysgwyr ôl-16 yng Nghymru i fanteisio i'r eithaf ar y posibiliadau sydd gan dechnoleg fodern, i fod ar flaen y gad gydag arferion rhyngwladol drwy raglenni fel gweithredu system rheoli llyfrgell a rennir ar gyfer Cymru, fframwaith llythrennedd digidol Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW), sicrwydd diogelwch gwybodaeth a chreu a chyflwyno Fframwaith Digidol 2030.

  Maldwyn Pryse, AEM

  Ganwyd Maldwyn yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Sir Drefaldwyn, ond cafodd y rhan fwyaf o’i addysg gynradd yn Llanymddyfri. Dechreuodd Maldwyn ei addysg uwchradd yn Ysgol Pantycelyn cyn symud i Ysgol Penweddig, Aberystwyth ac yna astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, lle y graddiodd gydag anrhydedd mewn Diwinyddiaeth.  Yno hefyd cwblhaodd ei TAR cynradd, uwchradd ac addysg oedolion.

  Bu Maldwyn yn athro ac yn bennaeth mewn dwy ysgol yng Ngheredigion.  Treuliodd beth amser fel athro ymgynghorol TGCh yn gweithio i Gyngor Sir Dyfed cyn cael ei benodi yn Swyddog Gwella Ysgolion ym Mhowys.  Un o’i gyfrifoldebau yno oedd TGCh.  Yn ystod y cyfnod hwn cyfrannodd yn gyson ar raglenni radio a theledu am faterion TGCh mewn ysgolion, ymddangosodd erthyglau ac adolygiadau ganddo yn y TES, cyfrannodd ar banelau cenedlaethol TGCh, cyfrannodd fel ymgynghorydd i raglenni TGCh ar y BBC a chyhoeddodd lyfr ar ddefnyddio TGCh ar draws y cwricwlwm drwy brosiectau ar y rhyngrwyd.

  Mae wedi bod gydag Estyn ers deg mlynedd, i ddechrau ar secondiad cyn ei benodiad fel AEM.  Ef sydd â chyfrifoldeb tros TGCh a chymhwysedd digidol o fewn Estyn.  Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi paratoi tri adroddiad yn ymwneud â’r maes:

 • Swyddogaeth y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yw goruchwylio a rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar Raglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol.

  • Cylch Gorchwyl docx 42 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • 11-12-2019

  • Agenda docx 24 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion docx 28 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  23-03-2020

  Sylwch, gohiriwyd cyfarfod mis Mawrth y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol (CDDC) oherwydd pandemig COVID-19. Cynhaliwyd cyfarfod nesaf yr NDLC ar 13 Gorffennaf 2020.

  • Agenda docx 22 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  13-07-2020

  • Agenda docx 24 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion docx 42 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  12-11-2020

  • Agenda docx 30 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion docx 43 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

 • Chris Britten - Cadeirydd

  Mae Chris wedi gweithio ar bob lefel, ym mhob sector o'r system addysg ac wedi dal swyddi a’i ddyrchafu ym maes mathemateg, TGCH a cherddoriaeth. Aeth Chris ymlaen wedyn i yrfa hynod lwyddiannus fel pennaeth gwella ysgolion mewn awdurdod lleol sy'n gweithio i ddatblygu safonau mewn ysgolion ym mhob sector. Bu'n bennaeth ysgol gynradd drefol fawr, gan arwain yr ysgol i lwyddiant digynsail ym mhob maes ac yn benodol mewn TGCh. Yna ymunodd â thîm yn Llywodraeth Cymru fel ymgynghorydd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am ysgrifennu a gweithredu'r ‘Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion’. Bu Chris hefyd yn gweithio ochr yn ochr â rhai o'r athrawon amlycaf ym maes gwella ysgolion yn y byd fel rhan o brosiect i greu’r fframwaith. Bellach mae Chris yn bennaeth ar un o'r ysgolion arbennig mwyaf yng Nghymru gyda 240 aelod o staff. Mae wedi arwain y ffordd o safbwynt adeiladu cymuned ddysgu o'r radd flaenaf gwerth £43 miliwn yn Ne Cymru. Mae'r ysgol arbennig yn rhannu safle gydag ysgol gyfun prif ffrwd. Mae'r ysgol yn cael ei rhedeg gan dechnolegau arloesol sydd, ymhlith nodweddion eraill, yn cefnogi hyd at 5,000 o ddyfeisiau diwifr ar unrhyw un adeg. Mae gan Chris weledigaeth, sef bod pob disgybl o bob gallu ac anghenion yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial a manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw er mwyn sicrhau eu llwyddiant.

  Gary Beauchamp - Is-Cadeirydd

  Mae Gary Beauchamp yn Athro Addysg ac yn Ddeon Ymchwil Cyswllt yn Ysgol Addysg Caerdydd (YAC) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd yn athro ysgol gynradd am flynyddoedd lawer ac yn ystod yr amser hwn fe wnaeth gwblhau ei PhD, cyn symud ymlaen i addysg uwch fel darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Yno bu’n arwain y rhaglen TAR cynradd cyn ymgymryd â secondiad llawn amser gydag Estyn. Yn dilyn hyn symudodd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd lle mae ar hyn o bryd yn oruchwyliwr ymchwil mewn Addysg Ysgol, yn goruchwylio myfyrwyr PhD (yn bennaf maent yn edrych ar ddefnydd TGCh mewn lleoliadau addysgol yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt) ac yn addysgu modiwlau israddedig ar TGCh mewn addysg. Mae wedi cyhoeddi llawer o lyfrau (yn fwyaf diweddar cyhoeddodd lyfr ‘Computing and ICT in the Primary School: From Pedagogy to Practice for Routledge’), cyfnodolion academaidd ac adroddiadau ymchwil, gan gynnwys adroddiadau ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae wedi ennill profiad eang o weithio mewn lleoliadau addysgol yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, gan gynnwys fel arholwr allanol ar gyfer llawer o brifysgolion (gan gynnwys Durham, Caergrawnt a Chaeredin). Roedd hefyd yn aelod o Grŵp Sicrwydd Ansawdd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar y defnydd o dechnolegau rhyngweithiol mewn lleoliadau addysgol ac ar hyn o bryd mae'n arwain Erasmus +, sef prosiect, gyda phartneriaid yn Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a Thwrci yn archwilio sut mae technolegau rhyngweithiol yn cael eu defnyddio ym maes dysgu ail iaith (www.itlit2.eu ).

