English

Prif nod y safonau hidlo cynnwys y we a amlinellir yn y ddogfen hon yw y byddant yn galluogi mynediad at wefannau sy’n helpu i ddarparu addysgu a dysgu effeithiol mewn ysgolion.

Mae cyfres gyffredin o safonau y cytunwyd arnynt ar gyfer mynediad i’r rhyngrwyd yn rhoi cyfle i ysgolion wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth ynghylch darpariaeth wedi’i hidlo, boed honno wedi’i darparu gan yr awdurdod lleol neu gan ddarparwr arall.

Mae’n hollbwysig bod safonau hidlo yn addas i’r diben ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr 21ain ganrif, gan ganiatáu’r mynediad sy’n ofynnol gan ysgolion ond gan ddiogelu plant a phobl ifanc.

Bydd y safonau’n gyfle i ddysgwyr ddysgu mewn amgylchedd diogel, cyfrifol a chefnogol, gan atal mynediad at gynnwys amhriodol. Dylai rhaglen diogelwch ar-lein effeithiol ategu’r canllawiau hyn i addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd ymddwyn yn gyfrifol ac yn ystyriol ar-lein.

Dylai ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion fabwysiadu’r categorïau a awgrymir yn seiliedig ar alluoedd eu dysgwyr, yn hytrach nag ar eu hoedran cronolegol fel sy’n briodol.

Mae safonau 2018 yn cael eu diweddaru ar y cyd â Smoothwall a Technical Standardisation Group.

 • A ddefnyddir ar y cyd â gwasanaeth hidlo termau chwilio i helpu i atal chwiliadau pornograffig ar y we.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Cynnwys sydd o ran ei natur yn addas i oedolion yn bennaf, cynnwys fel iaith anweddus neu jôcs ar gyfer oedolion, ond nid pornograffi.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Parthau a chyfeiriadau URL sy’n darparu gwasanaethau chwilio am gariad a chwmnïaeth.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Rhestr o ymadroddion amhriodol ac anweddus. (Bydd y rhain ond yn cyd-fynd ag ymholiadau chwilio).

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sgan ar gyfer cynnwys amhriodol neu sarhaus Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sgan ar gyfer cynnwys amhriodol neu sarhaus

  TGAU ac Ôl-16: Sgan ar gyfer cynnwys amhriodol neu sarhaus

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sgan ar gyfer cynnwys amhriodol neu sarhaus

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaethau gamblo a gwasanaethau cysylltiedig â gamblo fel casinos neu wasanaethau betio ar ddigwyddiadau.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n disgrifio neu arddangos cynnwys gwaedlyd.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n cynnwys lluniau o noethlymunwyr a/neu sy’n hyrwyddo’r ffordd honno o fyw.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n cynnwys noethni nad yw’n bornograffig, fel noethni artistig.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau pwrpasol ar gyfer cynnwys pornograffig, boed yn gynnwys sain, cynnwys gweledol neu’n destun.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n cynnwys lluniau o bobl mewn dillad awgrymog, o natur breifat, neu sy’n dangos llawer o’r corff, fel dillad isaf neu wisgoedd nofio.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Cynnwys wedi’i seilio’n bennaf ar rywioldeb, a allai fod yn anaddas i gynulleidfaoedd ieuengach.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau ysgolion, prifysgolion, colegau a chanolfannau dysgu eraill.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Caniatáu

  Cyfnod Allweddol 3: Caniatáu

  TGAU ac Ôl-16: Caniatáu

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Caniatáu

   

 • Gwefannau ar gyfer busnesau a sefydliadau masnachol, lle mae’r sefydliad yn darparu nwyddau neu wasanaethau am dâl.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Elusennau a sefydliadau nid-er-elw.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n trafod, neu sy’n darparu’r gallu i brynu, gwerthu neu gyfnewid cryptoarian.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n darparu deunyddiau a gwybodaeth sy’n cynorthwyo’r dysgu.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Caniatáu

