English

Hwb

Dysgu Creadigol

Amdanom ni


Croeso i'r parth Dysgu Creadigol – ardal benodol o fewn Hwb wedi’i gynllunio i gefnogi amcanion cynllun gweithredol ‘Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau’ i:

  • wella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd
  • gynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion
  • gefnogi athrawon ac ymarferwyr celfyddydol wrth ddatblygu eu sgiliau.

Fe lansiwyd y cynllun gweithredu Dysgu Creadigol ym mis Mawrth 2015 a bydd yn cyfrannu at yr amcanion a nodir yn Cymwys am Oes: cynllun gwella addysg ar gyfer plant 3–19 oed – i adeiladu sustem addysg lwyddiannus a fydd yn cyfrannu'n uniongyrchol at fwy o arloesi a chreadigrwydd, i gyfalaf diwylliannol y genedl, ac at gymdeithas fwy cyfartal a llwyddiannus.

Mae cynllun pum mlynedd Dysgu Creadigol yn cael ei ariannu ar y cyd gyda £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru a gwerth £10 miliwn o gyllid y loteri oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y cynllun yn cefnogi’r cynnydd tuag at y cwricwlwm newydd – Cwricwlwm i Gymru – Cwricwlwm am Oes a chyfrannu at gynlluniau y Fargen Newydd i gefnogi a galluogi ymarferwyr i ddatblygu.

Mae’r cynllun Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau yn ymrwymiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r cynllun gweithredu ar y cyd yn ymateb i 12 o argymhellion yr adroddiad annibynnol ar y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru gan yr Athro Dai Smith (2013). Caiff gweithrediad y cynllun ei arwain gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn gweithio gyda chonsortia rhanbarthol addysg, awdurdodau lleol, y celfyddydau a sefydliadau diwylliannol a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan. Mae Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yn anelu at hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynlluniwyd i wella ansawdd yr addysgu a'r dysgu.

Mae Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn galluogi ysgolion i fanteisio ar wybodaeth ac arfer artistiaid, cyrff celfyddydol a diwylliannol i wella ac ategu addysgu ar draws y cwricwlwm.