  Simon Billington

  Mae Simon yn athro brwdfrydig ac ymroddedig gyda thros 20 mlynedd o brofiad ym myd addysg. Mae'n frwdfrydig dros ddefnyddio technoleg i gefnogi dysgu ac addysgu ac mae ganddo brofiad fel athro dosbarth, arweinydd ysgol ac ymgynghorydd cwricwlwm. Fel athro uwchradd bu'n gydlynydd TGCh yn yr ysgol am dros bum mlynedd cyn dod yn Ddirprwy Bennaeth gyda chyfrifoldeb strategol dros TGCh. Gadawodd Simon waith addysgu yn yr ystafell ddosbarth yn 2007 i weithio i Awdurdod Lleol Wrecsam er mwyn sefydlu rhwydwaith E-Ddysgu'r awdurdod. Yn 2008 cafodd ei benodi'n Ymgynghorydd Dysgu ac Addysgu ar gyfer TGCh yn Wrecsam gyda chyfrifoldeb dros gefnogi'r cwricwlwm a hyfforddi athrawon ar draws pob cyfnod. Simon yw Rheolwr Strategaeth TGCh Dysgu Gydol Oes Wrecsam a Chadeirydd grŵp TGCh Consortia Addysg Ranbarthol Gogledd Cymru.

  Ty Golding

  Magwyd Ty Golding mewn tref fach yn y Cymoedd, gan adael yr ysgol yn 17 oed i ymuno â’r fyddin. Ar ôl blynyddoedd o wasanaeth, ac yna cyfnod estynedig o deithio, dychwelodd i Gaerdydd i astudio. Mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad, yn dysgu ar bob lefel o addysg gynradd, gan gynnwys meithrin. Penodwyd ef yn bennaeth cyntaf ar Ysgol y Ddraig yn Llanilltud Fawr sydd yn ysgol a gafodd ei ffurfio yn 2015. Cyn hyn, Ty oedd y Pennaeth ysgol cyntaf ym Mro Morgannwg i dderbyn gradd dwbl ardderchog gan Estyn, o fewn nifer o feysydd arweiniol yn y sector. Roedd yn aelod gwreiddiol ar grŵp gweinidogol gorchwyl a gorffen a gynhyrchodd yr adroddiad ‘Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol’, ac mae’n aelod o grŵp cynghori annibynnol: gweithio tuag at weithredu ein diwygiadau addysg genedlaethol yn llwyddiannus. Mae Ty yn mwynhau hyfforddi tîm rygbi rhanbarth Bro Morgannwg. Mae'n byw ym Mhenarth gyda'i wraig a’u dau o blant, Morgan a Nansi.

  Catherine Kucia

  Catherine has been teaching for fourteen years, ten of which as a deputy headteacher in three different school settings. She is currently deputy headteacher at Glan Usk Primary Mae Catherine wedi bod yn dysgu am 14 blynedd, gan weithio deg ohonynt fel dirprwy bennaeth mewn tair ysgol wahanol. Ar hyn o bryd hi yw dirprwy bennaeth Ysgol Gymraeg Glan Usk yng Nghasnewydd, sy’n ysgol ranbarthol arloesol ac yn ysgol arweiniol mewn dysgu 21ain Ganrif. Mae ganddi brofiad helaeth fel arweinydd strategol ar gyfer asesu, dysgu digidol a dysgu proffesiynol. Hi yw cydawdur a hwylusydd y rhaglen TGCh o fewn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg sydd yn llwyddiannus iawn. Mae hi hefyd yn hwyluso amrywiaeth o raglenni hyfforddiant o fewn y consortia sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ANG, addysgeg effeithiol a dysgu digidol. Cred y gall y defnydd o dechnoleg ddigidol danio, herio a grymuso plant a staff ac mae’n gwerthfawrogi'r effaith bositif y gall technoleg ei chael ar ddysgu ac ar y cyfathrebu mewn ysgol gyfan, y sefydliad a rheolaeth yr ysgol. Mae hi’n angerddol am gynnal gweledigaeth unedig ar gyfer gwella canlyniadau dysgwyr a’u hymgysylltu drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

  Dilwyn Owen

  Dilwyn Owen yw Pennaeth Cymhwysedd Digidol yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Mae’r ysgol yn un o Ysgolion Arloesol Digidol Llywodraeth Cymru. Mae Dilwyn wedi helpu'r ysgol i ennill Gwobr Rhagoriaeth TGCh ac wedi ennill Gwobr Addysgu Pearson. Mae'n athro profiadol gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad fel arweinydd pwnc. Rhwng mis Ionawr 2013 a mis Medi 2014 bu ar secondiad fel un o Arweinwyr Digidol Hwb gwreiddiol Llywodraeth Cymru lle bu'n gweithio gydag ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia ledled De Cymru.