  Cyfnod Allweddol 3: Caniatáu

  TGAU ac Ôl-16: Caniatáu

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Caniatáu

 • Gwefannau sy’n ymwneud â chyllid, gan gynnwys cyngor ar fuddsoddi, ond nid pyrth bancio ar-lein.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau llywodraethau a gwefannau sy’n ymwneud â sefydliadau llywodraethol.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Caniatáu

 • Gwefannau sy’n darparu mynediad at fancio ar-lein, neu wasanaeth rheoli cardiau credyd ar-lein.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n cynnig cymorth am dâl a/neu ddeunyddiau gwaith cartref wedi’u hysgrifennu ymlaen llaw ar gyfer disgyblion.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n perthyn i blaid wleidyddol neu wefannau sy’n seiliedig ar wleidyddiaeth.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n trafod, hyrwyddo, marchnata a darparu gwybodaeth am rentu, prynu neu werthu eiddo tirol neu eiddo.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau lle mai crefydd yw’r brif thema neu gynnwys.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaethau cyfieithu, fel blociau o destun, neu sy’n darparu cyfieithiad o wefan gyfan.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gweinyddion hysbysebion a chyfeiriadau URL i hysbysebion.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaeth lawrlwytho neu ffrydio sain neu fideo.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n lletya cynnwys blog o unrhyw fath.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud ag unrhyw gyfryngau enwogion, gwefannau i ddilynwyr neu newyddion am enwogion.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud â gemau cyfrifiadur, ond nid gemau y mae modd eu chwarae mewn porwr.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud â chyfrifiadura fel ieithoedd rhaglennu neu newyddion yn ymwneud â thechnoleg.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau pwrpasol ar gyfer fforymau trafod, fel phpBB.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n cynnig gwasanaethau storio ffeiliau ar-lein ar weinyddion o bell at ddibenion cadw copïau wrth gefn neu gyfnewid.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Nofelau graffig, Manga a mathau eraill o waith darluniadol, ac eithrio unrhyw beth pornograffig.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaethau lletya delweddau sy’n cael eu fetio neu eu rheoli gyda pholisi amodau defnyddio neu’n cael eu cymedroli gan bobl.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaethau lletya delweddau fel cynnwys pornograffig neu gynnwys sy’n annymunol mewn unrhyw ffordd arall.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n cynnwys cleientiaid negeseua a gwefannau negeseua ar y we, yn ogystal ag unrhyw fath o wasanaeth sgwrsio seiliedig ar Brotocol Llais dros y Rhyngrwyd.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau pwrpasol ar gyfer hiwmor, gan gynnwys jôcs, fideos, delweddau doniol a dychan.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

   

 • Gwefannau sy’n gwerthu, adolygu neu drafod cynnwys cylchgronau, boed yn gylchgronau wedi’u hargraffu neu rai ar-lein.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

   

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaethau mapio daearyddol gan gynnwys y rhai sy’n hyrwyddo neu’n darparu cyfle i gynllunio teithiau.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau, adolygiadau a thrafodaethau yn ymwneud â ffilmiau.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n hyrwyddo, a/neu arddangos gwaith celf neu wrthrychau o arwyddocâd hanesyddol neu ddiwylliannol.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Caniatáu

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Caniatáu

 • Gwefannau sy’n trafod, hyrwyddo, marchnata neu ddosbarthu cerddoriaeth, gan gynnwys gwefannau i ddilynwyr, gwefannau sy’n darparu geiriau i ganeuon, gwefannau rhestrau chwarae, gwefannau artistiaid a phynciau cerddoriaeth.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sydd â’r prif amcan o gyflwyno newyddion lleol, cenedlaethol neu ryngwladol, neu newyddion sy’n ymwneud â phwnc penodol

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau arwerthu ar-lein lle cynhelir gwerthiannau drwy arwerthiant.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n darparu gemau y gellir eu chwarae mewn porwr gwe.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau lle gellir gwneud pryniannau o unrhyw fath.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau rhwydweithio cyfrifiaduron cydradd a ddefnyddir i lawrlwytho neu ffrydio cynnwys.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Radio a theledu nad ydynt yn gysylltiedig â’r newyddion, gan gynnwys gwefannau ffrydio radio.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Awgrymiadau chwilio awtomatig a ddarperir gan beiriannau chwilio fel Google, Bing neu YouTube.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau rhwydweithio cymdeithasol

