English

Hwb

Dysgu Creadigol

Cyflwyniad i'r Rhwydweithiau Celfyddydau ag Addysg


Mae pedwar rhwydwaith wedi'u ffurfio fel rhan o 'Gynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan' sy'n rhan o'r Cynllun Dysgu Creadigol.

Mae'r pedwar rhwydwaith wedi'u llunio ar sail yr un ffiniau â'r consortia addysg rhanbarthol presennol. Mae'r rhwydweithiau hyn yn gweithio gydag ysgolion, y consortia addysg rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn y sectorau addysg, celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth yn y pedwar rhanbarth. Byddant yn cynyddu ac yn gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion drwy adeiladu pontydd rhwng y sector addysg ac ymarferwyr celfyddydol; sefydliadau a darparwyr ym meysydd y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth; a lleoliadau megis amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau.

Er mwyn cynyddu a gwella profiadau celfyddydol a chyfleoedd i blant a phobl ifanc, bydd Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn rhoi mwy o fynediad i ysgolion i artistiaid proffesiynol a sefydliadau celfyddydol, er mwyn gwella ac ategu'r hyn y maent yn ei addysgu. Er mwyn sicrhau bod ysgolion yn elwa'n llawn yn sgil cymryd rhan yn y rhaglen, gofynnir iddynt enwebu uwch aelod o staff i ymgymryd â'r rôl Hyrwyddwr Creadigrwydd a Chelfyddydau yr Ysgol, a'r unigolyn hwn fydd y cyswllt rhwng yr ysgol a'r cyfleoedd sydd ar gael drwy'r rhwydwaith rhanbarthol.