  Paul Watkins

  Mae Paul yn aelod o’r tîm dysgu digidol yn Ysgol Bae Baglan, Port Talbot, sy’n un o Ysgolion Arddangos Microsoft. Graddiodd o Brifysgol Morgannwg. Mae wedi bod yn arweinydd pwnc, cydlynydd TGCh ac arweinydd bugeiliol, ac mae bellach yn canolbwyntio ar addysgu arloesol a datblygu staff. Mae ganddo brofiad yn treialu prosiectau cenedlaethol, cydweithrediadau byd-eang ac fel siaradwr gwadd mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol. Mae’n Arbenigwr Addysgwr Arloesol Microsoft, Hyfforddwr Meistr, Addysgwr Ardystiedig Microsoft ac yn Athro Meistr Skype. Mae’n teimlo’n angerddol ynghylch annog athrawon i fod yn ddewr ac arloesol, gan annog brwdfrydedd am dechnoleg a dealltwriaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a digidol ymhlith ei ddisgyblion.

  Alison Howells

  Mae Alison yn athrawes gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn addysg. Ar hyn o bryd mae hi’n dysgu yn Ysgol Gynradd Cwm Clydach. Graddiodd o Brifysgol Cymru, Aberystwyth gyda B.Sc.(anrh) mewn Gwyddor Gwybodaeth ac mae hi’n angerddol am ddefnyddio technoleg i gefnogi addysgu a dysgu. Enillodd Ysgol Gynradd Cwm Clydach Wobr Dysgu Digidol Genedlaethol yn 2012 a 2013 o ganlyniad i’w dull arloesol a chydweithredol o gyflwyno profiadau dysgu Technoleg Addysgol. Ar hyn o bryd mae hi’n arwain canolfan Ddysgu Broffesiynol ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De yn yr ysgol, yn darparu hyfforddiant ar ddefnyddio technoleg ddigidol yn strategol i godi safonau mewn addysgu a dysgu. Mae hi hefyd yn fentor allanol sy'n darparu cymorth ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso.

  Gareth Dacey

  Mae Gareth ar hyn o bryd yn Ymgynghorydd Her ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De. Ei swydd flaenorol oedd Pennaeth Ysgol Gynradd Cwm Clydach yn Rhondda Cynon Taf, gan arwain yr ysgol i ennill gwobr Dysgu Digidol Cenedlaethol yn 2013 a 2014. Yn 2015, dyfarnodd Estyn fod dull dysgu digidol yr ysgol yn un 'o ansawdd uchel ac yn enghraifft o arfer da iawn'. Dechreuodd ei yrfa mewn addysg yn dysgu am wyth mlynedd yn Llundain cyn iddo symud i ddysgu yn Aberdâr. Mae Gareth hefyd yn hyfforddwr achrededig ar Hwb+ ac yn aelod o grŵp strategaeth ddigidol Consortiwm Canolbarth y De.

  Kay Morris

  Mae Kay yn gynghorydd TGCh ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion ac mae’n gweithio i gefnogi ysgolion gyda’u cwricwlwm TGCh ac wrth iddynt ddefnyddio TGCh fel offeryn addysgu a chymorth. Cyn ymuno a’r tîm cynghori, bu Kay yn dysgu TGCh am 15 mlynedd yn Ysgol Bro Pedr, sef yr ysgol gyntaf yng Nghymru ar gyfer disgyblion 3-19 oed. Kay oedd Pennaeth yr Adran TGCh, yn dysgu OCR a CBAC ar gyfer TGAU a Lefel A drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Roedd Kay hefyd yn bennaeth ar flwyddyn 10. Mae hi’n hynod o angerddol am rôl TGCh yn sicrhau gwelliannau mewn addysg, yn ymgysylltu â dysgwyr ac yn agor mynediad a chyfleoedd i ddysgwyr ac addysgwyr. Bu Kay yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr ERW yn cefnogi ysgolion ac athrawon i gyflawni’r fframwaith cwricwlwm presennol, Hwb +, 360 Degree Safe Cymru ac i gynllunio ar gyfer cyflwyno’r fframwaith cymhwysedd digidol newydd.

  Hannah Mathias

  Mae gan Hannah MSc mewn e-ddysgu ac mae wedi bod yn gweithio ym maes e-ddysgu ers 2004. Mae ganddi hefyd brofiad gyda rheoli llyfrgell ac e- Adnoddau Addysg Bellach, er mai ym maes Technoleg Cerddoriaeth y mae ei chefndir. Ar hyn o bryd, Hannah yw rheolwr e-ddysgu Coleg Caerdydd a’r Fro ond mae hi hefyd wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ac Addysg Uwch. Roedd Hannah yn aelod o'r grŵp a gynhyrchodd yr adroddiad ‘Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol’, roedd hi hefyd yn aelod o’r CDDC cyntaf. Roedd Hannah hefyd yn aelod o grŵp llywio Llywodraeth Cymru ar gyfer TGCh.

  Simon Brown

  Mae Simon yn Gyfarwyddwr Strategol gydag Estyn. Mae’n arwain y gwaith o ddatblygu a darparu’r cyngor y mae Estyn yn ei roi i Lywodraeth Cymru ac i randdeiliaid eraill, gan gynnwys cyngor ar bolisi ac adroddiadau arolwg. Mae hefyd yn arwain gwaith Estyn o ran adeiladu capasiti, gan gynnwys sicrhau bod yr arferion gorau yn cael eu defnyddio. Wrth wneud hyn, mae’n rhoi arweinyddiaeth o ran cydweithio gydag arolygiaethau eraill yng Nghymru a’r DU. Mae Simon yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith y mae Estyn yn ei wneud gydag awdurdodau lleol, gan gynnwys y consortia rhanbarthol, ac arolygu’r sectorau ôl-16, gan gynnwys addysg bellach (AB), dysgu yn y gweithle, gyrfaoedd, dysgu oedolion yn y gymuned, dysgu troseddwyr, Cymraeg i Oedolion, a hyfforddiant ieuenctid a chymunedol. Fe sy’n gyfrifol am oruchwylio busnes corfforaethol Estyn yn strategol, gan gynnwys materion yn ymwneud â chynllunio a llywodraethu corfforaethol yn ogystal â swyddogaethau gwasanaethau corfforaethol. Mae ganddo gefndir ym maes ysgolion ac awdurdodau lleol, mae wedi bod yn ymgynghorydd addysg ar gyfer Becta a fe hefyd oedd un o gyd-sefydlwyr meddalwedd addysg BlackCat. Etholwyd Simon yn Gymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ac yn aelod graddedig o Gymdeithas Seicolegol Prydain ym 1989.