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Parthau a ddefnyddir i lawrlwytho diweddariadau meddalwedd.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau yn trafod neu’n hyrwyddo unrhyw chwaraeon, gan gynnwys tudalennau hafan timau chwaraeon.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau anghynhyrchiol sy’n boblogaidd gyda phlant.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Teithio a gwasanaethau trafnidiaeth

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n darparu gwasanaeth talfyrru a dargyfeirio cyfeiriadau URL.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud â theithio a gwyliau.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n hysbysebu, hyrwyddo, trafod neu gynnig gwybodaeth ar gerbydau a moduron.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau pwrpasol ar gyfer e-bost/gwebost.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n darparu swyddogaeth chwilio’r we.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n cyfeirio at erthylu, gan gynnwys cyfeiriadau “pleidiol i fywyd” a rhai “pleidiol i ddewis”.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud â defnyddio, gwerthu, cynhyrchu a hyrwyddo diodydd alcoholig a thybaco (gan gynnwys e-sigarennau).

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n hyrwyddo, gwerthu, hysbysebu neu drafod unrhyw addasiadau i’r corff fel tyllau mewn rhannau o’r corff a thatws.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud â gwerthu, gweithgynhyrchu, hyrwyddo neu ddefnyddio cyffuriau adloniannol a rhai presgripsiwn.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau a chanddynt gynnwys yn ymwneud ag iechyd a materion meddygol.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Sganio am gynnwys amhriodol

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau sy’n ymwneud â hunan-niweidio, hunanladdiad ac anhwylderau bwyta.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau addysgol sy’n ymwneud â gweithgarwch rhywiol, gan gynnwys atgynhyrchu, atal cenhedlu, a rhyw diogel.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Caniatáu

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Caniatáu

 • Geiriau allweddol mewn perthynas â cham-drin plant wedi’u cyfrannu gan Internet Watch Foundation.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n darparu naill ai cyfarwyddiadau neu adnoddau sy’n hwyluso gweithgarwch anghyfreithlon, fel datod cloeon, cardiau adnabod ffug a thwyll.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n canolbwyntio ar hacio neu gracio, ni waeth a yw hynny at ddibenion gwirio diogelwch neu at ddibenion maleisus neu droseddol.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n ymwneud â hyrwyddo anoddefgarwch o unrhyw fath.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n lletya feirysau, maleiswedd, meddalwedd hysbysebu, ysbïwedd neu ymwelwyr diwahoddiad.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n cynnwys deunydd o dan hawlfraint sydd wedi’i ladrata i’w lawrlwytho neu ei ffrydio yn anghyfreithlon.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau a ddarperir gan gangen Swyddfa Diogelwch a Gwrthderfysgaeth Swyddfa Gartref y DU, sy’n cynnwys deunyddiau o blaid terfysgaeth.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Gwefannau sy’n ymwneud yn benodol â thrais, boed hynny drwy wawdio neu fwlio.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Arfau hela a saethu targed.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol 

 • Gwefannau yn disgrifio arfau rhyfel, gan gynnwys rhai mewn cyd-destun hanesyddol.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Sganio am gynnwys amhriodol

  TGAU ac Ôl-16: Sganio am gynnwys amhriodol

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Sganio am gynnwys amhriodol

 • Gwefannau yn disgrifio gwaith cynnal a chadw a gwaith gweithgynhyrchu arfau, gan gynnwys drylliau, llafnau, ffrwydron, a dyfeisiau cynnau tân.

  Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2: Rhwystro

  Cyfnod Allweddol 3: Rhwystro

  TGAU ac Ôl-16: Rhwystro

  Athrawon a staff nad ydynt yn addysgwyr: Rhwystro

 • Safonau Hidlo Cynnwys y We pdf 307 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath