English

Hwb

Dysgu Creadigol

Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau – Grantiau sydd ar gael


Fel rhan o'r rhaglen Celfyddydau mewn addysg Cymru gyfan, mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n rhoi grantiau i ysgolion i annog ac ysbrydoli dysgwyr - i ennyn cyffro am y celfyddydau o oedran cynnar ac anelu at eu rhoi ar lwybr gydol-oes fel cefnogwyr brwd o’r celfyddydau.

Ewch i weld

  • Gall ysgolion wneud cais am grant o hyd at £1000 i dalu cost eu dysgwyr yn mynychu digwyddiadau celfyddydol o ansawdd uchel – gan gynnwys perfformiadau theatr ac ymweliadau i orielau ac arddangosfeydd, yn ogystal â gweithgareddau celfyddydol eraill. Gall hyn hefyd gynnwys ymweld â gweithiwr proffesiynol celfyddydol mewn amgylchedd gwaith eu hunain, tra'n cynnal neu greu eu gwaith.
  • Gallwch wneud cais am grant i dalu hyd at 90% o gost y profiad, gyda'ch ysgol yn ariannu y 10% sy'n weddill.

Gellir defnyddio'r grant i dalu am drafnidiaeth i ddigwyddiad, hyd yn oed os na chodir tâl ar gyfer y digwyddiad ei hun.

Mae rhestr o weithgareddau a phrofiadau sy’n cael eu harwain gan y pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol Celfyddydau ag Addysg Cymru gyfan a digwyddiadau eraill addysgol ar gael ar y dudalen digwyddiadau parth dysgu creadigol. Fodd bynnag, bydd unrhyw weithgarwch celfyddydol rhesymol yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses gwneud cais.

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion ar sut i wneud cais, ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cydweithio creadigol

Gellir darparu grantiau i ariannu gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol a chreadigol ehangach, gydag ysgolion yn gallu gwneud cais am gyllid o rhwng £5,000 a £15,000 i ddatblygu trefniadau cydweithredol creadigol arloesol, a phrosiectau parhaus uchelgeisiol.

Gall y rhain gynnwys gweithio gydag ysgolion eraill, profi digwyddiadau celfyddydol hir dymor neu gweithio gyda ymarferwyr creadigol.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, ewch i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.