  Alyson Nicholson

  Mae gan Alyson dros 20 mlynedd o brofiad o fewn y sector addysg fel llywodraethwr ysgol, darlithydd coleg ac yn awr, fel Pennaeth Cymru Jisc. Gweledigaeth Jisc yw sicrhau mai’r DU yw’r genedl ddigidol fwyaf datblygedig ar gyfer addysg ac ymchwil y DU yn y byd, boed hynny drwy gyngor ymarferol a chymorth, drwy ddarparu rhwydwaith cadarn a dibynadwy ac atebion o ran seilwaith, drwy gaffael adnoddau digidol neu ymchwil a dylunio. Ar hyn o bryd mae Alyson yn arwain tîm sy'n gweithio gydag addysgwyr ôl-16 yng Nghymru i fanteisio i'r eithaf ar y posibiliadau sydd gan dechnoleg fodern, i fod ar flaen y gad gydag arferion rhyngwladol drwy raglenni fel gweithredu system rheoli llyfrgell a rennir ar gyfer Cymru, fframwaith llythrennedd digidol Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW), sicrwydd diogelwch gwybodaeth a'r symudiad tuag at agwedd "wedi ei eni yn ddigidol", diogelu digidol a phrofiad digidol myfyriwr.

 • Bydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yn cyfarfod unwaith bob chwarter. Gellir gweld agendâu a chofnodion y cyfarfodydd isod:

  13-12-2016

  • Agenda (DOC) docx 18 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 32 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  26-01-2017

  • Agenda (DOC) docx 20 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 26 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  04-04-2017

  • Agenda (DOC) docx 21 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 33 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  12-05-2017

  • Agenda (DOC) docx 19 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 32 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  22-06-2017

  • Agenda (DOC) docx 23 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 43 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  22-09-2017

  • Agenda (DOC) docx 24 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 35 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  07-11-2017

  • Agenda (DOC) docx 25 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 33 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  19-01-2018

  • Agenda (DOC) docx 25 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 45 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  27-04-2018

  • Agenda (DOC) docx 40 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 27 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

 • Janet Hayward OBE, Cadeirydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

  Daw Janet Hayward o Bontlliw, ger Abertawe, ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penyrheol, Gorseinon ac ym Mhrifysgol Caerdydd, gan raddio gyda gradd Cydanrhydedd BSc mewn Cyfrifiadureg a Seicoleg, cyn mynd ymlaen i astudio am TAR mewn Addysg Gynradd.

  Dechreuodd Janet ei gyrfa addysgu ar ystâd Longleat yn Wiltshire yn 1990 ac mae bellach yn bennaeth Ysgol Gynradd Tregatwg, y Barri. Mae'r ysgol yn Ganolfan Hyfforddi Rhanbarthol ar gyfer Apple mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Ynys-y-Barri ac yn rhannu Stiwdio Arloesedd Lego. Mae'r ysgol wedi ennill Gwobr Effaith Gymunedol a Dysgu y 3ydd Mileniwm NAACE yn ogystal â Gwobr Partneriaeth TGCh Ragorol TES.

  Yn 2011, cadeiriodd Janet Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth ac mae wedi cadeirio'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ers ei sefydlu yn 2012. Yn 2013, cyd-gadeiriodd Janet adroddiad ar ddyfodol Cyfrifiadureg yng Nghymru. Mae hi hefyd yn aelod o'r Panel Ymarferwyr Ysgolion.

  Ym mis Mehefin 2014 cafodd OBE am Wasanaethau i Addysg.

  Mark Jones

  Mae Mark Jones wedi ymwneud â TGCh mewn Addysg am dros 20 mlynedd. Mae’n Bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ar hyn o bryd ac yn gyn-ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Treorci a chyn-Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Cymraeg Plasmawr. Bu’n Arweinydd TGCh mewn pedair ysgol uwchradd ac mae hefyd wedi gweithio fel Ymgynghorydd TG ar gyfer Cyngor Caerdydd. Mae’n gyn-aelod o’r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ac mae hefyd yn cynrychioli Penaethiaid ar Grŵp TGCh Strategol Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

  Ty Golding

  Mae gan Ty Golding sawl blwyddyn o brofiad o addysgu ar bob lefel o addysg gynradd, gan gynnwys meithrin. Ar hyn o bryd mae'n Bennaeth Ysgol Gynradd Ynys-y-Barri, sy'n cael ei chydnabod fel ysgol lwyddiannus am ei dulliau arloesol ym maes addysgeg, technoleg ac ymgysylltu â'r gymuned. Cafodd Ysgol Gynradd Ynys-y-Barri ei dynodi'n ysgol Ardderchog gan Estyn yn ddiweddar gyda sawl maes yn arddangos arfer sy'n arwain y sector. Roedd Ty yn aelod o'r grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol gwreiddiol a luniodd yr adroddiad - Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol. Mae Ty hefyd yn mwynhau hyfforddi tîm rygbi Ysgolion Bro Morgannwg, sydd wedi ennill cwpan cenedlaethol DC Thomas ddwywaith yn ystod y tair blynedd diwethaf.

  Geoff Elliott

  Gyda Doethuriaeth mewn Technoleg Dysgu, mae Geoff wedi gweithio yn y maes ers 1992, gan dreulio 11 mlynedd mewn addysg uwch a 13 mlynedd mewn addysg bellach. Geoff oedd rheolwr cynhyrchu ac uwch ddylunydd addysgol e-Goleg Cymru, sefydliad arloesol Prifysgol Morgannwg. Fel rheolwr technoleg dysgu yng Ngholeg Sir Benfro, mae'r Coleg wedi ennill dwy wobr Beacon genedlaethol am ei ddefnydd o dechnoleg dysgu. Mae Geoff yn arwain dau brosiect dysgu symudol rhyngwladol ar hyn o bryd ac mae'n gyffrous iawn ynglŷn â photensial Hwb. “Nid ydym mewn gwirionedd wedi dechrau gweld eto sut y bydd technolegau newydd yn chwyldroi'r ffordd rydym yn addysgu ac yn dysgu.”

  Gareth Dacey

  Gareth yw Pennaeth Ysgol Gynradd Cwmclydach yn Rhondda Cynon Taf. Bu'n gweithio yn Aberdâr, a chyn hynny bu'n addysgu am wyth mlynedd yn Llundain. Mae Ysgol Gynradd Cwmclydach wedi ennill y Wobr Dysgu Digidol Cenedlaethol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o ganlyniad i'w dull arloesol a chydweithredol o gyflwyno profiadau dysgu Technoleg Addysgol. Mae prosiectau presennol yn cynnwys ail-ddylunio’r amgylchedd dysgu fel y gellir defnyddio technoleg i greu'r budd mwyaf posibl a hyrwyddo Datblygiad Proffesiynol staff ar draws yr ysgol a'r Awdurdod Lleol. Mae hefyd yn hyfforddwr Hwb+ wedi'i achredu.

  Mathew Jones

  Yn wreiddiol o Alltwalis yn Sir Gaerfyrddin, aeth Mathew ymlaen i astudio am radd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn cwblhau cwrs TAR cynradd ac ymuno â'r proffesiwn addysgu. Ar ôl wyth mlynedd fel athro, aeth ymlaen i fod yn bennaeth Ysgol Gynradd. Yna cododd y cyfle i weithio i Brifysgol Cymru yn hyfforddi athrawon, ac mae wedi gweithio yno ers 2010 fel uwch ddarlithydd. Ar hyn o bryd, ef yw Arweinydd Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg CAADOC ac mae'n angerddol dros ddatblygu a hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau i wella addysgeg yn yr ystafell ddosbarth, gyda hyfforddeion a staff ar draws y ganolfan.

  Catherine Kucia

  Mae Catherine wedi bod yn addysgu ers deuddeg mlynedd, wyth ohonynt fel Dirprwy Bennaeth mewn tair ysgol wahanol. Mae hi'n Ddirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Glan Wysg yng Nghasnewydd ar hyn o bryd, ysgol sy'n ymarferydd arweiniol a chanolfan ragoriaeth ranbarthol, ac mae ganddi brofiad helaeth fel arweinydd strategol ar gyfer Asesu, Saesneg a Dysgu Digidol. Cred Catherine y gall defnyddio technoleg ddigidol gyffroi, herio a grymuso plant a staff ac mae'n gwerthfawrogi effaith gadarnhaol technoleg ar ddysgu ac ar gyfathrebu, trefniadaeth a rheolaeth yr ysgol gyfan. Mae'n angerddol dros gynnal gweledigaeth unedig ar gyfer gwella dulliau ymgysylltu â dysgwyr a'u deilliannau drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

  Iain Tweedale

  Iain yw Pennaeth Ar-lein a Dysgu BBC Cymru. Mae'n angerddol dros ddysgu digidol ac mae'n gyfrifol am gynnwys Bitesize ac iWonder y BBC yng Nghymru. Mae'n awyddus i weld brandiau drama mawr fel Doctor Who yn cael eu defnyddio mewn cyd-destun dysgu ac mae wrthi'n gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru er mwyn datblygu math newydd o ofod cyhoeddus digidol lle y caiff archifau cyfryngau eu hagor at ddefnydd addysgol. Cyn ymuno â'r BBC, bu'n gweithio yn y diwydiant cynnwys symudol a busnes ymgynghori IBM ym maes y cyfryngau.

  Darren Long

  Athro TGCh/Cyfrifiadureg a Chydlynydd TGCh yn Ysgol Tre-gŵyr, Abertawe. Ers ei benodi, mae Ysgol Tre-gŵyr wedi bod yn llwyddiannus yng Ngwobr Dysgu'r 3ydd Mileniwm NAACE, wedi derbyn Cymeradwyaeth Uchel yng Ngwobrau Rhagoriaeth Becta ac wedi arddangos arfer sy'n arwain y sector (wrth ddefnyddio TGCh) yn ôl adroddiad arolygu diweddar ESTYN. Mae'n addysgwr sy'n angerddol dros ddefnyddio technoleg arloesol yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt. Mae'n hybu Cyfrifiadureg o fewn y cyfnod uwchradd ac wedi hynny. Mae'n ymgynghorydd proffesiynol i Lywodraeth Cymru, gan gynnig adborth fel ymarferwr arbenigol ar ddyluniad datblygiadau uwchradd Hwb+. Mae ei gymwysterau'n cynnwys: BSc Cyfrifiadureg (Rhwydweithiau), Peiriannydd Systemau a Ardystiwyd gan Microsoft a HNC Astudiaethau Cyfrifiadurol.

  Sian Thomas

  Arweinydd System/Cynghorydd Her gyda gwasanaeth addysg rhanbarthol GwE yng Ngogledd Cymru ers ei sefydlu yn 2013 ac yn aelod o is grŵp TGCh y consortiwm. Mae'n athrawes brofiadol ac mae wedi gweithio ym maes TGCh mewn addysg ers dros bymtheng mlynedd fel ymgynghorydd TGCh cynradd ac uwchradd mewn awdurdodau lleol a Swyddog Maes GCaD Cymru.

  Angharad Mai Roberts

  Angharad yw Pennaeth Sgiliaith, adran o fewn Coleg Meirion-Dwyfor (rhan o Grŵp Llandrillo Menai) a ariennir i gefnogi addysg ôl-14 ddwyieithog yng Nghymru. Graddiodd mewn Seicoleg o Brifysgol Bangor, a bu'n addysgu Seicoleg Safon Uwch drwy gyswllt fideo mewn ysgolion ledled Cymru, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn dwyieithrwydd a thechnoleg. Mae wrthi'n gweithio am Radd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gyda Phrifysgol De Cymru. Mae Angharad yn Asesydd Gwobr Beacon ar gyfer y wobr Defnydd Effeithiol o Dechnoleg mewn Addysg Bellach a noddir gan Jisc ar ran Cymdeithas y Colegau ar ôl i Sgiliaith lwyddo i ennill y wobr yn 2013/14.

  Janice Lane

  Janice Lane yw Cyfarwyddwr Dysgu, Arddangosfeydd a Chyfryngau Digidol Amgueddfa Cymru ac mae'n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol ar ran Dysgu a Chyfranogaeth Diwylliannol ar gyfer saith amgueddfa genedlaethol Cymru, gwasanaethau ar-lein a phrosiectau mawr allweddol Amgueddfa Cymru gan gynnwys ailddatblygiad Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae'n aelod o Uwch Fwrdd Rheoli Casgliad y Werin Cymru. Yn flaenorol, bu'n Uwch Reolwr Amgueddfeydd gyda Glasgow Museums/Glasgow Life ac roedd ei phortffolio'n cynnwys ymgorffori dysgu, cynhwysiant cymdeithasol, mynediad, rhaglennu cyhoeddus, cyfryngau digidol, dehongli, allgymorth a datblygu gwirfoddolwyr.

  Huw Marshall

  Huw Marshall yw rheolwr digidol S4C ers mis Tachwedd 2012. Mae'n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno strategaeth ddigidol y sianel yn ogystal â goruchwylio holl gynnwys ar-lein S4C. Mae'n briod â Bethan sy'n athrawes gynradd ac mae ganddynt ddwy ferch ifanc. Mae wedi bod yn gadeirydd y llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw ers 2013 ac mae'n aelod o bwyllgor llywio gwyddoniaeth yr Urdd yn ogystal â phwyllgor gwaith Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr a'r cylch 2017.

  Simon Brown HMI

  Mae Simon yn Gyfarwyddwr Strategol gydag Estyn. Mae’n arwain y gwaith o ddatblygu a darparu’r cyngor y mae Estyn yn ei roi i Lywodraeth Cymru ac i randdeiliaid eraill, gan gynnwys cyngor ar bolisi ac adroddiadau arolwg. Mae hefyd yn arwain gwaith Estyn o ran adeiladu capasiti, gan gynnwys sicrhau bod yr arferion gorau yn cael eu defnyddio. Wrth wneud hyn, mae’n rhoi arweinyddiaeth o ran cydweithio gydag arolygiaethau eraill yng Nghymru a’r DU.

  Mae Simon yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith y mae Estyn yn ei wneud gydag awdurdodau lleol, gan gynnwys y consortia rhanbarthol, ac arolygu’r sectorau ôl-16, gan gynnwys addysg bellach (AB), dysgu yn y gweithle, gyrfaoedd, dysgu oedolion yn y gymuned, dysgu troseddwyr, Cymraeg i Oedolion, a hyfforddiant ieuenctid a chymunedol. Ef sy’n gyfrifol am oruchwylio busnes corfforaethol Estyn yn strategol, gan gynnwys materion yn ymwneud â chynllunio a llywodraethu corfforaethol yn ogystal â swyddogaethau gwasanaethau corfforaethol.

  Mae ganddo gefndir ym maes ysgolion ac awdurdodau lleol, mae wedi bod yn ymgynghorydd addysg ar gyfer Becta ac ef hefyd oedd un o gyd-sefydlwyr meddalwedd addysg BlackCat. Etholwyd Simon yn Gymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ac yn aelod graddedig o Gymdeithas Seicolegol Prydain yn 1989.

  Dilwyn Owen

  Dilwyn Owen yw Pennaeth TGCh Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Mae wedi helpu'r ysgol i ennill Gwobr Rhagoriaeth TGCh ac wedi ennill Gwobr Addysgu Pearson. Mae'n athro profiadol gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad fel arweinydd pwnc. Rhwng mis Ionawr 2013 a mis Medi 2014 bu ar secondiad fel un o Arweinwyr Digidol Hwb gwreiddiol Llywodraeth Cymru lle bu'n gweithio gydag ysgolion, AA a chonsortia ledled De Cymru.

  Simon Billington

  Mae Simon yn athro brwdfrydig ac ymroddedig gyda thros 20 mlynedd o brofiad ym myd addysg. Mae'n frwdfrydig dros ddefnyddio technoleg i gefnogi dysgu ac addysgu ac mae ganddo brofiad fel athro dosbarth, arweinydd ysgol ac ymgynghorydd cwricwlwm. Fel athro uwchradd bu'n gydlynydd TGCh yn yr ysgol am dros bum mlynedd cyn dod yn Ddirprwy Bennaeth gyda chyfrifoldeb strategol dros TGCh. Gadawodd Simon waith addysgu yn yr ystafell ddosbarth yn 2007 i weithio i Awdurdod Lleol Wrecsam er mwyn sefydlu rhwydwaith E-Ddysgu yr awdurdod. Yn 2008 cafodd ei benodi'n Ymgynghorydd Dysgu ac Addysgu ar gyfer TGCh yn Wrecsam gyda chyfrifoldeb dros gefnogi'r cwricwlwm a hyfforddi athrawon ar draws pob cyfnod. Simon yw Rheolwr Strategaeth TGCh Dysgu Gydol Oes Wrecsam a Chadeirydd grŵp TGCh Consortia Addysg Rhanbarthol Gogledd Cymru.

  Jessica Jones

  Jessica Leigh Jones oedd y ferch gyntaf i ennill Gwobr Peiriannydd y DU yn 2012 am ei gwaith i ddylunio monitor crebachiad y ffetws electronig symudol. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno enillodd Wobr Entrepreneuriaeth Ysbrydoli Intel IET am ei hymdrechion i fasnacheiddio'r dechnoleg i'w defnyddio mewn diwydiant. Mae Jessica wrthi'n astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gweithio i Labordy Mellt Morgan-Botti yr Ysgol Beirianneg fel Cyfieithydd Technoleg. Y labordy unigryw hwn yw'r unig Ganolfan ymchwil mellt a arweinir gan brifysgol yn Ewrop sy'n canolbwyntio ar effeithiau uniongyrchol mellt ar awyrennau a strwythurau eraill.

  Chris Britten

  Bu Chris yn bennaeth ar ysgol gynradd drefol fawr, gan arwain yr ysgol i lwyddiant mawr ym maes TGCh. Bu'n ymgynghorydd proffesiynol i Lywodraeth Cymru. Bellach, mae'n bennaeth gweithredol ar dair ysgol arbennig gyda 240 o aelodau o staff ac yn arwain gwaith i adeiladu cymuned ddysgu o'r radd flaenaf gwerth £43 miliwn yn Ne Cymru. Bydd y gymuned hon yn gartref i ysgol uwchradd arbennig a phrif ffrwd. Caiff yr ysgol ei gyrru gan dechnoleg arloesol a fydd, ymysg nodweddion eraill, yn gallu cynnal hyd at 5,000 o ddyfeisiau diwifr ar yr un pryd. Bu'n aelod o Grŵp Llywio TGCh Llywodraeth Cymru.

  Tom Crick

  Mae Tom yn Uwch Ddarlithydd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ar ôl iddo gwblhau ei Doethuriaeth a'i ymchwil ôl-ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae'n Gymrodor Addysgu Cenedlaethol yr Academi Addysg Uwch ar gyfer 2014 am ei waith mewn addysg cyfrifiadureg. Cydgadeiriodd Tom adolygiad Llywodraeth Cymru o'r cwricwlwm TGCh yn 2013, mae'n cynrychioli Cymru ar Fforwm Addysg Cyfrifiadureg y DU (o dan arweiniad yr Academi Beirianneg Frenhinol) ac yn eistedd ar Dasglu Sgiliau Digidol y DU. Ef yw Cadeirydd Cyfrifiadura yn yr Ysgol (CAS) Cymru ac mae'n eistedd ar Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Wyddoniaeth a Thechnoleg. Mae'n un o Ymddiriedolwyr Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS), y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, Cymdeithas Wyddonol Prydain a'r Ymgyrch dros Wyddoniaeth a Pheirianneg.

  Robin Williams

  Mae gan Robin Williams 29 mlynedd o brofiad fel Pennaeth cynradd yng Ngwynedd, gyda 23 o'r rheini yn Ysgol Gynradd Llanrug. Gweithiodd i 'Cynnal' (yng Ngwynedd ac Ynys Môn fel Ymgynghorydd Cwricwlwm) ac fel ymgynghorydd athrawon rhan-amser mewn TGCh am 15 mlynedd. Dros y blynyddoedd hynny, mae wedi gweld datblygiadau mawr sydd wedi trawsnewid y ffordd rydym yn addysgu plant. Yn ystod 2000 - 2001 bu'n gweithio ar ddeunyddiau asesu TGCh ar gyfer ACCAC a Llywodraeth Cymru. Yn 2003 cafodd Ysgol Gynradd Llanrug ei henwi yn Ganolfan Hyfforddi Ranbarthol ar gyfer Apple, y cyntaf yng Nghymru, gan gynnig cyngor a hyfforddiant HMS ar gyfer athrawon ac ymgynghorwyr yng Nghonwy, Ynys Môn a Gwynedd.

 • Swyddogaeth y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yw goruchwylio a rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar Raglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol.

  • Cylch Gorchwyl (DOC) docx 24 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Bydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yn cyfarfod unwaith bob chwarter. Gellir gweld agendâu a chofnodion y cyfarfodydd isod:

  21-10-2014

  • Agenda (DOC) docx 23 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 55 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  22-01-2015

  • Agenda (DOC) doc 16 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 85 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  10-03-2015

  • Agenda (DOC) doc 23 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 41 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  09-07-2015

  • Agenda (DOC) docx 17 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 1.23 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  06-10-2015

  • Agenda (DOC) docx 20 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 39 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  21-01-2016

  • Agenda (DOC) docx 19 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 35 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  15-03-2016

  • Agenda (DOC) docx 21 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) docx 37 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  16-06-2016

  • Agenda (DOC) rtf 78 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) rtf 225 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

 • Janet Hayward OBE, Cadeirydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

  Daw Janet Hayward o Bontlliw, ger Abertawe, ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penyrheol, Gorseinon ac ym Mhrifysgol Caerdydd, gan raddio gyda gradd Cydanrhydedd BSc mewn Cyfrifiadureg a Seicoleg, cyn mynd ymlaen i astudio am TAR mewn Addysg Gynradd.

  Dechreuodd Janet ei gyrfa addysgu ar ystâd Longleat yn Wiltshire yn 1990 ac mae bellach yn bennaeth Ysgol Gynradd Tregatwg, y Barri. Mae'r ysgol yn Ganolfan Hyfforddi Rhanbarthol ar gyfer Apple mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Ynys-y-Barri ac yn rhannu Stiwdio Arloesedd Lego. Mae'r ysgol wedi ennill Gwobr Effaith Gymunedol a Dysgu y 3ydd Mileniwm NAACE yn ogystal â Gwobr Partneriaeth TGCh Ragorol TES.

  Yn 2011, cadeiriodd Janet Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth ac mae wedi cadeirio'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ers ei sefydlu yn 2012. Yn 2013, cyd-gadeiriodd Janet adroddiad ar ddyfodol Cyfrifiadureg yng Nghymru. Mae hi hefyd yn aelod o'r Panel Ymarferwyr Ysgolion.

  Ym mis Mehefin 2014 cafodd OBE am Wasanaethau i Addysg.

  Sue Burnett

  Prifysgol De Cymru

  Chris Britten

  Bu Chris yn bennaeth ar ysgol gynradd drefol fawr, gan arwain yr ysgol i lwyddiant mawr ym maes TGCh. Bu'n ymgynghorydd proffesiynol i Lywodraeth Cymru. Bellach, mae'n bennaeth gweithredol ar dair ysgol arbennig gyda 240 o aelodau o staff ac yn arwain gwaith i adeiladu cymuned ddysgu o'r radd flaenaf gwerth £43 miliwn yn Ne Cymru. Bydd y gymuned hon yn gartref i ysgol uwchradd arbennig a phrif ffrwd. Caiff yr ysgol ei gyrru gan dechnoleg arloesol a fydd, ymysg nodweddion eraill, yn gallu cynnal hyd at 5,000 o ddyfeisiau diwifr ar yr un pryd. Bu'n aelod o Grŵp Llywio TGCh Llywodraeth Cymru.

  Huw Evans

  CyMAL

  Gareth Morgan

  Consortia Addysg Rhanbarth y De-ddwyrain

  Geraint James

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

  Iain Tweedale

  Iain yw Pennaeth Ar-lein a Dysgu BBC Cymru. Mae'n angerddol dros ddysgu digidol ac mae'n gyfrifol am gynnwys Bitesize ac iWonder y BBC yng Nghymru. Mae'n awyddus i weld brandiau drama mawr fel Doctor Who yn cael eu defnyddio mewn cyd-destun dysgu ac mae wrthi'n gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru er mwyn datblygu math newydd o ofod cyhoeddus digidol lle y caiff archifau cyfryngau eu hagor at ddefnydd addysgol. Cyn ymuno â'r BBC, bu'n gweithio yn y diwydiant cynnwys symudol a busnes ymgynghori IBM ym maes y cyfryngau.

  Maldwyn Pryse

  Estyn

  David Morgan

  e-skills yng Nghymru

  Mark Jones

  Mae Mark Jones wedi ymwneud â TGCh mewn Addysg am dros 20 mlynedd. Mae’n Bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ar hyn o bryd ac yn gyn-ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Treorci a chyn-Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Cymraeg Plasmawr. Bu’n Arweinydd TGCh mewn pedair ysgol uwchradd ac mae hefyd wedi gweithio fel Ymgynghorydd TG ar gyfer Cyngor Caerdydd. Mae’n gyn-aelod o’r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ac mae hefyd yn cynrychioli Penaethiaid ar Grŵp TGCh Strategol Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

  Hannah Mathias

  Coleg Catholig Dewi Sant, Caerdydd

  Pete Richardson

  Grwp Llandrillo Menai

  Robert Newsome

  Pennaeth, Ysgol Dyffryn Taf

  Simon Pridham

  Pennaeth, Ysgol Gynradd Casllwchwr

  Tom Crick

  Mae Tom yn Uwch Ddarlithydd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ar ôl iddo gwblhau ei Doethuriaeth a'i ymchwil ôl-ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae'n Gymrodor Addysgu Cenedlaethol yr Academi Addysg Uwch ar gyfer 2014 am ei waith mewn addysg cyfrifiadureg. Cydgadeiriodd Tom adolygiad Llywodraeth Cymru o'r cwricwlwm TGCh yn 2013, mae'n cynrychioli Cymru ar Fforwm Addysg Cyfrifiadureg y DU (o dan arweiniad yr Academi Beirianneg Frenhinol) ac yn eistedd ar Dasglu Sgiliau Digidol y DU. Ef yw Cadeirydd Cyfrifiadura yn yr Ysgol (CAS) Cymru ac mae'n eistedd ar Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Wyddoniaeth a Thechnoleg. Mae'n un o Ymddiriedolwyr Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS), y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, Cymdeithas Wyddonol Prydain a'r Ymgyrch dros Wyddoniaeth a Pheirianneg.

  Catherine Grout

  Jisc

 • Swyddogaeth y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yw goruchwylio a rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar Raglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol.

  • Cylch Gorchwyl (DOC) docx 21 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Bydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol yn cyfarfod unwaith bob chwarter. Gellir gweld agendâu a chofnodion y cyfarfodydd isod:

  18-03-2014

  • Agenda (DOC) doc 36 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 90 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  08-04-2014

  • Agenda (DOC) doc 26 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 86 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  20-05-2014

  • Agenda (DOC) docx 22 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 442 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  09-06-2014

  • Agenda (DOC) doc 26 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 72 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

  15-07-2014

  • Agenda (DOC) doc 69 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cofnodion (DOC) doc 26 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath